Gminy Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów

Komentarze

Transkrypt

Gminy Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów
zdria i1sildnir:00erokL'
GMINA BRUDZEW
GMINNYPROGRAM
PROFILAKTYKI I ROZWIAZYWANIA
PROBLEMOW ALKOHOLOWYCH NA ROK 2OIO
oplacfuany na podstawiean,4' ust2 ustawyowychoMniuwtżeźwości
i pŹeciMziałaniu a|koho|izmowi
pżez:
Gminną Komisję Rołiąf'rania Problemów A|koho|owychw Brudżąie
Użąd Gminyw Brudfewie
Bfudz€ w ' grudzioń
2009
1 . Wp.owadzenie
3
2 . Diagnofastanu Prcbl.mówa|koholowych
5
3,
10
Pod3t wore adania prcsl.ru
I]
Roalizatotzyp.ogramu. ..
17
u.3ady
..
wyn.gradż.n|a cżłonków
6 . prob|.ńów
aIkohoIowych
gminnej komiśji rcMiązywania
18
gminnego programu profll.kiykl
7 . srodki linanśowe na rca|iację'
19
i rceiąfywania Prob|.mów a|koho|owych
El-ry'.-!9ry49
jakie wyŚiępująw naszym kEiU
spoślodlicfnych Preb|emówspołec.znych
prob|emyłiąfane f a|koholem
mająszeegó|ne fnadenie' Wynikalo ptede
Ezyslkim z rczmiarówlego zjawiskao.az społecznych
i ekonomienychkosŹów'
jakief |egoh^ulL'
ponosibudżetpaństwa. szacowanych
puez W|lo na pof]omie
2-3v.PKB. Konsumpcta
alkohol!ma lstotnywptw na zdrowiefirycznei psychicrne
jak i lodfin.a jej konsekwencje
falównojedńostek'
dotycząn]ely|koosób pi]ących
szkod|iwie
6|ewpływaią
na EĘ popu|ację'
Nadużywanie
a|koho|!powoduj€wie|e
s2kód społ€cznych takich jak zakló@n.a bezpieeeństwa pub|lenego'
pżestęPcfość.
wypadkisańochodow€ pr2emocw rodzinie.ubóslwoi bezrobocie
d|atego|€ ż działaniaw Źakesio zapobieganiai roeiązywan|aprob|emów
powinńybyć pżedmiolemsfcfegó|nejt.oski zg stronyorganów
a|koho|owych
adminislracji
żądowej
i samouądow9j'
zgodńie z Rapońeń Światow€ j olganzacji zdrowia dotyczącymstanu
fdrowiańa świecie
alkoho|fnajduje
się ńa |Ęeciń ńiejścu
wśódcfynnikówryzyka
d|a zdrowja popu|acji' odpowiedzia|nyńza ponad gyo @łkow.teqoobciążenia
cholobami
i utazami.
a ponad60lodzajówcho'óbiuEzów ma łiązekf a|koho|em
RofmiaryszkÓd ńogą być zmniejszoneprzez skulgcznąpolilykęwobec
p.awnąlofwiązywania
a]koholo
i plob|smÓw
f ńiń żWązańychW Po|scepods|awę
problemów
a|koho|owych
sianowiustawaf dn a 26 pażdfiernika
1982o wychowaniu
(Df v z 2002|. N| ,147'prz 1231
w |żeźwości
i przeciwdz]alaniu
a|koho|izmowi
fe fń')' Ustawaokleś|a
kierunkipo|i|yki
Pańs|wawobeca|koho|uKomp|eksowo
€ g u|uje agadnienia dotyeąe p.o|i|aKyki i rc&iązywania probleńów
alkoholowych,
wskazujezadaniaz tego zakesu o.ar podmiotyodpowedrialne
Źa iĆh rea|izacjęokreś|a
równieżŹrÓdłafinansowania
ty.h zadań Regu|o]e
funkcjonowanie
okreś
ającfasadykonllo|loblotutymi
rynkunapojówa|koho|owyoh
napojami' Regu|u]edfiedzinę prcmocj i € k |amy napojów a|koho|owych
pżepisykamedotycfących
a iakżeformuluje
obrotui rek|amy
a|koho|u.
