Budowa atomu. Promieniotwórczość. zadanie 1. (2 pkt

Komentarze

Transkrypt

Budowa atomu. Promieniotwórczość. zadanie 1. (2 pkt
Budowa atomu. Promieniotwórczość.
zadanie 1.
(2 pkt)
Powstawanie pierwiastków we Wszechświecie ilustruje uproszczony ciąg
przemian termojądrowych zachodzących na jednym z etapów życia gwiazd.
Ustal liczbę atomową, liczbę masową i symbol izotopu X.
Liczba atomowa: ......................... Liczba masowa: ......................... Symbol: .............................
zadanie 2.
(2 pkt)
Liczba atomowa pierwiastka jest cztery razy większa od liczby atomowej
berylu, a liczba masowa jego izotopu jest równa liczbie atomowej selenu.
Podaj liczbę zapis nuklidowy tego pierwiastka......................................................................................
►Informacja do zadań 3. i 4.
Polon
Po ulega przemianie α . Okres połowicznego rozpadu tego izotopu wynosi 138 dni.
zadanie 3.
(1 pkt)
Napisz równanie tej przemiany.
Równanie reakcji jądrowej: .......................................................................................................................
zadanie 4.
(1 pkt)
W pojemniku umieszczono 1 gram polonu Po. Oszacuj masę tego
izotopu, która pozostanie po upływie 414 dni.
Odp.: ...................................................................................................................................................................
zadanie 5.
(4 pkt)
Oceń poprawność poniższych informacji, wpisując P, jeśli uznasz ją za
prawdziwą lub literę F, jeśli uznasz ją za fałszywą.
1. Znany jest izotop wodoru, który nie zawiera neutronów.
………
2. Atomy danego pierwiastka mogą mieć różną liczbę masową.
………
3. Liczba masowa pierwiastka określa liczbę protonów w jego jądrze.
………
4. Pierwiastek, którego atom zawiera w jądrze 11 protonów i 12 neutronów to sód.
………
zadanie 6.
(1 pkt)
Liczba atomowa pewnego pierwiastka wynosi 53. Suma protonów, elektronów
i neutronów zawartych w atomie tego pierwiastka jest równa 180. Podaj, ile wynosi liczba masowa tego
pierwiastka.
......................................................................................................................................................
zadanie 7.
(2 pkt)
W podanym schemacie naturalnych przemian promieniotwórczych:
brakujące liczby X, Y, Z to:
X = ....................... Y = ........................... Z = ................................
zadanie 8.
(2 pkt)
Liczba masowa izotopu pierwiastka E wynosi 196. Neutrony w tym izotopie
stanowią 60,2% nukleonów.
Na podstawie powyższych danych uzupełnij tabelę, dotyczącą budowy tego izotopu.
zadanie 9.
(1 pkt)
Poniższy schemat przedstawia zdolność przenikania przez materię różnych
rodzajów promieniowania jonizującego.
Wypełnij poniższą tabelę, wpisując obok numeru ze schematu odpowiadający mu rodzaj
promieniowania (α, β lub γ).
Nr ze schematu
1
2
3
4
Rodzaj promieniowania
neutrony
zadanie 10. (2 pkt.)
Masa atomowa pierwiastka stanowi średnią masę składu izotopowego tego
pierwiastka. Oblicz masę atomową magnezu, wiedząc że jest on mieszaniną trzech izotopów, których
zawartość wynosi: 78,6% 24Mg, 10,1% 25Mg, 11,3% 26Mg.
Odp.: .................................................................................................................................................
►Informacja do zadania 11. i 12.
Zbiór atomów o określonym składzie jądra, czyli o takiej samej liczbie atomowej i masowej,
nazywamy nuklidem. Dane są nuklidy (I – VI) przedstawione ogólnym zapisem:
zadanie 11. (1 pkt)
Wskaż zbiór (A, B, C lub D) składający się z nuklidów, których jądra
atomowe zawierają taką samą liczbę neutronów.
A. I, IV i V
B. I, II i VI
C. I, III i V
D. I, V i VI
zadanie 12. (1 pkt)
Spośród nuklidów I – VI wybierz te, które są izotopami. Zapisz ich
numery.
Izotopami są nuklidy o numerach: ...............................................................................................
zadanie 13. (2 pkt)
W wyniku rozpadu promieniotwórczego jądro izotopu radu Ra
przekształciło się w jądro Hg.
Określ, ile cząstek α i ile cząstek β− zostało wypromieniowanych podczas tego rozpadu.
Liczba cząstek α : ..........
Liczba cząstek β− : ..........
zadanie 14. (2 pkt)
Poniższe równanie ilustruje przebieg przemiany promieniotwórczej, której
ulega izotop uranu.
Ustal liczbę atomową, liczbę masową i symbol izotopu X.
Liczba atomowa: ........................ Liczba masowa: ......................... Symbol: ..................................

Podobne dokumenty