sciagnij caly artykuł

Komentarze

Transkrypt

sciagnij caly artykuł
Dodatek specjalny Oleje
Olej nowej generacji
ORLEN OIL. Nowy olej
w ofercie produktowej
ORLEN OIL chroni silnik
w pojazdach ciężarowych.
Sprawdza się w każdych
warunkach – zarówno
latem, jak i zimą.
PLATINUM ULTOR OPTIMO 10W-30 to półsyntetyczny olej silnikowy typu mid-SAPS, rekomendowany do wysokoprężnych silników
Diesla pracujących w ciężkich warunkach,
a także do pojazdów ekologicznych, wyposażonych w silniki niskoemisyjne.
– Producenci samochodów ciężarowych
systematycznie wprowadzają nowe modele
pojazdów z coraz bardziej zaawansowanymi
technicznie jednostkami napędowymi. ORLEN
OIL, wychodząc naprzeciw oczekiwaniom producentów i użytkowników, również regularnie
udoskonala ofertę produktową, w tym przeznaczoną do silników pojazdów ciężarowych. Nowy
olej – PLATINUM ULTOR OPTIMO 10W-30
– spełnia najbardziej wymagające klasyfikacje
europejskie ACEA:E9 oraz amerykańskie API
CJ-4 – mówi Sebastian Żywczyk, kierownik
Działu Motoryzacji ORLEN OIL.
PLATINUM UTLOR OPTIMO 10W-30
gwarantuje maksymalną moc i wydajność silnika w ekstremalnych warunkach, wydłużenie
okresów wymiany oleju i obniżenie kosztów
eksploatacji silnika. Nowy olej poprawia go-
Statoil MaxWay
Seria olejów silnikowych MaxWay to między innymi
syntetyki MaxWay Ultra 5W-30 i MaxWay Ultra E6 10W-40
MaxWay Ultra 5W-30 to w pełni syntetyczny
olej przeznaczony dla silników wysokoprężnych charakteryzujący się klasą UHPD (Ultra High Performance Diesel). Olej zalecany
jest dla pojazdów pracujących pod wysokim
obciążeniem w wymagających warunkach
i pozwala na maksymalne wydłużenie okresów pomiędzy wymianami. Odpowiedni do
silników spełniających normę Euro 4 i Euro 5
bez filtrów cząstek stałych (DPF).
Specyfikacja: ACEA E4, E7. Aprobaty:
Volvo VDS-3, Scania LDF (obsolete), MAN M
3277, MB 228.5. Poziomy jakości: MB 235.28,
MTU Type 3, Cummins CES 20071/72/76/77,
16
Deutz DQC IV-05, DAF HP1/HP2, Mack EOM plus, Renault RVIRXD, Iveco 18-1804 FE.
MaxWay Ultra E6 10W-40 również jest syntetycznym olejem dedykowanym dla silników
wysokoprężnych klasy UHPD. Olej zalecany
jest dla pojazdów pracujących pod wysokim
obciążeniem w wymagających warunkach
i pozwala na maksymalne wydłużenie okresów pomiędzy wymianami. Olej należy do
olejów typu „low SAPS”, które minimalizują
blokowanie i chronią filtr cząstek stałych DPF
i systemy selektywnej redukcji katalitycznej
(SCR). Odpowiedni do silników zgodnych
Sebastian Żywczyk, kierownik Działu
Motoryzacji ORLEN OIL
spodarkę paliwową oraz bezpieczną pracę dopalaczy i efektywną czystość silnika poprzez
utrzymanie zanieczyszczeń w zawiesinie.
Opr. M. Mazur
z normami Euro 4 i Euro 5 wyposażonych
w powyżej wspomniane systemy.
Specyfikacje: ACEA E6, E7, E9, API CI4, Jaso DH-4.
Aprobaty: Volvo VDS-3, Volvo CNG,
Scania Low Ash, MB 228.51, MAN M 3477,
MAN 3271-1. Poziomy jakości: Renault
RXD/RLD-2/RGD, Deutz DQC-IV-10 LA,
Cat ECF-1-a, MTU Type 3.1, Mack EO-N,
EO-M Plus, Cummins CES 20076/77.
MaxWay
Ultra
5W-30
17
Dłuższe życie Twojego silnika
Mobil Delvac 1 LE 5W-30
Ř ZSHāQLV\QWHW\F]Q\Z\VRNRZ\GDMQ\ROHMNWµU\SRPDJDZ\GāXĹ\ÉĹ\FLHVLOQLNDLV\VWHPXHPLVMLVSDOLQ
Ř ]DSHZQLDUµZQRF]HĘQLHGāXĹV]HRNUHV\SRPLÛG]\Z\PLDQDPLLPRĹOLZRĘÉRV]F]ÛGQRĘFLSDOLZD
Ř SRVLDGDGRVNRQDāHZāDĘFLZRĘFLQLVNRWHPSHUDWXURZHG]LÛNLF]HPX]DFKRZXMH]QDNRPLWÇSRPSRZDOQRĘÉLRJUDQLF]D
GRPLQLPXP]XĹ\FLHHOHPHQWµZVLOQLNDSRGF]DVW]Z]LPQHJRUR]UXFKX
Ř ]DSRELHJDSRZVWDZDQLXQLHNRQWURORZDQHJRVSDGNXOHSNRĘFLSRGF]DVSUDF\ZZDUXQNDFKZ\VRNLFKWHPSHUDWXULREFLÇĹHă
Spełnia wymagania: ACEA E7/E6/E4.