Wprowadza
rcgu|acje
do|ycfąceposlępowania
rcbec osób naduż}wających
a|łoho|u'
okEśla
podstawy |ecznic|wa odwykowego olaz wslEuje końpe|encj€ i fadania
poszeegó|nych
podmio|ów
w tymsamoządów|okalnych'
UŚtawaokreŚ|anajważniejye
katego.iefad.ń' którew ramachgminnego
p|oglamupowinnyrcalizowaćsamorzqdyoraŹ wskazujeźródłoiinansowania
prob|emów
Prowadfenisdfiałańzwiązanych
i ozwiązywaniem
z proiilaktyką
a|koholowych
oraf integGcjispołecznej
osób uza|eżnionych
od a|koho|u
na|eł
gmin'W gcfegÓ|ności
do fadańu/t.snych
adania |aobejmoią:
pomocyleEpeuiyczneji € h abi]i|acyjne]
a) fwięksżanie
dostępności
d]a osób
uza|ożnionych
od a|koho|uI
b) udz.e|aniercdz.nom' w których wyŚtęPlją Pmb|my a|koho|M' pomocy
PsychospÓłecasj i p.awnej.a w szeegóhości ochrońy prżed plzemocą
c) plowadzenie p.oli|ak|yenei dżiaŁ|nGc. infomacy|nej I edlkacyjnej
w żak.esie Eaiąfywania prob|emÓw alkoho|owychi przeiwdzialania
narr(omani|'
w sfcćgólnośc!d|a dzieci i młodfieży'
W tym prowadzenie
dżieci
Pofa|ekcyjnychzaję{jspońowFh a lakżedziałańna rzecz doź}aviania
ueeslnicfących w pozalekcyjnychp.ogramachopiekuńczo-wychowawczych
i soqo|e|ap€ u tycznychi
d) Epomaganiedzlata|ności
instytucji.
s|owaĘysreń
i osób ńfycznych.s]użqcej
loeiązywaniu p'ob|emówalkoho|Nychi
popŹez organizowanie
Bpie.ańie zatrudnienia
socja|nego
i finansowanie
cenlńw inlggEcjispoł€ c znej'
podejmNańie inles€ncji w łiążku f naruveniem p.fepisów dovcżących
rek|emyi plorocji nópojówa|koho|owych'
spżelażyi podawania
ńapojów
a|koho|owych
osobomklórychzachowanie
rekafuje.żefnajdljąsięws|anie
nietżeŹwości,osobom do |at 18 oraz na kredvt |ub pod zastaw
pued sądemw cha.akteże
o€ 2 wyslępowańie
pub|iĆzńego
oskarżycieia
Rea|izacia tych adań iest P.owad.ońa w poslaci gminńego pogEmu
p.o'i|aktykii .oeiąfywanja prob|enliu a|koho|owych.
stanowiącegodęśćs|.ateq]i
prob|€ m ówspołecznych'
rofwiązywańia
Uchwa|anego
coloczniepŻez radęgniny
Program jes| €a|ifowany pżez oś[email protected] społeenej' o którym mowa
w pżepisacho pomocyspołecznej'
|Ubinnąjedńostkę
w nimwskazanq
' 8rMJ Fotrł:Pdn'.
o.oÓ.mfu Ą
I
ql"nlL.r"
or"O'".*
""""
"
t
Na terene Gminy Brudzewna dzień 30 istopada2009 rokuzam esfk wało
' 3847
6138 osób' w tym w wieku 0' 18 |at 1363' w wieku produkcyjnym
(wlym kobiet1806),w wieku poprodlkc'nym. 928 osób,
W Powia|owym Użędzie PBcy Wedfug stańU na dfień 30 |]stoPada2009
roku za€ j estowanych bt4o 2g4osoby'w tym z Plarem do fasił<Ujedynie 46
Na lereniegminy funkc'onujezespć,l sfko|no ' G'mnafja|nyw Brudfewie
(w skład k|Ó€go MhÓdzi 9koła podslawowa i gimnazjum) oraz tfy sfkoły
W
gimnazjumuczy się 288
ucfniów
w sfkołach podstawowych
505 lcfniów zaśdo k|asy ,0' uczęŚzcfa 60 L]cfniÓw(łącfnie853)'
W
budynkuGminnegooślodkaKulturyw B|udzewe funkcjonuje Punki
Kons!|tacyińyd a osób f Prob|eńem a|koho|owym.
