Spokojnych i radosnych Świąt Wielkanocnych

Komentarze

Transkrypt

Spokojnych i radosnych Świąt Wielkanocnych
MIESIĘCZNIK NR 3 (48)
marzec-kwiecień 2013
ISSN 1689-7218
Czasopismo bezpłatne
BIULETYN
SAMORZĄDU GMINY ZAMOŚĆ
www.gminazamosc.pl
Spokojnych i radosnych
Świąt Wielkanocnych
życzy
Redakcja
Zdrowych, pogodnych Świąt Wielkanocnych pełnych wiary, nadziei i miłości,
radosnego, wiosennego nastroju oraz spotkań w gronie rodzinnym życzą
Wicestarosta Jerzy Sobczuk
oraz Radni Rady Powiatu w Zamościu
Anna Soboń, Ryszard Ciurysek, Ireneusz Ścirka
Radosnych i spokojnych
Świąt Wielkiej Nocy
przeżywanych w gronie rodzinnym,
sił potrzebnych do realizacji
zamierzonych celów oraz
nadziei, którą niesie budzące się życie
życzą
Krzysztof Hetman
Marszałek Województwa
Lubelskiego
Arkadiusz Bratkowski
Poseł do Parlamentu
Europejskiego
GMINA ZAMOŚĆ
Wielkanocny pacierz
Nie umiem być srebrnym aniołem -
Szanownym Państwu
Mieszkańcom Gminy Zamość
Czytelnikom Biuletynu
ni gorejącym krzakiem Tyle Zmartwychwstań już przeszło a serce mam bylejakie.
Tyle procesji z dzwonami tyle już alleluja -
Życzenia wesołych i pogodnych
Świąt Wielkanocnych
spędzonych wśród
kochającej rodziny i bliskich,
nadziei i radości płynącej
ze Zmartwychwstania Pańskiego
oraz nieustającej wiary
w dobroć ludzkich serc
składają
a moja świętość dziurawa
na ćwiartce włoska się buja.
Wiatr gra mi na kościach mych psalmy jak na koślawej fujarce żeby choć papież spojrzał
na mnie - przez białe swe palce.
Żeby choć Matka Boska
przez chmur zabite wciąż deski uśmiech mi Swój zesłała
jak ptaszka we mgle niebieskiej.
I wiem, gdy łzę swoją trzymam
jak złoty kamyk z procy -
Przewodniczący
Rady Gminy Zamość
Jerzy Bondyra
zrozumie mnie mały Baranek
Wójt Gminy Zamość
Ryszard Gliwiński
z najcichszej Wielkiej Nocy.
Pyszczek położy na ręku sumienia wywróci podszewkę Serca mojego ocali
czerwoną chorągiewkę.
ks. Jan Twardowski
Biuletyn marzec-kwiecień 2013
4
ważne wydarzenie
KARTKI wielkanocne GMINY ZAMOŚĆ
Na tegoroczną, dziewiątą edycję konkursu plastycznego wpłynęły 593 prace. Jury wybrało 5 najpiękniejszych
prac, które zostały wydrukowane i rozesłane z życzeniami świątecznymi od Samorządu Gminy Zamość.
Laureaci konkursu
Konkurs został zorganizowany przez
Ośrodek Promocji, Turystyki i Sportu
Gminy Zamość. Patronat nad konkursem
objął Wójt Gminy Zamość. Prace wpłynęły ze szkół Gminy Zamość, Kół Gospodyń Wiejskich, świetlic wiejskich z terenu
gminy oraz zgłoszone indywidualnie.
W tej edycji nagrodzono prace, których autorami są: Maja Segieda SP
w Mokrem, Weronika Dębska SP w Wól-
Laureaci i wyróżnieni w konkursie
ce Wieprzeckiej, Julia Małecka ZS w Żdanowie, Kasia Wiatrowska ZSPiP w Kalinowicach, Oliwia, Małgorzata Grabskie
oraz Izabela Serafin z Wólki Panieńskiej
(kategoria rodzinna).
Wyróżnienia specjalne przyznano:
Kornelii Bekier Punkt Przedszkolny przy
ZS w Żdanowie, Kamilowi Nowakowi
z ZSPiP w Kalinowicach, Kacprowi Bekierowi z ZS w Żdanowie.
Wyróżnienia otrzymały następujące
osoby: Szkoła Podstawowa w Wólce Wieprzeckiej: Weronika Konaszczuk, Dawid
Pytlik, Marzena Adamowicz, Klaudia Machałek, Agata Listopad, Małgorzata Selech,
Paulina Listopad, Roksana Kozłowska;
Zespół Szkół w Żdanowie: Patryk Małecki, Karolina Zych, Bartłomiej Małecki,
Mateusz Horodko, Julia Oszmaniec; Punkt
Przedszkolny przy ZS w Żdanowie: Hubert Budzyński; Zespół Szkoły Podstawowej i Przedszkola w Kalinowicach: Zuzanna Śmiałko, Magdalena Okoń, Monika
Gontarz, Marcel Majdan, Amelia Jałkowska, Bartek Sawa, Ewa Okoń, Igor Kycko,
Diana Bartko, Magdalena Korona, Kacper
Siekierda, Anna Pupiec, Bartłomiej Pawełczuk, Kinga Żabska, Julia Pupiec, Amelia
Mielcarek, Alicja Pudełko, Oliwia Ćwik,
Patryk Podolak, Julia Bednarz, Karolina
Krukowska, Iga Bielecka, Karol Starmach;
Szkoła Podstawowa w Borowinie Sitanieckiej: Aleksandra Kopciewska, Jakub
Kardasz, Malwina Wiater; Szkoła Podstawowa w Białowoli: Agnieszka Gęśla,
cd. str. 5
ważne wydarzenie
5
Biuletyn marzec-kwiecień 2013
cd. ze str. 4
Adrian Pupiec, Miłosz Kniaź, Nina Obruśnik, Sylwester Lenczewski, Kacper Zając,
Izabela Gruszkiewicz, Jakub Paszko, Sebastian Ząbczyk; Zespół Szkół w Wysokiem:
Bartek Kuźma, Natalia Sobczuk, Damian
Kwitek, Natalia Misztal, Natalia Mróz,
Ewa Misztal, Michał Karpowicz, Sandra
Wróbel, Patryk Wolańczyk, Sylwia Sadło,
Alicja Jóźwiak, Mateusz Chudyga, Wioleta Skrzypa; Niepubliczne Gimnazjum
w Zawadzie: Klaudia Łaszkiewicz, Paulina Sobieraj, Aleksandra Wójtowicz, Przemysław Mazurek, Klaudia Kostur, Sylwia
Pomarańska, Adam Gorzkowski; Zespół
Szkół w Płoskiem: Agata Czuk, Marlena
Mojżesz, Urszula Greszta, Agata Ostasz,
Filip Dobromilski, Patryk Waga, Mateusz
Krajewski, Wiktoria Rek, Oliwia Malec;
Szkoła Podstawowa w Zawadzie: Klaudia Malinowska, Julia Ponieważ; Szkoła
Podstawowa w Pniówku: Kamil Uściak,
Martyna Kawałko, Patrycja Cisło, Damian
Wróblewski, Jarosław Kudyk; Szkoła Podstawowa w Lipsku: Kornelia Galardziak,
Patrycja Okoń; Szkoła Podstawowa w Mokrem: Zuzanna Wilk, Katarzyna Bondyra, Patrycja Budzyńska, Weronika Ryń,
Weronika Paszko, Tomasz Bulak, Kamila
Wawrzyszko, Dawid Makowski; kategoria
„open”: Alfreda Sendyk, Bożena Segieda,
Magdalena Basaj; kategoria rodzinna:
Karolina, Wiktoria, Kacper Siekierdowie;
Koło Gospodyń Wiejskich w Bortatyczach: Karol Mazur, Lilia Cichosz; Koło
Gospodyń Wiejskich w Sitańcu: Mateusz
Kamola, Teresa Milczuk; Koło Gospodyń
Wiejskich w Białobrzegach: Anna i Martyna Czerniec, Gabriela, Agnieszka, Ada
Szynkarczuk; Koło Gospodyń Wiejskich
w Pniówku: Patryk Pałka, Patryk Paszkowski; świetlica wiejska w Skokówce: Ewelina
Jachimczyk, Karolina Gromek.
Prace zgłaszane były w sześciu kategoriach: I – dzieci do lat 6 (kl. 0 szkoły
podstawowej), II- klasy I-III szkoły podstawowej, III – klasy IV – VI szkoły podstawowej, IV – gimnazja i szkoły średnie,
V – „open” dla osób powyżej 18 roku życia, VI – rodzinna. Funkcję jurorów pełnili: Jerzy Cabaj i Krystyna Sikorska.
Uroczyste podsumowanie konkursu
odbyło się 20 marca br. w Centrum Szkoleniowo-Informacyjno-Telekonferencyjnym
ICT w Mokrem. Nagrody i pamiątkowe
dyplomy wręczył laureatom i wyróżnionym Ryszard Gliwiński Wójt Gminy Zamość. Wszystkie osoby, które wzięły udział
w konkursie otrzymały słodki upominek.
Organizator dziękuje wszystkim, którzy zaangażowali się w organizację i przeprowadzenie konkursu.
NAGRODZONE KARTKI
Oliwia i Małgorzata
Grabskie
oraz Izabela Serafin
Weronika Dębska
Aleksandra Siołek
Maja Segieda
Julia Małecka
Kasia Wiatrowska
Biuletyn marzec-kwiecień 2013
6
ważne wydarzenie
„Znaleźli papieża
na końcu świata”
Herb
papieża Franciszka
Św. Piotr Apostoł
Piotr był żonatym, niemłodym już rybakiem kiedy wraz z bratem Andrzejem zarzucał sieci w jeziorze Genezaret,
a Jezus powołał go w sposób niebudzący wątpliwości: „Pójdźcie za Mną,
a sprawię, że staniecie się rybakami
ludzi” (Mk 1,17). Życie Piotra naznaczone jest wzlotami i upadkami. Przypomnijmy, jak w czasie burzy biegnie
do Jezusa po wodzie, ale nagle zaczyna wątpić i gdyby Pan nie wyciągnął
do niego ręki, z pewnością byłby się
utopił. Jest rzecznikiem innych apostołów, to on zadaje Jezusowi pytania, ale
jest także jedynym, który natchniony
Duchem Świętym powiedział: „Ty jesteś Chrystus, Syn Boga żywego”, czym
zasłuży sobie na powierzenie mu zadania na całe życie – „Ty jesteś Piotr
[czyli Opoka], i na tej Opoce zbuduję
Kościół mój, a bramy piekielne go nie
przemogą. I tobie dam klucze królestwa niebieskiego; cokolwiek zwiążesz
na ziemi, będzie związane w niebie,
a co rozwiążesz na ziemi, będzie rozwiązane w niebie” (Mt, 16, 18‒19).
Został ukrzyżowany w cyrku założonym przez Kaligulę (37‒41) w „Ager
Vaticanum”, czyli ogrodach watykańskich, pochowano go na pobliskim
cmentarzu. Kult Piotra natychmiast
rozpowszechnił się i papież Anaklet
(ok. 79-ok.91) kazał zbudować kapliczkę na jego grobie. W 324 r. Konstantyn
wzniósł bazylikę ad corpus, to znaczy
„nad ciałem” świętego. Mikołaj V (papież od 1447 do 1455 r.) wyznaczył
to miejsce na rezydencję papieską.
Opis zaczerpnięty z książki „Jak rozpoznać
świętych i patronów w sztuce i wyobrażeniach ludowych”, Fernando i Giola Lanzi,
Wydawnictwo „Jedność”, Kielce 2004.
W skład papieskiego
herbu tradycyjnie wchodzą dwa klucze św.
Piotra: złoty i srebrny. Reprezentują
siłę łączenia i rozwiązywania na ziemi
(srebrny) i w niebie (złoty). Pomiędzy
skrzyżowanymi, związanymi czerwonym sznurem kluczami znajduje, się mitra (wysokie liturgiczne nakrycie głowy).
Na niebieskiej tarczy herbowej
umieszczono symbole godności papieskiej. Złote słońce z literami IHS (monogram Chrystusa) symbolizuje zakon
jezuitów, z którego wywodzi się papież.
Nad literą H wznosi się krzyż, poniżej
widnieją trzy czarne gwoździe. W lewej,
dolnej części tarczy znajduje się gwiazda symbolizująca Maryję Pannę, Matkę
Chrystusa i Kościoła. W prawej dolnej
części tarczy widnieje kwiat nardowy,
symbolizujący św. Józefa, patrona Kościoła powszechnego.
Wieczorem 13 marca 2013 roku, podczas drugiego dnia konklawe zwołanego
w związku z rezygnacją papieża Benedykta XVI, w piątym głosowaniu, w którym
uczestniczyło 115 kardynałów został wybrany nowy, 266 Papież Kościoła Katolickiego.
Tradycyjny biały dym, obwieszczający światu wybór nowej głowy Kościoła, pojawił się
o godz. 19:06 czasu rzymskiego. Po godzinie
20:00 po słowach „Annuntio vobis gaudium
magnum: habemus Papam” czyli “Oznajmiam wam radość wielką: mamy papieża”
wypowiedzianych przez kardynała-prodiakona Jeana-Lourisa Turana, na balkonie
Bazyliki Świętego Piotra pojawił się nowy
Papież, arcybiskup Buenos Aires kardynał
Jorge Bergoglio – jezuita. Z balkonu Bazyliki nowy biskup Rzymu wygłosił krótkie
przemówienie i udzielił błogosławieństwa
Urbi et Orbi, czyli miastu i światu. Nowy
papież przyjął imię Franciszek.
Zwyczaj przyjmowania przez papieży imion pojawił się wraz z wybraniem
fot. Casa Rosada
Zawołanie, które widnieje pod herbem „Spojrzał z miłosierdzia i wybrał”
zaczerpnięte jest z homilii św. Bedy
Czcigodnego (Homilia 21; CCL 122,
149‒151), który nawiązał w niej do przedstawionej w Ewangelii chwili powołania
św. Mateusza następującymi słowami
„Jezus zobaczył celnika, a ponieważ było
to spojrzenie zmiłowania i wyboru, rzekł
do niego: «Pójdź za Mną»”.
na Ojca Świętego Mercuriusa w 536 roku
naszej ery. Jego świeckie imię pochodziło
od pogańskiego bóstwa, co dla najwyższego hierarchy Kościoła chrześcijańskiego było niezręczne, dlatego przybrał imię
Jan II. Ostatnim biskupem Rzymu, który
posługiwał się swoim imieniem z chrztu
świętego był Marcelyn II, z kolei papież Jan
Paweł II był pierwszym, który zdecydował
się na przybranie podwójnego imienia.
Najpopularniejszym imieniem obieranym
przez papieży był Jan, w historii Kościoła
było 21 papieży, którzy nosili to imię. Dwa
następne pod względem częstotliwości
wybierania to Benedykt i Grzegorz, każde z nich nosiło 16 papieży. Następnym
w kolejności statystycznej imieniem jest
Klemens-14 papieży, Innocenty-13, Leon13, Pius-13 i Stefan-9. Mniej popularne
to Anastazy, Eugeniusz, Honoriusz, – każde z nich nosiło po 4 papieży.
Obecny papież przyjął zupełnie nowe
imię w historii papiestwa. Franciszek
cd. str. 7
ważne wydarzenie
7
Biuletyn marzec-kwiecień 2013
cd. ze str. 6
to imię z tradycją w Kościele. Święty
Franciszek z Asyżu jest jednym z największych katolickich świętych, który
zajmował się biednymi i nędzarzami.
Imię to wskazuje na prostotę, dobroć
oraz najwyższy szacunek do wartości chrześcijańskich. Święty Franciszek
z Asyżu jest patronem pokoju, ubogich,
robotników i więźniów, a od 1979 roku
również patronem ekologów.
Kim jest papież Franciszek? Jorge
Mario Bergoglio urodził się 17 grudnia
1936 roku w Buenos Aires jako jedno
z pięciorga dzieci włoskich emigrantów,
którzy przemierzyli ocean w poszukiwaniu lepszego życia. Jego rodzicami byli
Mario – pracownik kolei i Regina Bergoglio. Początkowo chciał być inżynierem,
ukończył technikum jako technik chemii.
W wieku 21 lat postanowił zostać księdzem – 11 marca 1958 roku wstąpił do zakonu jezuitów i kontynuował naukę w zakonnych domach studiów. W nowicjacie
w Chile zgłębiał nauki humanistyczne.
W Colegio Maximo San Jose w San Miguel koło Buuenos Aires obronił licencjat
z filozofii. W Colegio de la Inmaculada
Concepcion w Santa Fe studiował literaturę i psychologię, a w latach 1964‒1965
był jej wykładowcą na tej samej uczelni.
W latach 1967‒1970 studiował teologię
na wydziale teologicznym Colegio Maximo San Jase w San Miguel. Święcenia
kapłańskie przyjął 13 grudnia 1969 roku
w symbolicznym wieku 33 lat/w wieku,
w którym umarł Jezus Chrystus/, wieczystą profesje złożył 22 kwietnia 1973 roku.
Po złożeniu ślubów wieczystych, w latach
1972‒1973 był mistrzem nowicjatu w seminarium w Villa Barilari i równocześnie
profesorem Wydziału Teologii w Colegio
Maximo San Jose w San Miguel, wreszcie prowincjałem jezuitów w Argentynie.
