MasterCook MM-23GE X Microwave User Guide Manual

Komentarze

Transkrypt

MasterCook MM-23GE X Microwave User Guide Manual
Polish
Cyfrowa kuchenka mikrofalowa 17 / 23 litry
Instrukcja obsáugi
MM-17 GE X / MM-23 GE X
Prosimy zapoznaü siĊ szczegóáowo z instrukcją obsáugi i zachowaü ją w celu
póĨniejszych konsultacji.
1
Downloaded From Microwave-Manual.com Manuals
DANE TECHNICZNE 17L.
ZuĪycie energii:
WyjĞcie:
Grill
CzĊstotliwoĞü:
Wymiary zewnĊtrzne:
PojemnoĞü kuchenki:
Waga netto:
230V~50Hz, 1.080 W
700W
1.000W
2,450MHz
485mm(szer.) x 375 mm(gáĊb.) x 296 mm (wys.)
320mm(szer.) x 288 mm(gáĊb.) x 183 mm (wys.)
ok. 13,5 Kg
DANE TECHNICZNE 23L.
ZuĪycie energii:
WyjĞcie:
Grill
CzĊstotliwoĞü:
Wymiary zewnĊtrzne:
PojemnoĞü kuchenki:
Waga netto:
230V~50Hz, 1.280 W
800W
1.200W
2,450MHz
510mm(szer.) x 382 mm(gáĊb.) x 303 mm (wys.)
330mm(szer.) x 330 mm(gáĊb.) x 212 mm (wys.)
ok. 17,5 Kg
PRZED SKONTAKTOWANIEM SIĉ Z BIUREM OBSàUGI TECHNICZNEJ
1.- JeĞli kuchenka nie dziaáa, a na ekranie nic siĊ nie pojawia lub znika:
a) Upewniü siĊ, czy kuchenka jest prawidáowo podáączona do Ĩródáa prądu. W
przypadku, gdyby nie byáa, naleĪy ją odáączyü, odczekaü 10 sekund i podáączyü na
nowo w sposób pewny.
b) Upewniü siĊ, czy nie spaliá siĊ któryĞ z bezpieczników obwodu lub wyskoczyá jeden
z przeáączników obwodu gáównego. JeĞli wszystko dziaáa prawidáowo, naleĪy
sprawdziü gniazdko za pomocą innego urządzenia.
2.- JeĞli w kuchence nie ma prądu:
a) Upewniü siĊ, czy programator zegarowy zostaá zaprogramowany.
b) Upewniü siĊ, czy drzwiczki zostaáy prawidáowo zamkniĊte i są w kontakcie z blokadą
zabezpieczającą. W przeciwnym razie, energia mikrofalowa nie bĊdzie przepáywaü
przez kuchenkĊ.
JEĩELI ĩADNE Z WYĩEJ WYMIENIONYCH ROZWIĄZAē NIE POPRAWI SYTUACJI, NALEĩY
SKONTAKTOWAû SIĉ Z PERSONELEM AUTORYZOWANEGO PUNKTU SERWISOWEGO
Uwaga:
Urządzenie przeznaczone jest do uĪytku domowego, jedynie w pomieszczeniach zamkniĊtych, do
podgrzewania ĪywnoĞci i napojów przy wykorzystaniu energii elektromagnetycznej.
ZAKàÓCENIA RADIOWE
2
Downloaded From Microwave-Manual.com Manuals
Kuchenka mikrofalowa moĪe spowodowaü zakáócenia w odbiorze radia, telewizji, itp.
W przypadku zaistnienia zakáóceĔ, moĪna je usunąü lub zmniejszyü postĊpując zgodnie
z poniĪszymi wskazówkami:
a.- WyczyĞciü drzwiczki i powierzchniĊ uszczelki kuchenki.
b.- Ustawiü odbiornik radiowy, telewizyjny, itp. jak najdalej od kuchenki mikrofalowej.
c.- Korzystaü z prawidáowo zainstalowanej anteny radiowej, telewizyjnej, itp. w celu
osiągniĊcia silniejszego odbioru sygnaáu.
INSTALACJA
1.-Upewniü siĊ, czy zostaáy usuniĊte z wnĊtrza wszystkie elementy opakowania.
2.- Po rozpakowaniu obejrzeü dokáadnie kuchenkĊ w celu wykrycia moĪliwych wad
takich, jak:
Drzwiczki przesuniĊte w osi.
Drzwiczki uszkodzone.
Wgniecenia lub dziury w okienku drzwiczek lub na ekranie.
Wgniecenia we wnĊce.
JeĞli zaobserwowana zostanie którakolwiek z powyĪszych wad, NIE NALEĩY
UĩYWAû kuchenki.
3.- Kuchenka waĪy 17,5 kg, naleĪy ustawiü ją na powierzchni poziomej wytrzymaáej na
tego rodzaju ciĊĪar.
4.- NaleĪy ustawiü kuchenkĊ z dala od Ĩródeá ciepáa i pary wodnej.
5.- NIE ustawiaü niczego na kuchence.
6.- W celu zapewnienia prawidáowej wentylacji, naleĪy zachowaü co najmniej 8 cm
odlegáoĞci po obu stronach kuchenki i 10 cm z tyáu.
7.- NIE naleĪy usuwaü osi napĊdowej talerza obrotowego.
8.- Tak samo, jak w przypadku jakiegokolwiek innego urządzenia, dzieci powinny je
uĪywaü jedynie pod nadzorem osób dorosáych.
OSTRZEĩENIE – URZĄDZENIE MUSI BYû UZIEMIONE
1.- Gniazdko powinno znajdowaü siĊ blisko przewodu sieciowego.
2.- Kuchenka potrzebuje do odbioru prąd o 1.3 KVA. W chwili instalacji, zaleca siĊ
skonsultowanie z serwisem technicznym.
OSTRZEĩENIE: Kuchenka jest zabezpieczona wewnĊtrznie za poĞrednictwem
bezpiecznika o 10Amp, 250V.
3
Downloaded From Microwave-Manual.com Manuals
WAĩNE
Przewody gáównego kabla, zgodnie z nastĊpującym kodem, są koloru:
Zielono-Īóáty: uziemienie
Niebieski: zerowy
Brązowy: “faza”
W przypadku, gdyby kolory gáównego kabla urządzenia nie odpowiadaáy oznakowaniu
kolorów, identyfikującemu bieguny odbieraka prądu, naleĪy postĊpowaü zgodnie z
nastĊpującymi wskazówkami:
Przewód zielono-Īóáty naleĪy podáączyü do koĔcówki gniazdka oznaczonej literą E, lub
za pomocą symbolu uziemienia
w kolorze zielonym lub zielono-Īóátym.
Przewód niebieski naleĪy podáączyü do koĔcówki oznaczonej literą N lub koloru
czarnego.
Przewód brązowy naleĪy podáączyü do koĔcówki oznaczonej literą L lub koloru
czerwonego.
ISTOTNE ZASADY BEZPIECZEēSTWA
- OSTRZEĩENIE: JeĞli urządzenie pracuje w trybie kombinowanym, dzieci powinny, z
powodu wytwarzanej temperatury, korzystaü z niego jedynie pod nadzorem osoby
dorosáej.
- OSTRZEĩENIE: JeĞli drzwiczki lub uszczelki drzwiczek są uszkodzone, nie naleĪy
uĪywaü kuchenki aĪ do chwili, kiedy zostanie ona naprawiona przez wykwalifikowany
personel.
- OSTRZEĩENIE: ĩadna osoba nie wykwalifikowana nie powinna wykonywaü prac
konserwacyjnych ani naprawczych, wymagających wyjĊcia osáony zabezpieczającej
przed ekspozycją na energiĊ mikrofalową.
- OSTRZEĩENIE: Nie naleĪy podgrzewaü pokarmów i napojów w zastemplowanych
naczyniach, gdyĪ groĪą one wybuchem.
- OSTRZEĩENIE: Dzieci nie powinny uĪywaü kuchenki bez nadzoru osób dorosáych
chyba, Īe zostaáy przeszkolone, jak z niej korzystaü w sposób bezpieczny i są Ğwiadome
zagroĪeĔ wynikających z nieprawidáowej obsáugi.
- Kuchenka wymaga odpowiedniej wentylacji. NaleĪy zachowaü odstĊp 10 cm z tyáu,
15 cm po bokach i 30 cm od góry. Nie usuwaü nóĪek kuchenki i nie zatykaü wylotów
powietrza kuchenki.
- Korzystaü jedynie z naczyĔ zdatnych do kuchenek mikrofalowych.
- Pogrzewając ĪywnoĞü w naczyniach plastikowych lub papierowych, naleĪy pilnowaü,
Īeby nie doszáo do ich zapalenia.
4
Downloaded From Microwave-Manual.com Manuals
- JeĞli zaobserwuje siĊ dym, naleĪy urządzenie wyáączyü lub odáączyü od Ĩródáa prądu,
oraz pozostawiü drzwiczki zamkniĊte w celu stáamszenia moĪliwych páomieni.
- Podgrzewanie napojów za pomocą mikrofali moĪe doprowadziü do wrzenia po
wyáączeniu kuchenki, naleĪy zatem zachowaü ostroĪnoĞü podczas wyjmowania
naczynia.
- Aby zapobiec poparzeniom, páyny w dzbankach i butelkach ze smoczkiem naleĪy
zamieszaü lub wstrząsnąü, oraz sprawdziü ich temperaturĊ przed spoĪyciem.
- Nie gotowaü w kuchence mikrofalowej jajek z skorupce, gdyĪ mogą one wybuchnąü
nawet po zakoĔczeniu procesu podgrzewania mikrofalowego.
- Do czyszczenia powierzchni i uszczelki drzwiczek, a takĪe wnĊki kuchenki stosowaü
jedynie delikatne páyny, nie zawierające skáadników Ğciernych, lub odpowiednie
detergenty przy wykorzystaniu gąbki lub delikatnej szmatki.
- KuchenkĊ naleĪy regularnie czyĞciü i usuwaü wszelkie resztki poĪywienia.
- Nieutrzymywanie kuchenki w warunkach higienicznych powoduje zuĪycie jej
powierzchni, a co za tym idzie, niekorzystnie wpáywa na jej ĪywotnoĞü. Ponadto moĪe
stanowiü zagroĪenie.
- Aby zapobiec zagroĪeniu, jeĞli przewód elektryczny jest uszkodzony, powinien
wymieniü go producent, jego przedstawiciel lub osoba wykwalifikowana.
OGÓLNE INSTRUKCJE DOTYCZĄCE BEZPIECZEēSTWA
PoniĪej opisane zostaáy niektóre zasady i sposoby postĊpowania, mające na celu
zagwarantowanie maksymalnej wydajnoĞci kuchenki:
1.- Szklana tacka, obrotowa podstawka oraz bieĪnia muszą byü w trakcie uĪytkowania
prawidáowo ustawione.
2.- Nie wykorzystywaü kuchenki do innych celów, jak do przygotowywania poĪywienia,
takich jak np. suszenie ubraĔ, papieru lub jakiegokolwiek przedmiotu nie bĊdącego
poĪywieniem, lub w celu sterylizacji.
3.- Nie uruchamiaü pustej kuchenki, moĪna ją w ten sposób uszkodziü.
4.- Nie wykorzystywaü wnĊki kuchenki do przechowywania takich przedmiotów, jak
papiery, ksiąĪki kucharskie, itp.
5.- Nie gotowaü Īadnych pokarmów pokrytych áupiną lub báoną takich, jak jajka,
ziemniaki, wątróbki kurze, nie przekuwszy ich uprzednio kilka razy widelcem.
6.- Nie wkáadaü Īadnych przedmiotów w otwory obudowy zewnĊtrznej.
7.- Nie usuwaü Īadnych czĊĞci skáadowych kuchenki takich, jak nóĪki, záącza, Ğrubki,
itd.
5
Downloaded From Microwave-Manual.com Manuals
8.- Nie gotowaü pokarmu bezpoĞrednio na szklanej tacy. WáoĪyü ĪywnoĞü do
odpowiedniego naczynia przed wprowadzeniem do kuchenki.
9.- WAĩNE – NACZYNIA, KTÓRYCH NIE NALEĩY UĩYWAû W KUCHENCE
MIKROFALOWEJ
Nie uĪywaü metalowych garnków lub talerzy o metalowych uchwytach.
Nie uĪywaü niczego o metalowych krawĊdziach.
Nie uĪywaü plastikowcyh toreb o metalowych zamkniĊciach pokrytych papierem.
Nie uĪywaü talerzy z melaminy, gdyĪ zawierają one tworzywo pocháaniające energiĊ
mikrofalową. MoĪe to spowodowaü, Īe talerze siĊ pomarszczą lub zwĊglą, co skróci
prĊdkoĞü gotowania.
Nie uĪywaü “Centura Tableware”. Szkáo nie jest odpowiednim tworzywem do
stosowania w kuchence mikrofalowej. Nie uĪywaü filiĪanek “Corelle Livingware” o
zamkniĊtym uchu.
Nie gotowaü w naczyniach o ograniczonym otworze takich, jak plastikowe butelki lub
butelki na oliwĊ, gdyĪ groĪą one wybuchem podczas podgrzewania w kuchence
mikrofalowej.
Nie uĪywaü termometrów tradycyjnych, ani ĪywnoĞciowych. Istnieją specjalne
termometry przeznaczone do gotowania mikrofalowego, których uĪycie jest dozwolone.
10.- NaleĪy stosowaü naczynia do kuchenek mikrofalowych zgodnie z instrukcjami ich
producenta.
11.- W kuchence nie naleĪy smaĪyü ĪywnoĞci w gáĊbokim oleju.
12.- NaleĪy pamiĊtaü, Īe kuchenka mikrofalowa nagrzewa bardziej páyn w naczyniu niĪ
samo naczynie. A zatem, mimo iĪ pokrywa naczynia nie bĊdzie po wyjĊciu z kuchenki
gorąca w dotyku, naleĪy pamiĊtaü, Īe pokarm/páyn bĊdzie wydalaá taką samą iloĞü pary
i/lub pryskaá, jak w przypadku gotowania tradycyjnego.
13.- Zawsze naleĪy sprawdziü samemu temperaturĊ gotowanej ĪywnoĞci, zwáaszcza
jeĞli podgrzewa siĊ pokarm/napój dla niemowląt. Zaleca siĊ nie spoĪywaü niczego od
razu po wyjĊciu z kuchenki, lecz odczekaü kilka minut i zamieszaü pokarm/napój w
celu równomiernego rozáoĪenia ciepáa.
14.- ĩywnoĞü zawierająca mieszaninĊ táuszczu i wody, np. rosóá, naleĪy pozostawiü w
kuchence przez ok. 30-60 sekund po jej wyáączeniu. UmoĪliwia siĊ tym samym
opadniĊcie mieszaniny i zapobiega wrzeniu w chwili wáoĪenia áyĪki lub dodania kostki
rosoáowej.
15. – Przygotowując/gotując pokarmy/napoje naleĪy pamiĊtaü, Īe niektóre poĪywienia
np. budyĔ, marmolada, czy mieszanka z suchych owoców podgrzewają siĊ bardzo
szybko. Nie naleĪy podgrzewaü ani gotowaü ĪywnoĞci o wysokiej zawartoĞci táuszczu
lub cukru w plastikowych naczyniach.
16.- Istnieje moĪliwoĞü nagrzania siĊ naczyĔ poprzez przenoszenie ciepáa z
podgrzewanej ĪywnoĞci. Ma to miejsce zwáaszcza wtedy, gdy plastikowe opakowanie
6
Downloaded From Microwave-Manual.com Manuals
pokrywa czĊĞü górną i uchwyty naczynia. W takich przypadkach naleĪy korzystaü przy
wyjmowaniu z rĊkawic kucharskich.
17.- Aby zmniejszyü ryzyko powstania ognia we wnĊce kuchenki naleĪy:
a) Nie przegotowaü poĪywienia. Zwracaü szczególną uwagĊ na kuchenkĊ mikrofalową,
jeĞli wáoĪyáo siĊ do niej papier, plastik lub inne tworzywa áatwopalne uáatwiające
gotowanie.
b) Usunąü metalowe zamkniĊcia toreb przed ich wáoĪeniem do kuchenki.
c) JeĞli tworzywa zapalą siĊ wewnątrz kuchenki, pozostawiü drzwiczki zamkniĊte,
odáączyü kuchenkĊ od Ĩródáa prądu poprzez wyjĊcie wtyczki z gniazdka, lub wyáączyü
ją na tablicy, gdzie znajduje siĊ bezpiecznik lub wyáącznik automatyczny.
SCHEMAT
(1) System bezpiecznego zamkniĊcia
drzwiczek
(2) Okienko drzwiczek
(3) Wentylacja kuchenki
(4) Obrotowa podstawka
(5) Szklana tacka
(6) Tablica obsáugowa
(7) Ruszt
7
Downloaded From Microwave-Manual.com Manuals
TABLICA OBSàUGOWA
(1)EKRAN
(2)Grill
(3)Mikro
(4)(Funkcja Kombinowana
(5)PamiĊü
(6)RozmraĪanie
(7) Menu
(8)Programator czasowy/CiĊĪar
(10)Pauza/Kasowanie
(9)Początek
INSTRUKCJA OBSàUGI
1.- Podstawowa Funkcja Mikrofali
Za pomocą jedynie jednego przycisku moĪna rozpocząü gotowanie, jest to bardzo
wygodny i szybki sposób podgrzania np. szklanki wody.
Przykáad: w celu podgrzania szklanki z wodą.
a) Ustawiü szklankĊ z wodą na obrotowej tacy i zamknąü drzwiczki.
b) Nacisnąü przycisk “Początek” , kuchenka mikrofalowa zacznie pracowaü z mocą
100% przez 1 minutĊ.
c) W chwili zakoĔczenia kuchenka wyda dĨwiĊk 5 gwizdków.
2.-Funkcja Mikrofali
Funkcja ta ma dwie opcje
8
Downloaded From Microwave-Manual.com Manuals
1) Funkcja szybkiego podgrzewania (100% mocy).
Przykáad: podgrzewanie pokarmu przy 100% mocy przez 5 minut.
a) PrzekrĊciü pokrĊtáo “Programator czasowy/ciĊĪar” aĪ do pojawienia siĊ wartoĞci
“5:00”.
b) Nacisnąü przycisk “Początek”.
2) Funkcja rĊcznego sterowania
Przykáad: podgrzewanie pokarmu przy 70% mocy przez 10 minut.
a) Nacisnąü przycisk “Micro”, ustawiü moc na 70%.
b) PrzekrĊciü pokrĊtáo “Programator czasowy/ciĊĪar” aĪ do pojawienia siĊ wartoĞci
“10:00”.
c) Nacisnąü przycisk “Początek”.
Istnieje 5 poziomów mocy, a najdáuĪszy czas podgrzewania wynosi 60 minut.
Liczba
wciĞniĊü
1
2
3
4
5
Moc mikrofali
Symbol na
ekranie
P100
P70
P50
P30
P10
100%
70%
50%
30%
10%
3.- RozmraĪanie
Wybraü rodzaj i ciĊĪar ĪywnoĞci, automatycznie zaprogramuje siĊ wartoĞü mocowa i
czas rozmraĪania.
Przykáad: rozmroziü 0,5 kg zamroĪonego miĊsa.
a) Nacisnąü przycisk “RozmraĪanie” (auto defrost) wybierając “d-1”
b) PrzekrĊciü pokrĊtáo “Programator czasowy/ciĊĪar”, w celu zaprogramowania ciĊĪaru
na 0,5 kg.
c) Nacisnąü przycisk “Początek”.
MiĊso nie powinno waĪyü wiĊcej niĪ 2 kg.
Ryby nie powinny waĪyü wiĊcej niĪ 1 kg.
Uwaga: “d-1” oznacza rozmraĪanie miĊsa, “d-2” oznacza rozmraĪanie ryby
4.- Funkcja Menu
NaleĪy jedynie wybraü rodzaj pokarmu i jego ciĊĪar, automatycznie zaprogramuje siĊ
wartoĞü mocowa i czas.
Przykáad: funkcja menu dla 0,4 kg ryby.
a) Nacisnąü przycisk “Funkcja menu” ustawiając na A-4.
b) PrzekrĊciü pokrĊtáo “Programator czasowy/ciĊĪar”, w celu zaprogramowania ciĊĪaru
na 0,4 kg.
c) Nacisnąü przycisk “Początek”.
9
Downloaded From Microwave-Manual.com Manuals
Liczba
wciĞniĊü/
ciĊĪar/
menu
1
2
3
4
5
6
7
8
A-1
Podgrzewanie
A-2
Warzywa
A-3
Makarony
A-4
Ryby
A-5
Drób
A-6
Woáowina
0,1
0,2
0,3
0,4
0,5
0,6
0,1
0,2
0,3
0,4
0,5
0,6
1PC
2PC
0,2
0,3
0,4
0,5
0,6
0,8
1,0
0,2
0,4
0,6
0,8
1,0
1,2
1,5
1,8
0,2
0,3
0,4
0,5
0,6
0,8
1,0
5.- Funkcja Grill
Funkcja ta posiada dwie opcje, moĪna nacisnąü przycisk “grill” w celu dokonania
poniĪszego wyboru: (najdáuĪszy czas gotowania wynosi 60 minut).
Opcja 1: 85% mocy grillowania, pojawi siĊ symbol G-1.
Opcja 2: 50% mocy grillowania, pojawi siĊ symbol G-2.
Przykáad: gotowanie z grillem przez 20 minut.
a) Nacisnąü “Grill” wybierając opcjĊ “G-1”.
b) Zaprogramowaü czas gotowania na “20:00” przekrĊcając pokrĊtáo “Programator
czasowy/ciĊĪar”.
c) Nacisnąü przycisk “Początek”.
Przy korzystaniu z funkcji “grill”, pokarm nie jest nagrzewany mikrofalą, ciepáo
promieniuje z metalowego grzejnika znajdującego siĊ w górnej czĊĞci kuchenki.
Przy korzystaniu z funkcji “grill”, czas gotowania skáada siĊ z dwóch faz, w poáowie
gotowania program zatrzymuje siĊ automatycznie i kuchenka wydaje dĨwiĊk 2
gwizdków, co oznacza, Īe moĪna otworzyü kuchenkĊ i przekrĊciü pokarm na drugą
stronĊ; po przewróceniu pokarmu naleĪy zamknąü drzwiczki i nacisnąü przycisk
“początek”, kuchenka rozpocznie drugą fazĊ gotowania. JeĞli nie chcą PaĔstwo
przewróciü pokarmu, kuchenka po upáywie 1 minuty ropocznie pracowaü na nowo.
6.- Funkcja Kombinowana
Kuchenka posiada dwa tryby funkcji kombinowanej.
Opcja 1: funkcja kombinowana (55% mikrofali + 45% grill).
Pojawi siĊ symbol “C-1”.
Opcja 2: funkcja kombinowana (30% mikrofali + 70%).
Pojawi siĊ symbol “C-2”.
Przykáad: gotowanie przy zastosowaniu opcji 2 przez 15 minut.
a) Nacisnąü “Combi” i wybraü “C-2”.
b) Zaprogramowaü czas gotowania na “15:00” przekrĊcając pokrĊtáo “Programator
czasowy/ciĊĪar”.
c) Nacisnąü przycisk “Początek”.
7.- Funkcja pamiĊci
Ta funkcja moĪe zapamiĊtaü niektóre przydatne programy, dziĊki czemu nie trzeba
bĊdzie ponownie programowaü czasu i mocy.
a) JeĞli nie zostaáa zaprogramowana pamiĊü, moĪna nacisnąü przycisk „pamiĊü”, pojawi
siĊ “1”, a nastĊpnie wprowadziü wartoĞü mocową i czas gotowania, nacisnąü ponownie
10
Downloaded From Microwave-Manual.com Manuals
“pamiĊü”, w ten sposób program zostanie zapamiĊtany. JeĞli naciĞnie siĊ zamiast
“pamiĊci” przycisk “początek”, kuchenka zacznie pracowaü i program równieĪ zostanie
zapamiĊtany.
b) JeĞli zostaáa uprzednio zaprogramowana pamiĊü, nacisnąwszy przycisk “pamiĊü”,
pojawi siĊ “1”, a kuchenka zacznie dziaáaü zgodnie z zapamiĊtanym programem po
naciĞniĊciu przycisku „początek”.
Program nie zostanie zachowany jeĞli dojdzie do przerwy w dopáywie prądu.
8.- ZAMKNIĉCIE ZABEZPIECZAJĄCE PRZED DZIEûMI
W celu zamkniĊcia urządzenia naleĪy nacisnąü trzy razy przycisk “Pauza/Kasowanie”.
W celu otwarcia urządzenia i odzyskania funkcji, naleĪy ponownie nacisnąü trzy razy
“Pauza/Kasowanie”.
9.- Pauza/ Kasowanie
a) JeĞli w trakcie procesu naciĞnie siĊ przycisk “Pauza/ Kasowanie” kuchenka zatrzyma
siĊ.
b) JeĞli zostaá ustawiony jeden z programów i naciĞniĊty przycisk “początek”, w chwili
naciĞniĊcia tego przycisku zostaną skasowane wszystkie zaprogramowane funkcje.
PIELĉGNACJA KUCHENKI MIKROFALOWEJ
1.- Wyáączyü kuchenkĊ i wyjąü wtyczkĊ z gniazdka w Ğcianie.
2.- Dbaü o czystoĞü wewnątrz kuchenki. JeĞli Ğciany kuchenki zostaną opryskane
jedzeniem lub wyleje siĊ jakiĞ páyn, naleĪy wyczyĞciü wnĊkĊ wilgotną szmatką. Nie
zaleca siĊ stosowania silnych lub Ğciernych Ğrodków czyszczących.
3.- PowierzchniĊ zewnĊtrzną naleĪy czyĞciü wilgotną szmatką. Aby nie uszkodziü
czĊĞci funkcyjnych wewnątrz kuchenki, naleĪy zapobiegaü przedostawaniu siĊ wody
przez otwory wentylacyjne.
