Pakiet nr 12 kwas mlekowy

Komentarze

Transkrypt

Pakiet nr 12 kwas mlekowy
Załącznik nr 1.12
..............................................
Pieczęć Wykonawcy
OFERTA CENOWA
Pakiet nr 12 Kwas mlekowy
Nr
Nazwa testu Zasada
Wielkość
katalogowy Trwałość
Ilość
(odczynnika) metody
opak.
wyrobu
1
2
3
4
5
6
7
Opak. z
Z datą
50ml
8 opak.
1 Kwas mlekowy
wzorcem
waŜności
Razem:
Lp.
Cena
jedn.
netto
8
Stawka
VAT
9
Cena
jedn.
brutto
10
Wartość
netto
Wartość
brutto
11
12
W przypadku posiadania numerów katalogowych, prosimy o wpisanie ich do tabeli.
WARUNKI DODATKOWE:
1. Wyroby muszą bezwzględnie spełniać wymagania ustawy o wyrobach medycznych z dnia 20 kwietnia 2004 r. (Dz.
U. z 200 4r. nr 93, poz. 896 z p. zm).
2. Bezwzględny wymóg dołączenia do oferty: aktualnego dokumentu potwierdzającego dopuszczenia do obrotu, a w
przypadku, gdy prawo nie wymaga dopuszczenia do obrotu, - naleŜy dostarczyć dokument potwierdzający znak
zgodności CE dla tego wyrobu.
Razem netto.........................(słownie...........................................................................................................................)
Razem brutto.........................(słownie.........................................................................................................................)
............................dnia....................................
………………………...............
Pieczęć i podpis osoby uprawnionej
Załącznik nr 1.12 do SIWZ na Dostawę odczynników diagnostycznych i materiałów eksploatacyjnych wraz z dzierŜawą aparatów w pakietach
dla SPSZOZ „Zdroje
Strona 1 z 1

Podobne dokumenty