Protokół z przebiegu XX posiedzenia Komitetu Monitorującego

Komentarze

Transkrypt

Protokół z przebiegu XX posiedzenia Komitetu Monitorującego
Protokół z przebiegu XX posiedzenia Komitetu Monitorującego
Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2007 – 2013
z dnia 1 lutego 2012 roku
Sala konferencyjna, siedziba DPR
Przebieg posiedzenia:
W dniu 1 lutego br. o godz. 13.00 po stwierdzeniu quorum rozpoczęło się
XX posiedzenie Komitetu Monitorującego Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny
na lata 2007-2013.
W posiedzeniu brali udział:
1.
Leszek Wojtasiak – Wicemarszałek Województwa Wielkopolskiego (członek KM WRPO,
Zastępca Przewodniczącego KM WRPO),
2.
Przemysław Pacia – Wicewojewoda Wielkopolski (stały zastępca członka KM WRPO),
3.
Grzegorz Potrzebowski – Dyrektor Departamentu Polityki Regionalnej, UMWW
(członek KM WRPO),
4.
Barbara Kwapiszewska – Dyrektor Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Poznaniu
(członek KM WRPO),
5.
Maciej Turek – Ministerstwo Rozwoju Regionalnego (stały zastępca członka
KM WRPO),
6.
Emilia Dunal – Dyrektor Departamentu Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich,
UMWW (członek KM WRPO),
7.
Joanna
Różycka-Dydymska
–
Dyrektor
Wydziału
Instytucji
Pośredniczącej
w Certyfikacji, Wielkopolski Urząd Wojewódzki w Poznaniu (członek KM WRPO),
8.
Wiesław Maszewski – Starosta Czarnkowsko-Trzcianecki (członek KM WRPO),
9.
Jerzy Lechnerowski – Burmistrz Miasta i Gminy Kórnik (członek KM WRPO),
10. Janusz Puszkarek – Wójt Gminy Kazimierz Biskupi (członek KM WRPO),
11. Tomasz J. Kayser – Zastępca Prezydenta Miasta Poznania (członek KM WRPO),
12. Tomasz Malepszy – Prezydent Miasta Leszna (członek KM WRPO),
13. prof. dr hab. Józef Garbarczyk – Rektor Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej
w Gnieźnie (członek KM WRPO),
str. 1/6
14. Antoni Odzimek – Wiceprezes Wielkopolskiej Izby Rzemieślniczej w Poznaniu
(członek KM WRPO),
15. Maria Ładzińska-Depko – przedstawiciel Sejmiku Gospodarczego Województwa
Wielkopolskiego (stały zastępca członka KM WRPO),
16. Andrzej Łyko – Członek Zarządu Sejmiku Gospodarczego Województwa Wielkopolskiego
(członek KM WRPO),
17. Anna Biernacka – Stowarzyszenie Lider Zielonej Wielkopolski (członek KM WRPO),
18. Wojciech Pogasz – Zastępca Prezesa Zarządu Fundacji Edukacji Społecznej „Ekos”
(stały zastępca członka KM WRPO),
19. Boguminła Frąckowiak – Wielkopolska Izby Rzemieślniczej w Poznaniu (obserwator),
20. Olga Piekarzewska – Ministerstwo Sportu i Turystki (obserwator),
21. Marlena Sierszchulska – Zastępca Dyrektora Departamentu Wdrażania Programu
Regionalnego, UMWW (przedstawiciel IZ WRPO),
22. Jacek Kasprzyk – Kierownik Oddziału Analiz Regionalnych, Departament Polityki
Regionalnej, UMWW (przedstawiciel IZ WRPO),
23. Hanna Grunt – Prezes Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki
Wodnej w Poznaniu (przedstawiciel IP WRPO),
24. Justyna Chrzanowska – Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki
Wodnej w Poznaniu (przedstawiciel IP WRPO),
25. Maciej Lum – Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
w Poznaniu (przedstawiciel IP WRPO).