W punkc]efachoweipomocy
(drugi] cfwańy
d|a szyslkich fainteresowanych
Udf]elalelaPeutads' ufaLeżnień
wańek każdegomisią@ wgodzinach16r'18Ó0)'
W tym ń€jscu haidlje Śię lównisż siedziba Grupy AA -Ju|rzenka" B.udzew
(milyngi.'o|wańe''d|a uczestnikówEpó|noty or.f innychGób faintelesowanych
plob|emema|koho|owYmkazdy pEMzy
p|qtekm|e9ą€ o godf' [email protected] ń tyng|
' zamknięte'' ty|ko d|a ucfestników wspó]nolyAA . pofostałepią|ki każdego
ń esiąca,lÓwnieź
ogodf [email protected])
W 2009 roku Gm]nny ośrcdek Pomocy spo|ecfnei W Brldfewie objął
óżnymi forfiamiświadczeń
z pomocyspołeenej322 odfiny (łąenie1195 osób)'
W lańach rea|izacji zadań z econyĆh f
fakEsu
administracii .fądowe]
o charak|erze obligaloryjnym świadczeńiami obięlych zostato 164 gospodarslw
domowych, 141 rodf.n oirzymałoa9łki ok'esM'
na k|ó'e wyda|kfuano kwotę
107426.5l fl
Ponadtow ramacb Ea|izacjizadań s/asnych 184 rcdz.nyobjęle
zos|ałoświadcfeniańiw poŚlaci zasliów ce|owych (Ęcfńie 685 osób)' Wślód
świadcfeniobio.ców
są rodfiny i oŚoby dotkńięteprob|ememakoho|owym|ch
|czba f roku na 'ok wzrasta W loku 2009 pomoc o|rrymały53 gospodaBlwa
domore w k|órychfamieszkuje171 osób z dokoianejprzez pracownikówGoPs
ana|zy Wynika. iŹ 11'7./" wydatkowanych
środkówwydatkowanona pomoc lym
Gh'tBĄd/w.6m.ryło9ńnPfu|ohobqóna2o|orcl
szacunkowedane dotyeą€
o.ob|emów
a|koho|Mch,
popu|acji.w Kó€ j
wys|ępują.óżne kategoe
oane opracoMne na podstawie s|a's|yk PARPA dolyczą@ popu|acji osób
u któlychł}€tępujq óżne kategorieprob|emówa|koho|owych'
gm|n.
o[olo3300
około
25o
ohoło3300
pub|icznych'
mi€ j s€ c h
gminy
dot.
Bfudfew. źródlo:
Rodz.t d.nych.lelyalycznych
20oarok
Liżb€ iń|enłeńcji
domowych
|nleMencje
w ń]ejscachpub|icznych
t6
pżef osoby
Wpadki spowodowane
1.01-30.1,t.
2009
Rynek alkoholowy na lerenie gminyBfudzew.|iczbapuńktówspżedał napojów
a|koho|owych stan na dzień 3 0 . 1 1 . 2 0 0 9 .
I
23
23
22
12
2
3
3
2
1
L]czbawydanychfezwo|eńn. splfEdaż napojów a|koholow}ch
3 0 . 1 12 0 0 9r .
3.
zawielającychpowyżej1a%
GęŚtośćsieci spżedażynapoiów a|koho|owych
napojówa|koho|Nych
wynosi12' nalomiastn6 jeden punktsprzedaży
a|koho|u
pżypadaśEdnio
naszejgminy
409'5mieszkańców
odpow]ednio:
W 2009rokLJ
z terapiisko.zyslało
i Wśpół|rza|eżnień
W Ko|e5 osób
a) PżychodniLecfeniaUfa|eżnień
w Turku 32 oŚoby uza|eżnone'
b) cenlruń Lecfenia Uza|eżnieńPRYZ[,!AT..
7 osóbwspołuza
eznionych
wT!*u 40 osób
centrurn
zdrowiaPsychiczńego
w Turłu 15 osÓb
oślodekWsparciad]a osób z PÓb|emamiUza|eżnień
Naepublieny Zaktad Podslaworej Opieki Zdrowotnei "HIPOKRATES"
itaka sama i|ość
osób
w Brudzewiepżiął w.oku 2oo9 10 osób ufa|eżniońych
Pub|[email protected]ńzeŚpo|e opieki
fostała.óM.eż hospita|ifoMnaw samodzie|nym
Gminny ośrodekPońocy społecznej w Bludfąie
we współpEcy f Gminną
Komisią Ro&iąfywania P.ob|eńów A|koho|owychw a.udzewie skis.owa| w 2009
rokudo różnychp|acćMek
leąenia odwykorego12 osób
Do GKRPA w Brudzewiew 2008 loku wptyńę' 23' a od 1.01 do 30 11 2009
30 wniosków Posterunku Po|icji w Brudzewie o wsfeęcie poslępwania
friefująego
do usta|eniacfy osby są uza|eżńioneod a|koho|uolaf odpfuiedńio
21 i 17 zawiadomieńslwieldfającychpfemoc w rodzinie W każdympuypadku
sprawcapŹenocy byłnielżeźwy'
Do Punktu Konsultacyjńego na lozmowy refwano w 2008 .ok! 50 oŚób'
a od 1 01.do 30'l1'2009 57' w t}T nie|óle osobyby' wz'ryanek.|kakrolnie'
GKRPA w 2008 roku dofinansował.