Po zakończeniu sprawowania tego urzędu,
w 1979 r. przebywał w Niemczech, a następnie w Instituto Secundario Secundario
El Salvador” w Córdobie. W tym samym
roku został ponownie rektorem Colegio
Maximo de San Jose w San Miguel, pozostał nim do 1986 roku. Przez następne
dwa lata był członkiem komitetu redakcyjnego „Boletin de espiritualidad”, a w latach
1990‒1991 spowiednikiem w Residencja
Mayor w Córdobie. 20 maja 1992 roku został mianowany biskupem pomocniczym
Buenos Aires, jako biskup tytularny Auca,
sakry biskupiej udzielił mu 27 czerwca
1992 r. arcybiskup Buenos Aires kardynał
Antonio Quarracino. W czerwcu 1997 r.
promowany na arcybiskupa – koadiutora
tej archidiecezji, objął rządy 28 lutego roku
następnego, po śmierci kardynała Quarracino. W listopadzie 1998 r. został jednocześnie ordynariuszem dla wiernych rytów
orientalnych, mieszkających w Argentynie,
nieposiadających własnego ordynariusza
(kościoły orientalne to grupa wschodnich kościołów chrześcijańskich, które nie
przyjęły postanowień soboru chalcedońskiego w 451 roku). Pełnił funkcje Wielkiego Kanclerza Katolickiego Uniwersytetu Argentyny oraz wiceprzewodniczącego
Konferencji Episkopatu Argentyny, a w latach 2005‒2011 był jej przewodniczącym.
Brał udział w sesjach światowych Synodu
Biskupów w Watykanie, w tym w 1997 r.
w sesji specjalnej poświęconej Kościołowi
w Ameryce. W lutym 2001 roku papież Jan
Paweł II wyniósł go do godności kardynalskiej, nadając tytuł prezbitera San Roberto
Bellarmino. Podczas konklawe w kwietniu
2005 r. kardynał Bergoglio był wymieniany w gronie potencjalnych faworytów
do następstwa po zmarłym Janie Pawle II.
Papież Franciszek uchodzi za człowieka bardzo skromnego, mimo że jako
arcybiskupowi i prymasowi Argentyny
przysługiwała mu limuzyna, on wolał
poruszać się transportem publicznym.
Mieszkał w niewielkim mieszkaniu nieopodal katedry, sam gotował, nie lubił
przepychu. Niezapomnianym wydarzeniem była jego wizyta w hospicjum w Buenos Aires w 2001 roku, kiedy to jeszcze
jako arcybiskup i prymas poprosił o dzban
z wodą, następnie obmył i ucałował stopy
12 chorym na AIDS. Przypominając innym księżom, że nigdy nie powinni zapomnieć o chorych i potrzebujących, bo tak
też postępował Chrystus. Mówi płynnie
po hiszpańsku, włosku, niemiecku, łacinie
i po angielsku. Warto wspomnieć jeszcze,
iż Jorge Mario Bergoglio jest pierwszym
papieżem pochodzącym z Ameryki Łacińskiej oraz pierwszym, po sprawującym
swoją funkcję w latach 731‒741 Grzegorzu III, papieżem spoza Europy. Franciszek jest pierwszym jezuitą na Tronie
Piotrowym, a zarazem pierwszym papieżem- zakonnikiem od ponad półtora stulecia. Poprzednim biskupem Rzymu, który wcześniej należał do jakiegoś zakonu,
był kameduła Grzegorz XVI, wybranym
na biskupa Rzymu w 1831 roku.
Małgorzata Paszko
Święty Franciszek
z Asyżu
Urodził się w Asyżu,
w rodzinie pochodzącej z Prowansji.
W okresie młodości
był beztroski, okazał
się również zręcznym kupcem jak
jego ojciec, ogłoszony „królem biesiadników”, brał także udział w bitwach
między miastami i przez to dostał się
do więzienia w Perugii. Później długo chorował i wówczas zmieniło się
jego nastawienie do życia. Powrócił
do Asyżu, porzucił dawne towarzystwo, rozpoczął życie pełne medytacji i czynów miłosierdzia. W 1205 r.
w kościele świętego Damiana trzykrotnie przemówił do niego Ukrzyżowany: „Franciszku, idź i odbuduj
mój kościół, który jak widzisz cały
legł w gruzach”. Żył w samotności
i kwestował na rzecz odbudowy dziś
już nieistniejącego kościoła S. Pietro
Della Spina i kościółka Porcjunkula.
W 1208 r. słuchając fragmentu Ewangelii, w którym Jezus posyła apostołów, poczuł swoje powołanie do życia
w całkowitym ubóstwie po oddaniu
się Bogu i do wędrownego głoszenia Dobrej Nowiny. Rok później,
gdy z Franciszkiem była już grupa
naśladowców papież Innocenty III
zatwierdził pierwszą regułę Braci
zwanych Mniejszymi, z uwagi na ich
ubóstwo i ofiarną służbę bliźnim.
Franciszek ze świętą Klarą założył
zakon Ubogich Panien od świętego
Damiana, nauczał w Ziemi Świętej.
W 1124 r. usunął się z życia i kiedy medytował na górze La Verna,
14 września w święto Podwyższenia Krzyża Świętego, ukazał mu się
Chrystus pod postacią uskrzydlonego serafina i naznaczył go stygmatami. Dwa lata po otrzymaniu stygmatów, wyczerpany chorobami zmarł.
Opis zaczerpnięty z książki „Jak rozpoznać świętych i patronów w sztuce
i wyobrażeniach ludowych”, Fernando
i Giola Lanzi, Wydawnictwo „Jedność”,
Kielce 2004.
Biuletyn marzec-kwiecień 2013
WYDARZENIA I ZDARZENIA
8
kultura
kiermasz wielkanocny
6 lutego. Podsumowanie etapu powiatowego konkursu plastycznego
„Zapobiegajmy pożarom”. Odbyło się
w świetlicy Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Zamościu.
Z terenu Gminy Zamość nagrody
i wyróżnienia otrzymali autorzy prac
ze szkół w Kalinowicach, Pniówku,
Wólki Wieprzeckiej i Mokrego.
9 lutego. Spotkanie sołeckie „Jubileusz Koła Gospodyń Wiejskich w Jatutowie – 35 lat”. Odbyło się w świetlicy wiejskiej w Jatutowie. W jego
trakcie przedstawiona została prezentacja multimedialna i zarys historii
Koła. Były życzenia dla pań i wspomnienia z różnych okresów działalności Koła Gospodyń Wiejskich w Jatutowie. Więcej str. 20.
9 lutego. Choinkowa sobota dzieci
i młodzieży sołectw Jatutów i Wólka Panieńska. Najmłodsi mieszkańcy
obu sołectw wzięli udział w zabawie
choinkowej. Były karnawałowe konkursy, taneczne zabawy i słodki poczęstunek. Organizatorami spotkania
byli: Samorząd Gminy Zamość, Rady
Sołeckie Jatutowa i Wólki Panieńskiej oraz Koła Gospodyń Wiejskich
w Wólce Panieńskiej i Jatutowie.
11‒12 lutego. Spotkanie z Japonią
w Wysokiem. Podczas ferii członkowie Klubu Japońskiego oraz wszyscy
zainteresowani mogli wziąć udział
w spotkaniach przybliżających kulturę i tradycję Kraju Kwitnącej Wiśni.
Były pokazy zdjęć z Japonii, przygotowywanie i degustacja japońskich potraw. Klub działa przy Zespole Szkół
w Wysokiem.
11 lutego. Spotkanie z dermatologiem w Regionalnej Izbie Pamięci
w Wysokiem.
cd. str. 10
W dniu 24 marca 2013 roku na Rynku
Wielkim w Zamościu odbył się po raz
XXXVII Kiermasz Wielkanocny. Pomimo
dosyć niskiej temperatury mieszkanki z terenu Gminy Zamość brały czynny udział
w tym wydarzeniu, prezentując własnoręcznie wykonane wyroby rękodzieła artystycznego. Panie przywiozły ze sobą pisanki
wykonane różnymi technikami – tradycyjne drapane, oklejane bibułą, kolorowym
papierem, ozdobne palmy wielkanocne,
koszyczki i flakoniki wykonane na szydełku, serwetki oraz inne ozdoby związane
z nadchodzącymi świętami Wielkiej Nocy.
W obiekcie Muzeum Zamojskiego panie
z Kół Gospodyń Wiejskich z Pniówka oraz
z Sitańca Wolicy przygotowały śniadanie
wielkanocne dla zgromadzonych wystawców. Panie przywiozły ze sobą świąteczne babki, serniki, sałatki oraz tradycyjny
barszcz wielkanocny.
O godzinie 12:00 w sali akademickiej Muzeum Zamojskiego miało miejsce uroczyste podsumowanie konkursu
na najpiękniejszy wyrób rękodzieła artystycznego. W rozstrzygnięciu konkursu
brał udział wójt gminy Zamość Ryszard
Gliwiński, prezydent Zamościa Marcin
Zamoyski, przewodniczący Rady Miasta
Jan Matwiejczuk, dyrektor Zamojskiego
Domu Kultury Janusz Nowosad, dyrektor
Muzeum Zamojskiego Andrzej Urbański.
Wśród wyróżnionych rękodzielników
znalazła się mieszkanka miejscowości
Płoskie pani Leokadia Pomarańska, która
zdobyła nagrodę Wójta Gminy Zamość
w konkursie na palmę wielkanocną. Podsumowanie konkursu uświetnił koncert
zespołu śpiewaczo – obrzędowego „Wesołe Gosposie” z Kolonii Sitaniec.
Małgorzata Kasprzyk
Członkinie KGW
w Pniówku i Sitańcu-Wolicy
Zespół śpiewaczo-obrzędowy
Wesołe Gosposie
Agata Piwko - Szopinek
Naukowe Koło Florystyczne przy
Uniwersytecie Przyrodniczym w Lublinie
Krystyna Pęk - Żdanówek
Czesława Strzałka
Lipsko Kosobudy
Krystyna Dołba
Zawada
przepisy wielkanocne
pań z kół gospodyń wiejskich w pniówku, sitańcu-wolicy i żdanówku
Sernik Wiedeński
Składniki: 1 kg sera białego, 125 g masła roztopionego,
10 jajek, 250 g cukru, 100 g mąki, 1,5 łyżeczki proszku
do pieczenia
Kruche ciasto:
Składniki: 1,5 szklanki mąki pszennej, 2 żółtka, 125 g
miękkiego masła, 1/4 szklanki cukru, 20 g cukru z prawdziwą wanilią
Wykonanie:
Masa serowa: żółtka ubić z cukrem do białości. Stopniowo dodawać zmielony twaróg, dalej ubijając, dodawać roztopione, schłodzone masło, mąkę oraz proszek
do pieczenia. Z białek ubić pianę i delikatnie wymieszać
z resztą masy.
Wszystkie składniki na ciasto zagnieść i wyłożyć na wysmarowaną tłuszczem blachę o wymiarach: 21cm x 35 cm.
Ciasto piec w piekarniku w 180 stopniach przez ok. 15
minut. Po tym czasie na ciasto wlać masę serową. Całość
piec przez godzinę.
Gotowy sernik zostawić w piekarniku uchylając drzwiczki, dzięki temu nie powinien opaść.
Sałatka z kolorowym makaronem
Składniki: 250 gram makaronu kolorowego świder, puszka czerwonej fasoli, puszka kukurydzy, słoik selera marynowanego, 1 por, 1/2 puszki ananasa, majonez do smaku,
sól i pieprz do smaku.
Przygotowanie: makaron kolorowy świder gotujemy al
dente w osolonej wodzie, przelewamy go zimną wodą.
Por kroimy w półtalarki. Ananasa odsączamy z puszki
i kroimy w drobną kostkę. Kukurydzę, czerwoną fasolę
i seler marynowany odsączamy z wody. Łączymy wszystkie składniki, doprawiamy do smaku solą i pieprzem i dodajemy troszeczkę majonezu.
Ser wielkanocny
Składniki: 1 kg twarogu, 5 żółtek, sól, pieprz, kminek, zioła prowansalskie
Wykonanie: ser przepuścić przez maszynkę, dodać żółtka i przyprawy. Wyrobić na jednolitą masę, przełożyć
do woreczka uszytego na kształt serca. Uformowany serek sprasować. Ser suszyć około siedmiu dni.
Borowiki z jajek
Składniki: 6 jajek ugotowanych na twardo, 3 saszetki
herbaty, 2 plastry szynki, 2
plastry żółtego sera, 2 łyżeczki majonezu, łyżka posiekanej natki pietruszki, sól,
pieprz, kilka liści sałaty
Przygotowanie:
Sałatę myjemy i osuszamy. Jajka obieramy. Odkrawamy
1/3 od dołu, z obu części wyjmujemy żółtka.
Zaparzamy mocną herbatę, wkładamy odcięte białka.
Gotujemy na małym ogniu 15 minut.
Szynkę i ser drobno siekamy. Mieszamy z żółtkami, natką
pietruszki i majonezem. Farsz powinien być zwarty i lekko klejący. Doprawiamy
Białe części – trzonki napełniamy farszem (ustawiamy
na sałacie farszem do dołu. Do ciemnych części – kapelusze wkładamy niewielką ilość farszu. Nakładamy
na trzonki i lekko dociskamy. Do farszu można dodać
podsmażone pieczarki, wtedy jajka będą nie tylko wyglądem, ale i smakiem przypominać grzyby.
Babka puchowa
Składniki: 6 jaj, 1 margaryna, 1,5 szkl. mąki pszennej, 1,5
szkl. mąki ziemniaczanej, 2 szkl cukru, 6 łyżek oleju, 2 łyżeczki proszku do pieczenia, 1 łyżka octu.
Wykonanie: margarynę utrzeć z cukrem na puch. Następnie dodać resztę składników. Ciasto wlewamy do formy
i pieczemy ok. 40 min. w temp. 180°C.
Mazurek na białkach
Ciasto: 10 białek, 25 dkg cukru pudru, 25 dkg zmielonych
orzechów i migdałów, 2 łyżki drobno rozkruszonych biszkoptów.
Lukier: 15 dkg cukru pudru, 1,5 łyżki wody, 1,5 łyżki soku
z cytryny, garść migdałów do dekoracji.
Przygotowanie: białka ubić z cukrem na sztywną pianę,
dodać orzechy i migdały oraz pokruszone biszkopty. Wysmarować tłuszczem i oprószyć mąką 2 blaszki, wyłożyć
ciasto i piec ok. 40 min. w niezbyt nagrzanym piekarniku.
Składniki lukru zagotować. Gotowym lukrem posmarować mazurki i udekorować migdałami.
Biuletyn marzec-kwiecień 2013
WYDARZENIA I ZDARZENIA
cd. ze str. 8
Tematyka spotkania dotyczyła sposobów pielęgnacji skóry. Poprowadziła je dr dermatolog Beata Łagoda.
Uczestniczki zadawały także pytania
dotyczące omawianych zagadnień.
Spotkanie miało charakter otwarty,
zostało zorganizowane przez Koło
Gospodyń Wiejskich w Wysokiem.
12 lutego. Chór Sitanianie z występem
w kaplicy Szpitala im. Papieża Jana
Pawła II w Zamościu podczas obchodów Światowego Dnia Chorego.
W kaplicy szpitalnej pw. św. Rafała
Archanioła odprawiona została Msza
Święta, której przewodniczył J.E.
Ksiądz Biskup Marian Rojek Ordynariusz Diecezji Zamojsko-Lubaczowskiej. Oprawę Mszy Świętej zapewnił
Chór Sitanianie, występując z repertuarem pieśni maryjnych. Msza Święta była transmitowana do wszystkich
oddziałów szpitalnych za pomocą łączy telewizyjnych.
14,16,19 lutego. Mistrzostwa Gminy Zamość w Szachach. Pierwsze trzy edycje tegorocznych mistrzostw odbyły się w: Skaraszowie,
Płoskiem i Pniówku. Patronat nad
zawodami objął Wójt Gminy Zamość. Zostały one zorganizowane
przez Gminę Zamość przy współpracy Ośrodka Promocji, Turystyki
i Sportu Gminy Zamość oraz szkół
i świetlic Gminy Zamosć.
23 lutego. Etap okręgowy XV Ogólnopolskiej Olimpiady Wiedzy
o Prawie. Został przeprowadzony
w I Liceum Ogólnokształcącym im.
Jana Zamoyskiego w Zamościu. Wzięło w nim udział 40 finalistów etapu
szkolnego z liceów w Chełmie, Kolbuszowej, Lublina, Łańcuta, Przemyśla i Zamościa. Dla uczestników
i laureatów Olimpiady przekazane
cd. str. 12
10
z prac samorządu gminnego
XXIX Sesja Rady Gminy
7 marca 2013 r. odbyła się XXIX sesja Rady Gminy Zamość. Wzięło w niej
udział 21 Radnych, Wójt Gminy, Kadra
Kierownicza gminnej administracji.
Radni przyjęli uchwały:
1.W sprawie wieloletniej prognozy finansowej – dotyczy zmian spowodowanych
poniżej opisanymi zmianami budżetu
2013 roku.