Zaprezentowano porządek obrad XX posiedzenia KM WRPO. Nikt z uczestników
posiedzenia nie wniósł uwag do treści agendy.
Kolejnym punktem obrad było przyjęcie protokołu z XIX posiedzenia Komitetu
Monitorującego WRPO. W wyniku głosowania projekt protokołu został przyjęty
jednogłośnie.
Następnie poruszono punkt obrad dotyczący zmiany składu Komitetu Monitorującego
WRPO. Pan Leszek Wojtasiak, Wicemarszałek Województwa Wielkopolskiego,
poinformował o zmianie przedstawiciela Ministerstwa Rozwoju Regionalnego.
str. 2/6
Dalsza część posiedzenia dotyczyła propozycji realokacji środków w ramach
Priorytetu II i Priorytetu III WRPO. Pan Grzegorz Potrzebowski, Dyrektor Departamentu
Polityki Regionalnej, UMWW, podkreślił, że ze względu na konieczność przeliczenia kwot
proponowanych do przesunięcia między Działaniami WRPO zgodnie z zapisami Kontraktu
Wojewódzkiego po kursie obowiązującym w przedostatnim dniu roboczym poprzedniego
miesiąca, środki proponowane do realokacji uległy zmianie w stosunku po propozycji
przesłanej w materiałach, o czym Członkowie KM WRPO byli uprzednio informowani,
tzn. zmniejszyły się ze względu na spadek kursu EUR. Pan Dyrektor Potrzebowski omówił
przesłanki, jakie stały za propozycją realokacji. Wolne środki z Działania 2.4 Tabor kolejowy
dla regionalnych przewozów pasażerskich mogą zostać przesunięte do Działania 2.3
Modernizacja regionalnego układu kolejowego, w ramach którego planuje się ogłosić konkurs
w I kwartale br. W Priorytecie III planuje się przesunięcie środków z kilku Działań
na Działanie 3.7 dotyczące odnawialnych zasobów energii. Pan Dyrektor Potrzebowski
przypomniał, że w roku 2010 KM WRPO zatwierdził przesunięcie środków z Działania 3.7
na Działanie 3.2 z zastrzeżeniem, że w przyszłości wolne środki w Priorytecie III zasilą
Działanie 3.7, co jest przedmiotem obecnej propozycji. Instytucja Zarządzająca WRPO
(IZ WRPO) planuje w I kwartale br. ogłosić w ramach Działania 3.7 konkurs jednostopniowy
bez preselekcji; przewiduje także w tym kwartale ogłoszenie naboru w Działaniu 3.4
Gospodarka wodno-ściekowa, dlatego też środki z Działania 3.4 nie są przesuwane.
Pani Joanna Różycka-Dydymska, Dyrektor Wydziału Instytucji Pośredniczącej
w Certyfikacji, Wielkopolski Urząd Wojewódzki w Poznaniu, powróciła do deklaracji
przekazania uwolnionych środków na realizację projektów z listy rezerwowej w Działaniu
3.7. Przypomniała także ideę tworzenia list rezerwowych i poprosiła o wyjaśnienia, dlaczego
wolne środki przesuwane do Działania 3.7 nie zostaną przeznaczone na realizację projektów
z listy rezerwowej. Pan Marszałek Leszek Wojtasiak wyjaśnił, że odejście od trybu
preselekcji nie zaburza idei tworzenia list rezerwowych. Zachęcił beneficjentów z list
rezerwowych do składania wniosków w planowanym konkursie. Doświadczenia IZ WRPO
z konkursów dwustopniowych pokazało, że na złożenie wniosku właściwego przez
beneficjentów oczekiwano wiele miesięcy, a w obecnym okresie, gdy wdrażanie WRPO
powoli zbliża się do końca i obserwujemy spadek kursu EUR, najkorzystniejszym
rozwiązaniem jest szybki wybór beneficjentów w konkursie jednostopniowym i podpisanie
z nimi umów. Pan Dyrektor Potrzebowski spekulował także, ile czasu mogłaby trwać
procedura od wyboru wniosków z preselekcyjnej listy rezerwowej do czasu podpisania
umów z beneficjentami i realizacji projektów. Przekonywał, że dla realizacji celów
str. 3/6
wydatkowania środków konkurs jednostopniowy jest najlepszą opcją. Poza tym dodał,
że nabór w Działaniu 3.7 ma objąć nie tak jak to miało miejsce przednio wszystkie siedem
schematów, ale wybrane dwa schematy.