d|a 7 osÓb a od 10l do 30,11,2009
d|a 2 kosfty dojazdu na zajęca |erapeutyeńe do Pżychodni LJza|eżn
eń
i Wspołlfa|eżni€ń w Ko|€ w
udżiałw lsrapii
W @|u aktua|iacji diagnofy plob|emów uza|eżnieńo6f [email protected]
w 2009 rokuw ramachogó|nopo|skiej
kdmpaniiprofi|ak|ycznej
"za.hNal JfeżNy
Umys| przeprowadfonobadanie ankietowe '['|łodziPo|acy o zachowaniach
ryzykownych" Ueniowie 9kół podstarcwych i gimńafjlm wypełnia|ifomulaue
ankie|oreiokEś|a|i
swói slosunekdo a|koho|u'
nańolyków i pzemocy rówieśniczej
W}powiedzi ucfniów V k|as sfkoł podstawowychdotyczyly:
a) pozomu świadomości
spożpan a a|koho|!wślodowisk!rówieśniczym
b) ułasnych fachowań i syfuacji związańych 2e spoz}ryańiem alkoholu
i pa|enieńpapie.osów'
c) pog ądów df]eci na temat Uż}wek] pŻemoĆy
placy p|oii|aktycznej
n e tylko
Wn kibadań Świadeą o konieoznoŚcipodjęcia
w środowiskuówieśnieym ueniów. a|e |akże w ślodąisku .odfinnym
Nie wys|a.czy Węc rca|ifacja pbglamÓw wyĆhowawczych i prcfi|ak|ykiszko|nej
ae zachodz koniecznoŚćwśparcia
sfe.oko pojętegoś.odowiŚka
Wychowawcfeqo
dzieci' [email protected] na|eżyuświadomić.
że dziecko powinio mieć jasne. e',te ne
i ńie fburzone pu ez namowy i pż} o|eńia domŚłych'legu' postępow.nia
jak:
Wypąiedziueniów ||k|asgińnazjówobejmot€ ' takiezagadnienia.
a) pofiomświadomośc
występowani.uzaeżnieńwślodowisku
rówieśn
czym
b) wlasne fachowańiai za stńialesyluac]e&iążane ze slosowaniemśodków
uza|eżniających
i oduŹającfch'
c) 2dani6młodŹieżv
na lemala|koho|u'
stosun€ kankelowanych
dopa|€ n ianikolyny
i maihuany'
opinienasto|atków
natematpżemocy'
obećna 8yt]acja wychowawcfai€st d|a osób do|osIychogromnym
wyjwaniernbo p|zscieżto od .odz.cÓ' i nauczycis|iw dużynslopniuza|€źy to'
kimbędąichwychowankowe'
Dfiecii młodzi€żstojąpżedtrudnośc.ą
obrcnyMbec
atakujących
ich' Podawanych
za a|Ek.yjne,sposobówna ńudę i faPełf,ienie
nadmiaruwo|ńegocfasu' W medi'ch młodfi |udfi n|eus|ann]e
spo|ykają
(np pŻez boha|erÓw
się f propagowani€ m
fi|mÓw)pżemocy.slosowaniaużyw€ k
i .óżnego.odzaju u.a|eżnień'kóle pz€dslawiano Ę rac2eiw alrakcyjn€i romie.
w tE syfuaqi PrcgBmy ad.ewane do mbdego Poko|eniaP inny być nastawione
na !świadmienie im rgrcżeń' na jakie Ę naEżeni oraz tych rgrcżeń'
który.njuż'l|eg|l|chńwi€śnicy'
powinnobyć ycfegÓ|ni€ ukio.unkowane
Nasibnb działańproli|aktycznyoh
na rc&ijanie u młodzieżypos|aw aseńywnych'wmacnianie kons|lukcji
emoc'ona|no'Psychicznej
Ueniów orez ukefywanie ciekawyth i zdrcwych fom
spędania wolnegocfasu i rcłijania '/dEsnychainler*of,ań'
|.'ly|iiRozlrylnEPrcMłeohok!4łE2o1ore|\
II. I CELE PROGMMU
ce|em glównym prcgEmu jes| ogEnieenie na teEnie gminy Brudzew
syslępowanianegatywnych
ńad!żyMnia a|koho|U
zjawiskbędącychko'rsekwencją
oraz innychśrcdkówua|eżniających'
ce|amiszczegdowymiprogEmusą:
1' ogEnieenie ska|iwys|ępNania ryzykomychzachowańu dzieci i młodzieży
poprzezrea]izację
dzia|ańprofi|aKycznych'
2 łiększanie pomocy lerapeutycznej,rehabi|ilacyjnej
i poslrehabiLiiacyińej
d|a osób Ufa|eżnionych
od a|koho|Udłonków]ch rodfinolaz dia| pżeńacy
3, popEwa syluacji spolecŹnejosób fagrożonychWyk|Ucfeniem
społecznym
popżef udfie|anie komp|eksowej pomocy psychospołeenej' p.awnej
i pomocywodbudowieprawidłowych
w]ęfircdzinnych'
4 zwiększeniedostępudo ofeńy [email protected]żez Epomaganie działa|ności
insty'lucji'stowaŹyszeń i osÓb fizycżnychsłużqcejrceiąfylaniu prÓb|emów
a|koho|owych,
innychUfaeżnieńo.af Pżemocydomowej,
5' Promocjazd.Nego, wo|negood środków
Ufa eżnieniasty|użycia,
lll. i PODSTAWOWE ZADANIA PROGRA[/IU
zwięklzenie
dosĘpności pomocy
dIaGób ufaIeżniony.h'
. l.habiIitacyjnej
1 Wspdpraca2 zakładańi|ednictwaodwykMgo,
programów
i edlkacyjnych
d|a młodzieży
2 WspieEnie.ealizac]i
lerapeutycfńyćh
olaf lodficó opiekunów.w tym np obozów lerapeutycfnychczy za]ęÓ
dla rodziców/opiekunów
d|a pacjentówi |erapeutów
3' oofinansowani€zakL]pumateriał'ów
edukacyjnych
pracę
bmsfury'
uta|wiających
le.apeutycznąGsiążki'
u|otki dasopisma)
w p|acóWkach|eenrc|waodwykowego'
4 oÓfinańsowanie p.og.amów tehabi|itac]i d|a osób
po zakończonychp.og€ m aĆh psychole.api ufa|eżnienia.