4. Pilnowaü, Īeby nie zmoczyáa siĊ tablica obsáugowa. CzyĞciü ją delikatną i zwilĪoną
szmatką. Do czyszczenia tablicy nie stosowaü detergentów, Ğrodków Ğciernych, ani
rozpylaczy.
5.- JeĞli wewnątrz lub na zewnątrz drzwiczek kuchenki zbierze siĊ para wodna, naleĪy
je przetrzeü delikatną szmatką. MoĪe do tego dojĞü, jeĞli uruchamia siĊ kuchenkĊ
mikrofalową w warunkach o wysokiej wilgotnoĞci, co nie oznacza w Īadnym wypadku,
Īe kuchenka nie dziaáa prawidáowo.
6.- Raz na jakiĞ czas naleĪy wyjąü obrotową szklaną tackĊ w celu jej wyczyszczenia.
NaleĪy ją myü ciepáą wodą z mydáem lub páynem do mycia naczyĔ.
7.- Aby zapobiec nadmiernemu haáasowi, naleĪy regularnie czyĞciü obrotową
podstawkĊ oraz dno kuchenki. NaleĪy zwyczajnie wyczyĞciü dolną czĊĞü kuchenki
delikatnym páynem, wodą lub páynem do mycia szyb, a nastĊpnie wytrzeü ją do sucha.
Obrotową podstawkĊ moĪna czyĞciü wodą z mydáem lub páynem do mycia naczyĔ. Przy
czĊstym gotowaniu zbierają siĊ opary, ale w Īaden sposób nie wpáywają one
negatywnie na dolną czĊĞü kuchenki lub na kóáka obrotowej podstawki.
11
Downloaded From Microwave-Manual.com Manuals
Po wyjĊciu obrotowej podstawki z wgáĊbienia w dnie w celu jego czyszczenia, podczas
ponownego wkáadania naleĪy upewniü siĊ, czy zostaáa ona dobrze zainstalowana.
8.- W celu usuniĊcia nieprzyjemnych zapachów z kuchenki, naleĪy wymieszaü w
gáĊbokim naczyniu szklankĊ wody z sokiem i skórką z cytryny, ustawiü je w kuchence
na 5 minut. Dokáadnie wyczyĞciü i wytrzeü do sucha.
9.- JeĞli konieczna bĊdzie wymiana Īarówki w kuchence, naleĪy zwróciü siĊ do
dystrybutora, Īeby dokonaá wymiany.
12
Downloaded From Microwave-Manual.com Manuals
English
17 / 23 Litre Electronic Microwave
Owner´s Instruction Manual
MM-17 GE X / MM-23 GE X
Read the Instructions carefully and Keep for Future Reference
13
Downloaded From Microwave-Manual.com Manuals
SPECIFICATIONS 17L
Power consumption:
SPECIFICATIONS 17 L.
Output:
Grill Heater
Operating Frequency:
Outside Dimensions:
Oven Cavity Dimensions:
Uncrated Weight:
230V~50Hz,1080W
700W
1000W
2,450MHz
485mm(W) X 375mm(D) X 296mm(H)
320mm(W) X 288mm(D) X 183mm(H)
Approx. 13.5kg
SPECIFICATIONS 23 L.
SPECIFICATIONS 23L
Power consumption:
Output:
Grill Heater
Operating Frequency:
Outside Dimensions:
Oven Cavity Dimensions:
Uncrated Weight:
230V~50Hz,1280W
800W
1200W
2,450MHz
510mm(W) X 382mm(D) X 303mm(H)
330mm(W) X 330mm(D) X 212mm(H)
Approx. 17.5kg
BEFORE YOU CALL FOR SERVICE
1. If the oven will not perform at all, the display does not
test the outlet with another appliance.
appear or the display disappears:
2. If the microwave power does not function:
a) Check to ensure that the oven is plugged in securely. If it
a) Check to see whether the timer is set.
is not, remove the plug from the outlet, wait 10 seconds
b) Check to make sure that the door is securely closed to
and plug it in again securely.
engage the safety interlocks. Otherwise, the microwave
b) Check the premises for a blown circuit fuse or a tripped
energy will not flow into the oven.
main circuit breaker. If these seem to be operating properly,
IF NONE OF THE ABOVE RECTIFIES THE SITUATION, THEN CONTACT THE AUTHORIZED SERVICE AGENT.
Note:
The appliance is for household use for heating food and beverages using electromagnetic energy and for indoor
use only.
RADIO INTERFERENCE
Microwave oven may cause interference to your radio, TV, or similar equipment. When interference occurs, it may be
eliminated or reduced by the following procedures.
a. Clean the door and sealing surface of the oven.
b. Place the radio, TV, etc. as far away from your microwave oven as possible.
c. Use a properly installed antenna for your radio, TV, etc. to get a strong signal reception.
14
Downloaded From Microwave-Manual.com Manuals
INSTALLATION
1. Make sure all the packing materials are removed from
3. This Microwave Oven weighs 13.5 kg and must be
placed on a horizontal surface strong enough to
support this weight.
the inside of the door.
2. Inspect the oven after unpacking for any visual
4. The oven must be placed away from high temperature
damage such as:
and steam.
Misaligned Door
5. DO NOT place anything on top of the oven.
Damaged Door
Dents or Holes in Door Window and Screen
6. DO NOT remove the turn -table drive shaft.
Dents in Cavity
7. As with any appliance, close supervision is necessary
If any of the above are visible, DO NOT use the
when used by children.
oven.
WARNING-THIS APPLIANCE MUST BE EARTHED.
1. The plug socket should be within easy reach
of the power cord
2. This oven requires 1.1 KVA for its input.
CAUTION:This oven is protected internally by
consultation with service engineer is
a 250V, 8 Amp Fuse.
suggested when installing the oven.
IMPORTANT
The wires in this mains lead are coloured in accordance with the following code:
Green-and-yellow : Earth
Blue
: Neutral
Brown
: Live
As the colours of the wires in the mains leads of the appliance may not correspond with the coloured markings
indentifying the terminals in your plug, proceed as follows:
The wire which is coloured green-and-yellow must be connected to the terminal in the plug which is marked with the
letter E or by the earth symbol
coloured green of green-and-yellow.
The wire which is coloured blue must be connected to the terminal which is marked with the letter N or coloured black.
The wire which is coloured brown must be connected to the terminal which is marked with the letter L or coloured red.
15
Downloaded From Microwave-Manual.com Manuals
IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS
-WARNING: When the appliance is operated in the combination mode, children should only use the oven under adult
supervision due to the temperatures generated; (Only for the model with grill function)
-WARNING: If the door or door seals are damaged, the oven must not be operated until it has been repaired by a
competent person;
-WARNING: It is hazardous for anyone other than a competent person to carry out any service or repair operation
that involves the removal of a cover which gives protection against exposure to microwave energy;
-WARNING: liquids and other foods must not be heated in sealed containers since they are liable to explode.
-WARNING: Only allow children to use the oven without supervision when adequate instructions have been given
so that the child is able to use the oven in a safe way and understands the hazards of improper use;
- The oven must have sufficient air flow.Keep 10 cm space at back;15 cm at both sides and 30cms from top of the
oven.Don't remove oven's feet, do not block air events of the oven.
- Only use utensils that are suitable for use in microwave ovens.
- When heating food in plastic or paper containers, keep an eye on the oven due to the possibility of ignition;
- If smoke is observed, switch off or unplug the appliance and keep the door closed in order to stifle any flames;
- Microwave heating of beverages can result in delayed eruptive boiling, therefore care must be taken when handling
the container;
- The contents of feeding bottles and baby food jars shall be stirred or shaken and the temperature checked before
consumption, in order to avoid burns;
- Eggs in their shell and whole hard-boiled eggs should not be heated in microwave ovens since they may explode,
even after microwave heating has ended;
- When cleaning surfaces of door, door seal, cavity of the oven, use only mild, nonabrasive soaps, or detergents
applied with a sponge or soft cloth.
- The oven should be cleaned regularly and any food deposits removed;
- Failure to maintain the oven in a clean condition could lead to deterioration of the surface that could adversely affect
the life of the appliance and possibly result in a hazardous situation;
- If the supply cord is damaged, it must be replaced by the manufacturer, its service agent or
similarly qualified persons in order to avoid a hazard.
SAFETY INSTRUCTIONS FOR GENERAL USE
Listed below are, as with all appliances, certain rules to follow and safeguards to assure top performance from
this oven:
1. Always have the glass tray, roller arms, coupling and roller track in place when operating the oven.
2. Do not use the oven for any reason other than food preparation, such as for drying clothes, paper, or any
other nonfood items, or for sterilizing purposes.
3. Do not operate the oven when empty. This could damage the oven.
4. Do not use the oven cavity for any type of storage,such a papers, cookbooks, etc.
5.Do not cook any food surrounded by a membrane,such as egg yolks,potatoes,chicken livers,etc without
first being pierced several times with a fork.
16
Downloaded From Microwave-Manual.com Manuals
6. Do not insert any object into the openings on the outer
removed from the oven, please remember that
case.
the food/liquid inside will be releasing the same
7. Do not at any time remove parts from the oven such as
amount of steam and/or spitting when the lid is
the feet, coupling, screws, etc.
removed as in conventional cooking.
8. Do not cook food directly on the glass tray. Place food
13. Always test the temperature of cooked food
in/on proper cooking utensil before placing in the oven.
9. IMPORTANT-COOKWARE NOT TO USE IN YOUR
yourself especially if you are heating or cooking
food/liquid for babies. It is advisable never to
MICROWAVE OVEN
consume food/liquid straight from the oven but
Do not use metal pans or dishes with metal handles.
allow it to stand for a few minutes and stir food/
Do not use anything with metal trim.
liquid to distribute heat evenly.
Do not use paper covered wire twist-ties on plastic bags. 14. Food containing a mixture of fat and water,
Do not use melamine dishes as they contain a material
e.g.stock,should stand for 30-60 seconds in the
which will absorb microwave energy. This may cause
oven after it has been turned off. This is to allow
the dishes to crack or char and will slow down the
the mixture to settle and to prevent bubbling when
cooking speed.
a spoon is placed in the food/liquid or a stock cube
Do not use Centura Tableware. The glaze is not suitable
is added.
for microwave use. Corelle Livingware closed handle
15. When preparing/cooking food/liquid and remember
cups should not be used.
that there are certain foods, e.g. Christmas
Do not cook in a container with a restricted opening,
puddings, jam and mincemeat, which heat up very
such as a pop bottle or salad oil bottle, as they may
quickly. When heating or cooking foods with a high
explode if heated in a microwave oven.
fat or sugar content do not use plastic containers.
Do not use conventional meat or candy thermometers.
16. Cooking utensil may become hot because of heat
There are the thermometers available specifically for
transferred from the heated food. This is especially
microwave cooking. These may be used.
true if plastic wrap has been covering the top and
10. Microwave utensils should be used only in
handles of the utensil. Potholders may be needed
accordance with manufacturer's instructions.
to handle the utensil.
11. Do not attempt to deep-fry foods in this oven.
17.To reduce the risk of fire in the oven cavity:
12. Please remember that a microwave oven only
(a)Do not overcook food. Carefully attend microwave
heats the liquid in a container rather than the
oven if paper, plastic, or other combustible materials
container itself.Therefore, even though the lid
are placed inside the oven to facilitate cooking.
of a container is not hot to the touch when
(b)Remove wire twist-ties from bags before placing
bag in oven.
(c)If materials inside the oven should ignite, keep oven
FEATURE DIAGRAM
5
door closed, turn the oven off at the wall switch, or
shut off power at the fuse or circuit breaker panel.
6
3
(1) Door Safety Lock System
(2) Oven Window
(3) Oven Air Vent
(4) Roller Ring
4
(5) Glass Tray
1
1
2
(6) Control Panel
7
(7) Grill rack
17
Downloaded From Microwave-Manual.com Manuals
COMPUTER CONTROL PANEL
(1) Display Window
(2) Grill
(3) Micro
(4) Combination
(5) Memory
(6) Auto defrost
(7) Auto menu
(8) Time setting / Weight
(10) Pause / Cancel
(9) Start
18
Downloaded From Microwave-Manual.com Manuals
etc.
b) Press the button "Start", the microwave oven will work on 100% power for 1 minutes.
a) Rotate the knob "Time setting . Weight" to untill "5:00" displayed.
b) Press "Start".
b) Rotate the knob "Time setting . Weight" to untill "10:00" displayed.
c) Press "Start".
Touching times
Microwave power
Display
1
100%
P100
2
70%
P70
3
50%
P50
4
30%
P30
5
10%
P10
S
a) Press the button "Auto defrost" to choose "d-1".
b) Rotate the knob "Time setting.Weight" to set the weight 0.5kg.
c) Press "Start"
The weight of seafood must be less than 1 kg.
Note: "d-1" means defrosting meat, "d-2" means defrosting seafood.
4.Auto-menu
You only need to select the food type and weight, it will help you to automatically adjust the power and time.
Example: Auto cooking 0.4 kg fish
a) Press "Auto menu" button to choose A-4.
b) Rotate the knob "Time setting . Weight" to set weight 0.4kg.
c) Press "Start".
19
Downloaded From Microwave-Manual.com Manuals
kg
Weight
Menu
Touching Times
A-1
A-2
A-3
A-4
A-5
A-6
Auto Reheat
Vegetable
Noodles
Fish
Chicken
Beef
1
0.1
0.1
1PC
0.2
0.2
0.2
2
0.2
0.2
2PC
0.3
0.4
0.3
3
0.3
0.3
0.4
0.6
0.4
4
0.4
0.4
0.5
0.8
0.5
5
0.5
0.5
0.6
1.0
0.6
6
0.6
0.6
0.8
1.2
0.8
1.0
1.5
1.0
7
8
1.8
5. Grill
This function has two patterns, you may press "grill" to select as follows: (the longest cooking time is 60 minutes).
Pattern 1: 85% grill power, display G-1
Pattern 2: 50% grill power, display G-2
Example: Cooking food with grill for 20 minutes
A) Press "Grill" to choose "G-1".
B) Set cooking time "20:00" by rotating the knob "Time setting . Weight" .
C) Press "Start"
When grilling, the food isn't heated by microwave, heat is radiated from the metal heater at the top of the oven.
When grill is working, the cooking time has 2 stages, After the 1st half of the cooking, the
program will automatically pause and sound 2 beeps, indicating you to open the oven and
turn food over, after turning over, close the door, push "start" button, the cooking will
continue for the 2nd half. If you do not want to turn the food over, the cooking will continue after 1 minute pause.
6. Combination Cooking
This appliance offers you a choice of two methods of combination cooking.
Option 1 : Combination cooking (55% microwave + 45% grill)
It will display "C-1"
Option 2: Combination cooking (30% microwave + 70% grill)
It will display "C-2".
20
Downloaded From Microwave-Manual.com Manuals
Example: Cooking food using option 2 for 15 minutes.
a) Press "Combi" and select "C-2"
b) Set cooking time for "15:00" by rotating the knob "Time setting . Weight" .
c) Press "Start"
7. Memory cooking function:
This function can memorize some useful cooking programes to avoid reseting time and power operation.
a) If no memory has been set press "memory" "1" will be displayed, input cooking power and time, press
"memory" again, the set program will be menorized. If you press "Start" instead of "menory" button, the
oven will start work, and the program also will be menorized.
b) It there is any memory has been set already, when you press "menory" button, "1" will be displayed, the
oven will operate according to the memorized program after you press "Start" button.
The progrume will not be kept when the electrity is off.
8. Child-safety-lock .
Press "Pause/Cancel" three times to lock the machine.
Press "Pause/Cancel" three times again to unlock the machine and to recover operation functions.
9. Pause/cancel
a) In the course of operation, pressing "Pause/Cancel" button will stop operation.
b) If any program was set before, pressing start, pressing this button will cancel all the set program.
CARE OF YOUR MICROWAVE OVEN
1.Turn the oven off and remove the power plug from the wall socket before cleaning.
2.Keep the inside of the oven clean. When food splatters or spilled liquids adhere to oven walls, wipe with a
damp cloth.The use of harsh detergent or abrasives is not recommended.
3.The outside oven surface should be cleaned with a damp cloth. To prevent damage to the operating parts
inside the oven,water should not be allowed to seep into the ventilation openings.
4.Do not allow the Control Panel to become wet. Clean with a soft, damp cloth, Do not use detergents,
abrasives or spray-on cleaners on the control Panel.
5.If steam accumulates inside or around the outside of the oven door, wipe with a soft cloth.This may occur
when the microwave oven is operated under high humidity conditions and in no way indicates malfunction
of the unit.
6.It is occasionally necessary to remove the glass tray for cleaning.Wash the tray in warm sudsy water or in
a dishwasher.
7.The roller ring and oven cavity floor should be cleaned regularly to avoid excessive noise.Simply wipe the
bottom surface of the oven with mild detergent,water or window cleaner and dry.The roller ring may be
washed in mild sudsy water or sish washer.Cooking vapours collect during repeated use but in no way
affect the bottom surface or roller ring wheels.
When removing the roller ring from cavity floor for cleaning,be sure to replace it in the proper position.
8.Remove odors from your oven by combining a cup of water with the juice and skin of one lemon in a
deep microwaveable bowl. Microwave for 5 minutes,wipe thoroughly and dry with a soft cloth.
9.When it becomes necessary to replace the oven light,please consult a dealer to have it replaced.
21
Downloaded From Microwave-Manual.com Manuals
Hungarian
17 / 23 literes digitális mikrohullámú sütĘ
Használati utasítás
MM-17 GE X / MM-23 GE X
Olvassa el figyelmesen a használati utasítást és Ęrizze meg késĘbbi használat esetére.
22
Downloaded From Microwave-Manual.com Manuals
MĥSZAKI JELLEMZėK 17L.
Energiafogyasztás: 230V~50Hz, 1.080 W
Névleges teljesítmény:700W
Grill
1.000W
MĦködési frekvencia: 2,450MHz
KülsĘ méretek:
485mm(Szélesség) x 375 mm(Mélység) x 296 mm (Magasság)
SütĘ belsĘ méretei: 320mm(Szélesség) x 288 mm(Mélység) x 183 mm (Magasság)
Nettó súly:
Kb. 13,5 Kg
MĥSZAKI JELLEMZėK 23L.
Energiafogyasztás: 230V~50Hz, 1.280 W
Névleges teljesítmény:800W
Grill
1.200W
MĦködési frekvencia: 2,450MHz
KülsĘ méretek:
510mm(Szélesség) x 382 mm(Mélység) x 303 mm (Magasság)
SütĘ belsĘ méretei: 330mm(Szélesség) x 330 mm(Mélység) x 212 mm (Magasság)
Nettó súly:
Kb. 17,5 Kg
TEENDėK, MIELėTT A SZAKSZERVIZHEZ FORDULNA
1.- Amennyiben a sütĘ nem mĦködik, a kijelzĘ fény nem jelenik meg, vagy eltĦnik:
a) GyĘzĘdjön meg arról, hogy a sütĘ megfelelĘen csatlakozik az elektromos hálózatra.
Amennyiben nem így van, húzza ki a dugót, és 10 másodperc elteltével ismét
csatlakoztassa.
b) EllenĘrizze, hogy nem olvadt-e meg az áramkörben valamelyik biztosíték vagy állt le
a fĘáramkörben valamelyik megszakító. Amennyiben úgy tĦnik, hogy jól mĦködik,
próbálja ki a dugaljat egy másik készülékkel.
2.- Amennyiben nem mĦködik a mikrosütĘ áramköre:
a) GyĘzĘdjön meg arról, hogy az idĘzítĘ be van-e állítva.
b) GyĘzĘdjön meg arról, hogy az ajtó megfelelĘen záródik-e oly módon, hogy a
biztonsági fülek összekapcsolódnak. EllenkezĘ esetben a mikrosütĘ energiája nem a
sütĘbe áramlik.
HA NEM AZ ELėBBIEKBEN FELSOROLT ESETEK ÁLLNAK FENN, FORDULJON A KIJELÖLT
MÁRKASZERVIZ MUNKATÁRSÁHOZ.
Megjegyzés:
A készülék háztartási használatra, ételek és italok felmelegítésére elektromágneses energia
segítségével, és kizárólag beltéri használatra készült.
RÁDIÓINTERFERENCIÁK
23
Downloaded From Microwave-Manual.com Manuals
A mikrohullámú sütĘ mĦködése interferenciát okozhat rádiója, televíziója és hasonló
készülékek mĦködése közben. Amikor ezek az interferenciák bekövetkeznek, az alábbi
módon lehet elkerülni vagy csökkenteni hatásukat:
a.- Tisztítsa meg a sütĘ ajtaját és az illesztések felületét.
b.- Helyezze a rádiót, televíziót, stb. a lehetĘ legtávolabb a mikrosütĘtĘl.
c.- Használjon a rádióhoz, televízióhoz, stb. megfelelĘen elhelyezett antennát az erĘsebb
vétel érdekében.
BEÜZEMELÉS
1.-EllenĘrizze, hogy a csomagolásból minden alkatrészt kivette-e.
2.- Nézze át a sütĘt a kicsomagolás után, ellenĘrizze a készülék épségét. A következĘ
hibákat találhatja:
Nem csatlakoztatott ajtó.
Sérült ajtó.
Horpadások vagy lyukak az ajtó ablaküvegén és kijelzĘjén.
Horpadások a sütĘ belsejében.
Amennyiben a sérülések közül valamelyik észlelhetĘ, NE HASZNÁLJA a sütĘt.
3.- Ez a mikrohullámú sütĘ 17,5 kg súlyú, és a súlyát elbíró vízszintes felületre kell
helyezni.
4.- A sütĘt magas hĘmérsékletĦ és gĘzt kibocsátó felületektĘl távol kell elhelyezni.
5.- NE helyezzen semmit a sütĘ tetejére.
6.- A megfelelĘ szellĘzés érdekében helyezze a sütĘt a bútortól legalább 8 cm
távolságra mindkét oldalon és legalább 10 cm távolságra a hátsó részén.
7.- NE vegye ki a forgótányér forgatótengelyét.
8.- Mint minden elektromos készülék esetében, gyermekek csak felnĘtt felügyelete
mellett használhatják a készüléket.
FIGYELMEZTETÉS – EZT A KÉSZÜLÉKET CSAK FÖLDELT HÁLÓZATON
LEHET HASZNÁLNI
1.- A dugónak a hálózati csatlakozóhoz közel kell elhelyezkednie.
2.- Ez a sütĘ 1.3 KVA –t elbíró dugaljat kíván. Javasoljuk, hogy a beszereléshez kérje a
szakszerviz segítségét.
FIGYELMEZTETÉS: a sütĘt egy 10Amp, 250V-os beépített biztosíték védi.
24
Downloaded From Microwave-Manual.com Manuals
FONTOS
A fĘvezeték szálai a következĘ kód alapján megkülönböztethetĘ színeket tartalmaznak.
Zöld és sárga: földelés
Kék: nulla
Barna: “fázis”
Amennyiben a fĘvezeték színei nem felelnek meg a dugaljban levĘ, pólusokat jelzĘ
színjelzéseknek, a következĘ módon kell eljárni:
A zöld és sárga színĦ szálat össze kell kötni a dugalj zöld és sárga színĦ kimenetének
zöld színĦ, E jelzésĦ vagy a földelés jelzésĦ kimenetével.
A kék színĦ szálat az N jelzésĦ vagy fekete kimenethez kell csatlakoztatni.
A barna színĦ szálat az L jelzésĦ vagy piros színĦ kimenettel kell összekötni.
FONTOS BIZTONSÁGI ELėÍRÁSOK
- FIGYELMEZTETÉS: Amikor a készülék kombinált üzemmódban mĦködik, a
gyermekek csak felnĘtt felügyelete mellett használhatják a képzĘdĘ hĘ miatt.
- FIGYELMEZTETÉS: Amennyiben az ajtó vagy az ajtó illesztései sérültek, ne
használja a készüléket, amíg a szakszerviz munkatársa meg nem javította.
- FIGYELMEZTETÉS: A hozzá nem értĘ személy számára veszélyes olyan javítást
vagy karbantartást végezni, amely során el kell távolítani a készülék burkolatát, amely
óv a mikrohullámú sütĘ energiájától.
- FIGYELMEZTETÉS: Nem lehet lezárt edényben melegíteni ételt vagy folyadékot,
mivel ez robbanásveszéllyel jár.
- FIGYELMEZTETÉS: A gyermekek nem használhatják a mikrohullámú sütĘt felnĘtt
felügyelete nélkül kivéve, ha ismerik a használatra vonatkozó elĘírásokat, beleértve a
nem rendeltetésszerĦ használatból adódó veszélyeket, és ezáltal biztonságosan tudják
használni a készüléket.
- A sütĘnek megfelelĘ szellĘzésre van szüksége. Tartson 10 cm-es távolságot az alsó
résznél, 15 cm-es távolságot az oldalainál és 30 cm-es távolságot a felsĘ részénél. Ne
vegye le a sütĘ lábait, és ne tömítse el a sütĘ szellĘzĘnyílásait.
- Csak mikrohullámú sütĘben használható edényeket használjon.
- Amikor mĦanyag vagy papír alapú edényben melegít ételt, vegye figyelembe a
gyulladásveszélyt és ügyeljen a sütĘre.
- Amennyiben füstöt észlel, kapcsolja ki a készüléket, vagy húzza ki a dugót és hagyja
zárva az ajtaját annak érdekében, hogy a keletkezett láng elaludjon.
25
Downloaded From Microwave-Manual.com Manuals
- Amikor italt melegít a mikrohullámú sütĘben, az ital felforrhat a sütĘ kikapcsolódása
után, ezért ügyeljen, amikor kiveszi az edényt.
- A kancsó és a cumisüveg tartalmát fel kell rázni és ellenĘrizni kell az ital
hĘmérsékletét fogyasztás elĘtt elkerülve az égési sérüléseket.
