Spółdzielnia Mieszkaniowa im. 23 Lutego w Koziegłowach

Komentarze

Transkrypt

Spółdzielnia Mieszkaniowa im. 23 Lutego w Koziegłowach
Spółdzielnia Mieszkaniowa im. 23 Lutego w Koziegłowach
Osiedle Leśne 18A, 62-028 Koziegłowy
ogłasza pierwszy pisemny przetarg
na ustanowienie spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu mieszkalnego nr 57 w budynku nr 13
na os. Leśnym w Koziegłowach, wybudowanego ze środków finansowych Krajowego Funduszu
Mieszkaniowego (KFM).
Przedmiotowy lokal mieszkalny, o łącznej powierzchni użytkowej 32,10 m², położony jest
na I p. i składa się z 1 pokoju, kuchni, łazienki z WC oraz przedpokoju. Lokal obciążony jest spłatą
kredytu z KFM.
Cena wywoławcza wynosi 32.023,00 zł.
Wadium w wysokości 10.000,00 zł należy wpłacić na konto Spółdzielni:
ING Bank Śląski 46 1050 1520 1000 0005 0332 7082.
Przystępujący do przetargu zobowiązani są złożyć pisemną ofertę w zamkniętych kopertach
z dopiskiem „Przetarg – os. Leśne 13/57 w Koziegłowach”.
Ofertę należy złożyć do dnia 22 kwietnia 2014 r. do godz. 14.00 w siedzibie Spółdzielni: Koziegłowy,
os. Leśne 18 A – Biuro Podawcze.
Pierwszeństwo w nabyciu lokalu mają Członkowie Spółdzielni, którzy nie mają zaspokojonych potrzeb
mieszkaniowych i zgłoszą gotowość zawarcia umowy o ustanowienie spółdzielczego lokatorskiego
prawa do przedmiotowego lokalu. W przypadku zgłoszenia się kilku uprawnionych, pierwszeństwo ma
najdłużej oczekujący.
Oferta powinna zawierać: imię i nazwisko oferenta, adres zamieszkania lub adres
do korespondencji, oferowaną kwotę oraz nr rachunku bankowego, na który należy zwrócić wadium.
Ponadto oferta powinna być podpisana własnoręcznie przez oferenta.
Do oferty należy dołączyć dowód wpłaty wadium oraz wypełniony „Wniosek kwalifikacyjny
o ustanowienie lokatorskiego prawa do lokalu”, „Deklarację o dochodach” i formularz o wyrażeniu
zgody przez oferenta na przetwarzanie przez Spółdzielnię jego danych osobowych w związku
z udziałem w przetargu (formularze ww. dokumentów dostępne są w Dziale
Członkowsko – Lokalowym – pok. nr 13 lub na stronie www.kozieglowy.com.pl).
Wygrywający przetarg obowiązany jest do uiszczenia zaoferowanej kwoty w terminie 21 dni
od doręczenia zawiadomienia w tym przedmiocie, na wskazane przez Spółdzielnię konto.
Oferty niespełniające powyższych warunków oraz oferty złożone po terminie zostaną odrzucone.
Przystępujący do przetargu obowiązany jest spełniać wymogi określone w ustawie z dnia
26.10.1995 r. o niektórych formach popierania budownictwa mieszkaniowego oraz o zmianie
niektórych ustaw (Dz. U. z 2000 r. nr 98, poz.1070 z późn. zm.) oraz wymogi określone w § 20B
Statutu Spółdzielni (ww. akty dostępne są w Spółdzielni).
Otwarcie ofert ma charakter niejawny i nastąpi w dniu 23 kwietnia 2014 r.
Koszty ogłoszeń o wszystkich przetargach dot. ww. lokalu ponosi wygrywający przetarg.
Zainteresowani przetargiem mogą zapoznać się ze stanem technicznym lokalu w dniu 16.04.2014 r.
o godz. 14²°. Bliższych informacji udziela Dział Członkowsko – Lokalowy (tel.: 061 8111 588
lub 061 8111 589).
Spółdzielnia zastrzega sobie prawo do odwołania lub unieważnienia przetargu bez podania przyczyny.

Podobne dokumenty