2.W sprawie zmian w budżecie gminy
na 2013 r. W uchwale Nr XXVIII/277/12
z dnia 30 stycznia 2013 r. w sprawie
uchwalenia budżetu gminy na 2013 r.
wprowadzono następujące zmiany:
zwiększono dochody o kwotę 508.674,73 zł
w tym:
• dochody bieżące zwiększono o kwotę
97.042,00 zł – w szczególności zwiększenie subwencji oświatowej o 70 402 zł
– do łącznej kwoty 15 465 667 zł
• dochody majątkowe zwiększono o kwotę 411.632,73 zł.
dotyczy w szczególności: * planowanych
do pozyskania środków Narodowego
Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na budowę przyłączy
do kanalizacji sanitarnej w m. Mokre,
Kalinowice, Wólka Panieńska, Szopinek, Jatutów – łącznie 275 400 zł.* wpłat
mieszkańców na realizację powyższego
zadania – łącznie 279 232,73 zł
zwiększono wydatki o kwotę 793.640,00 zł
w tym:
• wydatki bieżące zwiększono o kwotę
156.640,00 zł,
dotyczy w szczególności nowego zadnia
związanego z remontem podłogi w sali
gimnastycznej w Zawadzie – 130 000 zł.
wydatki majątkowe zwiększono o kwotę
637.000,00 zł
• dotyczy w szczególności: * nowego zakresu finansowego zadania „budowa
podłączeń budynków do zbiorczego systemu kanalizacyjnego na terenie gminy
Zamość w m. Mokre, Kalinowice, Wólka
Panieńska, Szopinek, Jatutów” * nowych
5-ciu opisanych poniżej zadań, zgłaszanych do udziału w konkursie Lokalnej
Grupy Działania NASZE ROZTOCZE
zwiększono przychody i rozchody
• przychody zwiększono o kwotę 352 965,27 zł
– wolne środki z roku 2012 r.
• rozchody zwiększono o kwotę 68 000 zł
– spłata rat kredytów i pożyczek
Wprowadzono zmiany w wydatkach na programy i projekty realizowane ze środków
pochodzących z budżetu Unii Europejskiej – zdecydowano o przygotowaniu
nowych projektów do udziału w konkursach Lokalnej Grupy Działania NASZE
ROZTOCZE, ewentualna techniczna ich
realizacja w 2014 roku
• budowa placu zabaw w m. Mokre (przy
szkole)
• budowa placu zabaw w m. Borowina
Sitaniecka (przy szkole)
• budowa placu zabaw w m. Szopinek
(przy świetlicy wiejskiej)
• budowa centrum rekreacji w m. Sitaniec (przy szkole)
• remont świetlicy wiejskiej w m. Białowola (elewacja)
• wprowadzono zmiany w limitach wydatków na zadania inwestycyjne w 2013 r.
3.Rada przyjęła uchwały potwierdzajace realizację w ramach budżetu gminy
2013 roku zadań nie będących własnymi gminy:
• Udzielono Powiatowi Zamojskiemu pomocy rzeczowej na budowę chodnika
przy drodze powiatowej w m. Białowola. Wartość udzielonej pomocy wyniesie
200 000,00 zł. Zadanie realizowane będzie w 2013 roku przez Gminę Zamość.
• Udzielono Powiatowi Zamojskiemu
pomocy finansowej na remont drogi
powiatowej Płoskie – Żdanów – Pniówek. Wartość udzielonej pomocy wyniesie 60 000,00 zł. Zadanie realizowane będzie w 2013 roku przez Zarząd
Dróg Powiatowych.
• Udzielono Miastu Zamość dotacji
w wysokości 10 000,00 zł na częściowe
pokrycie kosztów funkcjonowania Izby
Wytrzeźwień w Zamościu.
4.Upoważniono Wójta do zawarcia umowy dotacji na realizację przedsięwzięcia pn. „Budowa podłączeń budynków
do zbiorczego systemu kanalizacyjnego na terenie Gminy Zamość w m.
Mokre, Kalinowice, Wólka Panieńska,
Szopinek, Jatutów – II etap” w ramach
Programu Priorytetowego Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej” Dofinansowanie
przydomowych oczyszczalni ścieków
oraz podłączeń budynków do zbiorczego systemu kanalizacyjnego”.
5.Nie wyrażono zgody na wyodrębniecd. str. 11
z prac samorządu gminnego
11
Biuletyn marzec-kwiecień 2013
cd. ze str. 10
nie w budżecie gminy 2014 roku funduszu sołeckiego
6.Zatwierdzono roczne sprawozdanie finansowe Biblioteki Publicznej Gminy
Zamość z/s w Mokrem za rok 2012.
7.Uchwalono regulamin utrzymania
czystości i porządku na terenie gminy Zamość.
8.Określono metody ustalania opłaty
za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz stawkę opłaty.
• Miesięczna stawka opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi zbieranymi i odbieranymi w sposób selektywny wynosi:
5,80 złotych dla gospodarstw domowych 1-osobowych,
11,60 złotych dla gospodarstw domowych 2-osobowych,
17,40 złotych dla gospodarstw domowych 3-osobowych,
23,20 złotych dla gospodarstw domowych 4 i więcej osobowych,
• Miesięczna stawka opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi zbieranym i odbieranymi w sposób nieselektywny wynosi:
11,60 złotych dla gospodarstw domowych 1-osobowych,
23,20 złotych dla gospodarstw domowych 2-osobowych,
34,80 złotych dla gospodarstw domowych 3-osobowych,
46,40 złotych dla gospodarstw domowych 4 i więcej osobowych,
9.Określono termin, częstotliwość i tryb
uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Z dniem 1 lipca
2013 r. mieszkańcy gminy będą wnosili
opłaty kwartalne na rachunek bankowy
gminy lub w kasie Urzędu Gminy Zamość w następujących terminach:
• do 15 marca za I kwartał,
• do 15 maja za II kwartał,
• do 15 września za III kwartał – pierwsza
wpłata w 2013 roku
• do 15 listopada za IV kwartał,
10.Uchwalono szczegółowy sposób i zakres świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych
od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną opłatę. Uchwała będzie obowiązywać od 1 lipca 2013 r.
11.Ustalono wzór deklaracji o wysokości
opłaty za gospodarowanie odpadami
komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości zamieszkanych
położonych na obszarze Gminy Zamość. Właściciele nieruchomości zobowiązani są złożyć deklarację w terminie do dnia 14 lipca 2013 r.
12.Przyjęto program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie
Gminy Zamość w 2013 r.
13.Upoważniono do wystąpienia z wnioskiem o wydzielenie z miejscowości
Zwódne części stanowiącej odrębną
miejscowość „Skokówka” oraz określenia jej rodzaju jako „wieś”?
14.Wyrażono zgodę na nieodpłatne nabycie nieruchomości na własność gminy,
położonej w obrębie geodezyjnym
Sitaniec Błonie, o powierzchni 0,0083
ha. – droga wewnętrzna przy Zespole
Szkół w Sitańcu.
15.Ustalono wysokość wynagrodzenia dla
Wójta Gminy Zamość. Od 1 stycznia
2013 roku wynosi ono 10 950 zł brutto
(ok. 7 400 zł netto). Poprzednie wynagrodzenie w wysokości 9 440 zł brutto
ustalone było w lipcu 2009 roku.
Z pełną treścią uchwał i innych materiałów można zapoznać się na stronie www.
zamosc.bip.mbnet.pl
Teresa Klimko
Wielkanocne koguciki, koszyczki, serwetki
darstwa. Gdzieś ukradkiem znaleziony
wolny czas wykorzystywała na rozwijanie swojego talentu, poświęcając długie
wieczory i noce przerabiała szydełkiem
aby móc stworzyć coś, co będzie cieszyć
Ją i osoby obdarowane drobnym prezencikiem, w postaci wielkanocnego kogucika, koszyczka czy serwetki.
Jest wiele rzeczy, które zostały zrobione przez Panią Stasię np. serwety na stoły, flakony, filiżanki, owocarki, ozdoby
na świeczki, kołnierzyki aż po kapelusze
na upalne letnie dni. I aż trudno pomyśleć
że to wszystko jest zrobione z nici zamienionych w słupki, półsłupki, pikotki tworzące wzór ukazując swoje piękno. Prace
wykonane przez Panią Stasię możemy
Pani Stanisława Lewandowska jest na emeryturze i swój wolny czas dzieli spotkać na kiermaszach wielkanocnych,
mieszkanką Gminy Zamość – sołec- pomiędzy dziećmi, wnuczkami, w wol- jarmarkach, stoiskach gminnych. Osoby
twa Wychody, to tam się wychowała, nych chwilach doskonali umiejętności zainteresowane nauką robienia na szykształciła i rozwijała swoje zaintereso- robienia na szydełku, tworząc nim pięk- dełku są mile widziane i mają możliwość
wania. Dzisiaj, po wielu latach pracy, ne dzieła. Swój talent odkryła wiele lat kontaktu z Panią Stanisławą za pośredz całą pewnością możemy powiedzieć, temu, kiedy to większość swojego cza- nictwem Ośrodka Promocji, Turystyki
że robótki ręczne na szydełku są Jej su przeznaczała na pracę, wychowanie i Sportu Gminy Zamość.
Marzena Adamowicz
pasją. Od dwunastu lat Pani Stasia jest dzieci i prowadzenie domowego gospo-
Biuletyn marzec-kwiecień 2013
WYDARZENIA I ZDARZENIA
12
warto wiedzieć
Komputery dla dzieci od ARiMR
cd. ze str. 10
zostały materiały promocyjne Gminy Zamość.
3, 10 marca. Spotkania sołeckie
z okazji Dnia Kobiet. Zostały zorganizowane przez lokalne społeczności
przy wsparciu Gminy Zamość w: Sitańcu Wolicy, Wierzchowinach, Hubalach, Sitańcu i Płoskiem. Podczas
spotkań odbywały się różnorodne
prezentacje artystyczne w wykonaniu
mieszkańców sołectw, występy zespołów z terenu gminy, nie zabrakło
oczywiście życzeń dla pań z okazji
Dnia Kobiet. Więcej str. 16.
7 marca. Etap gminny Turnieju Wiedzy Pożarniczej „Młodzież zapobiega pożarom”. Został przeprowadzony
w Centrum Szkoleniowo-Informacyjno-Telekonferencyjnym ICT w Mokrem. Wzięli w nim udział uczniowie
ze szkół podstawowych i gimnazjów
z terenu Gminy Zamość. Do dalszego etapu zakwalifikowali się Albert
Bondyra z Zespołu Szkół w Żdanowie
i Agata Listopad ze Szkoły Podstawowej w Wólce Wieprzeckiej.
8 marca. XIII Plebiscyt Piłkarski
Kroniki Tygodnia. Podczas uroczystej gali podsumowującej plebiscyt
uhonorowani zostali przez Wójta
Gminy Zamość laureaci – mieszkańcy
Gminy Zamość. W kategorii Trener
Roku wyróżniony został Artur Lipski
a w kategorii Odkrycie Roku Mikołaj
Zając, obaj reprezentują drużynę juniorów starszych STS GRYF Gmina
Zamość. Więcej str. 27.
6‒10 marca, Lotnicze zawody rajdowo-nawigacyjne z udziałem zawodników z Aeroklubu Ziemi zamojskiej.
Odbyły się na lotnisku w Radawcu k.
Lublina. Była to 47. edycja Lubelskich
Zimowych Zawodów Samolotowych,
których początki sięgają lat 30-tych
XX w.Załoga Aeroklubu Ziemi Zamojskiej składała się z dwóch członków: pilota – Michał Iwanicki i nawigatora – Damian Chodurski. Załoga
AZZ otrzymała przechodnią statuetkę
dla najmłodszej załogi oraz nagrodę
cd. str. 25
Z dużym uznaniem spotkała się akcja
przekazywania przez Lubelski Oddział
Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa sprzętu komputerowego
do placówek oświatowych w Gminie Zamość. O możliwości pozyskania wycofywanych z użytkowania przez Agencję 6
letnich komputerów poinformował Zastępca Kierownika Powiatowego Oddziału Agencji Józef Siemczyk – mieszkaniec
Gminy Zamość. Na skutek tej informacji
dyrektorzy szkół wystąpili do Dyrekcji
w Lublinie z wnioskami o nieodpłatne
przekazanie komputerów na potrzeby
oświatowe. W efekcie ARiMR przekazała 13 pełnych zestawów komputerowych
oraz 33 monitory, które posłużą uczniom
w Szkołach Podstawowych w Białowoli,
Borowinie Sitanieckiej, Lipsku, Pniówku
oraz Zespołowi Szkół w Żdanowie. Sprzęt,
wycofany z użytku w Agencji, jest w pełni sprawny technicznie. Jest wykonany
w zaawansowanej technologii, posiada
niezbędne oprogramowanie. Będzie pomocny w prowadzeniu zajęć informatycznych oraz szeroko rozumianej dokumentacji w szkołach.
Na ręce Pana Andrzeja Bieńko – Dyrektora Lubelskiego Oddziału ARiMR
dla wszystkich osób, które przyczyniły się
do pozyskania sprzętu, dyrektorzy szkół,
władze samorządowe i uczniowie składają
serdeczne podziękowania.
Maria Okoń
co słychać w mokrem
lat. Były to pociechy zarówno z „naszej
zerówki”, jak też z okolicy. W czasie pięciogodzinnego pobytu na zajęciach dzieci bawiły się i pracowały pod czujnym
okiem nauczycieli z naszej szkoły, którzy
przygotowali szczegółowe scenariusze.
Każdego dnia tematem zajęć była inna
baśń. Był Kubuś Puchatek, Czerwony
Kapturek, Śpiąca Królewna i Kopciuszek.
Dzieci wcielały się w role bajkowych postaci, rozwijały swoje umiejętności manualne i muzyczne. Codziennie dostawały
ciepły posiłek. Uśmiechy na buziach i żal
W dniach 18‒22 lutego 2013 r. w Szkole w oczach przy pożegnaniu były najlepPodstawowej w Mokrem zostało zorgani- szym dowodem na to, że dzieci były barzowane „Bajkowe przedszkole”. Uczestni- dzo zadowolone.
Beata Nowak
czyło w nim 17 dzieci w wieku od 3 do 6
warto wiedzieć
13
Biuletyn marzec-kwiecień 2013
ważne dla rodziców
Ogłoszenie W sprawie zapisów dzieci do szkół
W związku z prowadzonymi zapisami
do przedszkoli i szkół na nowy rok szkolny 2013/2014 zachęcamy wszystkich
Mieszkańców gminy do zapisywania swoich pociech do placówek zlokalizowanych
na terenie Gminy Zamość.
We wszystkich szkołach nadzorowanych przez gminę gwarantujemy bardzo
dobre warunki lokalowe, znakomitą opiekę pedagogiczną i wychowawczą. W szkołach organizowane są świetlice, istnieje
również możliwość korzystania z posiłków i zbiorowego transportu. Zapewniamy właściwy start w edukację na poziomie przedszkola, szkoły podstawowej, jak
i gimnazjalnej.
Zarówno w oddziałach przedszkolnych jak i w szkołach gminnych zatrudniona jest wykwalifikowana, doświadczona kadra pedagogiczna, która dba
o właściwy poziom edukacji i wychowania. Zdecydowana większość nauczycieli
posiada najwyższe stopnie awansu zawodowego. Owocuje to wysokimi średnimi
wynikami z testów kompetencji i egzaminów gimnazjalnych, które od kilku lat
są wyższe niż średnie w kraju, województwie i powiecie.
Uczniowie wielu szkół gminnych
są laureatami konkursów przedmiotowych
na szczeblu gminnym, powiatowym i wojewódzkim. Oprócz dydaktyki związanej
z podstawą programową nauczania szkoły
umożliwiają uczestnictwo w różnorakich
zajęciach pozalekcyjnych, rozwijających indywidualne zdolności i kołach zainteresowań. W razie potrzeby organizowane są dodatkowe lekcje dydaktyczne dla wszystkich,
którzy wyrażą chęć w nich uczestniczenia.
W szkołach duży nacisk kładzie się na wychowanie młodych ludzi w duchu poszanowania wartości patriotycznych, chrześcijańskich i demokratycznych.
Pełnej oferty poszczególnych szkół
należy szukać w ich siedzibach lub
na stronie internetowej Gminy Zamość
www.gminazamosc.pl w zakładce placówki oświatowe.
Informacja dla rodziców dzieci 5 i 6-letnich
Rozpoczęły się zapisy dzieci pięcioletnich
i sześcioletnich do przedszkola i oddziałów
przedszkolnych przy szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Zamość.
W roku szkolnym 2013/2014 obowiązek rocznego przygotowania przedszkolnego dotyczył będzie dzieci z dwóch
roczników: 2007 (sześciolatków, które nie
skorzystają z możliwości pójścia do I-klasy); 2008 (pięciolatków).
Dzieci 6-letnie mogą, jeśli taka będzie
wola ich rodziców, uczęszczać do szkoły
podstawowej jako uczniowie klasy I. Przed
podjęciem ostatecznej decyzji, rodzice
dzieci 6-letnich mogą dokładnie zapoznać
się ofertą szkół podstawowych w swoim obwodzie. W celu zapisania dziecka
do przedszkola, oddziału przedszkolnego,
należy zgłosić się do szkoły obwodowej
i dopełnić czynności z tym związanych.
Na wniosek rodziców, po uzyskaniu
opinii poradni psychologiczno-pedagogicznej, dyrektor szkoły podstawowej,
w obwodzie której dziecko mieszka, może
zezwolić na spełnianie przez nie obowiązku rocznego przygotowania przedszkolnego poza przedszkolem, oddziałem
przedszkolnym lub inną formą wychowania przedszkolnego (art. 16 ust. 8 ustawy
o systemie oświaty). Obowiązek rocznego
przygotowania przedszkolnego, w myśl art.