- Ne fĘzzön tojást héjában és ne melegítsen fĘtt tojást, mivel ezek felrobbanhatnak, még
a mikrosütĘ kikapcsolódása után is.
- Az ajtó, az ajtó illesztéseinek és a sütĘ belsejének tisztításához használjon enyhe, nem
súroló hatású szappant vagy mosószert és szivacsot vagy puha ruhát.
- A sütĘt rendszeresen kell tisztítani és az ételmaradékokat el kell távolítani.
- A sütĘ nem megfelelĘ higiéniai körülmények között tartása a felületének károsodását
okozza, ami a készülék élettartamát csökkenti és kockázatot okoz.
- Amennyiben a vezetĘkábel sérült, kérje a cserét a gyártótól, általa kirendelt
szakembertĘl vagy megfelelĘ képesítéssel rendelkezĘ szerelĘtĘl a kockázat elkerülése
érdekében.
BIZTONSÁGI ELėÍRÁSOK ÁLTALÁNOS HASZNÁLATRA
A következĘkben néhány a készülék maximális teljesítményét garantáló normát és
utasítást sorolunk fel:
1.- A sütĘ mĦködése közben az üvegtányér, a forgó alap és a görgĘk legyenek a
megfelelĘ helyen.
2.- Ne használja a sütĘt az ételkészítéstĘl eltérĘ célokra, mint például ruhaszárítás,
papírszárítás vagy egyéb dolog, ami nem élelmiszer illetve nem használható
fertĘtlenítésre.
3.- Ne mĦködtesse a sütĘt üres állapotban, ezáltal sérülhet a sütĘ.
4.- Ne használja a sütĘ belsejét tárgyak tárolására, mint például papírok, szakácskönyv,
stb.
5.- Ne készítsen olyan ételt, amely valamilyen hártyával borított, mint például
tojássárgája, burgonya, csirkemáj, anélkül, hogy egy villával többször megszúrná.
6.- Ne dugjon semmilyen tárgyat a sütĘ belsejében lévĘ résekbe.
7.- Ne vegyen le a sütĘrĘl semmilyen alkatrészt, mint például a lábai, illesztések,
csavarok, stb.
8.- Ne közvetlenül az üvegtányéron készítse el az ételt. Tegye az ételt egy megfelelĘ,
fĘzésre alkalmas edénybe mielĘtt a sütĘbe helyezné.
26
Downloaded From Microwave-Manual.com Manuals
9.- FONTOS – A MIKROHULLÁMÚ SÜTėBEN NEM HASZNÁLHATÓ
EDÉNYEK
Ne használjon fémlábast vagy fémfogantyúval ellátott tálat.
Ne használjon semmilyen fémes szélĦ edényt.
Ne használjon papírral bevont fémkapcsos mĦanyag zacskót.
Ne használjon lakkozott edényt, mert ezek olyan anyagot tartalmaznak, amelyek
elnyelik a mikrohullámú sütĘ energiáját. Ez azzal jár, hogy az edények megrepedeznek
vagy elszenesednek és csökken a sütési folyamat gyorsasága.
Ne használjon “Centura Tableware”-t. Az üveg nem alkalmas mikrohullámú sütĘben
történĘ használatra. A zárt fülĦ “Corelle Livingware” csészéket sem lehet használni.
Ne fĘzzön olyan edényekben, amelyeknek kicsi a nyílásuk, mint például mĦanyag
üvegek, salátaolajos üvegek, mert felrobbanhatnak, amennyiben túlmelegszenek a
mikrohullámú sütĘben.
Ne használjon hagyományos húshĘmérĘt és ínyencségekhez való hĘmérĘt. Léteznek
kifejezetten mikrohullámú sütĘben használható hĘmérĘk, amelyeket bátran használhat.
10.- Csak a gyártó utasításainak megfelelĘ, mikrózható edényeket lehet használni.
11.- Ne próbáljon bĘ olajban készülĘ ételeket sütni a sütĘben.
12.- Ne felejtse, hogy a mikrohullámú sütĘ az edényben lévĘ folyadékot jobban
megmelegíti, mint magát az edényt. Tehát, még ha az edény fedele nem is meleg az
edény kivételekor, ne felejtse, hogy a benne lévĘ étel/folyadék ugyanakkora
mennyiségĦ gĘzt bocsát ki és/vagy fröcsög a fedĘ levételekor, mint a hagyományos
fĘzési folyamat során.
13.- Mindig saját maga ellenĘrizze az elkészült étel hĘmérsékletét, fĘképp akkor, ha
csecsemĘk számára készít, vagy melegít ételt/italt. Javasoljuk, hogy ne közvetlenül a
sütĘbĘl történĘ kivétel után fogyassza az ételt/italt, hanem hagyja néhány percig pihenni,
és keverje meg az ételt /italt, hogy az egész egységes hĘmérsékletĦ legyen.
14.- Az olyan ételek, amelyekben keveredik a víz és a zsír, például húsleves, a
kikapcsolás után 30-60 másodpercig maradjanak a sütĘben, ezáltal lehetĘvé válik, hogy
a keverék leülepedjen és elkerüljük a leforrázást, amikor egy kanalat helyezünk az
ételbe/folyadékba vagy hozzáadunk egy húsleveskockát.
15. – Az étel/ital készítésénél, ne feledje, hogy vannak bizonyos élelmiszerek, például a
karácsonyi puding, lekvár és az aszaltgyümölcs-keverék, amelyek gyorsan melegszenek.
A magas zsír vagy cukortartalmú ételek készítésénél vagy melegítésénél ne használjon
mĦanyag edényt.
16.- Lehetséges, hogy a konyhai edények felmelegszenek a melegített étel hĘjének
átvételével. Ez különösen akkor történik meg, amikor a burkolat befedi az edény füleit
és felsĘ részét. Ilyen esetben célszerĦ konyhai kesztyĦt használni az edény
megfogásánál.
17.- A tĦzveszély csökkentése a sütĘ belsejében:
27
Downloaded From Microwave-Manual.com Manuals
a) Ne fĘzze túl az ételeket. Különösen figyeljen a mikrohullámú sütĘre, ha a sütĘ
belsejébe a sütést elĘsegítĘ anyagot, például papírt, mĦanyagot vagy egyéb éghetĘ
anyagot helyezett.
b) MielĘtt zacskót helyez a sütĘbe, vegye le róla a fém zárakat.
c) Amennyiben az anyagok lángra kapnak a sütĘ belsejében, tartsa zárva a sütĘ ajtaját,
húzza ki a dugót vagy kapcsolja ki az elektromos hálózatot a biztosítéktáblán vagy az
automata megszakító segítségével.
KÉP
(1) Biztonsági ajtózár
(2) SütĘ ablak
(3) SütĘ szellĘzĘ
(4) Forgó alap
(5) Üvegtányér
(6) MĦszerfal
(7) Rács
28
Downloaded From Microwave-Manual.com Manuals
MĥSZERFAL
(1) Kijelzö
(2) Grill
(3) Mikró
(4) Kombinált
(5) Memoria
(6) Kiolvasztás
(7) Menü
(8) Idözitö / Súly
(10) Szünet / Mégse
(9) Start
MĥKÖDTETÉSI UTASÍTÁSOK
1.- Alap Mikrohullám Funkció
Egy gomb lenyomásával elkezdheti a fĘzést, nagyon kényelmes és gyors egy pohár víz,
stb. felmelegítésénél.
Példa: egy pohár víz felmelegítése.
a) Helyezze be a pohár vizet a forgótányérra és csukja be az ajtót.
b) Nyomja meg a “Start” gombot és a mikrohullámú sütĘ elkezd 100%-os
teljesítménnyel mĦködni 1 percig.
c) Öt rövid jelzĘhang hallható, amikor befejezte.
2.-Mikrohullám Funkció
Ez a funkció két részbĘl áll
1) Gyors melegítés funkció (100%-os teljesítmény).
Példa: ételek melegítése 100%-os teljesítménnyel 5 percig.
a) Csavarja el az “IdĘzítĘ/Súly” gombot az “5:00” állásba.
b) Nyomja meg a “Start” gombot.
29
Downloaded From Microwave-Manual.com Manuals
2) Kézi beállítású Funkció
Példa: ételek melegítése 70%-os teljesítménnyel 10 percig.
a) Nyomja meg a “Mikró” gombot, válassza ki a 70%-os teljesítményt.
b) Csavarja az “IdĘzítĘ/Súly” gombot a “10:00” állásba.
c) Nyomja meg a “Start” gombot.
5 teljesítményszint közül lehet választani, a maximális melegítési idĘ 60 perc.
Gombnyomások
száma
1
2
3
4
5
Mikrohullám
teljesítmény
100%
70%
50%
30%
10%
Megjelenítés
P100
P70
P50
P30
P10
3.- Kiolvasztás
Válassza ki az étel típusát és súlyát, a gép automatikusan beprogramozza a
teljesítményszintet és az idĘt.
Példa: 0,5 kg fagyasztott hús kiolvasztása
a) Nyomja meg a “Kiolvasztás” (auto defrost) gombot a “d-1”-es állásban.
b) Csavarja el az “IdĘzítĘ/Súly” gombot a 0,5 kg állásba.
c) Nyomja meg a “Start” gombot.
A hús súlya ne haladja meg a 2 kg-t.
A hal súlya ne haladja meg az 1 kg-t.
Megjegyzés: “d-1” jelzés hús kiolvasztása funkciót jelent, a “d-2” jelzés hal
kiolvasztása funkciót jelent.
4.- Menü Funkció
Csak ki kell választania az étel típusát és súlyát, a gép automatikusan beprogramozza a
teljesítményszintet és az idĘt.
Példa: menü funkció 0,4 kg halhoz.
a) Nyomja meg a “Menü Funkció” gombot az A-4 állásba.
b) Csavarja el az “IdĘzítĘ/Súly” gombot a 0,4 kg súly állásba.
d) Nyomja meg a “Start” gombot.
e)
Lenyomáso
k száma/
súly/menü
1
2
3
4
5
6
7
8
A-1
Melegítés
A-2
Zöldségfél
ék
A-3
Tészta
A-4
Hal
A-5
Csirke
A-6
Borjú
0,1
0,2
0,3
0,4
0,5
0,6
0,1
0,2
0,3
0,4
0,5
0,6
1PC
2PC
0,2
0,3
0,4
0,5
0,6
0,8
1,0
0,2
0,4
0,6
0,8
1,0
1,2
1,5
1,8
0,2
0,3
0,4
0,5
0,6
0,8
1,0
30
Downloaded From Microwave-Manual.com Manuals
5.- Grill Funkció
Ez a funkció két üzemmódban mĦködik, nyomja meg a “grill” funkciót és a következĘk
közül választhat: (a maximális fĘzési idĘ 60 perc).
1. mód: 85% grill teljesítmény, G-1 jelzés látható.
2. mód: 50% grill teljesítmény, G-2 jelzés látható.
Példa: grillezés 20 percig.
a) Nyomja meg a “Grill” gombot a “G-1” állásba.
b) Programozza be a sütési idĘt “20:00” percre az “IdĘzítĘ/Súly” gomb elforgatásával.
c) Nyomja meg a “Start” gombot.
Amikor a grill funkciót használja, az étel nem mikrohullámok segítségével melegszik,
hanem a sütĘ felsĘ részén elhelyezkedĘ fĦtĘszálakban képzĘdĘ energia által.
Amikor a grill funkciót használja, a sütési idĘ két fázisra oszlik. Az elsĘ sütési részidĘ
után a program automatikusan leáll, két rövid jelzĘhang hallatszik, amely azt jelzi, hogy
ki lehet nyitni a sütĘ ajtaját és meg lehet fordítani az ételt. Miután megfordította az ételt,
csukja be az ajtót, nyomja meg a “Start” gombot és a program folytatja a sütést. Ha nem
akarja megfordítani az ételt, a sütĘ 1 perc szünet után automatikusan folytatja a sütést.
6.- Kombinált funkció
A készülék lehetĘvé teszi, hogy két funkciót kombináltan használjon.
1. lehetĘség: kombinált funkció (55% mikrohullám + 45% grill).
A “C-1”jelzés látható.
2. lehetĘség: kombinált funkció (30% mikrohullám + 70% grill).
A “C-2” jelzés látható.
Példa: fĘzés a 2. lehetĘség szerint 15 percig.
a) Nyomja meg a “Kombinált” gombot és válassza ki a “C-2” jelzést.
b) Programozza be a fĘzési idĘt “15:00” percre az “IdĘzítĘ/Súly” gomb segítségével.
c) Nyomja meg a “Start” gombot.
7.- Memória funkció
Ez a funkció képes megjegyezni néhány hasznos programot annak érdekében, hogy ne
kelljen mindig újraprogramozni az idĘt és a teljesítményt.
a) Amennyiben a memória nincs beprogramozva, nyomja meg a “Memória” gombot és
megjelenik az “1” jelzés, táplálja be a teljesítményt és a fĘzési idĘt, nyomja meg ismét a
“Memória” gombot, a programot memorizálja a gép. Ha a “Memória” gomb helyett a
“Start” gombot nyomja meg , a sütĘ elkezd mĦködni és a programot így is memorizálja.
b) Ha már be van programozva a memória, a “Memória” gomb megnyomásával
megjeleníthetĘ az “1” jelzés és a sütĘ a memorizált programnak megfelelĘen fog
mĦködni a “Start” gomb megnyomása után.
A program megszakad, ha az elektromos hálózatban rövidzárlat következik be.
8.- GYERMEK BIZTONSÁGI ZÁR
Nyomja meg a “Szünet/Mégse” gombot háromszor egymás után, hogy a sütĘ le legyen
zárva.
Nyomja meg a “Szünet/Mégse” gombot ismét háromszor egymás után, hogy az ajtót ki
lehessen nyitni, és újra mĦködjenek a funkciók.
31
Downloaded From Microwave-Manual.com Manuals
9.- Szünet/Mégsem
a) Ha mĦködés közben megnyomja a “Szünet/Mégse” gombot, a sütĘ leáll.
b) Valamilyen program beállítása és a Start gomb lenyomása után lenyomja ezt a
gombot, minden beprogramozott funkció törlĘdik.
A MIKROHULLÁMÚ SÜTė KARBANTARTÁSA
1.- Áramtalanítsa a sütĘt és húzza ki a dugót a fali csatlakozóból.
2.- Tartsa tisztán a sütĘ belsejét. Ha az étel kifröcsög, a folyadék kiömlik vagy a sütĘ
oldalaira rakódik, tisztítsa le egy nedves ruhával. Nem javasolt maró vagy súrolószer
használata.
3.- A sütĘ külsĘ felületét nedves ruhával kell tisztítani. Ügyeljen arra, hogy a
szellĘzĘnyílásokon keresztül ne kerüljön víz a sütĘ belsejébe, hogy a mĦködést biztosító
alkatrészek ne sérüljenek meg.
4. Ügyeljen arra, hogy a MĦszerfalat ne érje víz. Enyhén vizes ruhával tisztítsa meg. Ne
használjon súroló hatású tisztítószert, mosószert vagy permetezĘ folyadékot a MĦszerfal
tisztításához.
5.- Amennyiben gĘz csapódik le a sütĘajtó belsĘ felületén vagy külsején, puha ruhával
törölje le. Ez akkor következhet be, ha a mikrohullámú sütĘt nedves környezetben
használja, de ez nem azt jelenti, hogy a sütĘ ne mĦködne megfelelĘen.
6.- IdĘnként vegye ki az üvegtányért és tisztítsa meg. Mossa el meleg vízben
tisztítószerrel vagy mosogatógépben.
7.- A sütĘ alját és a forgó alapot rendszeresen kell tisztítani a túlzott zaj elkerülése
érdekében. EgyszerĦen tisztítsa ki a sütĘ alját enyhe mosószeres vízzel vagy
ablaktisztító folyadékkal és szárítsa meg. A forgó alap mosószeres vízben vagy
mosogatógépben mosható. A fĘzés közben keletkezett gĘzök kicsapódnak a rendszeres
használattal, de ez nem károsítja a sütĘ belsĘ felületét és a forgó alap görgĘit.
Amikor kiveszi a forgó alapot tisztítás céljából, a visszahelyezéskor ügyeljen arra, hogy
megfelelĘ pozícióba legyen visszahelyezve.
8.- A sütĘben keletkezĘ kellemetlen szagokat el lehet távolítani: keverjen össze egy
csésze vizet egy citrom levével és héjával egy mély mikrózható edényben és tegye be 5
percre a mikrohullámú sütĘbe. Alaposan tisztítsa ki és szárítsa meg egy puha ruha
segítségével.
9.- Amikor szükséges, cserélje ki a sütĘ égĘjét, ehhez kérje a forgalmazó segítségét.
32
Downloaded From Microwave-Manual.com Manuals
Slovak
Digitálna mikrovlnná rúra, 17 l / 23 l
Návod na obsluhu
MM-17 GE X / MM-23 GE X
Pozorne si preþítajte návod a uschovajte ho pre prípad jeho ćalšej potreby.
33
Downloaded From Microwave-Manual.com Manuals
TECHNICKÉ ÚDAJE 17L.
Spotreba energie:
230V~50Hz, 1 080 W
Výkon:
700W
Gril:
1 000W
Frekvencia:
2 450MHz
Vonkajšie rozmery:
485mm(šírka) x 375 mm(hĎbka) x 296 mm (výška)
Rozmery vnútorného priestoru rúry: 320mm(šírka) x 288 mm(hĎbka) x 183 mm (výška)
Netto hmotnosĢ rúry:
cca 13,5 kg
TECHNICKÉ ÚDAJE 23L.
Spotreba energie:
230V~50Hz, 1 280 W
Výkon:
800W
Gril:
1 200W
Frekvencia:
2 450MHz
Vonkajšie rozmery:
510mm(šírka) x 382 mm(hĎbka) x 303 mm (výška)
Rozmery vnútorného priestoru rúry: 330mm(šírka) x 330 mm(hĎbka) x 212 mm (výška)
Netto hmotnosĢ rúry:
cca 17,5 kg
PREDTÝM, NEŽ ZAVOLÁTE DO SERVISU
1.- Ak rúra nefunguje a na displeji sa nezobrazia informácie alebo zmiznú:
a) Prekontrolujte, þi je rúra správne zapojená do siete. Ak nie je, odpojte ju, poþkajte 10
sekúnd a opätovne ju správne pripojte.
b) Prekontrolujte, þi nie je prepálená niektorá sieĢová poistka alebo þi nie je rozpojený
istiþ hlavného elektrického okruhu. Ak je všetko v poriadku, prekontrolujte, þi je
používaná sieĢová zásuvka v poriadku pripojením iného spotrebiþa.
2.- Ak v mikrovlnnej rúre nie je prúd:
a) Prekontrolujte, þi je naprogramovaný þas.
b) Prekontrolujte, þi sú dvierka správne zatvorené a zaistené záklopkami. V opaþnom
prípade prúd nebude do mikrovlnnej rúry prúdiĢ.
AK ŽIADEN Z UVEDENÝCH KROKOV NENAPRAVÍ STAV, SPOJTE SA S AUTORIZOVANÝM
SERVISOM
Poznámka:
Spotrebiþ je urþený na použitie v domácnosti na ohrievanie potravín a nápojov pomocou
elektromagnetickej energie a je urþený len na použitie v interiéri.
RUŠENIE PRÍJMU ROZHLASOVÉHO/TELEVÍZNEHO PRIJÍMAýA
34
Downloaded From Microwave-Manual.com Manuals
Prevádzkou mikrovlnnej rúry môže byĢ rušený príjem rozhlasového alebo televízneho
prijímaþa alebo podobných zariadení. V prípade výskytu takéhoto rušenia je toto možné
odstrániĢ alebo obmedziĢ nasledovným postupom:
a.- Vyþistite dvierka a povrch tesnenia.
b.- Umiestnite rozhlasový alebo televízny prijímaþ (a pod.) v þo najväþšej vzdialenosti
od mikrovlnnej rúry.
c.- Použite pre rozhlasový alebo televízny prijímaþ (a pod.) správne inštalovanú anténu,
aby ste dosiahli þo najsilnejší príjem signálu.
INŠTALÁCIA
1.- Prekontrolujte, þi ste vybrali z vnútra mikrovlnnej rúry všetok baliaci materiál.
2.- Po vybalení mikrovlnnú rúru prekontrolujte, aby ste odhalili prípadné vady, ako:
Ohnuté dvierka.
Poškodené dvierka.
Vypukliny alebo diery na skle dvierok a na displeji.
Vypukliny vo vnútri mikrovlnnej rúry.
Ak zistíte ktorúkoĐvek zo spomínaných závad, mikrovlnnú rúru NEPOUŽÍVAJTE.
3.- Mikrovlnná rúra má hmotnosĢ 17,5 kg a musí byĢ umiestnená na vodorovnom
povrchu, dostatoþne pevnom, aby udržal jej hmotnosĢ.
4.- Mikrovlnnú rúru umiestnite v dostatoþnej vzdialenosti od zdrojov vysokej teploty a
pary.
5.- Na vrchnú þasĢ rúry neklaćte žiadne predmety.
6.- Mikrovlnnú rúru umiestnite tak, aby mala okolo voĐný priestor najmenej 8 cm po
stranách a 10 cm za rúrou, aby bola zabezpeþená správna cirkulácia vzduchu.
7.- NEVYMONTUJTE hriadeĐ pohonu otoþného taniera.
8.- Ako pri všetkých spotrebiþoch, môžu rúru deti používaĢ len pod dohĐadom
dospelých.
UPOZORNENIE – TENTO SPOTREBIý MUSÍ BYġ UZEMNENÝ
1.- Rúra musí byĢ umiestnená v blízkosti elektrickej prípojky.
2.- Mikrovlnná rúra vyžaduje 1,3 KVA v zdroji. Pri inštalácii rúry odporúþame poradiĢ
sa v servise.
UPOZORNENIE: táto mikrovlnná rúra má vnútornú ochrannú poistku 10Amp, 250V.
DÔLEŽITÉ
Káble sú rôzne sfarbené podĐa nasledovného kódu.
35
Downloaded From Microwave-Manual.com Manuals
Zelená a žltá: uzemnenie
Modrá: neutrál
Hnedá: “fáza”
V prípade, že farby káblov spotrebiþa nie sú v súlade s farebným znaþením pólov v
prípojke, postupujte nasledovne:
Kábel zelenej a žltej farby musí byĢ zapojený na koncovku, oznaþenú písmenom E
alebo symbolom uzemnenia zelenej a žltej farby.
Kábel modrej farby musí byĢ zapojený na koncovku oznaþenú písmenom N alebo
þiernou farbou.
Kábel hnedej farby musí byĢ zapojený na koncovku oznaþenú písmenom L alebo
þervenou farbou.
DÔLEŽITÉ BEZPEýNOSTNÉ POKYNY
- UPOZORNENIE: Keć sa spotrebiþ používa v kombinovanom režime, môžu ho deti
používaĢ len pod dohĐadom dospelej osoby s ohĐadom na produkovanú teplotu;
- UPOZORNENIE: Ak sú poškodené dvierka alebo tesnenie dvierok, nepoužívajte rúru
až kým závady neopraví osoba s potrebnou kvalifikáciou.
- UPOZORNENIE: Pre osoby, ktoré nemajú potrebnú kvalifikáciu, je nebezpeþné
uskutoþĖovaĢ akékoĐvek operácie týkajúce sa údržby alebo opravy, ktoré vyžadujú
odstránenie krytu, chrániaceho pred vystavením mikrovlnám.
- UPOZORNENIE: V rúre neohrievajte potraviny ani nápoje v uzavretých nádobách,
pretože hrozí riziko ich výbuchu.
- UPOZORNENIE: Deti nesmú používaĢ rúru bez dohĐadu dospelej osoby, pokiaĐ
neboli pouþené zodpovedajúcim spôsobom o bezpeþnom používaní rúry a možnostiach
rizika vznikajúceho z nesprávneho použitia rúry.
- Rúra musí maĢ dostatoþnú ventiláciu. Nechajte okolo rúry voĐný priestor 10 cm za
rúrou, 15 cm po stranách a 30 cm nad rúrou. NeodstraĖujte nožiþky rúry, nezakrývajte
vetracie otvory skrinky rúry.
- Používajte len nádoby vhodné pre mikrovlnné rúry.
- Ak ohrievate potraviny v plastových alebo papierových nádobách dozerajte na
prípravu, pretože hrozí riziko vznietenia potravín.
- Ak spozorujete dym, vypnite rúru a vypojte ju zo siete, dvierka nechajte uzavreté, aby
sa zadusil prípadne vzniknutý plameĖ.
- Pri ohreve tekutín v rúre môže dôjsĢ k ich varu po vypnutí rúry, preto narábajte s
nádobami opatrne.
36
Downloaded From Microwave-Manual.com Manuals
- Obsah dojþenských fliaš je potrebné pred ich podávaním pretrepaĢ a prekontrolovaĢ
jeho teplotu, aby ste predišli popáleniu.
- V mikrovlnnej rúre nepripravujte vajce v škrupine ani varené vajce, pretože môže
vybuchnúĢ, dokonca i po skonþení ohrievania v mikrovlnnej rúre.
- Pri þistení povrchu dvierok, tesnenia dvierok, vnútorného priestoru rúry používajte len
jemné saponáty, neabrazívne, použite jemnú hubku alebo handriþku.
- Rúru je potrebné pravidelne þistiĢ a odstrániĢ všetky zvyšky potravín.
- Ak rúra nebude udržiavaná v þistote, môže dôjsĢ k poškodeniu povrchu, þo môže
skrátiĢ životnosĢ spotrebiþa a spôsobiĢ vznik prípadného rizika.
- Ak je poškodený sieĢový kábel rúry, musí byĢ vymenený výrobcom, jeho zástupcom
alebo rovnako kvalifikovanými osobami, aby sa predišlo prípadnému riziku.