i ich rodfin.
5 Prowadfen
e Punkiu korsu|tacyjnego
d|a osób uza|eżnionych
ktÓregozadanembędfe diagnofowanie
caleilodfinyizap|anowanE
Plob|emóW
jej
pomocyd|awŚfyslkich czlonkÓw(doros|ych
] dfieci)]
a) fatfudnieniespecja|is|ypsycho|elapiiuza|eżnień|ub ińslfuktoraterapi
jak i osób wspÓłuf|eżńionych
b) motywwaniefa.ćMnoosób Uza|eżnionych.
p|aców*ach
podjęc]a
do
w
|eeniclwaodwykowego'
kierNanie
PsychoteEpii
do |eczeńa specja|islyżnego'
i sfkod|wie'a]e nieuza|eżnonych
c) mottlowanieosób piącychryzykownie
do fmianyśfkod|
wegowzorupca'
|ecfeniu
d) Udfelaniewsparciaosobompo żakończonym
odwykowym
e) .ofpofnańiefjawiskapżemocydomowej.
udzie|enie
slosownegoMpalcia
pżeńo.y'
i infońacjiomozlircściach
[email protected]|rfyńańia
pżypadku
pżemocr
intefuencjiw
diagndy
domorej'
0 inicjowanie
g) gromadzenie
in'ońacji na tematdostęPnychmiejsc pomocy
a|.fua|nych
i kompelenqiposzczególnych
służbi inŚvtlcji z le.en! gminy'powiatui
h) prcwadrenieblblioleczkitematycznej,prenumeralaczasopsm, rakup
p]akatów
mateał'.wedlkacyjnych
tp,
. u|o|ek.
6 . Relundowanie
kosaÓw opiniibi€ g lego sądowegow pżedńiocieuzależnienia
? Kierowańie pżez GKRPA wniosków do sądu Rejonow€go o fastosowanie
przymusowego
lecfeniaodwykowego
I Wspieranie spolkań organizowanychpżef olganifac]e' insMucje'
(np' AnonmowiA|koho|icyAL. anÓn) d|a osÓb
o6f glupy samopomocowe
ua|eżnionvchi
ch.odfi.'
5l.Ęl'
Ęo&qfFa1b
PbbeŃ
(
U.|f|.|.ń|6 rodfinoń' w klórych wFĘpują prob|emy
p6wnej'
zadanienr2: ua|eźńień pomocy Fychospo|en.j
i
.w*czególności och'o.y pżed pżemocąw rodżinia.
1 Pńca puńktL]
d|aosób uza|eżniońych
i ich 'odfi.. lozpoznanie
konsunacińego
zjawiska przemocy domowej' udzi€|€ńio stosownego Bparcia i infomacji
o moż|iwościach
Ufyskaniapomocyw stosownychinsMucjach'wfględnie
prfypadku
W
diagnofy prfemocy dońowej w Ezie polŻeby inic]owanie
odpowisdni€intsNencji'
j
2 |ńńo/ńowani.
im p.awach'monitolowańie
o|ial pueńocy o p|zysługljących
podejmowanych
przeznie krckówplawnych'
3 Ki€lowanis olialy pzemoc] do pracownika socja|n€o. c€|em udŻelenia
wsparciaw ew€n|ua|niew}stępuiącej
z|eisyluacjimaleńa|n€j.