16 ust. 5b ustawy o systemie oświaty, może
być także spełniany przez uczęszczanie
do przedszkola za granicą, w tym na pod-
stawie umów międzynarodowych lub porozumień o współpracy bezpośredniej lub
w ramach programów edukacyjnych Unii
Europejskiej oraz przy przedstawicielstwie
dyplomatycznym innego państwa w Polsce.
Zgodnie z art. 14b ust. 2 ustawy
o systemie oświaty, kontrolowanie spełniania przez dziecko obowiązku rocznego przygotowania przedszkolnego należy
do zadań dyrektora szkoły podstawowej,
w obwodzie której to dziecko mieszka.
Za niespełnianie obowiązku rocznego
przygotowania przedszkolnego rodzice lub opiekunowie prawni dzieci mogą
spodziewać się sankcji karnych zgodnie
z art.20 ustawy o systemie oświaty.
Konrad Dziuba
Punkt Konsultacyjno-Informacyjny
Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
przy Urzędzie Gminy Zamość
dla:
- osób mających problem alkoholowy i ich rodzin
- osób poszkodowanych w wyniku przemocy w rodzinie
Zapraszamy we wtorki w godz. 15:30-17:30
Siedziba punktu:
Urząd Gminy Zamość
ul. Peowiaków 92, pok. nr 2
tel. 84 639 29 59 wew. 57
Biuletyn marzec-kwiecień 2013
14
kultura
V Edycja Konkursu Plastycznego pod patronatem Wójta
Gminy Zamość „Poezja i bajka słowem i pędzlem malowana”
Biblioteka Publiczna Gminy Zamość z/s
w Mokrem ogłasza V Edycję Konkursu Plastycznego pod patronatem Wójta Gminy
Zamość „POEZJĄ I BAJKĄ MALOWANE”
Regulamin Konkursu Plastycznego:
I etap gminny: Konkurs ma charakter
interdyscyplinarny. Do konkursu może
przystąpić każdy uczeń szkoły podstawowej
i gimnazjalnej Gminy Zamość. Uczestnik
konkursu plastycznego powinien złożyć
pracę obrazującą tekst pani Marii Duławskiej, Juliana Tuwima lub innego polskiego autora. Należy podać tytuł utworu oraz
swoje dane personalne (imię, nazwisko,
klasa, szkoła, telefon kontaktowy) oraz imię
i nazwisko nauczyciela lub opiekuna.
Ilość prac plastycznych jest nieograniczona. Prace powinny być podpisane,
a technika wykonania dowolna.
Prace należy złożyć do 16.04.2013 r.
do Biblioteki Publicznej Gminy Zamość
z/s w Mokrem, Mokre 116; 22‒400 Zamość, tel. i fax 84 6166564, e-mail – [email protected]
Ogłoszenie wyników oraz wręczenie
nagród w konkursie plastycznym odbędzie się 9.05.2013 r. (czwartek) o godz.
10:00 w Bibliotece Publicznej Gminy
Zamość z/s w Mokrem. (w przypadku
zmiany terminu rozstrzygnięcia konkursu
osoby zainteresowane zostaną poinformowane indywidualnie).
Wymagane jest: oświadczenie rodzica lub opiekuna dziecka, że wyraża zgodę
na gromadzenie i przetwarzanie danych
osobowych dziecka oraz zamieszczanie
zdjęć na stronie internetowej i prasie
przez organizatorów konkursu (druk
zgody dostępny jest na stronie www.gminazamosc.pl). Regulamin dostępny jest
na stronach internetowych: www.gminazamosc.pl i www.bpgz.pl
II etap ogólnopolski: Organizator: Gminna Biblioteka Publiczna w Aleksandrowie.
Wszystkie prace plastyczne nadesłane na I etap gminny zostaną przesłane
do Gminnej Biblioteki Publicznej w Aleksandrowie. Ogłoszenie wyników oraz wręczenie nagród za konkurs plastyczny z II
etapu odbędzie się w maju 2013 r. w Gminnej Bibliotece Publicznej w Aleksandrowie.
Zapraszamy do udziału w konkursie
i życzymy powodzenia!
Organizatorzy
VII Edycja Konkursu Recytatorskiego Konkurs Recytatorski
o Laur Najlepszego Recytatora Gminy Zamość „Poezja bez granic”
Biblioteka Publiczna Gminny Zamość z/s
w Mokrem zaprasza do udziału w „VII
Edycji Konkursu Recytatorskiego o Laur
Najlepszego Recytatora Gminy Zamość”
pod patronatem Wójta Gminy Zamość.
Konkurs organizowany jest w czterech
grupach wiekowych: I – oddziały przedszkolne lub z kl. 0; II – uczniowie klas I –
III szkół podstawowych; III – uczniowie
klas IV – VI szkół podstawowych; IV –
uczniowie klas gimnazjalnych.
Łączny czas trwania prezentacji nie może
przekraczać 8 minut. Każdą szkołę podstawową może reprezentować maksymalnie
jeden uczestnik w każdej kategorii wiekowej
oraz: gimnazjum – 2 uczestników i Przedszkole w Kalinowicach – 2 uczestników.
Uczestnicy konkursu recytatorskiego przygotowują dwa utwory (poezja lub
proza), jeden – zamojskiej poetki pani
Marii Duławskiej oraz drugi – tekst jednego z poetów dla dzieci i młodzieży (mile
widziana twórczość Juliana Tuwima).
Prezentacje gminne odbędą się 11
kwietnia 2013 roku o godz. 9.00 w Bibliotece Publicznej Gminy Zamość z/s
w Mokrem.
Recytatorzy walczyć będą o LAUR
NAJLEPSZEGO RECYTATORA GMINY.
Warunkiem udziału w konkursie jest
dostarczenie karty zgłoszenia w termi-
nie do 31.03.2013 r. na adres: Biblioteka
Publiczna Gminy Zamość z/s w Mokrem, Mokre 116, 22 – 400 Zamość, tel./
fax 84 61‒66‒564, e – mail: biblioteka.
[email protected]
Po upływie wyznaczonego terminu
zgłoszenia nie będą przyjmowane.
Prezentacje uczestników oceniane
będą przez jury, które w swojej ocenie będzie uwzględniać (punktacja od 1‒5):
– dobór repertuaru,
– interpretację,
– kulturę słowa,
– ogólny wyraz artystyczny.
Jury przyzna w poszczególnych kategoriach nagrody i wyróżnienia.
Sprawy sporne rozstrzyga organizator
w porozumieniu z jury.
Wymagane jest: oświadczenie rodzica
lub opiekuna dziecka, że wyraża zgodę
na gromadzenie i przetwarzanie danych
osobowych dziecka oraz zamieszczanie zdjęć na stronie internetowej i prasie
przez organizatorów konkursu.
Zgodę i kartę zgłoszeniową można pobrać na stronie www.gminazamosc.pl
Wszelkie informacje udzielane będą
pod numerem tel. 84 61‒66‒564 Biblioteki
Publicznej Gminy Zamość z/s w Mokrem
w godz. 10:00 – 16:00.
Serdecznie zapraszamy
Biblioteka Publiczna Gminy Zamość z/s
w Mokrem zaprasza do udziału w Konkursie Recytatorskim „Poezja bez granic”.
Konkurs organizowany jest pod patronatem Wójta Gminy Zamość.
Do udziału w konkursie zapraszamy
osoby dorosłe z terenu Gminy Zamość.
Konkurs odbędzie się 16 kwietnia
2013 o godz. 9:00 w Bibliotece Publicznej
Gminy Zamość w Mokrem.
Warunki udziału: zgłoszenie odbywa
się poprzez złożenie lub przesłanie listownie, drogą mailową lub osobiście
Karty zgłoszenia należy dostarczyć
do Biblioteki Publicznej Gminy Zamość
z/s w Mokrem, Mokre 116, 22‒400 Zamość, e-mail: [email protected],
tel./fax (84) 616 65 64. Termin nadsyłania
zgłoszeń mija 31 marca 2013 roku.
Repertuar uczestników obejmuje 2 utwory z literatury polskiej lub twórczość własną; – łączny czas trwania prezentacji nie
może przekraczać 10 minut.
Prezentowane utwory będą oceniane
przez jury. Jeżeli ilość uczestników przekroczy 60 osób przeprowadzone zostaną
eliminacje (o terminie eliminacji uczestnicy zostaną powiadomieni indywidualnie).
Regulamin i karta zgłoszenia dostępne, także na stronach internetowych:
www.gminazamosc.pl i www.bpgz.pl
kultura
15
Biuletyn marzec-kwiecień 2013
II Otwarte Dni Biblioteki
21 marca 2013 roku Bibliotekę Publiczną
Gminy Zamość z/s w Mokrem odwiedziły
dzieci ze Szkoły Podstawowej im. ks. Jana
Twardowskiego w Borowinie Sitanieckiej.
Spotkanie odbyło się z okazji II Otwartych Dni Biblioteki. Tego dnia świętowaliśmy I Dzień Wiosny, Dzień Poezji oraz
Tydzień z Internetem. W ramach spotkania dzieci odwiedziły Aeroklub Ziemi Zamojskiej (Lotnisko w Mokrem), obejrzały
film pt. „Sekret Eleonory”, opowiadający
o chłopcu- Natanielu, który próbuje uratować bibliotekę ciotki Eleonory. W jej
zbiorach bowiem znajdowały się pierwsze
wydania baśni. Książki te posiadają magiczną moc. Każda z bajkowych postaci
potrafi ożyć, ale niestety nie na długo.
Jedynym ratunkiem okazuje się być Nataniel, który musi odczytać tajemnicze
hasło wypisane na ścianie biblioteki. Problem w tym, że chłopiec nie umie czytać,
a czas ucieka. Główny bohater pokonuje
wiele przeszkód, by uratować bajkowe postacie i bezcenne książki.
Wśród atrakcji tego dnia był udział
najmłodszych w spotkaniu autorskim
z Babcią Grunią, czyli Edytą Zarębską,
pisarką i ilustratorką dziecięcą. Maluchy
bardzo uważnie słuchały opowieści Babci Gruni o pewnej dziewczynce i jej drodze jaką musiała pokonać, by móc pisać
książki dla dzieci. Pisarka wspomniała
o poznawaniu pierwszych literek, o tym
jak uczyła się układać literki w słowa,
słowa w zdania, a zdania w piękne teksty
przeznaczone dla dzieci. Na koniec opowieści okazało się, że dziewczynką z bajki
jest Pani Edyta, która marzyła o pisaniu
książek dla najmłodszych i swoje marzenia zrealizowała. Podsumowując pisarka
poprosiła dzieci, by wierzyły w swoje marzenia, bo one bardzo często się spełniają.
Dodatkową atrakcją był akompaniament
muzyczny w wykonaniu Pana Roberta
Zarębskiego, który czynnie uczestniczył
w spotkaniu. Dzieci śpiewały wraz z nim
piosenkę, pt. „Mądra rzeka”, która opowiada o czytelnikach rozmawiających
nad rzeczką o przeczytanych książkach,
które wypożyczyli z biblioteki. Nie obyło
się też bez małej gimnastyki i prostych
ćwiczeń fizycznych.
Dla starszych dzieci zostały zorganizowane zajęcia w ramach akcji Tydzień
z Internetem. Tytuł zajęć brzmiał „Usiądź
na moim miejscu” i miał za zadanie
uzmysłowić młodzieży jakie trudności w posługiwaniu się Internetem mają
osoby niepełnosprawne. Zajęcia miały
charakter warsztatowy. Polegały między
innymi na pisaniu dyktowanego tekstu
jedną ręką. Następnie bez użycia rąk,
a przy pomocy długopisu lub ołówka. Kolejnym utrudnieniem było pisanie tekstu
przy wyłączonym monitorze. Obejrzeliśmy także teledysk muzyczny, przy którym został wyłączony dźwięk. Podczas
zajęć wcieliliśmy się w osoby niewidome,
pozbawione słuchu, o ograniczonych
zdolnościach motorycznych. Wspólnie
stwierdziliśmy, że ludziom niepełnosprawnym bardzo trudno jest posługiwać
się Internetem i korzystać z możliwości
jakie on daje. W spotkaniu w bibliotece
w Mokrem wzięło udział 78 uczniów.
Dla wszystkich uczestników spotkania
biblioteka zorganizowała konkurs na rysowaną lub pisaną recenzję obejrzanego
filmu – „Sekret Eleonory”. Nie obyło się
bez słodkiego poczęstunku dla wszystkich
naszych gości.
Tego samego dnia Babcia Grunia odwiedziła również dzieci w Zespole Szkół
w Płoskiem. W spotkaniu uczestniczyły
maluchy z przedszkola i uczniowie klas I –
III. Tam również pisarka pozostawiła miłe
wspomnienia. Dzieci czynnie brały udział
w spotkaniu, chętnie rozmawiały i dzieliły
się swoimi pomysłami przy zagadce rysunkowej, która polegała na rozszyfrowaniu jakie zwierzątko rysuje autorka. Całe
spotkanie upłynęło w miłej i sympatycznej atmosferze. W Szkole Podstawowej
w Płoskiem bawiło się z Babcią Grunią 50
przedszkolaków i uczniów.
Dorota Waga
Biuletyn marzec-kwiecień 2013
16
panie świętowały
Jaka to melodia
w Dniu Kobiet
Około 80 osób wzięło udział w spotkaniu
„O Kobietach w Dniu Kobiet”, jakie odbyło się 3 marca br. z udziałem mieszkańców
Sitańca Wolicy. Na panie czekały życzenia, wiersze, kwiaty i słodkie upominki.
Z koncertem przebojów wystąpiła ucząca
się w Zamojskim Ognisku Muzycznym
młodzież z Sitańca Wolicy i Zamościa.
Przy brzmieniu akordeonów przeprowadzono konkurs „jaka to melodia” ze zna-
świetlice wiejskie
nymi utworami poświęconymi wyłącznie
paniom. Przypomniano na fotografiach
wydarzenia, jakie miały miejsce w minionym roku za sprawą mieszkanek Sitańca
Wolicy. Słodki poczęstunek przygotowało Koło Gospodyń Wiejskich. Organizatorami spotkania byli: Samorząd Gminy
Zamość, Rada Sołecka i Koło Gospodyń
Wiejskich w Sitańcu.
Magda Misztal
Życzenia od panów
Młodzież uczestnicząca w koncercie
Podczas Dnia Kobiet
cd. str. 17
Samorządowy Dzień Kobiet w Gminie Zamość
Tegoroczne spotkanie zostało podzielone na dwa etapy, które odbyły się 9 i 16 marca br. w Centrum Kultury Filmowej STYLOWY w Zamościu
685 pań: członkiń kół gospodyń wiejskich, pracowników szeroko rozumianej administracji samorządowej i szkół, twórczyń, osób działają
na rzecz Gminy Zamość zostało zaproszonych przez Samorząd Gminy Zamość na wspólne obchody Święta Pań.
W programie uroczystości znalazły się: prezentacja wybranych wydarzeń z udziałem pań z Gminy Zamość, osiągnięć i ich społecznych suk
projekcja filmu i oczywiście życzenia.
świetlice wiejskie
Biuletyn marzec-kwiecień 2013
cd. ze str. 16
Kobietom
w dniu ich świeta
w Wierzchowinach
3 marca w świetlicy wiejskiej w Wierzchowinach, podczas spotkania integracyjnego, mieszkańcy sołectwa Wierzchowiny
oraz okolicznych miejscowości świętowali
Dzień Kobiet. Organizatorami spotkania byli: Samorząd Gminy Zamość, Rada
Sołecka oraz Koło Gospodyń Wiejskich
w Wierzchowinach. W spotkaniu uczestniczyli: Konrad Dziuba Z-ca Wójta Gminy
Zamość, Jerzy Bondyra Przewodniczący
Rady Gminy, Piotr Koczułap Radny Rady
Gminy oraz Anna Soboń Radna Rady Powiatu Zamojskiego. Uczestników spotkania powitały: Przewodnicząca Koła Gospodyń Wiejskich Bożena Kawala oraz Sołtys
Małgorzata Kimak. Pierwszym punktem
spotkania był okolicznościowy program
Koło gospodyń wita gości
u.
ących społecznie
kcesów,
17
Program artystyczny w wykonaniu dzieci z Wierzchowin
artystyczny w wykonaniu dzieci z sołectwa
Wierzchowiny pod kierunkiem Izy Szczygieł, opiekuna świetlicy w Skaraszowie.
Następnie na scenie wystąpił zespół „Roztoczanki” z Wólki Wieprzeckiej. W repertuarze zespołu również nie zabrakło piosenek o kobietach. Przed publicznością
zaprezentował się także młodzieżowy kabaret „baba show”. Podczas występu główna bohaterka zwana „Wandzią” próbowała
zdobyć posadę w firmie finansowej jako
sekretarka. Wandzia oprócz posady w firmie zdobyła również serca publiczności.