INŠTRUKCIE PRE BEZPEýNÉ POUŽÍVANIE RÚRY
Uvádzame niektoré predpisy a opatrenia, ktoré je potrebné dodržiavaĢ, aby bola
zabezpeþená maximálna úžitkovosĢ tejto mikrovlnnej rúry:
1.- Keć je rúra v prevádzke, musí byĢ správne umiestnený sklenený tanier, vodiaci
krúžok a jeho vodidlo.
2.- Rúru nepoužívajte na iné úþely než na prípravu potravín (napr. na sušenie prádla,
papiera alebo iných predmetov okrem potravín, ani na sterilizáciu).
3.- Nezapínajte rúru bez vložených potravín. Mohlo by dôjsĢ k poškodeniu rúry.
4.- Vnútorný priestor rúry nepoužívajte na odkladanie vecí, ako papierov, kuchárskych
kníh, atć.
5.- Ak v rúre pripravujete potraviny so šupkou alebo blankou, ako vajcia, zemiaky,
kuraciu peþeĖ, atć., najskôr tieto potraviny niekoĐkokrát prepichnite vidliþkou.
6.- Do otvorov vonkajšej skrinky rúry nevkladajte žiadne predmety.
7.- NeodstraĖujte žiadne þasti rúry, ako napr. nožiþky, spojky, skrutky, atć.
8.- Nepripravujte potraviny priamo na sklenenom tanieri. Pred vložením potravín do
rúry vložte potraviny do vhodnej nádoby.
9.- DÔLEŽITÉ – NÁDOBY,
MIKROVLNNÝCH RÚRACH
KTORÉ
SA
NEMAJÚ
POUŽÍVAġ
Nepoužívajte kovové hrnce, ani hrnce s kovovými držadlami.
Nepoužívajte žiadne nádoby s dekorom z kovu.
Nepoužívajte plastové obaly s kovovým uzáverom, potiahnuté papierom.
37
Downloaded From Microwave-Manual.com Manuals
V
Nepoužívajte taniere z melamínu, pretože obsahujú materiál, ktorý absorbuje energiu
mikrovĎn. Môže to spôsobiĢ, že taniere popraskajú alebo zuhoĐnatejú a zníži sa rýchlosĢ
prípravy potravín.
Nepoužívajte “Centura Tableware”, toto sklo nie je vhodné na použitie v mikrovlnných
rúrach. Nepoužívajte šálky “Corelle Livingware” s plným držadlom.
Nepripravujte potraviny v nádobách s hrdlom, v ktorom je kvapkadlo, ako sú plastové
fĐaše alebo fĐaše z oleja na šaláty, pretože ak sa zohrejú v mikrovlnnej rúre, môžu
vybuchnúĢ.
Nepoužívajte bežné teplomery na meranie teploty potravín. Existujú špeciálne
teplomery pre použitie v mikrovlnných rúrach, tieto môžete použiĢ.
10.- Používajte len nádoby vhodné do mikrovlnných rúr podĐa návodu od výrobcu.
11.- Nesmažte v rúre potraviny vo väþšom množstve oleja.
12.- Nezabudnite, že mikrovlnná rúra zohrieva tekutinu v nádobe na vyššiu teplotu, než
na ktorú sa zohreje nádoba samotná. Preto i v prípade, že nádoba nie je teplá po
vytiahnutí z rúry nezabudnite, že z potravín/nápojov bude vychádzaĢ rovnaké množstvo
pary a/alebo bude prskaĢ po zložení vrchnáka ako pri bežnej príprave pokrmov/nápojov.
13.- Vždy preverte teplotu pokrmov, osobitne ak ohrievate alebo pripravujete
potraviny/nápoje pre deti. Odporúþame nekonzumovaĢ nikdy potraviny/nápoje priamo
po vybratí z rúry, ale nechaĢ ich niekoĐko minút postáĢ a pokrm/nápoj premiešaĢ, aby
sa teplota rovnomerne rozložila.
14.- Potraviny, ktoré obsahujú zmes tuku a vody, napr. vývar, nechajte v rúre postáĢ 30
až 60 sekúnd po vypnutí rúry, aby sa potraviny ustálili a predišli ste vzniku varu po
vložení lyžiþky do potravín/nápoja alebo po vložení bujónu.
15. – Pri príprave potravín/nápojov nezabudnite, že sú niektoré potraviny, ako napríklad
vianoþný puding, marmeláda alebo posekané sušené ovocie, ktoré sa zohrejú veĐmi
rýchlo. Pri zohrievaní alebo príprave potravín s vysokým obsahom tuku alebo cukru
nepoužívajte plastové nádoby.
16.- Nádoby sa môžu zohriaĢ v dôsledku prenosu teploty z ohrievaných potravín. Toto
sa obvykle stáva keć plastový vrchnák prekrýva vrchnú þasĢ a držadlá nádoby. Na
vybratie nádob z rúry sú potrebné kuchynské rukavice chrániace pred teplom.
17.- Aby ste znížili riziko vzniku plameĖa vo vnútornom priestore rúry:
a) Nepripravujte potraviny dlhšie, než je potrebné. Venujte mikrovlnnej rúre osobitnú
pozornosĢ ak ste do nej umiestnili na prípravu pokrmu papier, plasty alebo iné horĐavé
materiály.
b) Pred vložením plastových obalov do rúry z nich odstráĖte kovové uzávery.
c) Ak sa materiály vo vnútri rúry vznietia, nechajte dvierka rúry uzatvorené, vypojte
rúru z elektrickej siete alebo vypnite elektrinu poistkou alebo istiþom.
38
Downloaded From Microwave-Manual.com Manuals
NÁKRES RÚRY
1) Systém bezpeþnostného
uzatvárania dvierok
2) Okienko rúry
3) Ventilácia rúry
4) Vodiaci krúžok
5) Sklenený otoþný tanier
6) Ovládací panel
7) Kovový rošt
39
Downloaded From Microwave-Manual.com Manuals
OVLÁDACÍ PANEL
1) Displej
2) Gril
3) Mikrovlny
4) Kombinovaná príprava
5) PamäĢ
6) Rozmrazovanie
7) Menu
8) ýas/HmotnosĢ
10) Pauza/ZrušiĢ
9) Štart
INŠTRUKCIE PRE PREVÁDZKU
1.- Základná funkcia mikrovlnnej rúry
Stlaþením len jedného tlaþidla môžete zaþaĢ pripravovaĢ potraviny, veĐmi jednoducho a
rýchlo zohrejete pohár vody, atć.
Príklad: zohriatie pohára vody.
a) Postavte pohár vody na otoþný tanier a zatvorte dvierka.
b) Stlaþte tlaþidlo “Štart”, rúra zaþne pracovaĢ pri 100% výkone poþas 1 minúty.
c) Po skonþení sa ozve 5x pípnutie.
2.-Funkcia Mikrovlny
Táto funkcia má dve možnosti
1) Funkcia rýchleho ohrievania (100% výkon).
Príklad: zohrievanie potravín pri 100% výkone poþas 5 minút.
a) Otoþte ovládaþom “ýas/hmotnosĢ” až kým sa na displeji nezobrazí “5:00”.
b) Stlaþte “Štart”.
40
Downloaded From Microwave-Manual.com Manuals
2) Funkcia Manuálne ovládanie
Príklad: zohrievanie potravín pri 70% výkone poþas 10 minút.
a) Stlaþte tlaþidlo “Micro”, zvoĐte 70% výkon.
b) Otoþte ovládaþom “ýas/HmotnosĢ” až kým sa nezobrazí “10:00”.
c) Stlaþte “Štart”.
Rúra má 5 stupĖov výkonu a najdlhší þas prípravy potravín je 60 minút.
Poþet
stlaþení
1
2
3
4
5
Výkon mikrovĎn
Zobrazenie
100%
70%
50%
30%
10%
P100
P70
P50
P30
P10
3.- Rozmrazovanie
ZvoĐte druh potravín a hmotnosĢ, automaticky vám to pomôže naprogramovaĢ stupeĖ
výkonu a þas.
Príklad: rozmraziĢ 0,5 kg zmrazeného mäsa
a) Stlaþte tlaþidlo “Rozmrazovanie” (auto defrost) a zvoĐte “d-1”
b) Otoþte ovládaþom “ýas/hmotnosĢ” a naprogramujte hmotnosĢ 0,5 kg.
c) Stlaþte “Štart”.
HmotnosĢ mäsa musí byĢ nižšia než 2 kg.
HmotnosĢ ryby musí byĢ nižšia než 1 kg.
Poznámka: “d-1” znamená rozmraziĢ mäso, “d-2” znamená rozmraziĢ rybu
4.- Funkcia Menu
Staþí, keć zvolíte druh potravín a hmotnosĢ, automaticky vám to pomôže
naprogramovaĢ výkon a þas
Príklad: funkcia Menu pre 0,4 kg ryby.
a) Stlaþte tlaþidlo “Funkcia menu” a zvoĐte A-4.
b) Otoþte ovládaþom “ýas/hmotnosĢ” a naprogramujte hmotnosĢ 0,4 kg.
c) Stlaþte “Štart”.
Poþet
stlaþení/
hmotnosĢ/
menu
1
2
3
4
5
6
7
8
A-1
ZohriaĢ
A-2
Zelenina
A-3
Cestoviny
A-4
Ryby
A-5
Kurþa
A-6
Hovädzie
0,1
0,2
0,3
0,4
0,5
0,6
0,1
0,2
0,3
0,4
0,5
0,6
1PC
2PC
0,2
0,3
0,4
0,5
0,6
0,8
1,0
0,2
0,4
0,6
0,8
1,0
1,2
1,5
1,8
0,2
0,3
0,4
0,5
0,6
0,8
1,0
41
Downloaded From Microwave-Manual.com Manuals
5.- Funkcia Gril
Táto funkcia má dva režimy, môžete stlaþiĢ “gril” a zvoĐte nasledovné: (maximálny þas
prípravy potravín je 60 minút).
Režim 1: 85% výkonu grilu, na displeji sa zobrazí G-1.
Režim 2: 50% výkonu grilu, na displeji sa zobrazí G-2.
Príklad: pripravovaĢ potraviny na grile poþas 20 minút.
a) Stlaþte “Gril” a zvoĐte “G-1”.
b) Otoþením ovládaþa “ýas/hmotnosĢ” naprogramujte þas prípravy na “20:00”.
c) Stlaþte tlaþidlo “Štart”.
Pri použití funkcie gril sa potraviny nezohrievajú mikrovlnami, teplo vyžaruje kovové
ohrievacie teleso v hornej þasti rúry.
Pri používaní funkcie gril má þas prípravy potravín dve fázy; po prvej polovici prípravy
potravín sa program automaticky zastaví a zaznie 2x pípnutie, ktoré oznamuje, že
môžete otvoriĢ rúru a pokrm otoþiĢ; po otoþení pokrmu zatvorte dvierka, stlaþte tlaþidlo
“štart” a rúra bude pokraþovaĢ v druhej polovici prípravy. Ak nechcete potraviny otoþiĢ,
rúra bude pokraþovaĢ v príprave pokrmu po 1 minútovej prestávke.
6.- Funkcia Kombinovaná príprava potravín
Táto mikrovlnná rúra disponuje dvoma režimami funkcie kombinovanej prípravy
potravín.
1. možnosĢ: funkcia Kombinovaná príprava (55% mikovlnami + 45% gril).
Na displeji sa zobrazí “C-1”.
2. možnosĢ: funkcia Kombinovaná príprava (30% mikrovlnami + 70% gril).
Na displeji sa zobrazí “C-2”.
Príklad: príprava potravín s použitím 2. možnosti poþas 15 minút.
a) Stlaþte “Combi” (Kombinovaná príprava) a zvoĐte “C-2”.
b) Naprogramujte þas prípravy potravín na “15:00” otoþením ovládaþa “ýas/hmotnosĢ”.
c) Stlaþte “Štart”.
7.- Funkcia PamäĢ
Táto funkcia umožĖuje uloženie niektorých programov do pamäte, þím sa vyhnete
opätovnému programovaniu þasu a výkonu.
a) Ak ste nenaprogramovali pamäĢ, stlaþte “pamäĢ” a zobrazí sa “1”, naprogramujte
výkon a þas prípravy potravín, opätovne stlaþte “pamäĢ”, program je uložený v pamäti.
Ak stlaþíte tlaþidlo “Štart” namiesto tlaþidla “PamäĢ”, rúra sa zapne a program tiež
zostane uložený v pamäti.
b) Ak ste naprogramovali pamäĢ, stlaþte tlaþidlo “pamäĢ”, zobrazí sa “1” a rúra bude
pracovaĢ v režime programu, ktorý bol uložený do pamäte po stlaþení tlaþidla “štart”.
Program sa pri výpadku elektrického prúdu vymaže.
8.- BEZPEýNOSTNÉ ZABLOKOVANIE KVÔLI DEġOM
Trikrát stlaþte “Pauza/ZrušiĢ”, aby ste zablokovali rúru.
Opätovne trikrát stlaþte “Pauza/ZrušiĢ”, aby ste rúru odblokovali a odblokovali funkcie.
42
Downloaded From Microwave-Manual.com Manuals
9.- Pauza/ZrušiĢ
a) Ak v priebehu prípravy potravín stlaþíte tlaþidlo “Pauza/ZrušiĢ” , rúra sa vypne.
b) Ak ste spustili niektorý program a stlaþili ste štart, po stlaþení tlaþidla “Pauza/ZrušiĢ”
sa zrušia všetky naprogramované funkcie.
OŠETROVANIE MIKROVLNNEJ RÚRY
1.- Vypnite rúru a vytiahnite zástrþku zo zásuvky.
2.- Vnútorný priestor rúry udržujte v þistote. Ak potraviny postriekajú alebo sa vylejú
vo vnútornom priestore rúry a prilepia sa na steny, oþistite ich vlhkou utierkou.
Nepoužívajte silné alebo abrazívne (drsné) þistiace prostriedky.
3.- Vonkajší povrch rúry þistite vlhkou utierkou. Aby ste predišli poškodeniu
vnútorných súþiastok rúry, je potrebné zabrániĢ vniknutiu vody do rúry cez vetracie
otvory.
4. ZabráĖte namoþeniu Ovládacieho panelu. ýistite ho jemnou vlhkou utierkou. Na
þistenie Ovládacieho panelu nepoužívajte detergenty ani abrazívne (drsné) þistiace
prostriedky, ani prostriedky s rozprašovaþom.
5.- Ak sa vo vnútornej, alebo na vonkajšej þasti rúry nahromadí para, oþistite ju jemnou
utierkou. Para môže vzniknúĢ keć rúra pracuje vo veĐmi vlhkých podmienkach, avšak
neznamená to, že nefunguje správne.
6.- Obþas vyberte otoþný sklenený tanier a oþistite ho. Umyte ho vo vlažnej vode so
saponátom alebo v umývaþke riadu.
7.- Vodiaci krúžok a spodnú þasĢ vnútra rúry je potrebné pravidelne þistiĢ, aby ste
zabránili nadmernému hluku. Spodnú þasĢ vnútra rúry oþistite jemným saponátom,
vodou alebo prostriedkom na þistenie okien a osušte ju. Otoþný krúžok môžete umyĢ
vodou so saponátom alebo v umývaþke riadu. Výpary z pripravovaných jedál sa pri
opakovanom používaní nazhromaždia, avšak nevplývajú na povrch spodnej þasti vnútra
rúry, ani na kolieska vodidla.
Po vybratí vodidla kvôli þisteniu ho opäĢ správne vložte na pôvodné miesto.
8.- Pre odstránenie nepríjemného pachu z vnútra rúry vložte do rúry hlbšiu nádobu s
citrónovou šĢavou, do ktorej pridajte citrónovú kôru, rúru zapnite na 5 minút. Potom
vnútorný priestor rúry dokonale vyþistite jemnou utierkou.
9.- Ak je potrebné vymeniĢ žiarovku osvetlenia vnútorného priestoru rúry, obráĢte sa na
distribútora, aby vám ju vymenil.
43
Downloaded From Microwave-Manual.com Manuals
Slovak
Digitální mikrovlnná trouba, 17 l / 23 l
Návod k obsluze
MM-17 GE X / MM-23 GE X
PozornČ si pĜeþtČte návod a uschovejte jej pro pĜípad jeho další potĜeby.
44
Downloaded From Microwave-Manual.com Manuals
TECHNICKÉ ÚDAJE 17 L.
SpotĜeba energie:
Výkon:
Gril:
Frekvence:
VnČjší rozmČry:
230V~50Hz, 1 080 W
700W
1 000W
2 450MHz
485mm(šíĜka) x 375 mm(hloubka) x 296 mm
(výška)
RozmČry vnitĜního prostoru trouby: 320mm(šíĜka) x 288 mm(hloubka) x 183 mm
(výška)
Netto hmotnost trouby:
cca 13,5 kg
TECHNICKÉ ÚDAJE 23 L.
SpotĜeba energie:
Výkon:
Gril:
Frekvence:
VnČjší rozmČry:
230V~50Hz, 1 280 W
800W
1 200W
2 450MHz
510mm(šíĜka) x 382 mm(hloubka) x 303 mm
(výška)
RozmČry vnitĜního prostoru trouby: 330mm(šíĜka) x 330 mm(hloubka) x 212 mm
(výška)
Netto hmotnost trouby:
cca 17,5 kg
PěED TÍM, NEŽ ZAVOLÁTE DO SERVISU
1.- Pokud trouba nefunguje a na displeji se nezobrazí informace nebo zmizí:
a) PĜekontrolujte, zda je trouba správnČ zapojená do sítČ. Pokud není, odpojte ji,
poþkejte 10 sekund a opČtovnČ ji správnČ pĜipojte.
b) PĜekontrolujte, zda není pĜepálená nČkterá síĢová pojistka nebo rozpojený jistiþ
hlavního elektrického okruhu. Pokud je vše v poĜádku, pĜekontrolujte, jestli je
používaná síĢová zásuvka v poĜádku pĜipojením jiného spotĜebiþe.
2.- Pokud v mikrovlnní troubČ není proud:
a) PĜekontrolujte, jestli je naprogramovaný þas.
b) PĜekontrolujte, zda jsou správnČ uzavĜena dvíĜka a zajištČna západkami. V opaþném
pĜípadČ proud nebude do mikrovlnné trouby proudit.
POKUD ŽÁDNÝ Z UVEDENÝCH
AUTORIZOVANÝM SERVISEM
KROKģ
NENAPRAVÍ
STAV,
SPOJTE
SE
S
Poznámka:
SpotĜebiþ je urþen pro použití v domácnosti na ohĜívání potravin a nápojĤ pomocí
elektromagnetické energie a je urþen jen pro použití v interiéru.
45
Downloaded From Microwave-Manual.com Manuals
RUŠENÍ PěÍJMU ROZHLASOVÉHO/TELEVIZNÍHO PěIJÍMAýE
Provozem mikrovlnné trouby mĤže být rušen pĜíjem rozhlasového nebo televizního
pĜijímaþe nebo podobných zaĜízení. V pĜípadČ výskytu rušení je toto možné odstranit
nebo omezit následujícím postupem:
a.- VyþistČte dvíĜka a povrch tČsnČní.
b.- UmístČte rozhlasový nebo televizní pĜijímaþ (a pod.) v co nejvČtší vzdálenosti od
mikrovlnné trouby.
c.- Použijte pro rozhlasový nebo televizní pĜijímaþ (a pod.) správnČ instalovanou anténu,
aby jste dosáhli co nejsilnČjší pĜíjem signálu.
INSTALACE
1.- PĜekontrolujte, jestli jste vybrali z vnitĜního prostoru mikrovlnní trouby všechen
balící materiál.
2.- Po vybalení mikrovlnnou troubu pĜekontrolujte, aby jste odhalili pĜípadné vady, jako:
Ohnutá dvíĜka.
Poškozená dvíĜka.
Boule nebo díry na skle dvíĜek a na displeji.
Boule ve vnitĜ mikrovlnní trouby.
Pokud zjistíte kteroukoli z uvedených závad, mikrovlnní troubu NEPOUŽÍVEJTE.
3.- Mikrovlnná trouba má hmotnost 17,5 kg a musí být umístČná na vodorovném
povrchu, dostateþnČ pevném aby udržel její hmotnost.
4.- Mikrovlnnou troubu umístČte do dostateþné vzdálenosti od zdrojĤ vysoké teploty a
páry.
5.- Na vrchní þást trouby neklaćte žádné pĜedmČty.
6.- Mikrovlnní troubu umístČte tak, aby mČla kolem volný prostor nejménČ 8 cm po
stranách a 10 cm za troubou, aby byla zabezpeþená správná cirkulace vzduchu.
7.- NEODMONTUJTE hĜídel pohonu otoþného talíĜe.
8.- Jak pĜi všech spotĜebiþích, mohou troubu dČti používat jen pod dohledem dospČlých.
UPOZORNċNÍ – TENTO SPOTěEBIý MUSÍ BÝT UZEMNċ
1.- Trouba musí být umístČná v blízkosti elektrické pĜípojky.
2.- Mikrovlnná trouba vyžaduje 1,3 KVA ve zdroji. PĜi instalaci trouby doporuþujeme
poradit se v servisu.
UPOZORNċNÍ: tato mikrovlnná trouba má vnitĜní ochrannou pojistku 10Amp, 250V.
46
Downloaded From Microwave-Manual.com Manuals
DģLEŽITÉ
Kabely jsou rĤznČ zbarveny podle následujícího kódu.
Zelená a žlutá: uzemnČní
Modrá: neutrál
HnČdá: “fáze”
V pĜípadČ, že barvy kabelĤ spotĜebiþe nejsou v souladu s barevným znaþením pólĤ v
pĜípojce, postupujte následujícím zpĤsobem:
Kabel zelené a žluté barvy musí být zapojen na koncovku, oznaþenou písmenem E nebo
symbolem uzemnČní zelené a žluté barvy.
Kabel modré barvy musí být zapojen na koncovku oznaþenou písmenem N nebo þernou
barvou.
Kabel hnČdé barvy musí být zapojen na koncovku oznaþenou písmenem L nebo
þervenou barvou.
DģLEŽITÉ BEZPEýNOSTNÍ POKYNY
- UPOZORNċNÍ: Když se spotĜebiþ používá v kombinovaném režimu, mĤžou jej dČti
používat jen pod dohledem dospČlé osoby s ohledem na produkovanou teplotu.
- UPOZORNċNÍ: Pokud jsou poškozená dvíĜka nebo tČsnČní dvíĜek, nepoužívejte
troubu až dokud závady neopraví osoba s odpovídající kvalifikací.
- UPOZORNċNÍ: Pro osoby, které nemají odpovídající kvalifikaci, je nebezpeþné
vykonávat jakékoli operace týkající se údržby nebo opravy, které vyžadují odstranČní
krytu, chránícího pĜed vystavením mikrovlnám.
- UPOZORNċNÍ: V troubČ neohĜívejte potraviny ani nápoje v uzavĜených nádobách,
protože hrozí riziko jejich výbuchu.
- UPOZORNċNÍ: DČti nesmí používat troubu bez dohledu dospČlé osoby, pokud
nebyly pouþeny odpovídajícím zpĤsobem o bezpeþném používání trouby a možnostech
rizika vznikajícího z nesprávného použití trouby.
- Trouba musí mít dostateþnou ventilaci. Nechejte kolem trouby volný prostor 10 cm za
troubou, 15 cm po stranách a 30 cm nad troubou. NeodstraĖujte nožiþky trouby,
nezakrývejte vČtrací otvory skĜíĖky trouby.
- Používejte jen nádoby vhodné pro mikrovlnné trouby.
- Pokud ohĜíváte potraviny v plastových nebo papírových nádobách dohlížejte na
pĜípravu, protože hrozí riziko vznícení potravin.
- Pokud zpozorujete dým, vypnČte troubu a vypojte ji ze sítČ, dvíĜka nechejte uzavĜena,
aby se zadusil pĜípadnČ vzniklý plamen.
47
Downloaded From Microwave-Manual.com Manuals
- PĜi ohĜívání tekutin v troubČ mĤže dojít k jejich varu po vypnutí trouby, proto
manipulujte s nádobami opatrnČ.
- Obsah kojeneckých lahví je potĜebné pĜed jejich podáváním protĜepat a pĜekontrolovat
jeho teplotu, aby jste pĜedešli popálení.
- V mikrovlnné troubČ nepĜipravujte vejce ve skoĜápce, ani vaĜená vejce, protože mĤže
dojít k jejich výbuchu, dokonce i po skonþení ohĜívání v mikrovlnné troubČ.
- PĜi þištČní povrchu dvíĜek, tČsnČní dvíĜek, vnitĜního prostoru trouby používejte jen
jemné saponáty, neabrazivní, použijte jemnou hubku nebo hadĜík.
- Troubu je potĜebné pravidelnČ þistit a odstranit všechny zbytky potravin.
- Pokud trouba nebude udržována v þistotČ, mĤže dojít k poškození povrchu, co mĤže
zkrátit životnost spotĜebiþe a zpĤsobit vznik možného rizika.
- Pokud je poškozen síĢový kabel trouby, musí být vymČnČn výrobcem, jeho zástupcem,
nebo stejnČ kvalifikovanými osobami, aby se pĜedešlo možnému riziku.
INSTRUKCE PRO BEZPEýNÉ POUŽÍVÁNÍ TROUBY
Uvádíme nČkteré pĜedpisy a opatĜení, které je potĜebné dodržovat aby byla zabezpeþená
maximální užitkovost této mikrovlnní trouby:
1.- Když je trouba v provozu, musí být správnČ umístČný sklenČný talíĜ, vodicí kroužek
a jeho vodidlo.
2.- Troubu nepoužívejte na jiné úþely než na pĜípravu potravin (napĜ. na sušení prádla,
papíru nebo jiných pĜedmČtĤ kromČ potravin, ani na sterilizaci).
3.- Nezapínejte troubu bez vložených potravin. Mohlo by dojít k poškození trouby.