4' Udzie|aniekonśu||acji
indywidua|rych
06z wsparciezs s||onypsychÓ|oga
osoborn w9półuza]eżnionym
o€ Ź
6obom dośw
adczającym pżemocy
5' |nformwaniespołeczeńslwa
o chorcbiea|koho|Mj oraz o moż|iwościach
p.awnejpżez cz.onków.odzin
|eeeniai koŹystania
f Pomocypsycho|ogidńej'
osób ua|eżńionych' materiały .ek|amM w pos|aci: u|olek. b.osfurek
wykoŻys|aniemedł'w|oka|nych. gafeia. €giona|na TV' jak lóMież re&ania
puer GKRPA na .ormowy,
6 Wspć']p6c. z insv|ucjami'w 'm p|acóWkami|eąnictwa odwykowego
w fakEsie loa|izcji p.og.amÓw |€ r apii d|a osób WspÓłlfa|eżnionych
orazp.owadfenia
lerapilrodfinnel
prNadzącym prcgńmy pomocypsycho|ogiżnej
7. Wspóh6ca f inŚtytucjami
psychote.apii
(DoA).
i
d|aosób f synd.omemDorcs'ch ozieci A|koho|ikÓw
pomocy |[email protected]
a, Wspie.anis .ozwoiu ńżnorodnych ńom
pato|ogią'
i socjo|eBpeutycfnejdla dzieci i mbżieży f lodfin zagrożonycb
9, Wspćlłp.aca
2 p€ d agogańi' psycho|ogamii nauczycielańiżatrudnionymi
pomocydzieciom
W gminnychp|acÓwkach
oświatowych
w zakesie udzie|ania
problemem
r fodzinz
alkohdown,
l0'Wspólprdcaz pżedstawicie|ami
wymia.usp.awied|iwośc].
służby
zdrowia.po|iĆji.
pomocyspoleenej'oświaly
pEemocyw rodfińie.
w zakresiePŹeciwdzia|ania
11 Prowadzsnie
dziah|ności
inlormaĆyjnej
nl' [email protected] 'Niebieskiej
Kany".
Prow.du.ni. proti|aktycznej dział.hości infomacyJnoj
i .du|Gcyjnal w z.krcsi. ro&iązywania prcblemów
a|toho|owy.hi [email protected] n..kom.nii, 9 sŹcagóhoścj
d|a dfieci i ńłodfi€ ż y' w tym prowa.|zgn.epoza|ekcyjnych
zejęćlpońowych' a takż.działańna ż6cf dożywieniadzi.ci
progr.machoPiekuń.żo.
ucŹo5tn.czących
w poża|ekcyjnych
wychowawczych i [email protected]órapeulycfnych
1 Rea|izac]ap.og.amówpron|aktydnychola edukacyińychd|a dzieci i mlodfieży
naterenieP|amwekoświatowych'
ku]tu€ h ych op ekuńczo.wychowawczych
pżefnacfońych
2 Podejńowańie
dzialańo charaktezeedukacyjnym
d|arodficów
3, Wspieraniep.og.amów i pżedsięwzięćprofi|aklycznych
opracowywanych
przozmłodzioż'
i|ea|ifowanych
sk]erowanych
do gruprówieśnicfych
oolinansowanie sfko|eń. klBów specja|istydnych w zaklesie pracy
pron|akvcfnejf dfiećmi' m|adz|eżą
ażf fueiianie umisjętiościprowadzeńia
za]ęć plo'i|aktycfnychorganifowanychń in, d|a nauczycie|, pedagogóu
5 Wspieranie nauczycie|l' pedagogÓw sfko|nych oraf innych osób
przygo|owanychdo pracy f młodfi€ ż ą W ce ! LJzyskaniawiedfy na lemal
psychikę człowieka
oddziaływania a|koho|u na
o.ganizm i
l p|zekazywanie powyższychinforńacii Uc2ńioń i rodż[email protected] szko|enie
w^łosób W fakresiefea ifaci prcgramÓwprcfi|aklycfnych
6 Podejmowaniedzialań edukacyjnychskierowanychdo spuedawojw napojÓw
a|koho|owych
oEz dziahń kontrolnych
i inteMencyjńych'
mającychńa ce|U
ogranieanie doslępności
ńaPoiów a|koho|owych
i przes|rzeganie
zakazu
poniżei18,
spżedaży
a|kohol!osoboń
rokużycia
7 P.owadfeńie badań łiązanych zrłaszcza z diagnozą zachowań
problemowych/ufywaniem
subs|ancji psychoakĄrynychpodejmowanych
pfez ftnodzież
[email protected] ewa|uaąiploqEńów ploli|aktycfnych
8 Wsp]eranie|ea|facjipofaekcyjnychzajęć d|a dziec imłodfieży'w tym zajęć
9 olganizowan|e wylazdów Ekleacylno . wyPocfynkowych d|a dfieci f rodfin
f probemem a|koholowym.prowadzonychwedfug okreś|Óńegoprogramu
w fakles e edlkacji dotycfącei rofw ązywańa plob|emów a|koho|owych
pzeciwdfiałanianad<omanii.