Po zakończeniu programu artystycznego
życzenia i skromne upominki dla wszystkich pań przekazali: Konrad Dziuba, Jerzy
Bondyra i Piotr Koczułap. Kolejnym punktem spotkania był poczęstunek przygoto-
wany przez panie z Koła Gospodyń Wiejskich w Wierzchowinach. Dla pań i panów
przygotowano konkursy. W konkursie zawieszanie prania na czas zwyciężyła Małgorzata Kimak, w ubijaniu piany z białek
Maria Romaszko, a w konkursie na najdłuższą obierkę Ewa Sołoducha. Spotkanie zakończyło się wspólnymi rozmowami
przy słodkościach i kawie. Wydarzenie było
wspierane z budżetu Gminy Zamość.
Daria Burcon
Konkurs zawieszania prania
Biuletyn marzec-kwiecień 2013
18
świetlice wiejskie
panie świętowały
Sołecki Dzień
Kobiet w Hubalach
Moc gorących życzeń i symboliczny kwiat
to podarunki od mężczyzn dla pań uczestniczących w sołeckim spotkaniu z okazji
Dnia Kobiet, które odbyło się 10 marca
w świetlicy wiejskiej w Hubalach. Z okolicznościowym programem artystycznym wystąpiły dzieci z sołectwa Hubale,
przygotowane przez aktora i dziennikarza
Wojciecha Kowalczyka. Pan Wojciech
przygotował również występ kabaretowy,
w którym brali udział dorośli mieszkańcy sołectwa. Następnie zaprezentowały się
panie z Hubal w występie wokalnym. Panie z Koła Gospodyń Wiejskich zaprosiły
wszystkich uczestników na poczęstunek
przy kawie i herbacie. Na zakończenie
spotkania odbył się turniej tenisa stołowego dzieci i młodzieży o puchar KGW.
Występ dzieci z Hubal
„Wiosenne spotkanie
z tradycją” w Sitańcu
Z humorem do organizacji sołeckiego spotkania podeszli organizatorzy w Sitańcu.
Odbyło się ono 10 marca br. w miejscowej
świetlicy wiejskiej. Kabaretowe punkty
programu: „Wiosenne zwierzenia Krysi
i Henia”, niespodzianka „Babska Układanka” zapewniły dobry nastrój, a życzenia
panów i występ zespołu „Roztoczanki”
z Wólki Wieprzeckiej przypomniał o święcie Dnia Kobiet. Elżbieta Hrabowska prze-
W Hubalach działa chór
Pierwsze miejsce w kategorii wiekowej –
dzieci zdobył Jose Chiapetta a w kategorii młodzież Łukasz Mielniczek. Ostatnią
atrakcją były występy karaoke, w których
brali udział chętni uczestnicy spotkania.
Daria Burcon
Uczestnicy turnieju tenisa stołowego
wodnicząca Koła Gospodyń Wiejskich
opowiedziała o działalności i współpracy
z racji bliskiego zamieszkania pań z Sitańca
i Sitańca Kolonii i wydarzeniach w gminie
i regionie, w których uczestniczą. Zwieńczeniem obfitego programu artystycznego
był okolicznościowy tort i wspólne rozmowy przy herbatce i cieście. Organizatorami powyższego spotkanie byli: Samorząd
Gminy Zamość, sołectwa Sitaniec i Sitaniec Kolonia, Koło Gospodyń Wiejskich
i Ochotnicza Straż Pożarna w Sitańcu.
Koncert Roztoczanek
Magda Misztal
Na akordeonie gra Bartek Zacharczuk
„Babska układanka”
Kabaret
cd. str. 19
świetlice wiejskie
cd. ze str. 18
„Sołecki Dzień
Kobiet w Płoskiem”
„Horrorek” w akcji
W dniu 10 marca 2013 roku w obiekcie
świetlicy wiejskiej w Płoskiem miały miejsce uroczyste obchody Dnia Kobiet pod
nazwą „Sołecki Dzień Kobiet w Płoskiem”.
W spotkaniu wziął udział Wójt Gminy
Zamość Ryszard Gliwiński, radny Rady
Gminy Leszek Stankiewicz, przewodnicząca KGW Płoskie Jolanta Zakrzewska,
sołtys sołectwa Płoskie Tadeusz Kostrubiec, prezes OSP Płoskie Marcin Rek,
naczelnik OSP Płoskie Mariusz Kawałko.
Spotkanie miało charakter otwarty a więc
wszyscy chętni mieszkańcy Płoskiego
mogli wziąć w nim udział.
Uroczystość rozpoczął sołtys sołectwa
Płoskie witając wszystkich przybyłych
na spotkanie. Następnie goście oglądali
występy grupy teatralnej „HORROREK”
działającej przy świetlicy wiejskiej w Płoskiem, prowadzonej przez opiekuna świetlicy Katarzynę Karwowską. Kolejnym
punktem programu były występy dzieci
i młodzieży z Zespołu Szkół im. Papieża Jana Pawła II w Płoskiem. Po części
artystycznej przedstawionej przez dzieci i młodzież z Płoskiego, przyszedł czas
na życzenia skierowane do solenizantek,
19
Biuletyn marzec-kwiecień 2013
czyli do pań zgromadzonych na spotkaniu. Życzenia składali paniom kolejno
sołtys Tadeusz Kostrubiec, wójt Ryszard
Gliwiński oraz przewodnicząca KGW
Jolanta Zakrzewska. Po życzeniach panie
obdarowane zostały słodyczami.
Kolejnym punktem programu były
gościnne występy zespołu śpiewaczo –
obrzędowego Wesołe Gosposie z Kolonii Sitaniec. Koncert został bardzo miło
przyjęty przez słuchaczy, co widać było
po gromkich brawach. Podczas spotkania
wysłuchano również koncertu zespołu
wokalnego „Ale Cantare” wywodzącego
się z miejscowości Płoskie, który został
przyjęty równie miło.
Po występach zarówno goście jak
i członkinie zespołów zostali zaproszeni
na słodki poczęstunek.
Spotkanie zorganizowano przy wsparciu Gminy Zamość.
Małgorzata Kasprzyk
Godziny pracy
obiektów świetlicowych
w kwietniu
Płoskie 139A:
Środa, czwartek, piątek: 12:00 – 19:00;
Sobota, niedziela: 10:00 – 17:00
Pniówek 136:
Środa, czwartek, niedziela: 14:00 – 21:00;
Piątek, sobota: 15:00 – 22:00
We wszystkie niedziele w kwietniu
świetlica zamknięta.
Skaraszów 47:
Środa: 13:00 – 20:00; czwartek: 14:00
– 21:00; piątek – 12:00 – 19:00; sobota,
niedziela – 11:00 – 18:00
Skokówka, ul. Targowa 32:
Piątek, sobota – 14:00 – 20:00; niedziela: 15:00 – 20:00
Gościnnie Wesołe Gosposie
Sitaniec 286:
Piątek, sobota - 14:00 – 20:00; niedziela – 15:00 – 20:00
Szopinek 65:
Piątek, sobota – 14:00 – 20:00; niedziela: 15:00 – 20:00.
W dniach 12,13,14 kwietnia świetlica
nieczynna, w zamian czynna w dniach:
9.04. - 14:00-20:00, 10.04. - 14:00-20:00,
11.04. - 15:00-20:00
Występ Ale Cantare
Żdanów 124a:
Piątek, sobota – 14:00 – 20:00; niedziela: 15:00 – 20:00.
Bortatycze 39A:
Piątek, sobota – 14:00 – 20:00; niedziela – 15:00 – 20:00.
Jatutów 118:
Piątek, sobota – 14:00 – 20:00; niedziela – 15:00 – 20:00.
Występ dzieci i młodzieży z Zespołu Szkół w Płoskiem
cd. str. 20
Biuletyn marzec-kwiecień 2013
20
świetlice wiejskie
panie świętowały
cd. ze str. 19
z Ośrodka Promocji, Turystyki i Sportu Gminy Zamość. Ale, trzeba pamiętać,
że historia działalności kobiet w Jatutowie
jest obszerniejsza. W latach 60-tych kobie9 lutego br. jubileusz obchodziły panie ty założyły tutaj Koło Gospodyń Wiejskich.
z Koła Gospodyń Wiejskich w Jatutowie. Co więcej, sołtys i mieszkańcy pamiętają
Skromna uroczystość odbyła się w miej- organizowane przez nie kursy masarskie,
scowej świetlicy wiejskiej. Przybyłych wypieku ciast. Niestety, koło upadło. Dziś
powitali sołtys Jatutowa Jerzy Szast i prze- nawet nikt nie pamięta dlaczego. Obecne
wodnicząca koła Halina Bilska. Dzieje na uroczystości członkinie dawnego koła
koła przedstawiła Henryka Kycko, jego mówiły, że kiedyś było trudniej, dziś jest
pierwsza i wieloletnia przewodnicząca. inny świat, jest się czym cieszyć, „tylko
Pani Henryka pełniła tę funkcję nieprze- szkoda, że już nie zrobię prawa jazdy” –
rwanie przez 30 lat, obecnie wspomaga z uśmiechem żartowała jedna z pań. Przekoleżanki i prowadzi kronikę organizacji. bojowość starszych gospodyń z pewnością
Prezentację multimedialną o minionych przeszła na młodsze pokolenie. Obecne
wydarzeniach w sołectwie Jatutów i z jego koło liczy 29 osób. Nie ma dla nich rzeudziałem przygotowała Aleksandra Siołek czy niemożliwych. Choć nie lubią słuchać
Wspomnienia
z połowy wieku
rad, są bardzo życzliwe. Tradycją świetlicy
w Jatutowie stał się „Festiwal kwiatów” –
rodzinne sołeckie spotkanie, na które zapraszani są mieszkańcy Jatutowa i sąsiedniej Wólki Panieńskiej. Piękne dożynkowe
wieńce, chęć organizacji rzeczy społecznie
pożytecznych jest wizytówką koła, co niejednokrotnie już udowodniło.
Jubileusz zwieńczyły życzenia składane przez wójta gminy Zamość Ryszarda
Gliwińskiego i sołtysa. W ramach obchodów gospodynie uczestniczyły w spektaklu „Kiedy kota nie ma”, wystawianego
23 lutego br. w sali widowiskowej Radia
Lublin. Wydarzenie to ma pomóc paniom
w projektowaniu oryginalnych, lokalnych
przedsięwzięć o charakterze kulturalnym,
ale nie pozbawionych szczypty humoru
i dystansu do otaczającej rzeczywistości.
Magda Misztal
Koło Gospodyń Wiejskich w Jatutowie w dniu jubileuszu
uwaga na indywidualne konta
Przypominamy, że od kwietnia ubiegłego roku rachunek Gminy Zamość
obsługiwany jest przez Bank Gospodarki Żywnościowej (BGŻ).
Od 2013 roku osoby płacące za pośrednictwem: banków, placówek
pocztowych oraz w formie elektronicznej z tytułu:
• łącznego zobowiązania pieniężnego, podatku rolnego, podatku leśnego
oraz podatku od nieruchomości powinny dokonywać wpłat na indywidualne konta bankowe wskazane w nakazach płatniczych.
• za pobór wody i odprowadzanie ścieków wpłat należy dokonywać na
indywidualne konta bankowe wskazane na fakturach.
Referat Podatków i Opłat Lokalnych, Urząd Gminy Zamość
pomoc
w wypełnianiu wniosków
o dopłaty obszarowe
Doradcy LODR w Końskowoli służą pomocą
w wypełnianiu odpłatnie wniosków o dopłaty obszarowe.
Od środy do piątku od 15 marca do 15
maja 2013 r. w UG Zamość – pokój nr 33,
w godzinach od 8:00 do 15:00.
świetlice wiejskie
21
Biuletyn marzec-kwiecień 2013
Warsztaty i szkolenia
w świetlicach wiejskich
OSTATNIA SZANSA
Wiosenne inspiracje
– szkolenie kosmetyczne
Gmina Zamość oraz Uniwersytet
Nauk Przyrodniczych w Lublinie Wydział
Nauk Rolniczych w Zamościu zapraszają
na wykłady i warsztaty.
• 12 kwietnia 2013 r. świetlica wiejska
w Płoskiem, adres: Płoskie 139A,
22‒400 Zamość
• 19 kwietnia 2013 r. sala konferencyjna
Regionalnej Izby Pamięci w Wysokiem,
adres: Wysokie 84, 22‒400 Zamość
20.04.2013 r. świetlica wiejska w Żdanówku, Żdanówek 92. Rozpoczęcie o godzinie 14:00.
25.04.2013 r. świetlica wiejska w Płoskiem, Płoskie 139A. Rozpoczęcie o godzinie 16:00.
OTRZYMANIA DOFINANSOWANIA
Szczegółowy program spotkań w obydwu terminach:
16:00 Wykład w ramach warsztatów
pod tytułem: „Trwałe użytki zielone
Zamojszczyzny szansą do skorzystania
z dofinansowania w ramach Programu
Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata
2007‒2013”
Wykład prowadzi dr inż. Teresa Wyłupek, ekspert przyrodniczy: botanik i ornitolog,
doradca rolnośrodowiskowy, doradca rolny.
Po wykładzie wykładowca udziela indywidualnych porad.
17:00 Warsztaty florystyczne „Wiosenny powiew”
W programie warsztatów: wyplatanie
koszy i łączenie z kwiatami doniczkowymi, kompozycje w koszach.
Warsztaty prowadzi Naukowe Koło Florystyczne przy Uniwersytecie Przyrodniczym
Wydziale Nauk Rolniczych w Zamościu.
Organizatorzy zapewniają niezbędne materiały. Uczestnicy mogą przynieść
ze sobą kwiaty doniczkowe (niewielkich
rozmiarów, doniczka o średnicy do 10 cm
– będziemy wyplatać kosze na doniczki),
koraliki, guziki, cekiny do ozdoby wyplatanych koszy, ewentualnie gałązki brzozy i wierzby (ścięte najwcześniej na dwa
dni przed warsztatami i przechowywane
w chłodnym miejscu).
Szkolenie prowadzi: kosmetolog Marlena
Mróz
W oczekiwaniu na gości
ozdobne zaproszenia
i dekoracje na komunijne,
domowe przyjęcie
10, 11 kwietnia 2013 r. świetlica wiejska
w Pniówku, Pniówek 136. Rozpoczęcie
w każdym dniu o godzinie 17:00.
17, 18 kwietnia 2013 r. świetlica wiejska
w Żdanowie, Żdanów 124 a (I piętro – nad
biblioteką). Rozpoczęcie w każdym dniu
o godzinie 17:00.
Materiały zapewnia organizator. Na warsztaty można ze sobą zabrać: wstążeczki, koraliki, proponowane ozdoby.
Zajęcia prowadzi: Daria Burcon
Filcowanie na mokro
– fantazyjna biżuteria
Warsztaty rękodzieła
artystycznego
26.04.2013 r. Centrum Szkoleniowo –
Informacyjno – Telekonferencyjne ICT
w Mokrem (świetlica wiejska), Mokre
116. Rozpoczęcie godzina 16:00.
19.04.2013 r. świetlica wiejska w Hubalach, Hubale 26. Rozpoczęcie godzina 16:00.
Cele:
– Poznanie techniki filcowania na mokro
w celu stworzenia broszki, kolczyków.
– Projektowanie biżuterii.
– Zastosowanie różnorodnych materiałów niezbędnych do jej wykonania.
– Rozwój poczucia estetyki i wyobraźni
w celu stworzenia biżuterii.
– Przedstawienie gotowych wyrobów jako
przykłady do samodzielnego wykonania.
– Zapoznanie z podstawowymi technikami filcowania na mokro.
– Tworzenie kwiatów np. róż z wełny czesankowej.
– Ćwiczenia praktyczne. Wykonanie broszki.
– Prezentacja wykonanych wyrobów.
– Omówienie efektów pracy twórczej.
Filcowanie na mokro to technika polegająca na wytwarzaniu filcu za pomocą wełny
czesankowej oraz specjalnego roztworu
wodnego. Ta metoda daje wielkie możliwości atystyczne, gdyż można z niej stworzyć
wszystko: biżuterię, torebki, kwiaty, szale,
czapki, rękawiczki, pokrowce, sukienki,
obrazy itp. Dzięki niej możemy wprowadzać przepiękne przejścia barwne, odcienie, faktury. Cała tajemnica tkwi w tym,
jak malarsko dobierać kolory wełny i jak
zrobić z niej filc aby efekt był zadowalający.
Prowadzący: Agata Piwko
Dekorowanie prezentów
na różne okazje
(pudełko na prezent, butelka po winie/koniaku, kwiatek doniczkowy)
24.04.2013 r. świetlica wiejska w Skaraszowie, Skaraszów 47. Rozpoczęcie godz. 16:00.
Materiały, które uczestnicy przynoszą
ze sobą: kamyczki, koraliki, wstążki, kokardki, które pozostały po otrzymanych
prezentach, drobne kwiaty sztuczne itp.
(czyli wszystko to, co chcieliby wykorzystać podczas ozdabiania prezentów), średniej wielkości pudełko na prezent, butelka
po winie/koniaku. Pozostałe materiały
zapewnia organizator.
Pudełko na prezent i butelkę uczestnicy
warsztatów udekorują sami, natomiast
dekoracja kwiatka doniczkowego zostanie
wykonana na zasadzie pokazu.
Zajęcia prowadzi: Izabela Szygieł
Udział w spotkaniach jest bezpłatny,
mają one charakter otwarty. Spotkania finansowane z budżetu Gminy Zamość.
Serdecznie zapraszamy wszystkich chętnych.
Biuletyn marzec-kwiecień 2013
22
ochotnicze straże pożarne
Podsumowanie rocznej działalności
Jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych w Gminie Zamość
15 lutego 2013 r.
odbyło się zebranie sprawozdawcze w OSP Pniówek.