Posiada aprobaty: MB 228.5/228.51, MAN M3477, Volvo VDS-3, MTU Oil Category 3.1, Deutz DQC III-05, Renault Truck RXD, Renault Truck RLD/ RLD-2.
Mobil Delvac 1 5W-40
Ř ZSHāQLV\QWHW\F]Q\ROHMGRZ\VRNRREFLÇĹRQ\FKVLOQLNµZ'LHVODNWµUHJRZ\VRNDZ\GDMQRĘÉXPRĹOLZLDāDWZLHMV]\UR]UXFK
VLOQLNDRUD]ZSā\ZDQDZ\GāXĹHQLHRNUHVµZPLÛG]\REVāXJRZ\FK
Ř QDWXUDOQDRGSRUQRĘÉROHMXQDĘFLQDQLH]DSHZQLDRFKURQÛVLOQLNDSU]HG]XĹ\FLHP
Ř ]PQLHMV]RQH]XĹ\FLHROHMXL]DFKRZDQLHOHSNRĘFLZVXURZ\FKZDUXQNDFKHNVSORDWDFMLSRSUDZLDMÇZ\GDMQRĘÉSUDF\VLOQLND
RUD]]PQLHMV]DMÇNRV]W\RJµOQH
Ř ]QDNRPLWDVWDELOQRĘÉWHUPLF]QDL]ZLÛNV]RQDZ\WU]\PDāRĘÉƂOPXZZ\VRNLFKWHPSHUDWXUDFKFKURQLÇSU]HGSRZVWDZDQLHP
RVDGµZLZ\GāXĹDMÇĹ\ZRWQRĘÉVLOQLND
Spełnia wymagania: API CI-4 PLUS/CI-4/CH-4/CG-4/CF-4/CF/SL/SJ, ACEA E7/E5/E4/E3, Caterpillar ECF-1, Cummins CES 20072/20071,
Detroit Diesel Power Guard, Ford WSS-M2C171-D, Global DHD-1, JASO DH-1.
Posiada aprobaty: Cummins CES 20078/20077/20076/20075, Mack EO-N Premium Plus 03, EO-M Plus, MB 228.5, Volvo VDS-3/VDS-2.
Rekomendowany przez EM do stosowania w aplikacjach: Renault RVI RXD.
Mobil Delvac XHP LE 10W-40
Ř GRVNRQDāHMMDNRĘFLV\QWHW\F]Q\ROHMVLOQLNRZ\SU]H]QDF]RQ\GRVPDURZDQLDZ\VRNRREFLÇĹRQ\FKQRZRF]HVQ\FKVLOQLNµZ
'LHVOD]QLVNÇHPLVMÇVXEVWDQFMLV]NRGOLZ\FK
Ř SROHFDQ\GRSRMD]GµZSUDFXMÇF\FKZFLÛĹNLFKZDUXQNDFKGURJRZ\FK
Ř SRZVWDā]Z\NRU]\VWDQLHPZ\VRNLHMMDNRĘFLROHMµZED]RZ\FKNWµUH]DSHZQLDMÇGREUÇSā\QQRĘÉROHMXZQLVNLFK
WHPSHUDWXUDFKWUZDā\ƂOPROHMRZ\ZZ\VRNLFKWHPSHUDWXUDFKQLVNÇORWQRĘÉRUD]SRPDJDMÇ]PQLHMV]\É]XĹ\FLHSDOLZD
Ř ROHMWHQUHGXNXMH]XĹ\FLHVLOQLNDSRGF]DVW]Z]LPQHJRVWDUWXLRJUDQLF]DJURPDG]HQLHVLÛRVDGµZ
Spełnia wymagania: ACEA E7/E6/E4, API CI-4, JASO DH-2, Renault Trucks RXD/RLD-2/RGD, DAF Extended Drain.
Posiada aprobaty: MB 228.51/228.5/235.27, MAN M 3477, MTU Oil Category 3.1, Volvo VDS-3, Scania Low Ash, Deutz DQC III-05.
Rekomendowany przez EM do stosowania w aplikacjach: MAN M 3277 (CRT).