4.- VnitĜní prostor trouby nepoužívejte na odkládání vČcí, jako papíry, kuchaĜské knížky,
atd.
5.- Pokud v troubČ pĜipravujete potraviny se slupkou nebo blánou, jako vejce, brambory,
kuĜecí játra, atd., nejdĜív tyto potraviny nČkolikrát propíchnČte vidliþkou..
6.- Do otvorĤ vnČjší skĜíĖky trouby nevkládejte žádné pĜedmČty.
7.- NeodstraĖujte žádné þásti trouby, jako napĜ. nožiþky, spojky, šrouby, atd.
8.- NepĜipravujte potraviny pĜímo na sklenČném talíĜi. PĜed vložením potravin do
trouby položte potraviny do vhodné nádoby.
9.- DģLEŽITÉ – NÁDOBY, KTERÉ SE NEMAJÍ POUŽÍVAT V MIKROVLNNÝCH
TROUBÁCH
Nepoužívejte kovové hrnce, ani hrnce s kovovými držátky.
48
Downloaded From Microwave-Manual.com Manuals
Nepoužívejte žádné nádoby s dekorem z kovu.
Nepoužívejte plastové obaly s kovovým uzávČrem, potáhnuté papírem.
Nepoužívejte talíĜe z melaminu, protože obsahují materiál, který absorbuje energii
mikrovln. MĤže to zpĤsobit, že talíĜe popraskají nebo zuhelnatČjí a sníží se rychlost
pĜípravy potravin.
Nepoužívejte “Centura Tableware”, toto sklo není vhodné pro použití v mikrovlnných
troubách. Nepoužívejte šálky “Corelle Livingware” s plným držátkem.
NepĜipravujte potraviny v nádobách s hrdlem, ve kterém je kapátko, jako jsou plastové
láhve nebo láhve z oleje na saláty, protože pokud se ohĜejí v mikrovlnné troubČ, mohou
vybuchnout.
Nepoužívejte bČžné teplomČry na mČĜení teploty potravin. Existují specielní teplomČry
pro použití v mikrovlnných troubách, tyto mĤžete použít.
10.- Používejte jen nádoby vhodné do mikrovlnné trouby podle návodu od výrobce.
11.- Nesmažte v troubČ potraviny ve vČtším množství oleje.
12.- NezapomeĖte, že mikrovlnná trouba ohĜívá tekutinu v nádobČ na vyšší teplotu než
na kterou se ohĜeje nádoba samotná. Proto i v pĜípadČ, že nádoba není teplá po
vytáhnutí z trouby nezapomeĖte, že z potravin/nápojĤ bude vycházet stejné množství
páry a/nebo bude prskat po složení víka jako pĜi bČžné pĜípravČ pokrmĤ/nápojĤ.
13.- Vždy provČĜte teplotu pokrmĤ, osobitnČ pokud ohĜíváte nebo pĜipravujete
potraviny/nápoje pro dČti. Doporuþujeme nekonzumovat nikdy potraviny/nápoje pĜímo
po vyjmutí z trouby, ale nechat je nČkolik minut postát a pokrm/nápoj zamíchat, aby se
teplota rovnomČrnČ rozložila.
14.- Potraviny, které obsahují smČs tuku a vody, napĜ. vývar, nechejte v troubČ postát 30
až 60 sekund po vypnutí trouby, aby se potraviny ustálili a aby jste pĜedešli vzniku varu
po vložení lžiþky do potravin/nápoje nebo po vložení bujónu.
15. – PĜi pĜípravČ potravin/nápojĤ nezapomeĖte, že jsou nČkteré potraviny, jako
napĜíklad vánoþní pudink, marmeláda nebo posekané sušené ovoce, které se ohĜejí
velmi rychle. PĜi ohĜívání nebo pĜípravČ potravin s vysokým obsahem tuku nebo cukru
nepoužívejte plastové nádoby.
16.- Nádoby se mĤžou ohĜát v dĤsledku pĜenosu teploty z ohĜívaných potravin. Toto se
obvykle stává když plastové víko pĜekrývá vrchní þást a držátka nádoby. Na vyjmutí
nádob z trouby jsou potĜebné kuchyĖské rukavice chránící pĜed teplem.
17.- Aby jste snížili riziko vzniku plamene ve vnitĜním prostoru trouby:
a) NepĜipravujte potraviny déle, než je potĜebné. VČnujte mikrovlnné troubČ osobitnou
pozornost pokud jste do ní umístili na pĜípravu pokrmu papír, plasty nebo jiné hoĜlavé
materiály.
b) PĜed vložením plastových obalĤ do trouby z nich odstraĖte kovové uzávČry.
c) Pokud se materiály ve vnitĜ trouby vznítí, nechejte dvíĜka trouby uzavĜená, vypojte
troubu z elektrické sítČ nebo vypnČte elektĜinu pojistkou nebo jistiþem.
49
Downloaded From Microwave-Manual.com Manuals
NÁKRES TROUBY
1) Systém bezpeþnostního
uzavírání dvíĜek
2) Okénko trouby
3) Ventilace trouby
4) Vodící kroužek
5) SklenČný otoþný talíĜ
6) Ovládací panel
7) Kovový rošt
50
Downloaded From Microwave-Manual.com Manuals
OVLÁDACÍ PANEL
1) Displej
2) Gril
3) Mikrovlny
4) Kombinovaná pĜíprava
5) PamČĢ
6) Rozmrazování
7) Menu
8) ýas/Hmotnost
10) Pauza/Zrušit
9) Start
PROVOZNÍ INSTRUKCE
1.- Základní funkce mikrovlnní trouby
Stlaþením jen jednoho tlaþítka mĤžete zaþít s pĜípravou potravin, velmi jednoduše a
rychle ohĜejete sklenici vody, atd.
PĜíklad: ohĜátí sklenice vody.
a) Postavte sklenici vody na otoþný talíĜ a zavĜete dvíĜka.
b) Stlaþte tlaþítko “Start”, trouba zaþne pracovat pĜi 100% výkonu po dobu 1 minuty.
c) Po skonþení se ozve 5x pípnutí.
2.-Funkce Mikrovlny
Tato funkce má dvČ možnosti
1) Funkce rychlého ohĜívání (100% výkon).
PĜíklad: ohĜívání potravin pĜi 100% výkonu po dobu 5 minut.
a) Otoþte ovladaþem “ýas/hmotnost” až dokud se na displeji nezobrazí “5:00”.
b) Stlaþte “Start”.
51
Downloaded From Microwave-Manual.com Manuals
2) Funkce Manuální ovládání
PĜíklad: ohĜívání potravin pĜi 70% výkonu po dobu 10 minut.
a) Stlaþte tlaþítko “Mikro”, zvolte 70% výkon.
b) Otoþte ovladaþem “ýas/Hmotnost” až dokud se nezobrazí “10:00”.
c) Stlaþte “Start”.
Trouba má 5 stupĖĤ výkonu a nejdelší þas pĜípravy potravin je 60 minut.
Poþet
stlaþení
1
2
3
4
5
Výkon mikrovln
Zobrazení
100%
70%
50%
30%
10%
P100
P70
P50
P30
P10
3.- Rozmrazování
Zvolte druh potravin a hmotnost, automaticky vám to pomĤže naprogramovat stupeĖ
výkonu a þas.
PĜíklad: rozmrazit 0,5 kg zmraženého masa
a) Stlaþte tlaþítko “Rozmrazování” (auto defrost) a zvolte “d-1”
b) Otoþte ovladaþem “ýas/hmotnost” a naprogramujte hmotnost 0,5 kg.
c) Stlaþte “Start”.
Hmotnost masa musí být nižší než 2 kg.
Hmotnost ryby musí být nižší než 1 kg.
Poznámka: “d-1” znamená rozmrazit maso, “d-2” znamená rozmrazit rybu
4.- Funkce Menu
Staþí, když zvolíte druh potravin a hmotnost, automaticky vám to pomĤže
naprogramovat výkon a þas
PĜíklad: funkce Menu pro 0,4 kg ryby.
a) Stlaþte tlaþítko “Funkce menu” a zvolte A-4.
b) Otoþte ovladaþem “ýas/hmotnost” a naprogramujte hmotnost 0,4 kg.
c) Stlaþte “Start”.
Poþet
stlaþení/
hmotnost/
menu
1
2
3
4
5
6
7
8
A-1
OhĜát
A-2
Zelenina
A-3
Cestoviny
A-4
Ryby
A-5
KuĜe
A-6
HovČzí
0,1
0,2
0,3
0,4
0,5
0,6
0,1
0,2
0,3
0,4
0,5
0,6
1PC
2PC
0,2
0,3
0,4
0,5
0,6
0,8
1,0
0,2
0,4
0,6
0,8
1,0
1,2
1,5
1,8
0,2
0,3
0,4
0,5
0,6
0,8
1,0
52
Downloaded From Microwave-Manual.com Manuals
5.- Funkce Gril
Tato funkce má dva režimy, mĤžete stlaþit “gril” a zvolíte následující: (maximální þas
pĜípravy potravin je 60 minut).
Režim 1: 85% výkonu grilu, na displeji se zobrazí G-1.
Režim 2: 50% výkonu grilu, na displeji se zobrazí G-2.
PĜíklad: pĜipravovat potraviny na grilu po dobu 20 minut.
a) Stlaþte “Gril” a zvolte “G-1”.
b) Otoþením ovladaþe “ýas/hmotnost” naprogramujte þas pĜípravy na “20:00”.
c) Stlaþte tlaþítko “Start”.
PĜi použití funkce gril se potraviny neohĜívají mikrovlnami, teplo vyzaĜuje kovové
ohĜívací tČleso v horní þásti trouby.
PĜi používání funkce gril má þas pĜípravy potravin dvČ fáze; po první polovinČ pĜípravy
potravin se program automaticky zastaví a zazní 2x pípnutí, které oznamuje, že mĤžete
troubu otevĜít a pokrm otoþit; po otoþení pokrmu zavĜete dvíĜka, stlaþte tlaþítko “start”
a trouba bude pokraþovat v druhé polovinČ pĜípravy. Pokud nechcete potraviny otoþit,
trouba bude pokraþovat v pĜípravČ pokrmu po 1 minutové pĜestávce.
6.- Funkce Kombinovaná pĜíprava potravin
Tato mikrovlnná trouba disponuje dvČma režimy funkce kombinované pĜípravy
potravin.
1. možnost: funkce Kombinovaná pĜíprava (55% mikrovlnami + 45% gril).
Na displeji se zobrazí “C-1”.
2. možnost: funkce Kombinovaná pĜíprava (30% mikrovlnami + 70% gril).
Na displeji se zobrazí “C-2”.
PĜíklad: pĜíprava potravin s použitím 2. možnosti po dobu 15 minut.
a) Stlaþte “Combi” (Kombinovaná pĜíprava) a zvolte “C-2”.
b) Naprogramujte þas pĜípravy potravin na “15:00” otoþením ovladaþe “ýas/hmotnost”.
c) Stlaþte “Start”.
7.- Funkce PamČĢ
Tato funkce umožĖuje uložení nČkterých programĤ do pamČti, þímž se vyhnete
opČtovnému programování þasu a výkonu.
a) Pokud jste nenaprogramovali pamČĢ, stlaþte “pamČĢ” a zobrazí sa “1”, naprogramujte
výkon a þas pĜípravy potravin, opČtovnČ stlaþte “pamČĢ”,program je uložen v pamČti.
Pokud stlaþíte tlaþítko “Start” místo tlaþítka “PamČĢ”, trouba se zapne a program také
zĤstane uložený v pamČti.
b) Pokud jste naprogramovali pamČĢ, stlaþte tlaþítko “pamČĢ”, zobrazí se “1” a trouba
bude pracovat v režimu programu, který byl uložen do pamČti po stlaþení tlaþítka
“start”.
Program se pĜi výpadku elektrického proudu vymaže.
8.- BEZPEýNOSTNÍ ZABLOKOVÁNÍ KVģLI DċTEM
TĜikrát stlaþte “Pauza/Zrušit”, aby jste zablokovali troubu.
53
Downloaded From Microwave-Manual.com Manuals
OpČtovnČ tĜikrát stlaþte “Pauza/Zrušit”, aby jste troubu odblokovali a odblokovali
funkce.
9.- Pauza/Zrušit
a) Pokud v prĤbČhu pĜípravy potravin stlaþíte tlaþítko “Pauza/Zrušit” , trouba se vypne.
b) Pokud jste spustili nČkterý program a stlaþili jste start, po stlaþení tlaþítka
“Pauza/Zrušit” se zruší všechny naprogramované funkce.
OŠETěOVÁNÍ MIKROVLNNÉ TROUBY
1.- VypnČte troubu a vytáhnČte zástrþku ze zásuvky.
2.- VnitĜní prostor trouby udržujte v þistotČ. Pokud potraviny postĜíkají nebo se vylijí ve
vnitĜním prostoru trouby a pĜilepí se na stČny, oþistČte je vlhkou utČrkou. Nepoužívejte
silné nebo abrazivní (drsné) þistící prostĜedky.
3.- VnČjší povrch trouby þistČte vlhkou utČrkou. Aby jste pĜedešli poškození vnitĜních
souþástek trouby, je potĜebné zabránit vniknutí vody do trouby pĜes vČtrací otvory.
4. ZabraĖte namoþení Ovládacího panelu. ýistČte jej jemnou vlhkou utČrkou. Na þištČn
Ovládacího panelu nepoužívejte detergenty ani abrazivní (drsné) þistící prostĜedky, ani
prostĜedky s rozprašovaþem.
5.- Pokud se ve vnitĜní nebo na vnČjší þásti trouby nashromáždí pára, oþistČte ji jemnou
utČrkou. Pára mĤže vzniknout když trouba pracuje ve velmi vlhkých podmínkách, to
však neznamená, že nefunguje správnČ.
6.- Obþas vyberte otoþný sklenČný talíĜ a oþistČte jej. Umyjte jej ve vlažné vodČ se
saponátem nebo v umývaþce nádobí.
7.- Vodící kroužek a spodní þást vnitĜku trouby je potĜebné pravidelnČ þistit, aby jste
zabránili nadmČrnému hluku. Spodní þást vnitĜku trouby oþistČte jemným saponátem,
vodou nebo prostĜedkem na þištČní oken a osušte ji. Otoþný kroužek mĤžete umýt
vodou se saponátem nebo v umývaþce nádobí.. Výpary z pĜipravovaných pokrmĤ se pĜi
opakovaném používání nashromáždí, ale nevlívají na povrch spodní þásti vnitĜku trouby,
ani na koleþka vodidla.
Po vyjmutí vodidla kvĤli þištČní jej opČt správnČ vložte na pĤvodní místo.
8.- Pro odstranČní nepĜíjemného pachu z vnitĜní þásti trouby vložte do trouby hlubší
nádobu s citrónovou šĢávou do které pĜidejte citrónovou kĤru, troubu zapnČte na 5
minut. Potom vnitĜní prostor trouby dokonale vyþistČte jemnou utČrkou.
9.- Pokud je potĜebné vymČnit žárovku osvČtlení trouby, obraĢte se na distributora, aby
vám ji vymČnil.
54
Downloaded From Microwave-Manual.com Manuals
Russian
Ɇɢɤɪɨɜɨɥɧɨɜɚɹ ɩɟɱɶ ɫ ɰɢɮɪɨɜɵɦ ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɟɦ ɧɚ 17 / 23
ɥɢɬɪɚ
Ɋɭɤɨɜɨɞɫɬɜɨ ɩɨ ɷɤɫɩɥɭɚɬɚɰɢɢ
MM-17 GE X / MM-23 GE X
ȼɧɢɦɚɬɟɥɶɧɨ ɩɪɨɱɬɢɬɟ ɧɚɫɬɨɹɳɟɟ ɪɭɤɨɜɨɞɫɬɜɨ ɢ ɫɨɯɪɚɧɢɬɟ ɟɝɨ ɞɥɹ ɩɨɫɥɟɞɭɸɳɢɯ
ɤɨɧɫɭɥɶɬɚɰɢɣ
55
Downloaded From Microwave-Manual.com Manuals
ɌȿɏɇɂɑȿɋɄɂȿ ɏȺɊȺɄɌȿɊɂɋɌɂɄɂ 17 ɥɢɬɪɚ
ɉɨɬɪɟɛɥɟɧɢɟ ɷɧɟɪɝɢɢ:
ȼɵɯɨɞɧɚɹ ɦɨɳɧɨɫɬɶ:
ɉɪɢ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɢ ɮɭɧɤɰɢɢ
Ƚɪɢɥɶ
Ɋɚɛɨɱɚɹ ɱɚɫɬɨɬɚ:
ȼɧɟɲɧɢɟ ɪɚɡɦɟɪɵ:
(ȼɵɫɨɬɚ)
Ɋɚɡɦɟɪɵ ɩɨɥɟɡɧɨɝɨ ɩɪɨɫɬɪɚɧɫɬɜɚ
ɩɟɱɢ:
(ȼɵɫɨɬɚ)
ȼɟɫ ɧɟɬɬɨ:
230 ȼ ~ 50 Ƚɰ, 1080 ȼɬ
700 ȼɬ
1000 ȼɬ
2,450 ɆȽɰ
485 ɦɦ (ɒɢɪɢɧɚ) x 375 ɦɦ (Ƚɥɭɛɢɧɚ) x 296 ɦɦ
320 ɦɦ (ɒɢɪɢɧɚ) x 288 ɦɦ (Ƚɥɭɛɢɧɚ) x 183 ɦɦ
ɉɪɢɛɥɢɡɢɬɟɥɶɧɨ 13,5 ɤɝ
ɌȿɏɇɂɑȿɋɄɂȿ ɏȺɊȺɄɌȿɊɂɋɌɂɄɂ 23 ɥɢɬɪɚ
ɉɨɬɪɟɛɥɟɧɢɟ ɷɧɟɪɝɢɢ:
ȼɵɯɨɞɧɚɹ ɦɨɳɧɨɫɬɶ:
ɉɪɢ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɢ ɮɭɧɤɰɢɢ
Ƚɪɢɥɶ
Ɋɚɛɨɱɚɹ ɱɚɫɬɨɬɚ:
ȼɧɟɲɧɢɟ ɪɚɡɦɟɪɵ:
(ȼɵɫɨɬɚ)
Ɋɚɡɦɟɪɵ ɩɨɥɟɡɧɨɝɨ ɩɪɨɫɬɪɚɧɫɬɜɚ
ɩɟɱɢ:
(ȼɵɫɨɬɚ)
ȼɟɫ ɧɟɬɬɨ:
230 ȼ ~ 50 Ƚɰ, 1280 ȼɬ
800 ȼɬ
1200 ȼɬ
2,450 ɆȽɰ
510 ɦɦ (ɒɢɪɢɧɚ) x 382 ɦɦ (Ƚɥɭɛɢɧɚ) x 303 ɦɦ
330 ɦɦ (ɒɢɪɢɧɚ) x 330 ɦɦ (Ƚɥɭɛɢɧɚ) x 212 ɦɦ
ɉɪɢɛɥɢɡɢɬɟɥɶɧɨ 17,5 ɤɝ
ɉȿɊȿȾ ɌȿɆ ɄȺɄ ɉɈɁȼɈɇɂɌɖ ȼ ɋȿɊȼɂɋɇɕɃ ɐȿɇɌɊ
1.- ȿɫɥɢ ɩɟɱɶ ɧɟ ɪɚɛɨɬɚɟɬ, ɞɢɫɩɥɟɣ ɡɚɝɨɪɚɟɬɫɹ ɢɥɢ ɧɟ ɡɚɝɨɪɚɟɬɫɹ:
a) ɍɛɟɞɢɬɟɫɶ, ɱɬɨ ɩɟɱɶ ɩɪɚɜɢɥɶɧɨ ɩɨɞɤɥɸɱɟɧɚ. ȿɫɥɢ ɩɟɱɶ ɩɨɞɤɥɸɱɟɧɚ
ɧɟɩɪɚɜɢɥɶɧɨ, ɨɬɤɥɸɱɢɬɟ ɟɟ, ɩɨɞɨɠɞɢɬɟ 10 ɦɢɧɭɬ ɢ ɫɧɨɜɚ ɩɨɞɤɥɸɱɢɬɟ ɟɟ, ɫɥɟɞɹ ɡɚ
ɩɪɚɜɢɥɶɧɨɫɬɶɸ.
b) ɍɛɟɞɢɬɟɫɶ, ɱɬɨ ɧɢɤɚɤɨɣ ɩɪɟɞɨɯɪɚɧɢɬɟɥɶ ɜ ɰɟɩɢ ɧɟ ɩɟɪɟɝɨɪɟɥ, ɢɥɢ ɱɬɨ ɧɟ ɜɵɲɟɥ
ɢɡ ɫɬɪɨɹ ɤɚɤɨɣ-ɧɢɛɭɞɶ ɩɟɪɟɤɥɸɱɚɬɟɥɶ ɜ ɝɥɚɜɧɨɣ ɰɟɩɢ. ȿɫɥɢ ɜɫɟ ɜ ɧɨɪɦɟ,
ɩɪɨɜɟɪɶɬɟ ɢɫɬɨɱɧɢɤ ɩɢɬɚɧɢɹ, ɩɨɞɤɥɸɱɢɜ ɤ ɧɟɦɭ ɞɪɭɝɨɣ ɩɪɢɛɨɪ.
2.- ȿɫɥɢ ɧɟ ɢɞɟɬ ɬɨɤ ɋȼɑ:
a) ɍɛɟɞɢɬɟɫɶ, ɱɬɨ ɬɚɣɦɟɪ ɡɚɩɪɨɝɪɚɦɦɢɪɨɜɚɧ.
b) ɍɛɟɞɢɬɟɫɶ, ɱɬɨ ɞɜɟɪɰɚ ɩɟɱɢ ɩɪɚɜɢɥɶɧɨ ɡɚɤɪɵɬɚ, ɬɚɤ ɱɬɨɛɵ ɢɦɟɥɨ ɦɟɫɬɨ
ɫɨɟɞɢɧɟɧɢɟ ɛɥɨɤɢɪɨɜɨɱɧɵɯ ɤɨɧɬɚɤɬɨɜ. ȼ ɩɪɨɬɢɜɧɨɦ ɫɥɭɱɚɟ ɷɧɟɪɝɢɹ ɦɢɤɪɨɜɨɥɧ ɧɟ
ɛɭɞɟɬ ɪɚɫɩɪɨɫɬɪɚɧɹɬɶɫɹ ɜ ɩɟɱɢ.
56
Downloaded From Microwave-Manual.com Manuals
ȿɋɅɂ ɇɂ ɈȾɇȺ ɂɁ ɍɄȺɁȺɇɇɕɏ ɆȿɊ ɇȿ ɉɊɂȼɈȾɂɌ Ʉ ɂɋɉɊȺȼɅȿɇɂɘ ɋɂɌɍȺɐɂɂ,
ɈȻɊȺɌɂɌȿɋɖ Ʉ ɉɊȿȾɋɌȺȼɂɌȿɅɘ ɋȿɊɌɂɎɂɐɂɊɈȼȺɇɇɈȽɈ ɋȿɊȼɂɋɇɈȽɈ ɐȿɇɌɊȺ
ɉɪɢɦɟɱɚɧɢɟ:
ɇɚɫɬɨɹɳɢɣ ɩɪɢɛɨɪ ɩɪɟɞɧɚɡɧɚɱɟɧ ɞɥɹ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɹ ɜ ɞɨɦɚɲɧɢɯ ɭɫɥɨɜɢɹɯ ɢ ɫɥɭɠɢɬ ɞɥɹ
ɧɚɝɪɟɜɚɧɢɹ ɩɪɨɞɭɤɬɨɜ ɩɢɬɚɧɢɹ ɢ ɧɚɩɢɬɤɨɜ ɫ ɩɨɦɨɳɶɸ ɷɥɟɤɬɪɨɦɚɝɧɢɬɧɨɣ ɷɧɟɪɝɢɢ.
ɇɚɫɬɨɹɳɢɣ ɩɪɢɛɨɪ ɞɨɥɠɟɧ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɬɶɫɹ ɬɨɥɶɤɨ ɜɧɭɬɪɢ ɩɨɦɟɳɟɧɢɹ.
ɊȺȾɂɈɉɈɆȿɏɂ
Ɇɢɤɪɨɜɨɥɧɨɜɚɹ ɩɟɱɶ ɦɨɠɟɬ ɜɵɡɵɜɚɬɶ ɩɨɦɟɯɢ ɜ ɪɚɛɨɬɟ ɪɚɞɢɨ, ɬɟɥɟɜɢɡɨɪɚ ɢɥɢ
ɩɨɞɨɛɧɨɝɨ ɨɛɨɪɭɞɨɜɚɧɢɹ. ȼɨɡɧɢɤɚɸɳɢɟ ɩɨɦɟɯɢ ɦɨɠɧɨ ɭɫɬɪɚɧɢɬɶ ɢɥɢ ɭɦɟɧɶɲɢɬɶ,
ɫɥɟɞɭɹ ɧɢɠɟɭɤɚɡɚɧɧɵɦ ɢɧɫɬɪɭɤɰɢɹɦ:
a.- ɉɪɨɬɪɢɬɟ ɞɜɟɪɰɭ ɢ ɩɨɜɟɪɯɧɨɫɬɶ ɩɟɬɟɥɶ ɞɜɟɪɰɵ ɩɟɱɢ.
b.- ɍɫɬɚɧɨɜɢɬɟ ɪɚɞɢɨ, ɬɟɥɟɜɢɡɨɪ ɢ ɬ.ɩ. ɤɚɤ ɦɨɠɧɨ ɞɚɥɶɲɟ ɨɬ ɦɢɤɪɨɜɨɥɧɨɜɨɣ ɩɟɱɢ.
c.- ɂɫɩɨɥɶɡɭɣɬɟ ɩɪɚɜɢɥɶɧɨ ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɧɭɸ ɚɧɬɟɧɧɭ ɞɥɹ ȼɚɲɟɝɨ ɪɚɞɢɨ, ɬɟɥɟɜɢɡɨɪɚ
ɢ ɬ.ɩ. ɞɥɹ ɩɪɢɟɦɚ ɛɨɥɟɟ ɭɫɬɨɣɱɢɜɨɝɨ ɫɢɝɧɚɥɚ.