Jednostka liczy 29 członków zwyczajnych, w tym 1 kobieta oraz 2 honorowych. Przy OSP istnieje chłopięca Młodzieżowa Drużyna Pożarnicza licząca
11 członków. W okresie sprawozdawczym 4 członków ukończyło szkolenie
podstawowe dla strażaków ochotników.
W roku ubiegłym 9 strażaków brało
udział w akcji gaszenia pożaru oraz akcji
poszukiwawczej. W gminnych zawodach
sportowo-pożarniczych drużyna OSP zajęła VI miejsce a drużyna MDP II miejsce.
Członkowie Młodzieżowej Drużyny Pożarniczej uczestniczyli w obozie szkoleniowym w ośrodku ZHP w Majdanie Sopockim. Ze środków budżetu gminy oraz
z częściowym dofinansowaniem ze środków MSWiA jednostka pozyskała umundurowanie wyjściowe, szafę na ubrania
oraz koszulki i czapeczki dla członków
MDP. Strażacy z Pniówka nie mają jeszcze Sztandaru – symbolu historii, tradycji
i służby społeczeństwu. W planach na najbliższe lata już o tym myślą – dotyczą one
2015 roku, kiedy to jednostka obchodziła
będzie 65-lecie swojego istnienia. W bieżącym roku strażacy planują przyjęcie
dwóch nowych członków, udział w akcji
oddawania krwi oraz w uroczystościach
gminnych i parafialnych.
W roku ubiegłym zmarł 1 członek
OSP Dh Gabryel Dziuba. Zarząd OSP
Pniówek otrzymał absolutorium za miniony okres sprawozdawczy.
Ślubowanie członków MDP z OSP Zawada
Uczestnicy zebrania strażaków OSP Pniówek
16 lutego 2013 r. odbyło się zebranie
sprawozdawcze w OSP Zawada.
Jednostka liczy 49 Członków, w tym
45 zwyczajnych oraz 3 wspierających
i 1 członek honorowy. Przy OSP istnieje
chłopięca Młodzieżowa Drużyna Pożarnicza licząca 13 członków. W okresie
sprawozdawczym – 9 członków ukończyło szkolenie podstawowe dla strażaków ochotników. W gminnych zawodach
sportowo – pożarniczych drużyna OSP
zajęła XI miejsce a drużyna MDP VI
miejsce. Członkowie Młodzieżowej Drużyny Pożarniczej uczestniczyli w obozie
szkoleniowym w ośrodku ZHP w Majdanie Sopockim oraz Rajdzie Pieszym
na Orientację z m. Kąty do Skaraszowa.
Ze środków budżetu gminy częściowym
dofinansowaniem ze środków MSWiA
jednostka pozyskała umundurowanie dla
członków OSP oraz koszulki i czapeczki
dla członków MDP.
W trakcie zebrania dyskutowano o roli
strażaków z OSP w Polsce Samorządowej.
Podkreślano problemy biurokratyczne i finansowo – skarbowe związane z działalnością stowarzyszenia. Strażacy rozmawiali
z wójtem gminy o przyszłości funkcjonowania obiektu świetlicy wiejskiej, którą w latach osiemdziesiątych poprzedniego stulecia budowali jako remizę strażacką. Dzisiaj
obiekt jest własnością gminy. W 2012 roku
przeprowadzony został jego remont finansowany w części ze środków Programu
Rozwoju Obszarów Wiejskich. Teraz czas
na pomysły jak obiekt ma służyć strażakom
i mieszkańcom Zawady. W roku bieżącym
jednostka obchodzić będzie Jubileusz 50 –
lecia swojego istnienia. W ostatnich dniach
otrzymała także propozycję organizowania
Powiatowych Zawodów Sportowo Pożarniczych. Miałyby one miejsce na miejscowym
boisku piłkarskim w niedzielę 30 czerwca.
Na 2013 rok strażacy zaplanowali remont
motopompy PO5, przyjęcie czterech nowych członków, uporządkowanie terenu
wokół świetlicy wiejskiej oraz współorganizację lokalnego festynu rodzinnego. W ramach budżetu gminnego wskazali potrzebę
remontu bramy garażowej oraz wykonania
instalacji gazowej w obiekcie.
W 2012 roku zmarł jeden członek
OSP Dh Jan Wojtaszek, którego strażacy
uczcili chwilą ciszy. Zarząd OSP Zawada
otrzymał absolutorium za miniony okres
sprawozdawczy.
23 lutego 2013 r.
odbyło się zebranie sprawozdawcze w OSP Mokre.
Jednostka jest najliczniejsza w gminie, zrzecd. str. 23
ochotnicze straże pożarne
23
Biuletyn marzec-kwiecień 2013
cd. ze str. 22
sza 60 członków. W Jednostce jest 57 członków zwyczajnych, w tym 3 kobiety oraz 3
członków honorowych. W okresie sprawozdawczym – 4 członków ukończyło szkolenie
podstawowe dla strażaków ochotników, 6
z zakresu ratownictwa technicznego, 2 dla
dowódców. W roku ubiegłym 132 ratowników łącznie wzięło udział w 23 akcjach
pożarniczych oraz 3 miejscowych zagrożeniach. W gminnych Zawodach Sportowo –
Pożarniczych drużyna OSP zajęła IV miejsce.
W ubiegłym roku jednostka pozyskała nowy samochód specjalny pożarniczy marki MAN, zakupiony ze środków
Funduszy Unijnych (694 236,75 zł) oraz
budżetu Gminy Zamość (125 267,25 zł).
Ze środków budżetu gminy z częściowym
dofinansowaniem ze środków MSWiA
oraz dotacji z KSRG jednostka pozyskała
także aparaty powietrzne, buty specjalne,
ubrania specjalne, umundurowanie wyjściowe, myjkę do węży.
W roku ubiegłym przy bardzo dużym
zaangażowaniu członków OSP w Mokrem
był obchodzony Gminny Dzień Strażaka.
W ostatnim roku kalendarzowym zmarło 3 członków tej jednostki – Dh Alfred
Kucharski, Dh Teofil Malinowski oraz Dh
Leszek Kłonica – wieloletni Komendant
Gminny Związku OSP RP w Zamościu.
Zarząd OSP Mokre otrzymał absolutorium za miniony okres sprawozdawczy.
W roku bieżącym Jednostka OSP obchodzić będzie jubileusz 90- lecia swojego
istnienia. Strażacy otrzymają od społeczeństwa kolejny, trzeci już Sztandar. Uroczystość będzie miała miejsce w ostatnią
niedzielę lipca.
Zarząd i Komisja Rewizyjna OSP Mokre
Pamiątkowe zdjęcie z zebrania OSP Skokówka
Jednostka liczy – 36 członków zwyczajnych, w tym 4 kobiety, 1 członek
honorowy (kobieta) oraz 2 członków
spierających. Przy OSP istnieje chłopięca Młodzieżowa Drużyna Pożarnicza
licząca 13 członków. W okresie sprawozdawczym – 1 członek ukończył szkolenie
podstawowe dla strażaków ochotników
oraz 1 z zakresu ratownictwa techniczW dniu 28 lutego 2013 r.
odbyło się zebranie sprawoz- nego. W roku ubiegłym 13 ratowników
brało udział w 2 akcjach pożarniczych.
dawcze w OSP Skokówka.
Uczestnicy Zebrania OSP Lipsko
W gminnych Zawodach Sportowo – Pożarniczych Drużyna OSP zajęła VIII miejsce a drużyna MDP miejsce I. Członkowie
MDP uczestniczyli w szkoleniu dla dowódców, które odbyło się w Krasnobrodzie oraz obozie szkoleniowym w ośrodku ZHP w Majdanie Sopockim.
Najważniejszym wydarzeniem w działalności jednostki w roku ubiegłym były
obchody Jubileuszu 20 – lecia jej powstanie. Strażacy otrzymali Sztandar a wielu
członków odznaczenia za zasługi dla pożarnictwa i wysługę lat.
Ze środków budżetu gminy z częściowym dofinansowaniem ze środków
MSWiA jednostka pozyskała umundurowanie oraz drobny sprzęt p. poż. Zarząd
OSP Skokówka otrzymał absolutorium
za miniony okres sprawozdawczy.
W 2013 roku strażacy zaplanowali organizację wspólnie z Radą Sołecką
i Kołem Gospodyń Wiejskich lokalnego
festynu rodzinnego. Planują także inne
działania integrujące mieszkańców Skokówki. Wezmą udział w akcji oddawania
krwi, organizacji obozów szkoleniowych
MDP, pomalują ogrodzenie świetlicy
cd. str. 24
Biuletyn marzec-kwiecień 2013
24
ochotnicze straże pożarne
Podsumowanie Strażacy - gminne wojsko
rocznej działalności
cd. ze str. 23
wiejskiej. W zebraniu sprawozdawczym
OSP Skokówka wzięli udział: Honorowy
Obywatel Gminy Zamość płk. Mieczysław
Skiba oraz Kazimierz Mielnicki- Prezes
Zarządu Oddziału Powiatowego Związku
OSP RP w Zamościu i Przewodniczący
Rady Powiatu Zamojskiego.
W dniu 9 marca 2013 r.
odbyło się zebranie sprawozdawcze w OSP Lipsko.
Jednostka liczy 42 Członków, w tym
39 członków zwyczajnych oraz 3 honorowych. Przy OSP istnieje chłopięca Młodzieżowa Drużyna Pożarnicza licząca
12 członków. W roku ubiegłym 6 druhów
uczestniczyło w 1 akcji gaszenia pożaru
oraz w miejscowym zagrożeniu.
W Gminnych Zawodach Sportowo-Pożarniczych drużyna OSP zajęła
X miejsce a drużyna MDP miejsce IV.
Członkowie Młodzieżowej Drużyny Pożarniczej uczestniczyli w obozie szkoleniowym w ośrodku ZHP w Majdanie
Sopockim. Ze środków budżetu Gminy
z częściowym dofinansowaniem ze środków MSWiA jednostka pozyskała umundurowanie wyjściowe oraz koszulki
i czapeczki dla członków MDP. Zarząd
OSP otrzymał absolutorium za miniony
okres sprawozdawczy.
Najbliższe plany strażaków z Lipska
związane są z przygotowaniem do obchodów 90-cio lecia powstania jednostki.
W książce płk Mieczysława Skiby podawany jest rok 1925, w którym mieszkańcy Lipska powołali do życia jednostkę
OSP. Niektóre dokumenty mogą jednak
wskazywać na rok 1924. Strażacy zakładają kronikę jednostki i poszukują
historycznych już dzisiaj dokumentów.
W planach też Sztandar dla jednostki.
W trakcie zebrania Strażacy podjęli decyzję o negocjacjach z właścicielem przyległej do remizy nieruchomości w celu
jej zakupu. W rozmowach z wójtem poruszyli potrzebę rozważenia możliwości
przeniesienia Filii Biblioteki Publicznej
do obiektu Szkoły Podstawowej. W ten
sposób myślą o wygospodarowaniu pomieszczenia na świetlicę wiejską.
Bożena Kozioł
Ryszard Gliwiński
Chłopcy z Młodzieżowej Drużyny Pożarniczej
Zakończył się etap zebrań sprawozdawczych w jednostkach Ochotniczych Straży Pożarnych Gminy Zamość. W bieżącym i poprzednim wydaniu Biuletynu
prezentowaliśmy w skrócie to, czym Strażacy Ochotnicy mogą się pochwalić
przed lokalną i gminną społecznością.
W tym materiale chcielibyśmy zebrać
wszystko w całość, aby spojrzeć szerzej
na obecność Strażaków w Samorządowej
Gminnej Wspólnocie.
Ochotnicze Straże Pożarne są stowarzyszeniami posiadającymi osobowość
prawną, wpisanymi do Krajowego Rejestru Sądowego. Na ziemiach polskich
pierwsza OSP powstała w 1836 roku, tak
przynajmniej podaje płk Mieczysław Skiba. W latach sześćdziesiątych XIX wieku
ochotnicze organizacje przeciwpożarowe
powstawały we wszystkich zaborach. Jednoczyły się one w większe związki. Po odzyskaniu niepodległości działające pod
zaborami związki połączyły się w jeden
– we wrześniu 1921 roku powstał Główny
Związek Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej, którego prezesem został Bolesław Chomicz. To jego słowa są wciąż
mottem działalności Strażaków Ochotników i nie tracą na aktualności w XXI wieku „Ochotnicza Straż Ogniowa z wielu
względów jest doniosłym posterunkiem
służby publicznej, pod której sztandarami obywatel zaprawia się do dyscypliny,
uczy się posłuchu i karności dla władzy
przez niego samego wybranej, pogłębia
w swym sercu poczucie obowiązku i poświęcenia, a w sztandarze widzi symbol
jedności bez której nie masz w społeczeństwie i państwie ładu, harmonii i poszanowania dla siły moralnej”. Lata II wojny
światowej to walki strażaków na wszystkich frontach i organizacja konspiracyjna
„SKAŁA” utworzona przez nich. Po wojnie, w 1949 roku Rada Ministrów wydaje
rozporządzenie o rozwiązaniu Związku.
Reaktywowany on zostaje dopiero w 1956
roku. W kwietniu 1992 roku na IX zjeździe krajowym przyjęto obecną nazwę
Związek Ochotniczych Straży Pożarnych
Rzeczypospolitej Polskiej.
Dzisiejsi Strażacy to spadkobiercy tradycji i kontynuatorzy tego co przed laty
tworzyli ich Ojcowie i Dziadkowie. Najstarsze w gminie jednostki mają za sobą
ponad 90 lat istnienia – OSP Żdanówek,
OSP Sitaniec, OSP Mokre, dołączy do nich
niedługo OSP Lipsko. Strażacy szybko znaleźli swoje miejsce w powołanych do życia
w 1990 roku gminach – Samorządowych
cd. str. 25
ochotnicze straże pożarne
25
Biuletyn marzec-kwiecień 2013
cd. ze str. 24
Wspólnotach. Biorą aktywny udział w realizacji gminnych zadań, są podporą każdego wójta i sołtysa. Strażacy to kultura,
tradycja i wiara – trudno wyobrazić sobie
dzisiaj obraz naszych sołectw bez strażackich mundurów w trakcie lokalnych
i gminnych uroczystości. Krzewienie idei
samorządowej – budowanie społeczeństwa
obywatelskiego, to także gminne wyzwania wspierane przez Strażaków Ochotników. Jednostki OSP realizują zadanie
własne gminy, jakim jest bezpieczeństwo
i ochrona przeciwpożarowa. Gdy trzeba
Strażacy Ochotnicy niosą pomoc w nagłej losowej potrzebie, nie tylko ogniowej.
Są dzisiaj ważnym uzupełnieniem działań
zawodowej Państwowej Straży Pożarnej.
Ma to szczególne znaczenie w gminach podobnych do naszej, otaczających pierścieniem duże miasto. Strażacy to także obrona
cywilna na wypadek zagrożenia o znacznie
szerszym zasięgu.
Na terenie Gminy Zamość funkcjonuje
12 jednostek OSP. Do Krajowego Systemu Ratowniczo – Gaśniczego włączone
są OSP Mokre i OSP Białowola. Wszystkie
Jednostki są zarejestrowane w KRS oraz
posiadają NIP i REGON.
Stan osobowy 12 jednostek OSP:
Strażaków czynnych – 445 (w tym 415
mężczyzn i 30 kobiet)
• członków wspierających – 15
• członków honorowych – 27
• Łącznie – 487
• przy OSP Białowola istnieje Młodzieżowa Orkiestra Dęta licząca 39 członków.
• 9 Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych
stanowiących 11 sekcji, w tym 9 chłopięce
i 2 dziewczęce. Liczba członków MDP –
132, w tym: 26 dziewcząt i 106 chłopców.
Na wyposażeniu jednostki OSP posiadają:
• 15 samochodów specjalnych pożarniczych w tym 3 ciężkie oraz 12 lekkich,
• 18 motopomp pożarniczych, 13 motopomp szlamowych,
• 6 pilarek do drewna, 2 pilarki do stali
i betonu,
• 212 węży tłocznych, w tym: W-75- 80
szt., W-52- 132 szt.
• 31węży ssawnych,
• 8 aparatów nadciśnieniowych do ochrony dróg oddechowych,
• 2 zestawy do ratownictwa medycznego
z tlenoterapią, 1 bez tlenoterapii,
• 2 kpl kombinezonów na szerszenie,
• 159 kpl ubrań koszarowych,
• 64 par butów koszarowych,
• 102 pasów bojowych, 103 toporki,
• 382 kpl mundurów wyjściowych, 409
czapek, 361 koszul.
Druhowie z 12 jednostek OSP są wyposażeni i wyszkoleni do podjęcia działań w zakresie ratownictwa gaśniczego.
Druhowie z OSP Białowola i OSP Mokre
są przygotowani do podjęcia działań w zakresie ratownictwa medycznego. Do podjęcia działań w zakresie ratownictwa technicznego i drogowego w obecnym czasie
przygotowani są druhowie z OSP Mokre.
Stan wyszkolenia Strażaków Ochotników:
• 188 druhów ukończyło 104 godzinne
szkolenie podstawowe dla strażaków
ochotników,
• 19 druhów uczestniczyło w szkoleniu
kierowców-konserwatorów sprzętu,
• 20 z zakresu ratownictwa technicznego,
• 14 z zakresu kwalifikowanej pierwszej
pomocy medycznej,
• 22 dla dowódców OSP,
• 11 dla naczelników OSP.