Mobil Delvac XHP Extra 10W-40
Ř Z\VRNLHMMDNRĘFLROHMVWZRU]RQ\QDED]LHWHFKQRORJLLV\QWHW\F]QHMSU]H]QDF]RQ\GRQRZRF]HVQ\FKZ\VRNRREFLÇĹRQ\FK
VLOQLNµZZ\VRNRSUÛĹQ\FKXĹ\ZDQ\FKZFLÛĹNLFKZDUXQNDFKGURJRZ\FKLbZbWHUHQLH
Ř WHFKQRORJLDSURGXNFMLLSDNLHWGRGDWNµZXV]ODFKHWQLDMÇF\FKXPRĹOLZLā\X]\VNDQLHGRVNRQDāHMFKDUDNWHU\VW\NLOHSNRĘFLRZHM
]DSHZQLDMÇFHMSUDZLGāRZ\SR]LRPRFKURQ\SU]HFLZ]XĹ\FLRZHMZHZV]\VWNLFKZDUXQNDFKHNVSORDWDF\MQ\FKQLVNÇORWQRĘÉ
DWDNĹH]PQLHMV]HQLH]XĹ\FLDSDOLZD
Ř ROHMWHQXPRĹOLZLDGāXJLHRNUHV\PLÛG]\Z\PLDQDPL
Spełnia wymagania: ACEA E7/E4, Renault Trucks RXD.
Posiada aprobaty: MAN M 3277, MB 228.5/235.27, Volvo VDS-3/VDS-2, MTU Oil Category 3, Scania LDF-3/LDF-2, ZF TE-ML 04C.
Rekomendowany przez EM do stosowania w aplikacjach: API CF, Cummins CES 20072.
Mobil Delvac MX Extra 10W-40
Ř V\QWHW\F]Q\ROHMVLOQLNRZ\SU]H]QDF]RQ\GRSUDF\ZFLÛĹNLFKZDUXQNDFK]DSHZQLDMÇF\]QDNRPLWHVPDURZDQLHZVLOQLNDFK
EHQ]\QRZ\FKLZ\VRNRSUÛĹQ\FK
Ř ]DOHFDQ\GRZLHOXVLOQLNµZSURGXNRZDQ\FKSU]H]HXURSHMVNLFKMDSRăVNLFKLDPHU\NDăVNLFKSURGXFHQWµZ
Ř SRVLDGDZ\VRNÇRGSRUQRĘÉQDXWOHQLDQLHNRQWUROXMHSRZVWDZDQLHVDG]\RUD]]PQLHMV]D]XĹ\FLHHOHPHQWµZVLOQLND
LXWU]\PXMHVLOQLNZF]\VWRĘFL
Ř G]LÛNLGRVNRQDāHMSRPSRZDOQRĘFLZQLVNLHMWHPSHUDWXU]HXāDWZLDW]Z]LPQ\UR]UXFKVLOQLND
Spełnia wymagania: ACEA E7, API CI-4/CH-4/SL/SJ, Renault Trucks RLD/RLD-2, Cummins CES 20078/20077/20076.
Posiada aprobaty: MB 228.3/235.28, Mack EO-M PLUS, Volvo VDS-2/VDS-3, MAN M3275-1, MTU Oil Category 1.
Rekomendowany przez EM do stosowania w aplikacjach: ACEA B2/A2, API CG-4/CF-4/CF, Cummins CES 20072/20071.
Mobil Delvac MX ESP 15W-40
Ř GRVNRQDāHMMDNRĘFLROHMGRQRZRF]HVQ\FKZ\VRNRZ\GDMQ\FKVLOQLNµZRQLVNLHMHPLVMLVSDOLQZW\PVLOQLNµZZ\SRVDĹRQ\FK
ZV\VWHPUHF\UNXODFMLVSDOLQ(*5RUD]V\VWHP\REUµENLVSDOLQ]ƂOWUDPLF]ÇVWHF]HNVWDā\FK'3)LNDWDOL]DWRUDPLXWOHQLDMÇF\PL
GRVLOQLNµZ'LHVOD'2&SR]ZDODMÇF\QDZ\GāXĹHQLHĹ\ZRWQRĘFLVLOQLNDZQDMEDUG]LHMZ\PDJDMÇF\FKZDUXQNDFKHNVSORDWDFML
Ř MHVWZSHāQLNRPSDW\ELOQ\]VLOQLNDPLVWDUV]HMJHQHUDFMLLPRĹHE\ÉVWRVRZDQ\]WDNLPVDP\PSRZRG]HQLHPZbVLOQLNDFK
NRQZHQFMRQDOQ\FK
Ř ]DSHZQLDZ\MÇWNRZÇRFKURQÛSU]HFLZ]XĹ\FLRZÇ
Spełnia wymagania: API CI-4/CH-4/SL/SJ, ACEA E7, A3/B3, A3/B4, Caterpillar ECF-3, Cummins CES 20078/20077, 20076/20075.
Posiada aprobaty: MB-Approval 228.3, Mack EO-M PLUS, Volvo VDS-2/VDS-3, MTU Oil Category 1, MAN M3275-1.
Rekomendowany przez EM do stosowania w aplikacjach: API CG-4/ CF-4/CF, Renault Trucks RLD-2, Mack EO-M, Cummins CES 20072/20071,
Detroit Diesel 7SE 270 (4-Stroke Cycle).
Więcej informacji o olejach silnikowych, przekładniowych i innych produktach opracowanych specjalnie dla pojazdów
użytkowych oraz narzędzie doboru oleju znajdziesz na www.mobildelvac.pl. Wszelkie pytania techniczne można kierować
na infolinię techniczną: 0 800 44 11 603 lub adres e-mail: [email protected]

Podobne dokumenty