lakich jak wypoczynekfimowy o€ Ź wypoczynek
10 ProwadŹeńledŹalalńÓśĆińfomaĆyjńejz danyfti o doslępnejolerce pomocy
na teEnie gminy. PMiatU i woj*ódz|wa w zakresie problemów a|koho|owych'
o działańiachpodejmowańychna terenie gminy w zakreŚie ro&iązywania
Drob|emów
a|koho|owvch
11Wspć'ldzia| w kańpaniach profi|aktyenychi wspćlłoĘańizowanie
imp.ef
o ÓaiaKere po$fechnym (masowyń) z udziai.m dzieci' mlodzieży
i dorcs|ych pronuiących |żeżqy i zdlwy sty| źycia' 'estynów. obchodów
lokahychdni' pikńików,imPrez k!||u€ | nych i spońowo.€ k gacyjnych'zajęć
rzeźbiarskich.konkuB':M p|aśtycfnych.ńuzycznych' |iterackich.konkuców
wedzy o [email protected] i|p' oEz udfiałw €Ó|nopo|skich kaftpaniachedukacyjnych
dotyczących p.o'i|aklyki i rc&iąfywgnia prcbl€mów a|koho|owych'aktywna
wspÓlpraca
z |oka|nymi
i€ g iona|nym]m€ d iami'
t2'|.formowanie ŚPołecf€ ń stwa o chorobie a|koho|owei i innych
ufa|eżnieniacholaf o moż|iwościach
|ecżeniai kożystaniaf pomoc'
psycho|ogichej
iPrawnejpfzszosobyL]ża|eżnione
iełonkówichrodfinpopżef
mateń6' €k|[email protected] w postaci: u|otek' broszu.ek. a także pop|zez
wykorzFlaniemediów|oka|nych'
lj. gazely'regiona|nej
le|ąifji'
l3'Wspćl]udfiał w
organizowan]u dfiałań edlhacyjnych
f Dżeciwdfia}anbm
nielrzeŹwości
kieloB'w'
zwiąfańych
14 Wspć'pEca fe sfużbamii insVucjami odpowiadfia|nymi
fa b€ z pieczeńsiwo
w miejscachpubllcznych
15 organifowanie szko|eń d|a @lonków GKRPA f ak.es!
lfa|eżniań oraz rczpofnawańia i Pżeciwdfiałania zjawiskom
16'FinansowaniesfkoIeń podejmowańychp12ez Ucfeslników
ruchów lrueavościowvch'
w ce|! kżewienia trzeŹwości
i
oddfiawania na osoby iadużywajqce
a|koho|L]
oraz udfie|an]a
bklyłiiRo*iąryni.PrebhdAr.hob*yóŃ2010rer
wśpomaganie dfiała|nościinstytucji' stowaŹyszeń i osób
f f ycznych słUżącej
lozwiąfywaniu Prob|emówaIkoholowych.
Wspieranie df]ałalnoścńsiytucji i slowa.zyszeń oraz osób iifycfnych
faangafowarych w dfałanośćna żecf społecfności
|oka|nejw obsfarfe
prof|aktyki lofw ąfylvaniaprobemóWa|koho|owych,
w tymwspieranierea|izaĆ]i
fadań p!b]icfnychpopżef ich dofinansowanie.
mi'ln'W fakrese]
a) organifowania wypoeynk! ]etniego d|a dzie. i fr|Ódzieży f rÓdfn
z plob|emeńakÓhÓ]Ówyń Wed]LgÓkreślÓnegÓprÓgrańUw zakresieedukacij
pPeciwdzialania
dolyeą@j roeiązylvania prob|emów a kohoovtlch
b ) o r 9 a n i f o w a n i af a j ę ć Ś p Ó f t o w o r e k f e a c y i n y c hz D d z i a | e ń d f i e c i
z rÓdziń f plobeńeń akohoÓwYń'
c) oqanzowan e obozów terapeutycznych
d a osób uzaeżnionychod a]kohou
wsoóluzaeżninonvch'
d) prcwadfenia działa]roścproii|aklycfnejd|a dfieci i młodfiefy poprfef
dostarcfaniem pofy'lywnych
WforćóWŚpędzn]a Wo|nego
r2aŚU'
e) plowadfenia prÓiiaklycfnej dfiała|ńościńiÓrmacy]ńej i edukacy]nej
w zakrcsiercfwiążywaia probemów a kohoowychd]adzieci młodzeży
2' WspółpEca i wŚperanie luchóW Śamopomocotrlchoraf kubów abstynencklch
m in popżef LdoŚtępnianiepońieŚzcfeń. jakÓ m ejŚc tżeŹWegoi fdrcwego
slyU życ]ad|aÓŚób Uzaeżnionych
i]ch rodziń.
