Europejska Sieć Migracyjna Migracje w nowej strategii

Komentarze

Transkrypt

Europejska Sieć Migracyjna Migracje w nowej strategii
Europejska Sieć Migracyjna
Źródło:
http://www.emn.gov.pl/esm/aktualnosci/14368,Migracje-w-nowej-strategii-sredniookresowej-Polski.html
Wygenerowano: Środa, 8 marca 2017, 14:40
STRONA GŁÓWNA EMN
Migracje w nowej strategii
średniookresowej Polski
Do końca września br. potrwają szerokie konsultacje społeczne
projektu dokumentu: „Strategia na rzecz Odpowiedzialnego
Rozwoju”, który jest uszczegółowienie przyjętego przez Radę
Ministrów na początku roku „Planu na rzecz Odpowiedzialnego
Rozwoju” nazwanego też tzw. planem Morawieckiego.
W dokumencie znalazło się wiele odniesień do założeń nowej polityki
migracyjnej. Mowa o nich zarówno w kontekście zmian
demograficznych, reform rynku pracy, systemu kształcenia, systemu
opieki zdrowotnej jak i bezpieczeństwa narodowego.
Podstawowym założeniem przyjętym w Strategii jest to, iż właściwie
realizowana polityka migracji zarobkowych sprzyja rozwojowi
gospodarczemu państwa i regionów. Obecnie jest ona oceniania
pozytywnie, bowiem w ciągu ostatnich kilku lat Polska staje się coraz
bardziej atrakcyjna dla migrantów - zwłaszcza z państw trzecich.
Niemniej jednak, w dokumencie wybrzmiewa to, iż przyszłości w celu
wypełnienia luki w wymagających kwalifikacji branżach, niezbędne
będzie prowadzenie polityki zachęcającej migrantów o wysokich
kwalifikacjach do przyjazdu do Polski.
W Strategii podkreślono ponadto, że niekontrolowane formy migracji
stanowią istotne zagrożenie bezpieczeństwa granic. Zobrazowaniem
tego jest obecny kryzys migracyjny w Europie. Konieczne staje się
zatem zwiększenie poziomu bezpieczeństwa i porządku publicznego,
jako warunek dla rozwoju kraju.
Wśród rekomendowanych działań znalazły się:
●
prowadzenie racjonalnej polityki migracyjnej, poprzez niwelowanie
efektów takich, jak trwały odpływ wysoko wykwalifikowanych kadr
z rynku krajowego, w tym ograniczanie zjawiska emigracji
zarobkowej wykształconej kadry medycznej poprzez wprowadzenie
systemu motywacyjnego do podejmowania pracy w wyuczonym
●
●
●
●
●
●
●
●
●
zawodzie medycznym w kraju. Działanie na rzecz ograniczenia
emigracji długookresowej i tworzenie zachęt do powrotu do kraju
Polaków wraz z zasobem cennych umiejętności nabytych podczas
pracy za granicą,
prowadzenie aktywnej i odpowiedzialnej polityki imigracyjnej,
ukierunkowanej na potrzeby rynku pracy i polskich przedsiębiorców,
pozwalającej jednocześnie unikać zaniżania standardów w obszarze
zatrudnienia; w ramach tej polityki planowane jest m.in.
wprowadzanie ułatwień dla cudzoziemców o kwalifikacjach
potrzebnych na polskim rynku pracy, a także doskonalenie systemów
monitorowania zatrudniania cudzoziemców oraz współpraca
z partnerami zagranicznymi i krajowymi w obszarze migracji
zarobkowych do Polski,
tworzenie ścieżek imigracji dla wybranych kategorii cudzoziemców,
m.in. dla pracowników wysoko wykwalifikowanych z kwalifikacjami
i kompetencjami najbardziej dostosowanymi do potrzeb polskiego
rynku pracy, opartych na prawie do zatrudnienia i możliwości
podjęcia zatrudnienia bez konieczności otrzymania wcześniejszej
oferty od pracodawcy; wprowadzenie rozwiązań ułatwiających
prowadzenie działalności gospodarczej dla cudzoziemców,
uzyskiwanie dostępu do polskiego rynku pracy dla cudzoziemców,
którzy mogą wykazać pozytywną historię migracyjną; dbanie
o odpowiednie rozwiązania na poziomie unijnym, które będą
wspierać (a przynajmniej nie ograniczać) polskie potrzeby w tym
zakresie,
dostosowanie polityki i usług rynku pracy do zmieniających się
potrzeb, wynikających m.in. ze zmian demograficznych (mniejszy
udział nowych zasobów pracy, rozwój oferty dla migrantów
ekonomicznych),
wzmocnienie ochrony granic i kontrola migracji w ramach kierunku
interwencji, która przewiduje:
wzmocnienie Straży Granicznej i innych instytucji odpowiedzialnych
za wjazd i pobyt cudzoziemców na terytorium Polski oraz za
zwalczanie przestępstw z ich udziałem,
zwiększenie skuteczności wykorzystywania instrumentów polityki
wizowej do przeciwdziałania nielegalnej imigracji,
ograniczanie kanałów nielegalnej imigracji poprzez dokonanie zmian
legislacyjnych oraz skuteczniejsze wykrywanie i karanie podmiotów
ułatwiających nielegalną imigrację,
wzmocnienie kontroli prowadzonej w trakcie postępowań
administracyjnych z zakresu legalizacji pobytu cudzoziemców,
zwiększenie skuteczności organów ścigania m.in. poprzez ich
wyposażenie w instrumenty umożliwiające bezpośredni wgląd
w przepływy finansowe osób zaangażowanych w przestępczy
proceder.
Ponadto w dokumencie przewidziano do przygotowania i realizacji do
roku 2020 następujące projekty strategiczne:
●
‘Polska - Twoje miejsce na przyszłość’ - usprawnienie zarządzania
procesami migracyjnymi w celu pozyskania pracowników
●
●
cudzoziemskich o odpowiednich kompetencjach i zapewnienia im
możliwości rozwoju na polskim rynku pracy;
opracowanie i przyjęcie nowej polityki migracyjnej - dokumentu
o charakterze programowym, uwzgledniającym problematykę
bezpieczeństwa wewnętrznego, umożliwiającego koordynację działań
podmiotów realizujących zadania w ramach reakcji państwa na
zjawiska migracyjne, szybkie reagowanie w przypadkach nagłych
zmian w sytuacji migracyjnej kraju lub Europy, realizację potrzeb
polityki gospodarczej i społecznej, adresowanych do instytucji
zajmujących się problematyką migracji oraz współpracę właściwych
służb i instytucji;
‘Studiuj i pracuj w Polsce’ – projekt zmierzający do likwidacji luki
kapitału ludzkiego w kluczowych branżach polskiej gospodarki,
poprzez zachęcanie studentów cudzoziemców do studiowania i pracy
w Polsce, jak również wsparcie studiowania w Polsce dzieci polskich
repatriantów.
Z projektem Strategii można zapoznać się na stronie Ministerstwa
Rozwoju.
***
Strategia przedstawia zarys nowego modelu rozwoju Polski
w perspektywie roku 2020 i 2030. Powstała na podstawie „Planu na
rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju”, a także prac prowadzonych od
maja br. w ramach 12 międzyresortowych grup roboczych
Ministerstwa Rozwoju.