ɍɋɌȺɇɈȼɄȺ
1.-ɍɛɟɞɢɬɟɫɶ, ɱɬɨ ɜɫɟ ɷɥɟɦɟɧɬɵ ɭɩɚɤɨɜɤɢ ɢɡ ɩɟɱɢ ɭɞɚɥɟɧɵ.
2.- ɉɨɫɥɟ ɪɚɫɩɚɤɨɜɤɢ ɨɫɦɨɬɪɢɬɟ ɩɟɱɶ ɫ ɰɟɥɶɸ ɨɛɧɚɪɭɠɟɧɢɹ ɜɨɡɦɨɠɧɵɯ ɞɟɮɟɤɬɨɜ,
ɬɚɤɢɯ ɤɚɤ:
ɇɟɪɨɜɧɚɹ ɞɜɟɪɰɚ.
ɉɨɜɪɟɠɞɟɧɧɚɹ ɞɜɟɪɰɚ.
ȼɦɹɬɢɧɵ ɢɥɢ ɨɬɜɟɪɫɬɢɹ ɜ ɨɤɧɟ ɞɜɟɪɰɵ ɢɥɢ ɞɢɫɩɥɟɟ.
ȼɦɹɬɢɧɵ ɜ ɩɨɥɨɫɬɢ ɩɟɱɢ.
ȼ ɫɥɭɱɚɟ ɜɵɹɜɥɟɧɢɹ ɥɸɛɨɝɨ ɢɡ ɩɟɪɟɱɢɫɥɟɧɧɵɯ ɞɟɮɟɤɬɨɜ ɇȿ ɂɋɉɈɅɖɁɍɃɌȿ
ɩɟɱɶ.
3.- Ⱦɚɧɧɚɹ ɦɢɤɪɨɜɨɥɧɨɜɚɹ ɩɟɱɶ ɜɟɫɢɬ 17,5 ɤɝ ɢ ɞɨɥɠɧɚ ɭɫɬɚɧɚɜɥɢɜɚɬɶɫɹ ɧɚ
ɝɨɪɢɡɨɧɬɚɥɶɧɨɣ ɩɨɜɟɪɯɧɨɫɬɢ, ɞɨɫɬɚɬɨɱɧɨ ɩɪɨɱɧɨɣ, ɱɬɨɛɵ ɜɵɞɟɪɠɚɬɶ ɜɟɫ ɩɟɱɢ.
4.- ɉɟɱɶ ɫɥɟɞɭɟɬ ɭɫɬɚɧɚɜɥɢɜɚɬɶ ɜɞɚɥɢ ɨɬ ɢɫɬɨɱɧɢɤɨɜ ɜɵɫɨɤɢɯ ɬɟɦɩɟɪɚɬɭɪ ɢ ɩɚɪɚ.
5.- ɇȿ ɪɚɫɩɨɥɚɝɚɣɬɟ ɧɢɱɟɝɨ ɧɚ ɜɟɪɯɧɟɣ ɱɚɫɬɢ ɩɟɱɢ.
6.- Ⱦɥɹ ɩɪɚɜɢɥɶɧɨɣ ɜɟɧɬɢɥɹɰɢɢ ɨɛɟɫɩɟɱɶɬɟ ɧɚɥɢɱɢɟ ɫɜɨɛɨɞɧɨɝɨ ɩɪɨɫɬɪɚɧɫɬɜɚ – ɩɨ
ɦɟɧɶɲɟɣ ɦɟɪɟ, ɩɨ 8 ɫɦ ɨɬ ɨɛɟɢɯ ɛɨɤɨɜɵɯ ɫɬɟɧɨɤ ɢ 10 ɫɦ ɨɬ ɡɚɞɧɟɣ ɫɬɟɧɤɢ ɩɟɱɢ.
7.- ɇȿ ɫɧɢɦɚɣɬɟ ɜɚɥ ɞɜɢɝɚɬɟɥɹ ɜɪɚɳɚɸɳɟɝɨɫɹ ɩɨɞɧɨɫɚ.
8.- Ʉɚɤ ɢ ɜ ɫɥɭɱɚɟ ɞɪɭɝɢɯ ɩɪɢɛɨɪɨɜ, ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɟ ɩɟɱɢ ɞɟɬɶɦɢ ɞɨɥɠɧɨ
ɩɪɨɢɫɯɨɞɢɬɶ ɩɨɞ ɩɪɢɫɦɨɬɪɨɦ ɜɡɪɨɫɥɵɯ.
ȼɇɂɆȺɇɂȿ: ɇȺɋɌɈəɓɂɃ ɉɊɂȻɈɊ ȾɈɅɀȿɇ ȻɕɌɖ ɉɈȾɄɅɘɑȿɇ Ʉ
ɁȺɁȿɆɅȿɇɂɘ
57
Downloaded From Microwave-Manual.com Manuals
1.- ɂɫɬɨɱɧɢɤ ɬɨɤɚ ɞɨɥɠɟɧ ɧɚɯɨɞɢɬɶɫɹ ɪɹɞɨɦ ɫɨ ɲɧɭɪɨɦ ɩɢɬɚɧɢɹ ɩɟɱɢ.
2.- Ⱦɥɹ ɧɚɫɬɨɹɳɟɣ ɩɟɱɢ ɬɪɟɛɭɟɬɫɹ ɢɫɬɨɱɧɢɤ ɩɢɬɚɧɢɹ, ɪɚɫɫɱɢɬɚɧɧɵɣ ɧɚ ɦɨɳɧɨɫɬɶ
1,3 ɤȼ*Ⱥ. ɉɪɢ ɭɫɬɚɧɨɜɤɟ ɩɟɱɢ ɪɟɤɨɦɟɧɞɭɟɬɫɹ ɨɛɪɚɬɢɬɶɫɹ ɜ ɫɟɪɜɢɫɧɵɣ ɰɟɧɬɪ.
ɁȺɆȿɑȺɇɂȿ: ɧɚɫɬɨɹɳɚɹ ɩɟɱɶ ɜɧɭɬɪɟɧɧɟ ɡɚɳɢɳɟɧɚ ɫ ɩɨɦɨɳɶɸ ɩɪɟɞɨɯɪɚɧɢɬɟɥɹ
ɧɚ 10 Ⱥ, 250 ȼ.
ȼɇɂɆȺɇɂȿ
ɉɪɨɜɨɞɚ ɝɥɚɜɧɨɝɨ ɤɚɛɟɥɹ ɢɦɟɸɬ ɰɜɟɬɚ ɫɨɝɥɚɫɧɨ ɧɢɠɟɭɤɚɡɚɧɧɨɦɭ ɤɨɞɭ.
Ɂɟɥɟɧɵɣ ɢ ɠɟɥɬɵɣ: ɡɟɦɥɹ
ɋɢɧɢɣ: ɧɟɣɬɪɚɥɶɧɵɣ
Ʉɨɪɢɱɧɟɜɵɣ: «ɮɚɡɚ»
ȼ ɫɥɭɱɚɟ ɟɫɥɢ ɰɜɟɬɚ ɩɪɨɜɨɞɨɜ ɝɥɚɜɧɨɝɨ ɤɚɛɟɥɹ ɩɪɢɛɨɪɚ ɧɟ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɭɸɬ
ɰɜɟɬɨɜɵɦ ɦɟɬɤɚɦ, ɨɩɪɟɞɟɥɹɸɳɢɦ ɩɨɥɸɫɚ ɜ ȼɚɲɟɦ ɢɫɬɨɱɧɢɤɟ ɩɢɬɚɧɢɹ, ɫɥɟɞɭɣɬɟ
ɧɢɠɟɭɤɚɡɚɧɧɵɦ ɢɧɫɬɪɭɤɰɢɹɦ:
ɉɪɨɜɨɞ ɠɟɥɬɨɝɨ ɢ ɡɟɥɟɧɨɝɨ ɰɜɟɬɚ ɞɨɥɠɟɧ ɛɵɬɶ ɩɨɞɤɥɸɱɟɧ ɤ ɜɵɜɨɞɭ ɪɨɡɟɬɤɢ,
ɡɟɥɟɧɨɝɨ ɢ
ɨɬɦɟɱɟɧɧɨɦɭ ɛɭɤɜɨɣ E ɢɥɢ ɩɨɫɪɟɞɫɬɜɨɦ ɫɢɦɜɨɥɚ ɡɚɡɟɦɥɟɧɢɹ
ɠɟɥɬɨɝɨ ɰɜɟɬɚ.
ɉɪɨɜɨɞ ɫɢɧɟɝɨ ɰɜɟɬɚ ɞɨɥɠɟɧ ɛɵɬɶ ɩɨɞɤɥɸɱɟɧ ɤ ɜɵɜɨɞɭ, ɨɬɦɟɱɟɧɧɨɦɭ ɛɭɤɜɨɣ N
ɢɥɢ ɱɟɪɧɵɦ ɰɜɟɬɨɦ.
ɉɪɨɜɨɞ ɤɨɪɢɱɧɟɜɨɝɨ ɰɜɟɬɚ ɞɨɥɠɟɧ ɛɵɬɶ ɩɨɞɤɥɸɱɟɧ ɤ ɜɵɜɨɞɭ, ɨɬɦɟɱɟɧɧɨɦɭ
ɛɭɤɜɨɣ L ɢɥɢ ɤɪɚɫɧɵɦ ɰɜɟɬɨɦ.
ȼȺɀɇɕȿ ɆȿɊɕ ȻȿɁɈɉȺɋɇɈɋɌɂ
- ȼɇɂɆȺɇɂȿ: Ʉɨɝɞɚ ɞɚɧɧɵɣ ɩɪɢɛɨɪ ɪɚɛɨɬɚɟɬ ɜ ɤɨɦɛɢɧɢɪɨɜɚɧɧɨɦ ɪɟɠɢɦɟ, ɞɟɬɢ
ɞɨɥɠɧɵ ɩɨɥɶɡɨɜɚɬɶɫɹ ɢɦ ɬɨɥɶɤɨ ɩɨɞ ɩɪɢɫɦɨɬɪɨɦ ɜɡɪɨɫɥɵɯ ɜɜɢɞɭ ɩɪɨɢɡɜɨɞɢɦɨɣ
ɜɵɫɨɤɨɣ ɬɟɦɩɟɪɚɬɭɪɵ.
- ȼɇɂɆȺɇɂȿ: ȿɫɥɢ ɞɜɟɪɰɚ ɢɥɢ ɩɟɬɥɢ ɞɜɟɪɰɵ ɩɨɜɪɟɠɞɟɧɵ, ɩɟɱɶ ɧɟ ɞɨɥɠɧɚ
ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɬɶɫɹ ɞɨ ɬɟɯ ɩɨɪ, ɩɨɤɚ ɧɟ ɛɭɞɟɬ ɩɪɨɢɡɜɟɞɟɧ ɪɟɦɨɧɬ ɤɜɚɥɢɮɢɰɢɪɨɜɚɧɧɵɦ
ɫɩɟɰɢɚɥɢɫɬɨɦ.
- ȼɇɂɆȺɇɂȿ: Ⱦɥɹ ɥɸɛɨɝɨ ɧɟɩɨɞɝɨɬɨɜɥɟɧɧɨɝɨ ɱɟɥɨɜɟɤɚ ɨɩɚɫɧɨ ɩɪɨɢɡɜɨɞɢɬɶ
ɨɩɟɪɚɰɢɢ ɩɨ ɨɛɫɥɭɠɢɜɚɧɢɸ ɢɥɢ ɪɟɦɨɧɬɭ, ɫɜɹɡɚɧɧɵɟ ɫɨ ɫɧɹɬɢɟɦ ɤɨɠɭɯɚ,
ɡɚɳɢɳɚɸɳɟɝɨ ɨɬ ɜɨɡɞɟɣɫɬɜɢɹ ɷɧɟɪɝɢɢ ɦɢɤɪɨɜɨɥɧ.
- ȼɇɂɆȺɇɂȿ: ɉɪɨɞɭɤɬɵ ɢ ɠɢɞɤɨɫɬɢ ɧɟ ɫɥɟɞɭɟɬ ɪɚɡɨɝɪɟɜɚɬɶ ɜ ɡɚɩɟɱɚɬɚɧɧɵɯ
ɫɨɫɭɞɚɯ, ɬɚɤ ɤɚɤ ɨɧɢ ɦɨɝɭɬ ɜɡɨɪɜɚɬɶɫɹ.
- ȼɇɂɆȺɇɂȿ: Ɂɚɩɪɟɳɚɟɬɫɹ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɟ ɩɟɱɢ ɞɟɬɶɦɢ ɛɟɡ ɩɪɢɫɦɨɬɪɚ ɜɡɪɨɫɥɵɯ,
ɡɚ ɢɫɤɥɸɱɟɧɢɟɦ ɫɥɭɱɚɟɜ, ɤɨɝɞɚ ɞɟɬɹɦ ɩɟɪɟɞɚɧɵ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɭɸɳɢɟ ɢɧɫɬɪɭɤɰɢɢ ɩɨ
ɛɟɡɨɩɚɫɧɨɦɭ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɸ ɩɟɱɢ, ɜɤɥɸɱɚɹ ɪɚɡɴɹɫɧɟɧɢɟ ɪɢɫɤɨɜ, ɜɨɡɧɢɤɚɸɳɢɯ
ɩɪɢ ɧɟɩɪɚɜɢɥɶɧɨɦ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɢ ɩɪɢɛɨɪɚ.
58
Downloaded From Microwave-Manual.com Manuals
- ɉɟɱɶ ɞɨɥɠɧɚ ɞɨɫɬɚɬɨɱɧɵɦ ɨɛɪɚɡɨɦ ɜɟɧɬɢɥɢɪɨɜɚɬɶɫɹ. Ɉɛɟɫɩɟɱɶɬɟ ɧɚɥɢɱɢɟ
ɫɜɨɛɨɞɧɨɝɨ ɩɪɨɫɬɪɚɧɫɬɜɚ – 10 ɫɦ ɨɬ ɡɚɞɧɟɣ ɫɬɟɧɤɢ, 15 ɫɦ ɨɬ ɛɨɤɨɜɵɯ ɫɬɟɧɨɤ ɢ 30
ɫɦ ɨɬ ɜɟɪɯɧɟɣ ɫɬɟɧɤɢ. ɇɟ ɢɡɜɥɟɤɚɣɬɟ ɨɩɨɪɵ ɢɡ ɩɟɱɢ, ɧɟ ɡɚɤɪɵɜɚɣɬɟ ɜɵɯɨɞɵ
ɜɨɡɞɭɯɚ ɢɡ ɩɟɱɢ.
- ɂɫɩɨɥɶɡɭɣɬɟ ɬɨɥɶɤɨ ɩɨɫɭɞɭ, ɩɪɢɫɩɨɫɨɛɥɟɧɧɭɸ ɞɥɹ ɦɢɤɪɨɜɨɥɧɨɜɵɯ ɩɟɱɟɣ.
- ȼɨ ɜɪɟɦɹ ɪɚɡɨɝɪɟɜɚɧɢɹ ɩɪɨɞɭɤɬɨɜ ɜ ɩɥɚɫɬɢɤɨɜɵɯ ɢɥɢ ɛɭɦɚɠɧɵɯ ɫɨɫɭɞɚɯ,
ɜɧɢɦɚɬɟɥɶɧɨ ɫɥɟɞɢɬɟ ɡɚ ɩɟɱɶɸ ɜɜɢɞɭ ɧɚɥɢɱɢɹ ɪɢɫɤɚ ɜɨɡɝɨɪɚɧɢɹ.
- ɉɪɢ ɩɨɹɜɥɟɧɢɢ ɞɵɦɚ ɜɵɤɥɸɱɢɬɟ ɩɪɢɛɨɪ ɢɥɢ ɨɬɫɨɟɞɢɧɢɬɟ ɟɝɨ ɨɬ ɫɟɬɢ ɢ
ɭɞɟɪɠɢɜɚɣɬɟ ɞɜɟɪɰɭ ɡɚɤɪɵɬɨɣ ɫ ɬɟɦ, ɱɬɨɛɵ ɩɨɝɚɫɢɬɶ ɜɨɡɦɨɠɧɨɟ ɩɥɚɦɹ.
- ɀɢɞɤɨɫɬɢ, ɪɚɡɨɝɪɟɜɚɟɦɵɟ ɫ ɩɨɦɨɳɶɸ ɦɢɤɪɨɜɨɥɧ, ɦɨɝɭɬ ɡɚɤɢɩɚɬɶ ɩɨɫɥɟ
ɜɵɤɥɸɱɟɧɢɹ ɩɟɱɢ, ɩɨɷɬɨɦɭ ɫɥɟɞɭɟɬ ɩɪɨɹɜɥɹɬɶ ɨɫɬɨɪɨɠɧɨɫɬɶ ɩɪɢ ɨɛɪɚɳɟɧɢɢ ɫ
ɫɨɫɭɞɚɦɢ ɫ ɠɢɞɤɨɫɬɹɦɢ.
- ȼɨ ɢɡɛɟɠɚɧɢɟ ɨɠɨɝɨɜ, ɫɨɞɟɪɠɢɦɨɟ ɤɪɭɠɟɤ ɢ ɛɭɬɵɥɨɱɟɤ ɫɨɫɤɨɣ ɩɟɪɟɞ
ɭɩɨɬɪɟɛɥɟɧɢɟɦ ɫɥɟɞɭɟɬ ɩɟɪɟɦɟɲɚɬɶ ɢɥɢ ɜɡɛɨɥɬɚɬɶ ɞɥɹ ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɢɹ ɬɟɦɩɟɪɚɬɭɪɵ.
- ɇɟ ɩɪɢɝɨɬɚɜɥɢɜɚɣɬɟ ɹɣɰɚ ɜ ɫɤɨɪɥɭɩɟ ɢ ɧɟ ɜɚɪɢɬɟ ɹɣɰɚ ɜ ɦɢɤɪɨɜɨɥɧɨɜɵɯ ɩɟɱɚɯ,
ɬɚɤ ɤɚɤ ɨɧɢ ɦɨɝɭɬ ɜɡɨɪɜɚɬɶɫɹ – ɞɚɠɟ ɩɨɫɥɟ ɨɤɨɧɱɚɧɢɹ ɧɚɝɪɟɜɚɧɢɹ ɦɢɤɪɨɜɨɥɧɨɜɨɣ
ɩɟɱɢ.
- ɉɪɢ ɱɢɫɬɤɟ ɩɨɜɟɪɯɧɨɫɬɢ ɞɜɟɪɰɵ, ɩɟɬɟɥɶ ɞɜɟɪɰɵ, ɩɨɥɨɫɬɢ ɩɟɱɢ ɢɫɩɨɥɶɡɭɣɬɟ
ɬɨɥɶɤɨ ɦɹɝɤɢɟ ɧɟɚɛɪɚɡɢɜɧɵɟ ɦɨɸɳɢɟ ɫɪɟɞɫɬɜɚ ɢɥɢ ɱɢɫɬɹɳɢɟ ɫɪɟɞɫɬɜɚ, ɤɨɬɨɪɵɟ
ɧɭɠɧɨ ɧɚɧɨɫɢɬɶ ɫ ɩɨɦɨɳɶɸ ɝɭɛɤɢ ɢɥɢ ɦɹɝɤɨɣ ɬɨɧɤɨɣ ɲɟɪɫɬɹɧɨɣ ɬɤɚɧɢ.
- ɉɟɱɶ ɫɥɟɞɭɟɬ ɪɟɝɭɥɹɪɧɨ ɦɵɬɶ, ɜɫɟ ɨɫɬɚɬɤɢ ɩɪɨɞɭɤɬɨɜ ɫɥɟɞɭɟɬ ɭɞɚɥɹɬɶ.
- ɇɟ ɩɨɞɞɟɪɠɚɧɢɟ ɩɟɱɢ ɜ ɧɚɞɥɟɠɚɳɢɯ ɝɢɝɢɟɧɢɱɟɫɤɢɯ ɭɫɥɨɜɢɹɯ ɜɥɟɱɟɬ ɩɨɪɱɭ ɟɟ
ɩɨɜɟɪɯɧɨɫɬɢ, ɱɬɨ ɦɨɠɟɬ ɧɟɝɚɬɢɜɧɨ ɩɨɜɥɢɹɬɶ ɧɚ ɫɪɨɤ ɷɤɫɩɥɭɚɬɚɰɢɢ ɩɪɢɛɨɪɚ, ɚ
ɬɚɤɠɟ ɩɨɜɥɟɱɶ ɩɨɹɜɥɟɧɢɟ ɪɢɫɤɨɜ.
- ȿɫɥɢ ɲɧɭɪ ɩɢɬɚɧɢɹ ɩɨɜɪɟɠɞɟɧ, ɨɧ ɞɨɥɠɟɧ ɛɵɬɶ ɡɚɦɟɧɟɧ ɢɡɝɨɬɨɜɢɬɟɥɟɦ, ɟɝɨ
ɩɪɟɞɫɬɚɜɢɬɟɥɟɦ ɥɢɛɨ ɫɩɟɰɢɚɥɢɫɬɚɦɢ ɫ ɧɚɞɥɟɠɚɳɟɣ ɩɨɞɝɨɬɨɜɤɨɣ ɜɨ ɢɡɛɟɠɚɧɢɟ
ɪɢɫɤɨɜ.
ɈȻɓɂȿ ɂɇɋɌɊɍɄɐɂɂ ɉɈ ȻȿɁɈɉȺɋɇɈɋɌɂ
ɇɢɠɟ ɩɪɢɜɟɞɟɧɵ ɧɟɤɨɬɨɪɵɟ ɧɨɪɦɵ ɢ ɦɟɪɵ, ɤɨɬɨɪɵɦ ɧɭɠɧɨ ɫɥɟɞɨɜɚɬɶ ɞɥɹ
ɨɛɟɫɩɟɱɟɧɢɹ ɦɚɤɫɢɦɚɥɶɧɨ ɷɮɮɟɤɬɢɜɧɨɣ ɪɚɛɨɬɵ ɞɚɧɧɨɣ ɩɟɱɢ:
1.- ȼɨ ɜɪɟɦɹ ɪɚɛɨɬɵ ɩɟɱɢ ɫɬɟɤɥɹɧɧɵɣ ɩɨɞɧɨɫ, ɜɪɚɳɚɸɳɟɟɫɹ ɨɫɧɨɜɚɧɢɟ ɢ
ɪɨɥɢɤɨɜɚɹ ɩɨɞɫɬɚɜɤɚ ɞɨɥɠɧɵ ɛɵɬɶ ɩɪɚɜɢɥɶɧɨ ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɵ.
2.- ɇɟ ɢɫɩɨɥɶɡɭɣɬɟ ɩɟɱɶ ɜ ɰɟɥɹɯ, ɨɬɥɢɱɧɵɯ ɨɬ ɩɪɢɝɨɬɨɜɥɟɧɢɹ ɩɢɳɢ, ɬɚɤɢɯ ɤɚɤ
ɫɭɲɤɚ ɨɞɟɠɞɵ, ɛɭɦɚɝɢ ɢɥɢ ɞɪɭɝɢɯ ɩɪɟɞɦɟɬɨɜ, ɧɟ ɹɜɥɹɸɳɢɯɫɹ ɩɪɨɞɭɤɬɚɦɢ
ɩɢɬɚɧɢɹ, ɚ ɬɚɤɠɟ ɞɥɹ ɫɬɟɪɢɥɢɡɚɰɢɢ.
59
Downloaded From Microwave-Manual.com Manuals
3.- ɇɟ ɞɨɩɭɫɤɚɣɬɟ ɪɚɛɨɬɭ ɩɟɱɢ, ɤɨɝɞɚ ɨɧɚ ɩɭɫɬɚɹ. ɗɬɨ ɦɨɠɟɬ ɩɨɜɪɟɞɢɬɶ ɩɟɱɶ.
4.- ɇɟ ɢɫɩɨɥɶɡɭɣɬɟ ɩɨɥɨɫɬɶ ɩɟɱɢ ɞɥɹ ɯɪɚɧɟɧɢɹ ɜɟɳɟɣ, ɬɚɤɢɯ ɤɚɤ ɛɭɦɚɝɢ,
ɩɨɜɚɪɟɧɧɵɟ ɤɧɢɝɢ ɢ ɬ.ɞ.
5.- ɉɪɨɞɭɤɬɵ, ɩɨɤɪɵɬɵɟ ɨɛɨɥɨɱɤɨɣ, ɬɚɤɢɟ ɤɚɤ ɹɢɱɧɵɣ ɠɟɥɬɨɤ, ɤɚɪɬɨɮɟɥɶ,
ɤɭɪɢɧɭɸ ɩɟɱɟɧɶ ɢ ɬ.ɞ. ɫɥɟɞɭɟɬ ɩɪɢɝɨɬɚɜɥɢɜɚɬɶ, ɬɨɥɶɤɨ ɩɪɟɞɜɚɪɢɬɟɥɶɧɨ ɩɪɨɬɤɧɭɜ
ɢɯ ɧɟɫɤɨɥɶɤɨ ɪɚɡ ɜɢɥɤɨɣ.
6.- ɇɟ ɜɫɬɚɜɥɹɣɬɟ ɧɢɤɚɤɢɯ ɩɪɟɞɦɟɬɨɜ ɜ ɨɬɜɟɪɫɬɢɹ ɜɧɟɲɧɟɝɨ ɤɚɪɤɚɫɚ.