3 Umożiwieniespolkań grupom samopomocowym!
Al. anonw PunkcieKonsullacyjnym
Anonimowi A|koho]icy
WspółUdfia|W akciach Wspie6nia rodrin r problemamiakoholowym
w tyń Órganzowańyń plzez Gmińńy ośrodekPońÓĆy społec2ńeji sŹkoly
z ierenu Gmlny Brudzew w okresach
na faklpie
5 Wspó|pracaz Gńińńą Bib|ÓlekąPlb]idną w Bludfewiepo|ega]ąca
pozycjiksiążkowych
o lemalyceprzecWdzia|an
a a|koho|izmow]
inteMencji w &iązku f
Pod€ l mowani.
okrcś|onych
w ań. 13' i
PnePisów
pżed
or.2 wysĘpowaoie
sądem w ćhańkt.Źe
pżef GKRPA dfiała|ności
kontrolnej
w zakresiepŹestżegania
1. Prowadzenje
pzepisów dolyczących rckamy i promocj napojów a|koho|owych,
zakazu sTzedaży i podawania napojów a|koholowych osobom,
osoboń
którychzachowanie
wskazuje'Źe fnajdująsię w stanienielueŹwości'
w zakresiepueslrzegania
do |at18 oraz na kredńlub podzastaw'jak róWnież
a|koho
owych
fasad i walunkówkorzlslaniaz zeNo|eńe .a spŻedażnapojóW
p.feznaeonychdospożycia
]!b pofa mie]scem
spuedaży
w miejsĆL]
2 PodejmowanieinterwencjiW spEwach złamaniafakazu sprzedażya|koho|U
n e|etnim |ub nielzełrym ofuf żańania żakażówpronocj i rek|amy iapojów
pubiczny
a|koho]owych
oraztlslępowanie przedsądemjakooskarżyciel
na\'\i
Pdfuąła1'
o ob.rół}
REALIZATORZY PROGRAMIJ
1 . GminnyGrcdek Pomoc'yspołecznejw Brudrewie
w Brudfewie
2 . GmińnaKomisjaRo&iązyMnia Prob|smÓw
A|koho|owych
3' U|ządGminyB.udzew
Plo96m będfie .ea|izowany pŻy sze.okiej BPć'|PEcy ze ws'ystkimi
o'ganiacjani' insty|ucjamii osobami lizycfnyńi €a|iżljącymi zadania w fak€sie
pro'i|aktykii 'oailiiązywaniaplob|emówa|koho|owych,
w lym szczegó|niez]
wsParcia
d|aosób z plob|smami
L]za|ożni.ń
a) oŚrodkami
Leeenia Ua|eżnień
b) potadniami
c) akładamileenictwa odwykoł€go
d) izbamiwylŻeżwień
e) ekar.amirodzinnymi
f) p|acówkamioświa|owymi
Ku|fury
ośtodkiem
9) Gminnym
i) stoMżysfeniaft'ii tundaciami
|ddd i RoeążF.nb
fuahów
Ahb'ld'
D 2010 reł
ZASAOY
ROZIYI
WYNAGRADZAN|A czŁoNKoW
GM|NNEJ KOItSJl
ANIA PROBLEXOW AIKOHOLOWYCH.
't. Uśta|asię ełon|iom GKRPA wyn.gtodEnio mi6ię@'e w wFo|(ośći25l' '
brutlo z€
dzi.ł.|.ość Pbń|aklyczną i roeiąfyMnie
bk.hych Prebbmów
2. Wyna9fodz.nIspfzysługuj6w pżypadku potwi€ r dzon69o uoz€ s tnic|wa
w PEoaoh ko'nEj.w ciągudanogomi65iąoa( |istaobeono&i)'
3 czł'cnkom|Gmbjl przFfuguj€ ly|kol€dno wynagrodz€n.€ n..za|ażn.€ od Iieby
odbylychw denyn mieŚiąą po!ł6df€ń'
liakly|d Rołlz}ł.nia Prblgńów A|(oho|e*n M 2010fuł'
R(x'rc Ffił{aflE
PROfILAKTYXI I R
RE^l|zAcJĘ
gx|l{[email protected]
AI{IA PROBLETfl
PRoGR^IU
AIKOHOLOWYCH
1' WFokośćśrcdłów
linansowydlna rBa|E'cjęGmhn6goPfogfamuPlo'llaktyk|
I RozwiązywEn|a
Prcb|emówA!(ohoklvychna rck 2010 d|a Gminy Brudz.w
okcślaUohv'abBudż€toE2. zŃdbm fnan.otvlnia Gminn.go PtogEmu Profibklyki i Rwiąfy\łEni.
Prcblemów A|koho|owychsą p|anowane W 2010 rcku dochody
fef$o|enlanapdów'|koho|owych.
z opH a wydewen|e
omlB Erudłv. ońl$y Pr.rM
Pfui|.ktyldl RołlPyvel.
PEbhmół Al|ohololyohn' [email protected]

Podobne dokumenty