Udział strażaków OSP w działaniach ratowniczych w 2012 r.:
• 314 ratowników brało udział w 54 pożarach,
• 6 ratowników udzielało pomocy w 1 wypadku drogowym,
• 36 druhów usuwało skutki spowodowane przez wichury,
• 46 w innych zdarzeniach i zagrożeniach.
We wszystkich zebraniach sprawozdawczych w jednostkach OSP uczestniczył Honorowy Obywatel Gminy Zamość
płk pożarnictwa Mieczysław Skiba. Pułkownik obecnym na zebraniach członkom OSP i MDP wręczał czwarte wydanie
swojej nowo wydanej książki pt; „Wspomnienia płk poż. Mieczysława Skiby”.
Wszystkim członkom Ochotniczych
Straży Pożarnych i Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych dziękujemy za realizację strażackich i samorządowych, lokalnych i gminnych zadań 2012 roku.
Członkom Zarządu Oddziału Gminnego Związku OSP RP dziękujemy za uczestnictwo i pomoc w obsłudze zebrań.
Prezes Zarządu Oddziału Gminnego
Związku OSP RP Ryszard Gliwiński
Sekretarz Zarządu Oddziału Gminnego
Związku OSP RP Bożena Kozioł
WYDARZENIA I ZDARZENIA
cd. ze str. 12
Fair Play od dyrektora sił Muzeum Sił
Powietrznych w Dęblinie gen. bryg.
rez. pil. inż. Ryszarda Hacia.
fot. A. Osowski
9,16 marca. Samorządowy Dzień
Kobiet. Obchodzony był w tym roku
w Centrum Kultury Filmowej „Stylowy” Zamość. Uczestniczyły w nim
panie aktywnie zaangażowane w życie
społeczne Gminy Zamość. Podczas
spotkania okolicznościowego panie
otrzymały życzenia od przedstawicieli
Samorządu Gminy Zamość, przedstawiona została prezentacja multimedialna ukazująca działalność pań
w gminie. Następnie odbyła się projekcja filmu pt.: „Podejrzani Zakochani”.
7 marca. XXIX Sesja Rady Gminy
Zamość. Podczas sesji m.in.: określono metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
oraz ustalenia stawki opłaty, jak również termin częstotliwość i tryb uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Więcej str. 10.
17 marca. Turniej Halowej Piłki
Nożnej. W hali sportowej Zespołu
Szkół w Płoskiem odbyły się rozgrywki reprezentacji seniorskich sołectw
i klubów Gminy Zamość. Turniej
wygrała drużyna LKS Płoszczanin
Płoskie I, miejsce II zajął LKS Płoszczanin Płoskie II, miejsce III – KS Siedliska. Więcej str. 28.
17 marca. Brązowy medal reprezentacji Gminy Zamość na VI Halowych
Mistrzostwach Powiatu Zamojskiego Samorządowców. Zawody odbyły
się w hali sportowej Ośrodka Sportu
i Rekreacji w Zamościu. Uczestniczyły w nich reprezentacje gmin z terenu
powiatu zamojskiego i miasta Zamość.
Więcej str. 27.
20 marca. Podsumowanie konkursu „Kartki Wielkanocne Gminy Zacd. str. 31
Biuletyn marzec-kwiecień 2013
„Akcja KOREK”
dobiega końca!
26
spotkania
Krwiodawcy
podsumowali rok
W dniu 14 lutego br. krwiodawcy należący do Klubu HDK PCK przy Urzędzie Gminy Zamość spotkali się w pierwszą rocznicę powołania do życia
klubu, aby podsumować miniony rok a także zaplanować działania na rok
bieżący. Zebranie odbyło się w świetlicy Urzędu Gminy Zamość.
Szanowni mieszkańcy Gminy Zamość,
drodzy Internauci! Zapewne pamiętacie
o prowadzonej od początku 2012 roku
na terenie Gminy Zamość akcji „Korek”,
podczas której zbierane są nakrętki dla
małego Mikołaja. W związku z wieloma
zapytaniami o akcję, informuję, że akcja
„Korek” powoli dobiega końca! Korki zbierane są TYLKO DO KOŃCA MAJA 2013 r.
Dzięki Wam, Drodzy Mieszkańcy,
przez ostatnie 2 lata Rodzicom chłopca
udało się zebrać około 100 ton koreczków! Za zebrane pieniądze Mikołajkowi zakupiono: protezy rączek (kosmetyczne), protezy nóżek (mechaniczne),
drobny sprzęt rehabilitacyjny do użytku domowego, dodatkową rehabilitację
(prywatnie).
Celem Państwa Janeczko jest obecnie
zakup wózka inwalidzkiego oraz nowego
kosza biodrowego do protez nóżek.
Dzięki Wszystkim ludziom, którzy pomogli w zbieraniu nakrętek, cała „Akcja
KOREK” przekroczyła najśmielsze oczekiwania Rodziców: Państwo Janeczko nawet
nie przypuszczali, iż otrzymają tak ogromną pomoc. Za to z całego serca składają
Wszystkim gorące podziękowania!
Na stronie internetowej Mikołajka –
http://www.mikolajek.jupe.pl/, a także
u prowadzącego Akcję „Korek” na terenie Gminy Zamość Pawła Mroza, (Urząd
Gminy Zamość, ul. Peowiaków 92, pokój
nr 29, 22‒400 Zamość, tel. 513 640 317)
można otrzymać namiary na zaprzyjaźnione osoby i placówki, które nadal zbierają i chętnie przyjmą każdą ilość korków.
Paweł Mróz
Klub HDK PCK przy Urzędzie Gminy Zamość
W spotkaniu uczestniczył Zastępca Wójta
Gminy Zamość – Konrad Dziuba, który
w ciepłych słowach podziękował wszystkim krwiodawcom za bezinteresowną
działalność w roku minionym. W dalszej
części spotkania przedstawiono krótkie
sprawozdanie z działalności klubu.
W czasie swojej rocznej działalności
Klub HDK PCK przy Urzędzie Gminy
Zamość zorganizował, w porozumieniu
z Regionalnym Centrum Krwiodawstwa
i Krwiolecznictwa w Lublinie, oddział
Zamość, a także Zarządem Gminnym
Związku OSP RP dwie akcje krwiodawcze:
pierwszą, w dniu 26 kwietnia 2012 r. „Oddaj krew na wiosnę”: łącznie w akcji odbywającej się w Świetlicy Urzędu Gminy
Zamość udział wzięły 33 osoby, w tym 20
strażaków z jednostek z terenu gminy Zamość. Oddano wówczas 14,85 litrów krwi;
drugą, w dniu 3 sierpnia 2012 r. „KREWkie LATO”: łącznie w akcji odbywającej się
w siedzibie RCKiK Lublin oddział Zamość,
udział wzięło 35 osób, oddało 28, z czego
15 z terenu Gminy Zamość. Oddano wówczas łącznie 12,6 litrów krwi. W ramach
działalności informacyjnej, także zostały
podjęte stosowane kroki: wszystkie komunikaty dotyczące działalności Klubu pojawiały się na stronie internetowej Gminy
Zamość: www.gminazamosc.pl, została
założona strona na portalu społecznościo-
wym Facebook, a także na portalu informacyjnym: www.mmzamosc.pl. Na stronach tych zamieszczane były informacje
dotyczące założenia Klubu, planowanych
akcji, bieżących wydarzeń. Wszystkie wydarzenia związane z działalnością i funkcjonowaniem Klubu zamieszczone były
także na łamach Biuletynu Samorządu
Gminy Zamość. Dodatkowo, na bieżąco
prowadzona jest kronika klubowa.
W ramach obchodzonych corocznie
w dniach 22‒26 listopada Dni Honorowego Krwiodawstwa w roku ubiegłym
na wniosek Zarządu Rejonowego PCK
wyróżnionych zostało przez Wójta Gminy Zamość 3 członków Klubu HDK PCK
przy UG Zamość. Byli to: Pani Bożena
Kozioł, Pan Michał Stankiewicz i Pan Kamil Szczepanek.
Podczas spotkania krwiodawcy przedyskutowali plan akcji krwiodawczych
na rok 2013, planowanych wspólnie
z RCKiK Lublin o/Zamość, Zarządem
Związku Gminnego OSP RP w Zamościu, a także zaplanowano spotkanie dla
wszystkich krwiodawców z terenu Gminy
Zamość – zrzeszonych w innych klubach
bądź nie, w ramach Dni Honorowego
Krwiodawstwa w listopadzie.
Prezes Klubu HDK PCK przy UG Zamość
Paweł Mróz
sport
27
Biuletyn marzec-kwiecień 2013
GRATULACJE WYRÓŻNIONYM WMISTRZOSTWA
PIŁCE RĘCZNEJ CHŁOPCÓW
Nagrodę trenerowi Arturowi Lipskiemu wręcza Zastępca Wójta Gminy Zamość
W dniu 8 marca br. w hotelu „Artis” odbyło się uroczyste podsumowanie XIII
Plebiscytu Piłkarskiego „Kroniki Tygodnia”. Spośród piłkarzy i trenerów z terenu Gminy Zamość dzięki głosom czytelników w kategorii „Odkrycie Roku”
miejsce III zajął Mikołaj Zając napastnik
drużyny juniorów starszych STS Gryf
Gmina Zamość a w kategorii „Trener
Roku” miejsce IV zajął jego trener Artur Lipski. Wyróżnionym, podczas uroczystej gali nagrody ufundowane przez
Gminę Zamość, wręczył Zastępca Wójta
Gminy Zamość Konrad Dziuba.
Drużyna ta reprezentuje Gminę Zamość w rozgrywkach II ligi wojewódzkiej w swojej kategorii i obecnie po rundzie jesiennej sezonu 2012-2013 zajmuje
7 miejsce z dorobkiem 25 punktów i 26
strzelonych bramek na 12 drużyn biorących udział w lidze. Wszyscy sympatycy
piłki nożnej mogą obejrzeć i kibicować
drużynie już podczas pierwszego meczu
jaki zagrają w rundzie wiosennej w dniu
13 kwietnia o godzinie 11.00 na stadionie
w Zawadzie z LKS Mazowsze Stężyca.
Krzysztof Czerwieniec
Mistrzostwa odbyły się w dniu 27 lutego br.
w hali sportowej Zespołu Szkół w Żdanowie.
Patronat nad zawodami objął Wójt Gminy
Zamość. Uczestniczyły w nich reprezentacje
gimnazjów z Płoskiego, Żdanowa, Zawady
oraz Sitańca. Po rozegraniu meczów systemem każdy z każdym kolejność okazała się
następująca: miejsce I – ZS Żdanów, II – Niepubliczne Gimnazjum w Zawadzie, III – ZS
Płoskie, IV – ZS Sitaniec. Zwycięska drużyna
zagrała w składzie: Daniel Joniec, Damian
Repecki, Wojciech Kopeć, Piotr Gajewski,
Damian Galan, Damian Świergoń, Bartosz
Koniec, Konrad Lewusz, Dominik Łyś, Paweł
Ustasz, Rafał Szewczyk, Jakub Kozyrski, Michał Zielonka – opiekun. Wyniki meczów:
Żdanów – Płoskie 19:4, Sitaniec – Zawada 3:15,
Żdanów – Zawada 15:10, Sitaniec – Płoskie
6:9, Żdanów – Sitaniec 17:1, Zawada – Płoskie
12:9. Najwięcej bramek w turnieju zdobył Daniel Joniec ze Żdanowa. Zawodnicy najlepszej
drużyny Mistrzostw są członkami Uczniowskiego Klubu Sportowego „Zenit” Żdanów
i aktualnie uczestniczą w rozgrywkach prowadzonych przez Lubelski Związek Piłki Ręcznej
w kategorii młodzik. Mistrzostwa zorganizowano ze środków Gminy Zamość.
Krzysztof Czerwieniec
Brąz reprezentacji samorządowców
Uczestnicy Mistrzostw Samorządowców
Wywalczeniem brązowych medali zakończyła swój udział reprezentacja samorządowców Gminy Zamość podczas VI Halowych Mistrzostw Powiatu Zamojskiego
Samorządowców, które odbyły się w dniu
17 marca br. w hali sportowej Ośrodka
Sportu i Rekreacji w Zamościu.
W rywalizacji wzięły udział reprezentacje gmin z terenu Powiatu Zamojskie-
go i Miasto Zamość. Mistrzostwa wygrała reprezentacja Gminy Nielisz przed
reprezentacją Gminy Sitno. Nasza reprezentacja zagrała w składzie: Mariusz
Sokołowski, Piotr Kudyk, Jerzy Bondyra, Jerzy Kowalczuk, Mirosław Garbaty,
Sylwester Galan, Paweł Rybiński, Paweł
Mróz, Mariusz Bernard, Konrad Dziuba
osiągając w poszczególnych meczach na-
stępujące wyniki: Gmina Zamość – Gmina Nielisz 0:1, Gmina Zamość – Gmina
Sitno 1:6, Gmina Zamość – Miasto Zamość 2:1. Organizatorem Mistrzostw
było Powiatowe i Miejskie Zrzeszenie
Ludowe Zespoły Sportowe w Zamościu.
Opracował Krzysztof Czerwieniec
Biuletyn marzec-kwiecień 2013
28
sport
SUKCESY SIATKAREK Z SITAŃCA
Siatkarki z Sitańca - grupa starsza
Zawodniczki ze szkoły podstawowej Zespołu Szkół w Sitańcu zajęły piąte miejsce w finale Mistrzostw Województwa
Lubelskiego w Siatkówce „Czwórek”. Były
to rozgrywki ogólnopolskie, zorganizowane przez Szkolny Związek Sportowy.
Zawody odbyły się 20 marca br.
w Świdniku. Awans do Mistrzostw Województwa zawodniczki z Sitańca wywalczyły wygrywając wcześniej finał
Siatkarki z Sitańca - grupa młodsza
Mistrzostw Powiatu Zamojskiego i eliminacje rejonowe. Na co dzień trenują one
w Uczniowskim Klubie Sportowym Azymut z trenerem Mariuszem Bernardem,
w składzie: Julia Czochrowska, Karolina
Czuj, Wiktoria Delmanowicz, Julia Hereta, Wiktoria Welhan, Ramona Żołyniak,
Kinga Segieda, Ola Filipczuk.
Ich starsze koleżanki (Klaudia Sałamacha, Wiktoria Wiater, Katarzyna Kwiatkow-
ska, Sylwia Wawrzyszko, Klaudia Skóra, Diana Kapłon, Angelika Flis, Karolina Traczuk,
Adriana Knapik, Klaudia Frączek) z tego
samego klubu, w Mistrzostwach Powiatu
Zamojskiego SZS zajęły miejsce II, zaś IV
w lidze powiatowej, organizowanej przez Ludowe Zespoły Sportowe w Zamościu. Działalność klubu jest wspierana z budżetu Gminy Zamość. Życzymy dalszych sukcesów.
Krzysztof Czerwieniec
Turniej Reprezentacji Sołectw i Klubów
Gminy Zamość o Puchar Wójta Gminy Zamość
Finaliści wiosennej halówki
Późnym popołudniem 17 marca br. 7 reprezentacji seniorskich sołectw i klubów
Gminy Zamość spotkało się w hali sportowej Zespołu Szkół w Płoskiem by walczyć
o Puchar Wójta Gminy Zamość w Wiosennej Halówce. Turniej wygrała reprezentacja LKS Płoszczanin Płoskie I w składzie:
Łukasz Bondar, Dominik Bondar, Stanisław Duda, Łukasz Bzdek, Karol Swatko,
Kamil Michałuszko przed LKS Płoszczanin
Płoskie II, wygrywając w finale 1:0, miejsce
III wywalczył KS Siedliska, który zwyciężył
z GKS Perłą Jatutów 6:1. Za najlepszego
bramkarza został uznany Łukasz Bzdek
z drużyny Płoskie I a tytuł króla strzelców
wywalczył Piotr Nalepko z Siedlisk. Wyniki meczów półfinałowych: Płoskie I – Perła
1:0, Płoskie II – Siedliska 2:1.
W turnieju ponadto wzięli udział: LKS
Duet Wychody Hubale, LKS Rozpacz
Kalinowice i STS Gryf Gmina Zamość.
Na kolejny turniej zapraszamy 17 października br. do hali sportowej ZS w Sitańcu. Zawody zorganizowano ze środków budżetowych Gminy Zamość.
Krzysztof Czerwieniec
sport
29
Biuletyn marzec-kwiecień 2013
SIATKARZE W STRUKTURACH GRYFU
Drużyna siatkarzy STS Gryf Gmina Zamość
Sezon halowy 2012/2013 jest pierwszym,
w którym w Zamojskiej Lidze LZS Siatkówki Mężczyzn występują siatkarze
STS Gryf Gmina Zamość. Pomysłodawcą
i inicjatorem przedsięwzięcia jest Bartek
Przyczyna, drużyną zaś kieruje Piotrek
Janczak, obaj z Kalinowic. Główną ideą
gminnego klubu jest działanie na rzecz
sportu, promowanie zdrowego stylu życia,
hartu ducha oraz uczenie młodzieży zdrowej, sportowej rywalizacji.