7.- ɇɟ ɢɡɜɥɟɤɚɣɬɟ ɢɡ ɩɟɱɢ ɧɢɤɚɤɢɯ ɞɟɬɚɥɟɣ, ɬɚɤɢɯ ɤɚɤ ɨɩɨɪɵ, ɫɨɟɞɢɧɢɬɟɥɶɧɵɟ
ɦɭɮɬɵ, ɜɢɧɬɵ ɢ ɬ.ɞ.
8.- ɇɟ ɩɪɢɝɨɬɚɜɥɢɜɚɣɬɟ ɩɢɳɭ ɧɟɩɨɫɪɟɞɫɬɜɟɧɧɨ ɧɚ ɫɬɟɤɥɹɧɧɨɦ ɩɨɞɧɨɫɟ.
ɉɨɦɟɳɚɣɬɟ ɩɪɨɞɭɤɬɵ ɜ ɫɩɟɰɢɚɥɶɧɨ ɩɪɟɞɧɚɡɧɚɱɟɧɧɭɸ ɩɨɫɭɞɭ, ɩɟɪɟɞ ɬɟɦ ɤɚɤ
ɪɚɡɦɟɫɬɢɬɶ ɢɯ ɜ ɩɟɱɢ.
9.- ȼɇɂɆȺɇɂȿ: ɉɈɋɍȾȺ, ɄɈɌɈɊȺə ɇȿ ȾɈɅɀɇȺ ɂɋɉɈɅɖɁɈȼȺɌɖɋə ȼ
ɆɂɄɊɈȼɈɅɇɈȼɈɃ ɉȿɑɂ
ɇɟ ɢɫɩɨɥɶɡɭɣɬɟ ɦɟɬɚɥɥɢɱɟɫɤɢɟ ɤɚɫɬɪɸɥɢ ɢɥɢ ɬɚɪɟɥɤɢ ɫ ɦɟɬɚɥɥɢɱɟɫɤɢɦɢ ɪɭɱɤɚɦɢ.
ɇɟ ɢɫɩɨɥɶɡɭɣɬɟ ɩɨɫɭɞɭ ɫ ɦɟɬɚɥɥɢɱɟɫɤɢɦɢ ɨɛɨɞɤɚɦɢ.
ɇɟ ɢɫɩɨɥɶɡɭɣɬɟ ɩɥɚɫɬɢɤɨɜɵɟ ɩɚɤɟɬɵ ɫ ɦɟɬɚɥɥɢɱɟɫɤɢɦɢ ɡɚɫɬɟɠɤɚɦɢ, ɩɨɤɪɵɬɵɦɢ
ɛɭɦɚɝɨɣ.
ɇɟ ɢɫɩɨɥɶɡɭɣɬɟ ɬɚɪɟɥɤɢ ɢɡ ɦɟɥɚɦɢɧɚ, ɬɚɤ ɤɚɤ ɨɧɢ ɫɨɞɟɪɠɚɬ ɦɚɬɟɪɢɚɥ,
ɩɨɝɥɨɳɚɸɳɢɣ ɷɧɟɪɝɢɸ ɦɢɤɪɨɜɨɥɧ. ɗɬɨ ɦɨɠɟɬ ɩɪɢɜɟɫɬɢ ɤ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɸ ɬɪɟɳɢɧ ɢ
ɨɛɭɝɥɢɜɚɧɢɸ ɬɚɪɟɥɨɤ, ɚ ɬɚɤɠɟ ɤ ɡɚɦɟɞɥɟɧɢɸ ɫɤɨɪɨɫɬɢ ɩɪɢɝɨɬɨɜɥɟɧɢɹ.
ɇɟ ɢɫɩɨɥɶɡɭɣɬɟ ɩɨɫɭɞɭ ɦɚɪɤɢ “Centura Tableware”. ɋɬɟɤɥɨ ɧɟ ɩɨɞɯɨɞɢɬ ɞɥɹ
ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɹ ɜ ɦɢɤɪɨɜɨɥɧɨɜɵɯ ɩɟɱɚɯ. ɇɟ ɫɥɟɞɭɟɬ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɬɶ ɱɚɲɤɢ ɦɚɪɤɢ
“Corelle Livingware” ɫ ɡɚɦɤɧɭɬɨɣ ɪɭɱɤɨɣ.
ɇɟ ɩɪɢɝɨɬɚɜɥɢɜɚɣɬɟ ɩɢɳɭ ɜ ɫɨɫɭɞɚɯ ɫ ɦɚɥɵɦ ɜɯɨɞɧɵɦ ɨɬɜɟɪɫɬɢɟɦ, ɬɚɤɢɯ ɤɚɤ
ɩɥɚɫɬɢɤɨɜɵɟ ɛɭɬɵɥɤɢ ɢɥɢ ɛɭɬɵɥɤɢ ɞɥɹ ɫɚɥɚɬɧɨɝɨ ɪɚɫɬɢɬɟɥɶɧɨɝɨ ɦɚɫɥɚ, ɬɚɤ ɤɚɤ
ɨɧɢ ɦɨɝɭɬ ɜɡɪɵɜɚɬɶɫɹ ɩɪɢ ɧɚɝɪɟɜɚɧɢɢ ɜ ɦɢɤɪɨɜɨɥɧɨɜɨɣ ɩɟɱɢ.
ɇɟ ɢɫɩɨɥɶɡɭɣɬɟ ɨɛɵɱɧɵɟ ɬɟɪɦɨɦɟɬɪɵ ɞɥɹ ɢɡɦɟɪɟɧɢɹ ɬɟɦɩɟɪɚɬɭɪɵ ɬɟɥɚ, ɧɢ
ɞɟɤɨɪɚɬɢɜɧɵɟ
ɬɟɪɦɨɦɟɬɪɵ.
ɋɭɳɟɫɬɜɭɸɬ
ɬɟɪɦɨɦɟɬɪɵ,
ɫɩɟɰɢɚɥɶɧɨ
ɩɪɟɞɧɚɡɧɚɱɟɧɧɵɟ ɞɥɹ ɦɢɤɪɨɜɨɥɧɨɜɵɯ ɩɟɱɟɣ, ɤɨɬɨɪɵɟ ɦɨɠɧɨ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɬɶ ɩɪɢ
ɩɪɢɝɨɬɨɜɥɟɧɢɢ.
10.- ɋɥɟɞɭɟɬ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɬɶ ɬɨɥɶɤɨ ɫɨɫɭɞɵ, ɩɪɟɞɧɚɡɧɚɱɟɧɧɵɟ ɞɥɹ ɦɢɤɪɨɜɨɥɧɨɜɵɯ
ɩɟɱɟɣ, ɫɨɝɥɚɫɧɨ ɢɧɫɬɪɭɤɰɢɹɦ ɢɡɝɨɬɨɜɢɬɟɥɹ.
11.- ɇɟ ɩɵɬɚɣɬɟɫɶ ɠɚɪɢɬɶ ɩɪɨɞɭɤɬɵ ɧɚ ɢɡɛɵɬɨɱɧɨɦ ɤɨɥɢɱɟɫɬɜɟ ɦɚɫɥɚ ɜ ɞɚɧɧɨɣ
ɩɟɱɢ.
12.- ɉɨɦɧɢɬɟ, ɱɬɨ ɦɢɤɪɨɜɨɥɧɨɜɚɹ ɩɟɱɶ ɧɚɝɪɟɜɚɟɬ ɠɢɞɤɨɫɬɶ ɜ ɫɨɫɭɞɟ ɛɨɥɶɲɟ, ɱɟɦ
ɫɚɦ ɫɨɫɭɞ. ɉɨɷɬɨɦɭ, ɞɚɠɟ ɟɫɥɢ ɤɪɵɲɤɚ ɫɨɫɭɞɚ ɧɟ ɝɨɪɹɱɚɹ ɩɪɢ ɩɪɢɤɨɫɧɨɜɟɧɢɢ ɤ
ɧɟɣ ɜ ɦɨɦɟɧɬ ɢɡɜɥɟɱɟɧɢɹ ɢɡ ɩɟɱɢ, ɩɨɦɧɢɬɟ, ɱɬɨ ɩɪɨɞɭɤɬ/ɠɢɞɤɨɫɬɶ ɩɪɢ ɫɧɹɬɢɢ
60
Downloaded From Microwave-Manual.com Manuals
ɤɪɵɲɤɢ ɛɭɞɟɬ ɢɫɩɭɫɤɚɬɶ ɬɨ ɠɟ ɤɨɥɢɱɟɫɬɜɨ ɩɚɪɚ ɢ/ɢɥɢ ɪɚɡɛɪɵɡɝɢɜɚɬɶɫɹ ɬɚɤ ɠɟ, ɤɚɤ
ɢ ɜ ɫɥɭɱɚɟ ɬɪɚɞɢɰɢɨɧɧɨɝɨ ɩɪɢɝɨɬɨɜɥɟɧɢɹ.
13.- ȼɫɟɝɞɚ ɩɪɨɜɟɪɹɣɬɟ ɫɚɦɢ ɬɟɦɩɟɪɚɬɭɪɭ ɩɪɢɝɨɬɚɜɥɢɜɚɟɦɨɣ ɩɢɳɢ, ɨɫɨɛɟɧɧɨ ɟɫɥɢ
ȼɵ ɪɚɡɨɝɪɟɜɚɟɬɟ ɢɥɢ ɩɪɢɝɨɬɚɜɥɢɜɚɟɬɟ ɩɪɨɞɭɤɬɵ/ɠɢɞɤɨɫɬɢ ɞɥɹ ɦɚɥɟɧɶɤɢɯ ɞɟɬɟɣ.
Ɋɟɤɨɦɟɧɞɭɟɬɫɹ ɧɢɤɨɝɞɚ ɧɟ ɩɪɨɛɨɜɚɬɶ ɩɪɨɞɭɤɬɵ/ɠɢɞɤɨɫɬɢ ɧɟɩɨɫɪɟɞɫɬɜɟɧɧɨ ɢɡ
ɩɟɱɢ, ɚ ɨɫɬɚɜɢɬɶ ɢɯ ɧɚ ɧɟɫɤɨɥɶɤɨ ɦɢɧɭɬ ɢ ɩɟɪɟɦɟɲɚɬɶ ɩɪɨɞɭɤɬɵ/ɠɢɞɤɨɫɬɢ ɞɥɹ
ɪɚɜɧɨɦɟɪɧɨɝɨ ɪɚɫɩɪɟɞɟɥɟɧɢɹ ɬɟɩɥɚ.
14.- ɉɪɨɞɭɤɬɵ, ɫɨɞɟɪɠɚɳɢɟ ɫɦɟɫɶ ɠɢɪɚ ɢ ɜɨɞɵ (ɧɚɩɪɢɦɟɪ, ɛɭɥɶɨɧ), ɫɥɟɞɭɟɬ
ɨɫɬɚɜɥɹɬɶ ɜ ɩɟɱɢ ɧɚ 30-60 ɫɟɤɭɧɞ ɩɨɫɥɟ ɟɟ ɜɵɤɥɸɱɟɧɢɹ. ɗɬɨ ɩɨɡɜɨɥɢɬ ɫɦɟɫɢ
ɨɫɟɫɬɶ, ɚ ɬɚɤɠɟ ɢɡɛɟɠɚɬɶ ɤɢɩɟɧɢɹ ɩɪɢ ɩɨɦɟɳɟɧɢɢ ɜ ɩɪɨɞɭɤɬ/ɠɢɞɤɨɫɬɶ ɥɨɠɤɢ ɢɥɢ
ɩɪɢ ɞɨɛɚɜɥɟɧɢɢ ɛɭɥɶɨɧɧɨɝɨ ɤɭɛɢɤɚ
15. – ɉɪɢ ɩɪɢɝɨɬɨɜɥɟɧɢɢ/ɜɚɪɤɟ ɩɪɨɞɭɤɬɚ/ɠɢɞɤɨɫɬɢ ɩɨɦɧɢɬɟ, ɱɬɨ ɟɫɬɶ ɧɟɤɨɬɨɪɵɟ
ɜɢɞɵ ɛɥɸɞ, ɧɚɩɪɢɦɟɪ ɪɨɠɞɟɫɬɜɟɧɫɤɢɣ ɩɭɞɢɧɝ, ɦɚɪɦɟɥɚɞ, ɢɡɦɟɥɶɱɟɧɧɵɟ
ɫɭɯɨɮɪɭɤɬɵ, ɤɨɬɨɪɵɟ ɛɵɫɬɪɨ ɧɚɝɪɟɜɚɸɬɫɹ. ɉɪɢ ɪɚɡɨɝɪɟɜɚɧɢɢ ɢɥɢ ɩɪɢɝɨɬɨɜɥɟɧɢɢ
ɩɪɨɞɭɤɬɨɜ ɫ ɜɵɫɨɤɢɦ ɫɨɞɟɪɠɚɧɢɟɦ ɠɢɪɚ ɢɥɢ ɫɚɯɚɪɚ ɧɟ ɢɫɩɨɥɶɡɭɣɬɟ
ɩɥɚɫɬɦɚɫɫɨɜɭɸ ɩɨɫɭɞɭ.
16.- ɋɨɫɭɞɵ ɦɨɝɭɬ ɧɚɝɪɟɜɚɬɶɫɹ ɜɫɥɟɞɫɬɜɢɟ ɩɟɪɟɞɚɱɢ ɬɟɩɥɚ ɨɬ ɪɚɡɨɝɪɟɜɚɟɦɨɝɨ
ɩɪɨɞɭɤɬɚ. ȼ ɨɫɨɛɟɧɧɨɫɬɢ ɷɬɨ ɩɪɨɢɫɯɨɞɢɬ, ɤɨɝɞɚ ɩɥɚɫɬɢɤɨɜɚɹ ɨɛɟɪɬɤɚ ɩɨɤɪɵɜɚɟɬ
ɜɟɪɯɧɸɸ ɱɚɫɬɶ ɢ ɪɭɱɤɢ ɫɨɫɭɞɚ. ȼ ɷɬɨɦ ɫɥɭɱɚɟ ɞɥɹ ɩɟɪɟɦɟɳɟɧɢɹ ɫɨɫɭɞɚ
ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɬɶ ɤɭɯɨɧɧɵɟ ɪɭɤɚɜɢɰɵ.
17.- Ⱦɥɹ ɫɧɢɠɟɧɢɹ ɪɢɫɤɚ ɜɨɡɝɨɪɚɧɢɹ ɜ ɩɨɥɨɫɬɢ ɩɟɱɢ:
a) ɇɟ ɩɟɪɟɠɚɪɢɜɚɣɬɟ ɩɪɨɞɭɤɬɵ. ȼɧɢɦɚɬɟɥɶɧɨ ɫɥɟɞɢɬɟ ɡɚ ɩɟɱɶɸ, ɟɫɥɢ ɜɧɭɬɪɶ ɟɟ
ɛɵɥɢ ɩɨɦɟɳɟɧɵ ɛɭɦɚɝɚ, ɩɥɚɫɬɦɚɫɫɚ ɢɥɢ ɞɪɭɝɢɟ ɜɨɫɩɥɚɦɟɧɹɸɳɢɟɫɹ ɦɚɬɟɪɢɚɥɵ ɫ
ɰɟɥɶɸ ɭɫɤɨɪɟɧɢɹ ɩɪɢɝɨɬɨɜɥɟɧɢɹ.
b) ɍɞɚɥɢɬɟ ɦɟɬɚɥɥɢɱɟɫɤɢɟ ɡɚɫɬɟɠɤɢ ɫ ɩɚɤɟɬɨɜ ɩɟɪɟɞ ɬɟɦ ɤɚɤ ɩɨɦɟɫɬɢɬɶ ɩɚɤɟɬ ɜ
ɩɟɱɶ.
c) ȿɫɥɢ ɩɪɨɢɡɨɲɥɨ ɜɨɡɝɨɪɚɧɢɟ ɦɚɬɟɪɢɚɥɨɜ ɜɧɭɬɪɢ ɩɟɱɢ, ɭɞɟɪɠɢɜɚɣɬɟ ɞɜɟɪɰɭ ɩɟɱɢ
ɡɚɤɪɵɬɨɣ, ɨɬɤɥɸɱɢɬɟ ɩɟɱɶ ɨɬ ɫɟɬɢ ɢɥɢ ɨɬɤɥɸɱɢɬɟ ɬɨɤ ɧɚ ɩɚɧɟɥɢ, ɝɞɟ ɪɚɫɩɨɥɨɠɟɧ
ɩɪɟɞɨɯɪɚɧɢɬɟɥɶ ɢɥɢ ɚɜɬɨɦɚɬɢɱɟɫɤɢɣ ɜɵɤɥɸɱɚɬɟɥɶ.
ɋɏȿɆȺ
61
Downloaded From Microwave-Manual.com Manuals
(1) ɋɢɫɬɟɦɚ ɩɪɟɞɨɯɪɚɧɢɬɟɥɶɧɨɝɨ
ɡɚɤɪɵɬɢɹ ɞɜɟɪɰɵ
(2) Ɉɤɧɨ ɩɟɱɢ
(3) ȼɟɧɬɢɥɹɰɢɨɧɧɵɟ ɨɬɜɟɪɫɬɢɹ
ɩɟɱɢ
(4) ȼɪɚɳɚɸɳɟɟɫɹ ɨɫɧɨɜɚɧɢɟ
(5) ɋɬɟɤɥɹɧɧɵɣ ɩɨɞɧɨɫ
(6) ɉɚɧɟɥɶ ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɹ
(7) Ɋɟɲɟɬɤɚ
62
Downloaded From Microwave-Manual.com Manuals
ɉȺɇȿɅɖ ɍɉɊȺȼɅȿɇɂə
(1)
(2)
Ƚɪɢɥɶ
(5)ɉɚɦɹɬɶ
ȾɂɋɉɅȿɃ
(3)
ɉɪɢɝɨɬɨɜɥɟɧɢɟ ɧɚ ɦɢɤɪɨɜɨɥɧɚɯ
(4)
Ʉɨɦɛɢɧɢɪɨɜɚɧɧɨɟ ɩɪɢɝɨɬɨɜɥɟɧɢɟ
(6)Ɋɚɡɦɨɪɚɠɢɜɚɧɢɟ
(7)Ɇɟɧɸ
(8)Ɍɚɣɦɟɪ/ȼɟɫ
(5)
(10) ɉɚɭɡɚ/Ɉɬɦɟɧɚ
ɇɚɱɚɥɨ
ɂɇɋɌɊɍɄɐɂɂ ɉɈ ɂɋɉɈɅɖɁɈȼȺɇɂɘ
1.- Ȼɚɡɨɜɚɹ Ɏɭɧɤɰɢɹ ɉɪɢɝɨɬɨɜɥɟɧɢɹ ɧɚ Ɇɢɤɪɨɜɨɥɧɚɯ
Ɉɞɧɢɦ ɧɚɠɚɬɢɟɦ ɤɧɨɩɤɢ ȼɵ ɦɨɠɟɬɟ ɧɚɱɚɬɶ ɝɨɬɨɜɢɬɶ. ɗɬɚ ɮɭɧɤɰɢɹ ɨɱɟɧɶ ɭɞɨɛɧɚ
ɞɥɹ ɛɵɫɬɪɨɝɨ ɪɚɡɨɝɪɟɜɚ ɫɬɚɤɚɧɚ ɜɨɞɵ ɢ ɬ.ɞ.
ɉɪɢɦɟɪ: ɱɬɨɛɵ ɪɚɡɨɝɪɟɬɶ ɫɬɚɤɚɧ ɜɨɞɵ
a) ɍɫɬɚɧɨɜɢɬɟ ɫɬɚɤɚɧ ɫ ɜɨɞɨɣ ɧɚ ɜɪɚɳɚɸɳɢɣɫɹ ɩɨɞɧɨɫ ɢ ɡɚɤɪɨɣɬɟ ɞɜɟɪɰɭ.
b) ɇɚɠɦɢɬɟ ɤɧɨɩɤɭ («ɇɚɱɚɥɨ»), ɦɢɤɪɨɜɨɥɧɨɜɚɹ ɩɟɱɶ ɧɚɱɧɟɬ ɪɚɛɨɬɚɬɶ ɧɚ 100%
ɦɨɳɧɨɫɬɢ ɜ ɬɟɱɟɧɢɟ 1 ɦɢɧɭɬɵ.
c) ɉɨ ɡɚɜɟɪɲɟɧɢɢ ɩɪɨɡɜɭɱɚɬ 5 ɬɨɧɤɢɯ ɫɢɝɧɚɥɨɜ.
2.- Ɏɭɧɤɰɢɹ ɉɪɢɝɨɬɨɜɥɟɧɢɹ ɧɚ ɦɢɤɪɨɜɨɥɧɚɯ
63
Downloaded From Microwave-Manual.com Manuals
Ⱦɚɧɧɚɹ ɮɭɧɤɰɢɹ ɢɦɟɟɬ ɞɜɚ ɪɟɠɢɦɚ
1) Ɏɭɧɤɰɢɹ ɛɵɫɬɪɨɝɨ ɪɚɡɨɝɪɟɜɚ (100% ɦɨɳɧɨɫɬɢ).
ɉɪɢɦɟɪ: ɪɚɡɨɝɪɟɬɶ ɩɪɨɞɭɤɬɵ ɩɪɢ 100% ɦɨɳɧɨɫɬɢ ɜ ɬɟɱɟɧɢɟ 5 ɦɢɧɭɬ.
a) ɉɨɜɨɪɚɱɢɜɚɣɬɟ ɪɭɱɤɭ («Ɍɚɣɦɟɪ/ȼɟɫ») ɞɨ ɬɟɯ ɩɨɪ, ɩɨɤɚ ɧɚ ɞɢɫɩɥɟɟ ɧɟ
ɩɨɹɜɢɬɫɹ “5:00”.
b) ɇɚɠɦɢɬɟ ɤɧɨɩɤɭ («ɇɚɱɚɥɨ»).
2) Ɏɭɧɤɰɢɹ ɫ ɪɭɱɧɵɦ ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɟɦ
ɉɪɢɦɟɪ: ɪɚɡɨɝɪɟɬɶ ɩɪɨɞɭɤɬɵ ɩɪɢ 70% ɦɨɳɧɨɫɬɢ ɜ ɬɟɱɟɧɢɟ 10 ɦɢɧɭɬ.
a) ɇɚɠɦɢɬɟ ɤɧɨɩɤɭ “Micro” («ɉɪɢɝɨɬɨɜɥɟɧɢɟ ɧɚ ɦɢɤɪɨɜɨɥɧɚɯ»), ɜɵɛɟɪɢɬɟ
70% ɦɨɳɧɨɫɬɢ.
b) ɉɨɜɨɪɚɱɢɜɚɣɬɟ ɪɭɱɤɭ («Ɍɚɣɦɟɪ/ȼɟɫ») ɞɨ ɬɟɯ ɩɨɪ, ɩɨɤɚ ɧɚ ɞɢɫɩɥɟɟ ɧɟ
ɩɨɹɜɢɬɫɹ “10:00”.
c) ɇɚɠɦɢɬɟ ɤɧɨɩɤɭ («ɇɚɱɚɥɨ»).
ɂɦɟɸɬɫɹ
5
ɭɪɨɜɧɟɣ
ɦɨɳɧɨɫɬɢ,
ɦɚɤɫɢɦɚɥɶɧɚɹ
ɩɪɨɞɨɥɠɢɬɟɥɶɧɨɫɬɶ ɪɚɡɨɝɪɟɜɚ ɫɨɫɬɚɜɥɹɟɬ 60 ɦɢɧɭɬ.
ɑɢɫɥɨ
ɧɚɠɚɬɢɣ
1
2
3
4
5
Ɇɨɳɧɨɫɬɶ
ɦɢɤɪɨɜɨɥɧɨɜɨɣ ɩɟɱɢ
100%
70%
50%
30%
10%
ɩɪɨɝɪɚɦɦɢɪɭɟɦɚɹ
Ɉɬɨɛɪɚɠɟɧɢɟ
ɧɚ ɞɢɫɩɥɟɟ
P100
P70
P50
P30
P10
3.- Ɋɚɡɦɨɪɚɠɢɜɚɧɢɟ
ȼɵɛɟɪɢɬɟ ɬɢɩ ɩɪɨɞɭɤɬɚ ɢ ɜɟɫ. ɉɟɱɶ ɚɜɬɨɦɚɬɢɱɟɫɤɢ ɩɨɦɨɠɟɬ
ɡɚɩɪɨɝɪɚɦɦɢɪɨɜɚɬɶ ɭɪɨɜɟɧɶ ɦɨɳɧɨɫɬɢ ɢ ɩɪɨɞɨɥɠɢɬɟɥɶɧɨɫɬɶ ɪɚɡɨɝɪɟɜɚ.
ɉɪɢɦɟɪ: ɪɚɡɦɨɪɨɡɢɬɶ 0,5 ɤɝ ɡɚɦɨɪɨɠɟɧɧɨɝɨ ɦɹɫɚ.
ȼɚɦ
a) ɇɚɠɦɢɬɟ ɤɧɨɩɤɭ («Ɋɚɡɦɨɪɚɠɢɜɚɧɢɟ») ɞɥɹ ɜɵɛɨɪɚ ɪɟɠɢɦɚ “d-1”
b) ɉɨɜɟɪɧɢɬɟ ɪɭɱɤɭ («Ɍɚɣɦɟɪ/ȼɟɫ»), ɱɬɨɛɵ ɡɚɩɪɨɝɪɚɦɦɢɪɨɜɚɬɶ ɜɟɫ 0,5 ɤɝ.
c) ɇɚɠɦɢɬɟ ɤɧɨɩɤɭ («ɇɚɱɚɥɨ»).
ȼɟɫ ɦɹɫɚ ɞɨɥɠɟɧ ɛɵɬɶ ɦɟɧɶɲɟ 2 ɤɝ.
ȼɟɫ ɪɵɛɵ ɞɨɥɠɟɧ ɛɵɬɶ ɦɟɧɶɲɟ 1 ɤɝ.
ɉɪɢɦɟɱɚɧɢɟ: “d-1” ɨɛɨɡɧɚɱɚɟɬ ɪɚɡɦɨɪɚɠɢɜɚɧɢɟ
ɪɚɡɦɨɪɚɠɢɜɚɧɢɟ ɪɵɛɵ
ɦɹɫɚ,
“d-2”
ɨɛɨɡɧɚɱɚɟɬ
4.- Ɏɭɧɤɰɢɹ Ɇɟɧɸ
ȼɚɦ ɧɭɠɧɨ ɬɨɥɶɤɨ ɜɵɛɪɚɬɶ ɬɢɩ ɢ ɜɟɫ ɩɪɨɞɭɤɬɚ, ɩɟɱɶ ɚɜɬɨɦɚɬɢɱɟɫɤɢ ɩɨɦɨɠɟɬ ȼɚɦ
ɡɚɩɪɨɝɪɚɦɦɢɪɨɜɚɬɶ ɦɨɳɧɨɫɬɶ ɢ ɜɪɟɦɹ ɩɪɢɝɨɬɨɜɥɟɧɢɹ.
ɉɪɢɦɟɪ: ɮɭɧɤɰɢɹ ɦɟɧɸ ɞɥɹ ɩɪɢɝɨɬɨɜɥɟɧɢɹ 0,4 ɤɝ ɪɵɛɵ.
a) ɇɚɠɦɢɬɟ ɤɧɨɩɤɭ («Ɏɭɧɤɰɢɹ Ɇɟɧɸ») ɞɥɹ ɜɵɛɨɪɚ ɪɟɠɢɦɚ A-4.
b) ɉɨɜɟɪɧɢɬɟ ɪɭɱɤɭ («Ɍɚɣɦɟɪ/ȼɟɫ»), ɱɬɨɛɵ ɡɚɩɪɨɝɪɚɦɦɢɪɨɜɚɬɶ ɜɟɫ 0,4 ɤɝ.
64
Downloaded From Microwave-Manual.com Manuals
c) ɇɚɠɦɢɬɟ ɤɧɨɩɤɭ («ɇɚɱɚɥɨ»).
ɑɢɫɥɨ
ɧɚɠɚɬɢɣ/
ɜɟɫ/ɦɟɧɸ
1
2
3
4
5
6
7
8
A-1
ɇɚɝɪɟɬɶ
A-2
Ɉɜɨɳɢ
A-3
Ɇɚɤɚɪɨɧɵ
A-4
Ɋɵɛɚ
A-5
ɐɵɩɥɟɧɨɤ
A-6
Ɍɟɥɹɬɢɧɚ
0,1
0,2
0,3
0,4
0,5
0,6
0,1
0,2
0,3
0,4
0,5
0,6
1PC
2PC
0,2
0,3
0,4
0,5
0,6
0,8
1,0
0,2
0,4
0,6
0,8
1,0
1,2
1,5
1,8
0,2
0,3
0,4
0,5
0,6
0,8
1,0
5.- Ɏɭɧɤɰɢɹ Ƚɪɢɥɶ
Ⱦɚɧɧɚɹ ɮɭɧɤɰɢɹ ɢɦɟɟɬ ɞɜɚ ɪɟɠɢɦɚ. ɇɚɠɦɢɬɟ ɤɧɨɩɤɭ («Ƚɪɢɥɶ») ɞɥɹ ɜɵɛɨɪɚ
ɨɞɧɨɝɨ ɢɡ ɫɥɟɞɭɸɳɢɯ ɪɟɠɢɦɨɜ (ɦɚɤɫɢɦɚɥɶɧɨɟ ɜɪɟɦɹ ɩɪɢɝɨɬɨɜɥɟɧɢɹ ɫɨɫɬɚɜɥɹɟɬ
60 ɦɢɧɭɬ):
Ɋɟɠɢɦ 1: 85% ɦɨɳɧɨɫɬɢ ɝɪɢɥɹ, ɧɚ ɞɢɫɩɥɟɟ ɩɨɹɜɢɬɫɹ «G-1».
Ɋɟɠɢɦ 2: 50% ɦɨɳɧɨɫɬɢ ɝɪɢɥɹ, ɧɚ ɞɢɫɩɥɟɟ ɩɨɹɜɢɬɫɹ «G-2».
ɉɪɢɦɟɪ: ɠɚɪɢɬɶ ɧɚ ɝɪɢɥɟ ɜ ɬɟɱɟɧɢɟ 20 ɦɢɧɭɬ.
a) ɇɚɠɦɢɬɟ ɤɧɨɩɤɭ («Ƚɪɢɥɶ») para seleccionar “G-1”.
b) Ɂɚɩɪɨɝɪɚɦɦɢɪɭɣɬɟ ɜɪɟɦɹ ɩɪɢɝɨɬɨɜɥɟɧɢɹ ɧɚ “20:00”, ɩɨɜɨɪɚɱɢɜɚɹ ɪɭɱɤɭ
(«Ɍɚɣɦɟɪ/ȼɟɫ»).
c) ɇɚɠɦɢɬɟ ɤɧɨɩɤɭ («ɇɚɱɚɥɨ»).
ɉɪɢ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɢ ɮɭɧɤɰɢɢ ɝɪɢɥɹ ɩɪɨɞɭɤɬɵ ɧɟ ɧɚɝɪɟɜɚɸɬɫɹ ɫ ɩɨɦɨɳɶɸ
ɦɢɤɪɨɜɨɥɧ. Ɍɟɩɥɨ ɜ ɷɬɨɦ ɫɥɭɱɚɟ ɢɡɥɭɱɚɟɬɫɹ ɦɟɬɚɥɥɢɱɟɫɤɢɦ ɧɚɝɪɟɜɚɬɟɥɟɦ,
ɪɚɫɩɨɥɨɠɟɧɧɵɦ ɜ ɜɟɪɯɧɟɣ ɱɚɫɬɢ ɩɟɱɢ.
ɉɪɢ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɢ ɮɭɧɤɰɢɢ ɝɪɢɥɹ ɜɪɟɦɹ ɩɪɢɝɨɬɨɜɥɟɧɢɹ ɞɟɥɢɬɫɹ ɧɚ ɞɜɟ ɮɚɡɵ. ɉɨ
ɨɤɨɧɱɚɧɢɢ ɩɟɪɜɨɣ ɩɨɥɨɜɢɧɵ ɩɪɢɝɨɬɨɜɥɟɧɢɹ ɩɪɨɝɪɚɦɦɚ ɚɜɬɨɦɚɬɢɱɟɫɤɢ
ɨɫɬɚɧɨɜɢɬɫɹ, ɢ ɩɪɨɡɜɭɱɚɬ 2 ɬɨɧɤɢɯ ɫɢɝɧɚɥɚ, ɭɤɚɡɵɜɚɸɳɢɯ ȼɚɦ, ɱɬɨ ɧɭɠɧɨ
ɨɬɤɪɵɬɶ ɩɟɱɶ ɢ ɩɟɪɟɜɟɪɧɭɬɶ ɩɪɨɞɭɤɬ. ɉɟɪɟɜɟɪɧɭɜ ɩɪɨɞɭɤɬ, ɡɚɤɪɨɣɬɟ ɞɜɟɪɰɭ ɢ
ɧɚɠɦɢɬɟ ɤɧɨɩɤɭ («ɇɚɱɚɥɨ»). ɉɟɱɶ ɩɪɨɞɨɥɠɢɬ ɜɬɨɪɭɸ ɮɚɡɭ ɩɪɢɝɨɬɨɜɥɟɧɢɹ. ȿɫɥɢ
ȼɵ ɧɟ ɠɟɥɚɟɬɟ ɩɟɪɟɜɨɪɚɱɢɜɚɬɶ ɩɪɨɞɭɤɬ, ɩɟɱɶ ɩɪɨɞɨɥɠɢɬ ɪɚɛɨɬɭ ɩɨɫɥɟ 1-ɦɢɧɭɬɧɨɣ
ɩɚɭɡɵ.
6.- Ɏɭɧɤɰɢɹ Ʉɨɦɛɢɧɢɪɨɜɚɧɧɨɝɨ ɩɪɢɝɨɬɨɜɥɟɧɢɹ
Ⱦɚɧɧɵɣ ɩɪɢɛɨɪ ɩɪɟɞɨɫɬɚɜɥɹɟɬ ȼɚɦ ɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɶ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɬɶ ɞɜɚ ɪɟɠɢɦɚ
ɮɭɧɤɰɢɢ ɤɨɦɛɢɧɢɪɨɜɚɧɧɨɝɨ ɩɪɢɝɨɬɨɜɥɟɧɢɹ.
Ɋɟɠɢɦ 1: ɮɭɧɤɰɢɹ ɤɨɦɛɢɧɢɪɨɜɚɧɧɨɝɨ ɩɪɢɝɨɬɨɜɥɟɧɢɹ (55% microondas + 45% grill).
ɇɚ ɞɢɫɩɥɟɟ ɩɨɹɜɢɬɫɹ: “C-1”.
Ɋɟɠɢɦ 2: ɮɭɧɤɰɢɹ ɤɨɦɛɢɧɢɪɨɜɚɧɧɨɝɨ ɩɪɢɝɨɬɨɜɥɟɧɢɹ (30% microondas + 70%).
ɇɚ ɞɢɫɩɥɟɟ ɩɨɹɜɢɬɫɹ: “C-2”.
ɉɪɢɦɟɪ: ɝɨɬɨɜɢɬɶ ɜ ɪɟɠɢɦɟ 2 ɜ ɬɟɱɟɧɢɟ 15 ɦɢɧɭɬ.
a) ɇɚɠɦɢɬɟ ɤɧɨɩɤɭ («Ʉɨɦɛɢɧɢɪɨɜɚɧɧɨɟ ɩɪɢɝɨɬɨɜɥɟɧɢɟ») ɢ ɜɵɛɟɪɢɬɟ ɪɟɠɢɦ “C2”.
b) Ɂɚɩɪɨɝɪɚɦɦɢɪɭɣɬɟ ɜɪɟɦɹ ɩɪɢɝɨɬɨɜɥɟɧɢɹ ɧɚ “15:00”, ɩɨɜɨɪɚɱɢɜɚɹ ɪɭɱɤɭ
(«Ɍɚɣɦɟɪ/ȼɟɫ»).
c) ɇɚɠɦɢɬɟ ɤɧɨɩɤɭ («ɇɚɱɚɥɨ»).
65
Downloaded From Microwave-Manual.com Manuals
7.- Ɏɭɧɤɰɢɹ ɩɚɦɹɬɢ
ɋ ɩɨɦɨɳɶɸ ɞɚɧɧɨɣ ɮɭɧɤɰɢɢ ɦɨɠɧɨ ɜɜɟɫɬɢ ɜ ɩɚɦɹɬɶ ɧɟɤɨɬɨɪɵɟ ɩɪɨɝɪɚɦɦɵ ɫ ɬɟɦ
ɱɬɨɛɵ ɧɟ ɩɪɢɛɟɝɚɬɶ ɤ ɩɨɜɬɨɪɧɨɦɭ ɩɪɨɝɪɚɦɦɢɪɨɜɚɧɢɸ ɜɪɟɦɟɧɢ ɢ ɦɨɳɧɨɫɬɢ.
a) ȿɫɥɢ ɩɚɦɹɬɶ ɟɳɟ ɧɟ ɩɪɨɝɪɚɦɦɢɪɨɜɚɥɚɫɶ, ɧɚɠɦɢɬɟ ɤɧɨɩɤɭ («ɉɚɦɹɬɶ»). ɇɚ
ɞɢɫɩɥɟɟ ɩɨɹɜɢɬɫɹ “1”. ȼɜɟɞɢɬɟ ɦɨɳɧɨɫɬɶ ɢ ɜɪɟɦɹ ɩɪɢɝɨɬɨɜɥɟɧɢɹ ɢ ɫɧɨɜɚ ɧɚɠɦɢɬɟ
ɤɧɨɩɤɭ («ɉɚɦɹɬɶ»). ɉɪɨɝɪɚɦɦɚ ɛɭɞɟɬ ɜɜɟɞɟɧɚ ɜ ɩɚɦɹɬɶ. ȿɫɥɢ ȼɵ ɧɚɠɦɟɬɟ
ɤɧɨɩɤɭ («ɇɚɱɚɥɨ») ɜɦɟɫɬɨ («ɉɚɦɹɬɶ»), ɩɟɱɶ ɧɚɱɧɟɬ ɪɚɛɨɬɚɬɶ, ɚ ɩɪɨɝɪɚɦɦɚ
ɨɫɬɚɧɟɬɫɹ ɜ ɩɚɦɹɬɢ.
b) ȿɫɥɢ ȼɵ ɭɠɟ ɩɪɨɝɪɚɦɦɢɪɨɜɚɥɢ ɩɚɦɹɬɶ, ɩɪɢ ɧɚɠɚɬɢɢ ɤɧɨɩɤɢ («ɉɚɦɹɬɶ») ɧɚ
ɞɢɫɩɥɟɟ ɩɨɹɜɢɬɫɹ “1”, ɢ ɩɟɱɶ ɩɨɫɥɟ ɧɚɠɚɬɢɹ ɤɧɨɩɤɢ («ɇɚɱɚɥɨ») ɛɭɞɟɬ ɪɚɛɨɬɚɬɶ ɜ
ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɢ ɫ ɜɜɟɞɟɧɧɨɣ ɩɪɨɝɪɚɦɦɨɣ.
ɉɪɢ ɜɪɟɦɟɧɧɨɦ ɨɬɤɥɸɱɟɧɢɢ ɬɨɤɚ ɩɪɨɝɪɚɦɦɚ ɫɜɨɸ ɪɚɛɨɬɭ ɧɟ ɜɨɡɨɛɧɨɜɢɬ.
8.- ȻɅɈɄɂɊɈȼɄȺ ȾɅə ȻȿɁɈɉȺɋɇɈɋɌɂ ȾȿɌȿɃ
ɇɚɠɦɢɬɟ ɤɧɨɩɤɭ («ɉɚɭɡɚ/Ɉɬɦɟɧɚ») ɬɪɢ ɪɚɡɚ ɞɥɹ ɬɨɝɨ, ɱɬɨɛɵ ɡɚɩɟɪɟɬɶ ɩɪɢɛɨɪ.
ɋɧɨɜɚ ɧɚɠɦɢɬɟ ɤɧɨɩɤɭ («ɉɚɭɡɚ/Ɉɬɦɟɧɚ») ɬɪɢ ɪɚɡɚ, ɱɬɨɛɵ ɨɬɤɪɵɬɶ ɩɪɢɛɨɪ ɢ
ɜɨɫɫɬɚɧɨɜɢɬɶ ɟɝɨ ɮɭɧɤɰɢɢ.
9.- Ʉɧɨɩɤɚ («ɉɚɭɡɚ/Ɉɬɦɟɧɚ»)
a) ȿɫɥɢ ɜɨ ɜɪɟɦɹ ɜɵɩɨɥɧɟɧɢɹ ɤɚɤɨɣ-ɥɢɛɨ ɨɩɟɪɚɰɢɢ ɧɚɠɚɬɶ ɤɧɨɩɤɭ
(«ɉɚɭɡɚ/Ɉɬɦɟɧɚ») ɩɟɱɶ ɨɫɬɚɧɨɜɢɬ ɫɜɨɸ ɪɚɛɨɬɭ.
b) ȿɫɥɢ ɛɵɥɚ ɡɚɩɭɳɟɧɚ ɤɚɤɚɹ-ɥɢɛɨ ɩɪɨɝɪɚɦɦɚ, ɢ ɛɵɥɚ ɧɚɠɚɬɚ ɤɧɨɩɤɚ («ɇɚɱɚɥɨ»),
ɩɪɢ ɧɚɠɚɬɢɢ ɧɚ ɤɧɨɩɤɭ
(«ɉɚɭɡɚ/Ɉɬɦɟɧɚ») ɛɭɞɭɬ ɨɬɦɟɧɟɧɵ ɜɫɟ
ɡɚɩɪɨɝɪɚɦɦɢɪɨɜɚɧɧɵɟ ɮɭɧɤɰɢɢ.
ɍɏɈȾ ɁȺ ɆɂɄɊɈȼɈɅɇɈȼɈɃ ɉȿɑɖɘ
1.- ȼɵɤɥɸɱɚɣɬɟ ɩɟɱɶ ɢ ɜɵɧɢɦɚɣɬɟ ɲɬɟɩɫɟɥɶɧɭɸ ɜɢɥɤɭ ɢɡ ɪɨɡɟɬɤɢ.
2.- ɉɨɞɞɟɪɠɢɜɚɣɬɟ ɜɧɭɬɪɟɧɧɸɸ ɱɚɫɬɶ ɩɟɱɢ ɜ ɱɢɫɬɨɬɟ. ȼ ɫɥɭɱɚɟ ɩɪɢɫɬɚɜɚɧɢɹ
ɪɚɡɛɪɵɡɝɚɜɲɢɯɫɹ ɩɪɨɞɭɤɬɨɜ ɢɥɢ ɩɪɨɥɢɜɲɢɯɫɹ ɠɢɞɤɨɫɬɟɣ ɤ ɫɬɟɧɤɚɦ ɩɟɱɢ,
ɩɪɨɬɪɢɬɟ ɢɯ ɬɨɧɤɨɣ ɲɟɪɫɬɹɧɨɣ ɬɤɚɧɶɸ. ɇɟ ɪɟɤɨɦɟɧɞɭɟɬɫɹ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɬɶ ɫɢɥɶɧɵɟ
ɢɥɢ ɚɛɪɚɡɢɜɧɵɟ ɦɨɸɳɢɟ ɫɪɟɞɫɬɜɚ.
3.- ȼɧɭɬɪɟɧɧɸɸ ɩɨɜɟɪɯɧɨɫɬɶ ɫɥɟɞɭɟɬ ɨɱɢɳɚɬɶ ɜɥɚɠɧɨɣ ɬɤɚɧɶɸ. Ⱦɥɹ
ɩɪɟɞɨɬɜɪɚɳɟɧɢɹ ɩɨɜɪɟɠɞɟɧɢɣ ɪɚɛɨɱɢɯ ɞɟɬɚɥɟɣ ɜɧɭɬɪɢ ɩɟɱɢ ɫɥɟɞɭɟɬ ɢɡɛɟɝɚɬɶ
ɩɪɨɧɢɤɧɨɜɟɧɢɹ ɜɨɞɵ ɜ ɜɟɧɬɢɥɹɰɢɨɧɧɵɟ ɨɬɜɟɪɫɬɢɹ.
4. ɇɟ ɞɨɩɭɫɤɚɣɬɟ ɧɚɦɨɤɚɧɢɹ ɉɚɧɟɥɢ ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɹ. ɉɪɨɬɢɪɚɣɬɟ ɟɝɨ ɦɹɝɤɨɣ ɜɥɚɠɧɨɣ
ɬɤɚɧɶɸ. Ⱦɥɹ ɱɢɫɬɤɢ ɉɚɧɟɥɢ ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɹ ɧɟ ɩɪɢɦɟɧɹɣɬɟ ɦɨɸɳɢɟ ɫɪɟɞɫɬɜɚ,
ɚɛɪɚɡɢɜɧɵɟ ɨɱɢɫɬɢɬɟɥɢ ɢɥɢ ɩɭɥɶɜɟɪɢɡɚɬɨɪɵ.
5.- ɉɪɢ ɫɤɨɩɥɟɧɢɢ ɩɚɪɚ ɧɚ ɜɧɭɬɪɟɧɧɟɣ ɢɥɢ ɜɧɟɲɧɟɣ ɫɬɨɪɨɧɟ ɞɜɟɪɰɵ ɩɟɱɢ
ɩɪɨɬɪɢɬɟ ɟɝɨ ɦɹɝɤɨɣ ɬɤɚɧɶɸ. ɋɤɨɩɥɟɧɢɟ ɩɚɪɚ ɦɨɠɟɬ ɩɪɨɢɫɯɨɞɢɬɶ ɩɪɢ
ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɢ ɩɟɱɢ ɜ ɭɫɥɨɜɢɹɯ ɜɵɫɨɤɨɣ ɜɥɚɠɧɨɫɬɢ, ɨɞɧɚɤɨ ɚɛɫɨɥɸɬɧɨ ɧɟ
ɫɜɢɞɟɬɟɥɶɫɬɜɭɟɬ ɨ ɧɚɪɭɲɟɧɢɢ ɪɚɛɨɬɵ ɩɪɢɛɨɪɚ.
66
Downloaded From Microwave-Manual.com Manuals
6.- ȼɪɚɳɚɸɳɢɣɫɹ ɫɬɟɤɥɹɧɧɵɣ ɩɨɞɧɨɫ ɫɥɟɞɭɟɬ ɩɟɪɢɨɞɢɱɟɫɤɢ ɫɧɢɦɚɬɶ ɢ ɱɢɫɬɢɬɶ.
ȼɪɚɳɚɸɳɢɣɫɹ ɩɨɞɧɨɫ ɫɥɟɞɭɟɬ ɦɵɬɶ ɜ ɝɨɪɹɱɟɣ ɜɨɞɟ ɫ ɦɵɥɨɦ ɢɥɢ ɜ ɩɨɫɭɞɨɦɨɟɱɧɨɣ
ɦɚɲɢɧɟ.
7.- ȼɪɚɳɚɸɳɟɟɫɹ ɨɫɧɨɜɚɧɢɟ ɢ ɞɧɨ ɩɟɱɢ ɫɥɟɞɭɟɬ ɪɟɝɭɥɹɪɧɨ ɦɵɬɶ ɜɨ ɢɡɛɟɠɚɧɢɟ
ɩɨɹɜɥɟɧɢɹ ɢɡɥɢɲɧɟɝɨ ɲɭɦɚ. ɉɪɨɫɬɨ ɩɪɨɦɨɣɬɟ ɧɢɠɧɸɸ ɩɨɜɟɪɯɧɨɫɬɶ ɩɟɱɢ ɦɹɝɤɢɦ
ɦɨɸɳɢɦ ɫɪɟɞɫɬɜɨɦ, ɜɨɞɨɣ ɢɥɢ ɱɢɫɬɹɳɢɦ ɫɪɟɞɫɬɜɨɦ ɞɥɹ ɨɤɨɧ ɢ ɨɫɭɲɢɬɟ ɟɟ.
ȼɪɚɳɚɸɳɟɟɫɹ ɨɫɧɨɜɚɧɢɟ ɦɨɠɧɨ ɦɵɬɶ ɜ ɜɨɞɟ ɫ ɦɵɥɨɦ ɢɥɢ ɜ ɩɨɫɭɞɨɦɨɟɱɧɨɣ
ɦɚɲɢɧɟ. ɉɪɢ ɱɚɫɬɨɦ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɢ ɩɟɱɢ ɛɭɞɟɬ ɧɚɤɚɩɥɢɜɚɬɶɫɹ ɩɚɪ ɨɬ
ɩɪɢɝɨɬɨɜɥɟɧɢɹ ɩɪɨɞɭɤɬɨɜ, ɨɞɧɚɤɨ ɨɧ ɧɢɤɨɢɦ ɨɛɪɚɡɨɦ ɧɟ ɛɭɞɟɬ ɨɤɚɡɵɜɚɬɶ
ɜɨɡɞɟɣɫɬɜɢɟ ɧɚ ɩɨɜɟɪɯɧɨɫɬɶ ɧɢɠɧɟɣ ɱɚɫɬɢ ɢɥɢ ɧɚ ɪɨɥɢɤɢ ɜɪɚɳɚɸɳɟɝɨɫɹ
ɨɫɧɨɜɚɧɢɹ.
ɉɪɢ ɢɡɜɥɟɱɟɧɢɢ ɜɪɚɳɚɸɳɟɝɨɫɹ ɨɫɧɨɜɚɧɢɹ ɢɡ ɜɵɟɦɤɢ ɜ ɞɧɟ ɞɥɹ ɟɝɨ ɱɢɫɬɤɢ
ɨɛɟɫɩɟɱɶɬɟ ɟɝɨ ɩɨɫɥɟɞɭɸɳɭɸ ɩɪɚɜɢɥɶɧɭɸ ɭɫɬɚɧɨɜɤɭ ɧɚ ɦɟɫɬɨ.
8.- Ⱦɥɹ ɭɞɚɥɟɧɢɹ ɡɚɩɚɯɨɜ ɢɡ ɩɟɱɢ ɫɦɟɲɚɣɬɟ ɱɚɲɤɭ ɜɨɞɵ ɫ ɫɨɤɨɦ ɢ ɤɨɪɤɨɣ ɨɞɧɨɝɨ
ɥɢɦɨɧɚ ɜ ɝɥɭɛɨɤɨɦ ɫɨɫɭɞɟ, ɩɪɢɝɨɞɧɨɦ ɞɥɹ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɹ ɜ ɦɢɤɪɨɜɨɥɧɨɜɨɣ ɩɟɱɢ.
ɉɨɫɬɚɜɶɬɟ ɫɨɫɭɞ ɜ ɦɢɤɪɨɜɨɥɧɨɜɭɸ ɩɟɱɶ ɧɚ 5 ɦɢɧɭɬ. Ɍɳɚɬɟɥɶɧɨ ɜɵɦɨɣɬɟ ɩɟɱɶ ɢ
ɨɫɭɲɢɬɟ ɦɹɝɤɨɣ ɬɤɚɧɶɸ.
9.- ȼ ɫɥɭɱɚɟ ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨɫɬɢ ɡɚɦɟɧɢɬɟ ɥɚɦɩɭ ɩɟɱɢ. Ɉɛɪɚɬɢɬɟɫɶ ɤ ɫɜɨɟɦɭ
ɞɢɫɬɪɢɛɶɸɬɨɪɭ ɫ ɡɚɩɪɨɫɨɦ ɧɚ ɡɚɦɟɧɭ ɥɚɦɩɵ.
67
Downloaded From Microwave-Manual.com Manuals

Podobne dokumenty