Treningi drużyny siatkarskiej odbywają się dwa razy w tygodniu na hali sportowej
przy szkole w Wysokiem w poniedziałki
oraz czwartki o godz. 18.00. Na potrze-
by klubu, dzięki finansowemu wsparciu
Stowarzyszenia Turystyczno-Sportowego
„GRYF” Gmina Zamość, został zakupiony
sprzęt sportowy: stroje, piłki, ochraniacze.
W skład drużyny w sezonie 2012/2013
wchodzą: Andrzej Dybek, Paweł Pyś, Roman Hypta, Bogusław Dźwigaj, Przemek
Górnik, Piotr Grabczak, Bartłomiej Misztal, Mariusz Tymosz, Waldemar Szczęśniak, Radek Piwowarski, Bartek Przyczyna i Tomek Kucharski.
Siatkarze „Gryfu” na ligowym parkiecie zadebiutowali 11 listopada 2012 r.
w meczu z reprezentacją Państwowej
Straży Pożarnej z Zamościa, gdzie mimo
wyrównanej walki przegrali 2:0. Podbudowani swoją predyspozycją w pierwszym meczu, w drugiej kolejce pewnie
wygrali z reprezentacją Gminy Adamów
2:0. Kolejny mecz z Zespołem Szkół Nr 3
po dramatycznej walce został przegrany
do 13-stu w tie-breaku. Pierwszy mecz
w nowym roku zakończył się również
niepomyślnie dla drużyny „Gryfu”. Tym
razem na jej drodze stanął jeden z faworytów ligi drużyna UKS III LO Zamość,
która wygrała pewnie 2:0. W spotkaniu zdecydowanie zwyciężyła młodość
i spryt. Ostatni z ligowych meczy rozegrany został 3 lutego, przeciwnik - Wydział Nauk Rolniczych okazał się zbyt
trudny do pokonania, mecz zakończył
się wynikiem 2:0 dla „Rolniczaka”. Ostatecznie drużyna zajęła piąte miejsce
w grupie i w związku z tym nie dostała
się do rozgrywek finałowych.
Mając na uwadze rozwój drużyny
siatkarskiej „Gryfu”, pragniemy zaprosić
serdecznie Tych, którzy we krwi mają
siatkarską pasję do wspólnego trenowania oraz sparingów. Wszelkich szczegółowych informacji udzielamy pod numerem
telefonu: 509‒937‒723.
Bartłomiej Przyczyna
MISTRZOSTWA GMINY ZAMOŚĆ W KOSZYKÓWCE CHŁOPCÓW I DZIEWCZĄT
POD PATRONATEM WÓJTA GMINY ZAMOŚĆ
Uczestnicy Mistrzostw Gminy w koszykówce
Drużyny chłopców i dziewcząt z rocznika 1997‒1999, reprezentujące szkoły
gimnazjalne ze Żdanowa, Zawady, Sitańca i Płoskiego walczyły o tytuł Mistrza Gminy w piłce koszowej. Zawody, które odbyły się w dniu 1 lutego br.
na sali gimnastycznej Zespołu Szkół
w Płoskiem, rozgrywano systemem każdy z każdym. Wszystkie mecze trwały
po 20 minut.
Rywalizację dziewcząt wygrały reprezentantki Zespołu Szkół w Żdanowie wygrywając z Płoskiem 11:8 i Sitańcem 6:2.
Miejsce II zajął Zespół Szkół w Sitańcu
a III Zespół Szkół w Płoskiem.
Zwycięska drużyna ze Żdanowa grała
w składzie: Izabela Zielonka, Sylwia Zielonka, Justyna Miazga, Katarzyna Miazga,
Kinga Wojtowicz, Anna Michońska, Diana Fusiara, Marta Malinowska, Klaudia
Romanowska, Martyna Grela, Mateusz
Ferens – opiekun.
Wśród chłopców miejsce I zajęli również reprezentanci Żdanowa w składzie:
Daniel Joniec, Damian Repecki, Karol
Łasocha, Szymon Greszta, Łukasz Zając,
Damian Galan, Eryk Kuźma, Michał Zielonka – opiekun. Kolejne miejsca zajęli:
Zespół Szkól w Płoskiem, Niepubliczne
Gimnazjum w Zawadzie, Zespół Szkół
w Sitańcu.
Wszystkie uczestniczące drużyny
otrzymały dyplomy a za zajęcie miejsc
I-III puchary. Zawody zorganizowano
ze środków Gminy Zamość.
Wyniki meczów chłopców: Żdanów
– Zawada 10:2; Płoskie – Sitaniec 8:0;
Żdanów – Płoskie 13:6; Zawada – Sitaniec 11:0; Płoskie – Zawada 6:5; Sitaniec
– Żdanów 2:13.
Krzysztof Czerwieniec
Biuletyn marzec-kwiecień 2013
30
sport
Podsumowanie lig LZS w halowej piłce nożnej
Nagrodzone drużyny seniorów
W dniu 2 marca br. w hali sportowej Zespołu Szkół w Żdanowie odbyły się ostatnie mecze rozgrywek oraz podsumowanie
Zamojskiej Ligi LZS w halowej piłce nożnej dla gimnazjów i klubów sportowych.
W grupie gimnazjów zwyciężyła
drużyna STS Gryf Gmina Zamość prowadzona przez trenera Romana Blonkę
w składzie: Dawid Bondyra, Romanowski Krystian, Grzegorz Głowacki, Cebula Kacper, Krystian Cebula, Łuczka
Dominik, Suszek Artur, Zwolan Szymon,
Kozioł Paweł, Galan Damian, Bondyra
Albert, Kocyło Bartek, Świrgoń Damian.
Ponadto tytuł najlepszego zawodnika
tych rozgrywek zdobył zawodnik Gryfu
Kacper Cebula. W lidze udział wzięło 9
reprezentacji gmin z terenu miasta Zamość i powiatu zamojskiego.
Rywalizację wśród 8 klubów sportowych wygrała drużyna GKS Perła Jatutów
w składzie: Michał Adamczuk – kierownik
drużyny, Jarosław Wolski, Adrian Wójcicki,
Dariusz Daszkiewicz, Krzysztof Szerafin,
Piotr Niemczuk, Michał Kobylas, Grzegorz
Kruk, Rafał Turczyn, Michał Marciniewicz,
Łukasz Burdzy, Adam Adamczuk a miejsce drugie zajęła pierwsza drużyna STS
Gryf Gmina Zamość trenowana przez To-
masza Goździuka: Krzysztof Kwiatkowski,
Bartłomiej Kasprzak, Piotr Bargieł, Rafał
Rzeżawski, Artur Duda, August Rosołowski, Mariusz Sokołowski, Mateusz Duda,
Sebastian Waga a druga drużyna STS Gryf
Gmina Zamość – juniorzy wywalczyła
miejsce siódme.
Królem strzelców ligi wśród klubów został – Bartłomiej Kasprzak – STS
Gryf Gmina Zamość strzelec 12 bramek,
za najlepszego zawodnika uznano Adama
Adamczuka z Perły a tytuł wyróżniającego się bramkarza otrzymał Mariusz Sokołowski z STS Gryf.
Podczas podsumowania najlepsze
kluby otrzymały pamiątkowe puchary
i medale, wyróżnieni zawodnicy statuetki
a wszystkie uczestniczące drużyny i zawodnicy pamiątkowe dyplomy, które wręczał Wicestarosta Zamojski Jerzy Sobczuk.
Następnego dnia w hali sportowej
w Sitańcu rozegrany został finał ligi,
w którym wzięły udział 4 najlepsze zespoły amatorskie reprezentujące sołectwa, zakłady pracy i uczelnie, spośród
16 uczestniczących w całości rozgrywek.
Rywalizację w tej grupie wygrała drużyna Renesansu z Zamościa a drużyny z terenu gminy Zamość zajęły odpowiednio
Drużyna STS Gryf Gmina Zamość rocznik 97-99
miejsca w swoich grupach: STS Gryf
Gmina Zamość – IV, KS Pionier TIM –
VIII, KS Siedliska – IV. Organizatorem
rozgrywek było Powiatowe i Miejskie
Zrzeszenie LZS w Zamościu przy wsparciu finansowym Powiatu Zamojskiego
i Miasta Zamość i organizacyjnym Zespołu Szkół Żdanowie, Sitańcu i ZSP nr
5 w Zamościu.
LIGA LZS W PIŁCE SIATKOWEJ SEZONU 2012/2013 ZAKOŃCZONA.
W dniu 9 marca br. odbyły się finały rozgrywek zamojskiej ligi LZS
w piłce siatkowej dziewcząt rocznika
1997 i młodszych. W rozgrywkach prowadzonych od listopada ubiegłego roku
wzięło udział 8 drużyn z terenu powiatu
zamojskiego i miasta Zamość a wśród
nich zespoły z Zawady, Płoskiego oraz
2 reprezentacje UKS Azymut z Sitańca,
z których grupa starsza zajęła w klasyfikacji końcowej miejsce IV, młodsza miejsce
V, Zawada miejsce VI a Płoskie miejsce
VII. W rozgrywkach mężczyzn gminę Zamość reprezentowała drużyna STS Gryf
Gmina Zamość, która ostatecznie zajęła V
miejsce w swojej grupie podczas finałów
rozgrywanych tydzień wcześniej.
Krzysztof Czerwieniec
sport
Aerobik dla
mieszkańców
Gminy Zamość
Serdecznie zapraszamy mieszkanki
gminy Zamość na zajęcia rekreacyjne
„aerobic”, które odbywają się w świetlicach i salach gimnastycznych na terenie Gminy Zamość. Udział w zajęciach
jest nieodpłatny. Poniżej przedstawiamy harmonogram zajęć prowadzonych
do 30 czerwca 2013 roku:
SKOKÓWKA: pn: 20:00–21:00,
śr: 20:00–21:00 (świetlica wiejska)
PŁOSKIE: pn: 18:40–19:40, pt: 18:40–
19:40 (hala sportowa ZS Płoskie)
KALINOWICE: śr: 18:30–19:30 (szkoła)
ŻDANÓW: pt: 20:00–21:00 (świetlica)
Prowadzenie zajęć: pani Edyta Zając –
500 286 283
ZAWADA: śr, pt: 20:00–21:00 (sala
gimnastyczna w szkole podstawowej)
BORTATYCZE: pn: 18:45–19:45,
pt: 16:45–17:45 (świetlica wiejska)
SITANIEC: pn: 19:45–20:45, pt:
17:30–18:30 (sala gimnastyczna)
MOKRE: pn: 17:30 – 18:30,
śr: 19:15–20:15 (szkoła)
BOROWINA SITANIECKA:
pn: 15:30–16:30 (szkoła)
Prowadzenie zajęć: pani Iwona Chrzan
– 602 703 862
31
Biuletyn marzec-kwiecień 2013
chodź
po zdrowie
Uczniowski Klub Sportowy „Azymut” Siedliska, Centrum Zdrowia
i Rekreacji „Iwona” z Zamościa oraz
Gmina Zamość serdecznie zapraszają do wzięcia udziału w spotkaniach
i marszach z kijkami nordic walking.
Pierwsze spotkanie odbyło się już
9 marca br. Uczestnicy spotkali się
przy świetlicy wiejskiej w Skaraszowie,
a następnie wspólnie z instruktorami
przemarszerowali po leśno-polnych
trasach liczących od 4 do 6 km, tuż
przy granicy z Roztoczańskim Parkiem Narodowym.
Terminy i miejsca kolejnych
spotkań: II TERMIN 20.04.2013 r. –
Lipsko Polesie (szkoła); III TERMIN
11.05.2013 r. – Mokre (szkoła); IV
TERMIN 21.09.2013 r. – Lipsko Polesie (szkoła); V TERMIN 13.10.2013 r. –
Skaraszów (świetlica wiejska); VI TERMIN 9.11.2013 r. – Mokre (szkoła);
VII TERMIN 28.12.2013 r. – Skaraszów (świetlica wiejska). Na miejscu
istnieje możliwość wypożyczenia
sprzętu u Organizatorów. Szczegółowe
informacje znajdą Państwo na stronie
internetowej www.azymutsiedliska.
cba.pl w zakładce Zamojska Zabawa
na Orientację.
oraz innych szkół z terenu Gminy Zamość, po wcześniejszej rezerwacji;
b) w dniach od poniedziałku do piątku od godz. 15:00 do 21:00, w soboty
od 11:00 do 21:00 oraz niedziele od 14:00
Od 1 marca do 24 czerwca 2013 roku:
do 21:00 obiekt dostępny dla wszystkich
a) w dniach od poniedziałku do piąt- chętnych, z zastrzeżeniem pierwszeństwa
ku w godzinach od godz. 8:00 do 15:00, dla grup zorganizowanych w organizapierwszeństwo korzystania z boisk mają cjach szkolnych, pozaszkolnych, zespouczniowie Zespołu Szkół w Żdanowie łach i klubach sportowych z terenu Gminy
orlik
GODZINY OTWARCIA
fot. zbiory Ośrodka Promocji,
Turystyki i Sportu Gminy Zamość
Redakcja:
Redaktor Naczelny
Ryszard Gliwiński
oraz społeczne kolegium redakcyjne
Wydawca:
Gmina Zamość, ul. Peowiaków 92
22-400 Zamość, tel./fax 84 627 00 83
e-mail: [email protected]
www.gminazamosc.pl
WYDARZENIA I ZDARZENIA
cd. ze str. 25
mość”. Na tegoroczną edycję konkursu
wpłynęły 593 prace plastyczne. Jury
wyłoniło 5 najpiękniejszych prac, które
zostały wydrukowane i rozesłane z życzeniami świątecznymi od Samorządu Gminy Zamość. Laureatami konkursu zostali: Maja Segieda, Weronika
Dębska, Julia Małecka, Kasia Wiatrowska oraz w kategorii rodzinnej –
Oliwia, Małgorzata Grabskie i Izabela
Serafin. Więcej str. 4.
24 marca. Gmina Zamość na Kiermaszu Wielkanocnym. Wśród wystawców pojawili się rękodzielnicy
z Gminy Zamość: Krystyna Dołba
z Zawady, Krystyna Pęk ze Żdanówka, Agata Piwko z Szopinka,
Czesława Strzałka z Lipska Kosobud. Nagrodę Wójta Gminy Zamość
w konkursie na palmę wielkanocną
zdobyła Leokadia Pomarańska z Płoskiego. Tegoroczne śniadanie wielkanocne przygotowały panie z Kół
Gospodyń Wiejskich z Pniówka i Sitańca-Wolicy. Uroczystość uświetniły występy zespołu Wesołe Gosposie
z Kolonii Sitaniec
Ośrodek Promocji, Turystyki i Sportu
Gminy Zamość
Zamość po wcześniejszej rezerwacji.
Harmonogram w punkcie a) ustala dyrekcja Zespołu Szkół w Żdanowie
w punkcie b) koordynuje pracownik
Ośrodka Promocji, Turystyki i Sportu
Gminy Zamość tel. 797 384 702.
Korzystanie z kompleksu poza terminami otwarcia tylko za zgodą Zarządzającego Obiektem po wcześniejszym uzgodnieniu.
Druk:
Drukarnia ZAMDRUK
tel, 84 639 27 97
Nakład:
3500 egz.
ŚWIAT
KSIĄŻKI
Katarzyna Grochola
„Houston, mamy problem”
Katarzyna Grochola
to współczesna polska pisarka i dziennikarka, która na swoim
koncie ma wiele bestselerowych powieści.
Kilka z nich nawet zekranizowano. Do najchętniej czytanych należą: „Nigdy w życiu!”,
„Ja Wam pokażę!”, „Kryształowy Anioł” oraz
biograficzna powieść „Zielone drzwi”. W jej
książkach można było odnaleźć wydarzenia
przedstawione z perspektywy kobiet.
„Houston, mamy problem” to najnowsza powieści Katarzyny Grocholi. Pisarka
w centrum zainteresowania stawia tym razem mężczyznę.
Bohaterem powieści jest Jeremiasz, trzydziestodwuletni, niepracujący w swoim zawodzie, operator filmowy, któremu życie
wywraca się do góry nogami. Największym
problemem Jeremiasza jest rozstanie z ukochaną kobietą, do którego doszło z jego inicjatywy. Bohater próbuje zrekonstruować
swoje życie na zupełnie innych zasadach.
Szybko jednak okazuje się, że kompromisy
w związku, choć wcześniej drażniły, teraz
stają się obiektem tęsknoty. Jeremiasz musi
dojrzeć do sytuacji, w której zechce zmierzyć
się z problemami, a nie tylko tłumić je w sobie. Kilka trudnych doświadczeń mobilizuje
go do przewartościowania systemu, wedle
którego funkcjonowała jego codzienność.
Mężczyzna zaczyna rozmawiać, zadaje trudne pytania, stawia na konfrontację i jest gotowy na zaakceptowanie konsekwencji swoich
czynów. Grochola proponuje swoim czytelnikom powieść o dorastaniu do odpowiedzialności – za siebie i innych. Jeremiasz przestaje
być chłopcem i staje się mężczyzną.
Powieść ta napisana jest z dużym poczuciem humoru, ale i wrażliwością. Mimo rozwlekłego początku i faktu, że książka liczy
600 stron, czyta się ją szybko. Zdecydowanie
polecam, nie tylko dla pań, ale też dla panów.
Gmina Zamość w mediach:
Monika Bednarz
www.gminazamosc.tv
Audycje: w soboty godz. 11:15
poniedziałek (powtórka) godz. 20:00

Podobne dokumenty