Tomasz Malepszy, Prezydent Miasta Leszna, poprosił o dodatkowe wyjaśnienia
dotyczące proponowanej realokacji w ramach Priorytetu III, na co Pan Dyrektor
Potrzebowski poinformował, że dzięki temu przesunięciu będzie można zrealizować
wskaźniki zawarte w programie operacyjnym dotyczące liczby projektów z zakresu energii
odnawialnej. Pan Prezydent Malepszy zapytał, czy na kwietniowym posiedzeniu KM
WRPO będzie omawiana realokacja środków na Działanie 3.4 Gospodarkę wodno-ściekową.
Pan Dyrektor Potrzebowski wyjaśnił, że został źle zrozumiany. W ramach Działania 3.4
IZ WRPO nie planuje przesunięcia środków, a ogłoszenie jednostopniowego naboru
w I kwartale br. Liczni samorządowcy przyznali, że idea konkursu dwustopniowego,
z którą wiązano nadzieje w postaci ograniczenia kosztów przygotowania dokumentacji
konkursowej, w rzeczywistości dała odwrotny skutek, co zaobserwowano szczególnie
przy projektach z zakresu termomodernizacji.
Pan prof. Józef Garbarczyk, Rektor Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej
w Gnieźnie, poprosił o przybliżenie Działania 3.7 i projektów przewidzianych do realizacji
w ramach przedmiotowego Działania. Wnioskował także o zaprzestania posługiwania się
zapożyczeniami
z
języka
angielskiego.
Pan
Dyrektor
Potrzebowski
wskazał,
że taka terminologia jest stosowana w dokumentach krajowych, a nawiązując do meritum
scharakteryzował Działanie 3.7 w podziale na 7 schematów i przedstawił propozycję
IZ WRPO, aby w ramach planowanego naboru strumień środków skierować na projekty
dotyczące biomasy, biogazu i energii geotermicznej. Pan Marszałek Leszek Wojtasiak
i Pan Dyrektor Potrzebowski wyjaśnili, że w poprzednim naborze w Działaniu 3.7
większość projektów dotyczyła energii wiatrowej, dlatego też kolejny nabór będzie szansą
dla projektów o innym zakresie. Pan prof. Józef Garbarczyk zaaprobował ten wybór.
Pani Dyrektor Różycka-Dydymska zastanawiała się, czy nie lepszym rozwiązaniem
z punktu widzenia IZ WRPO byłoby zakontraktowanie w Działaniu 3.7 tych projektów z listy
rezerwowej, które już zostały zrealizowane. Pan Marszałek Leszek Wojtasiak przypomniał,
że projekty z listy rezerwowej dotyczą głównie energii wiatrowej, dlatego też planowany
w Działaniu 3.7 konkurs ma być impulsem do realizacji innych projektów z zakresu energii
odnawialnej. Pan Dyrektor Potrzebowski wyraził swoje zrozumienie dla obaw Pani
Dyrektor Różyckiej-Dydymskiej, podkreślił jednak, że jeśli przedsiębiorcy z listy
rezerwowej Działania 3.7 zrealizowali już projekty ze środków własnych, brak tutaj efektu
str. 4/6
zachęty. Komisja Europejska niejednokrotnie powtarzała, że środki unijne należy kierować
do tych projektów, które w dużej mierze nie mogą być zrealizowane ze środków własnych
beneficjenta. Pan Przemysław Pacia, Wicewojewoda Wielkopolski, odpowiedział, że taka
opinia nie stanowi argumentu, ponieważ pomimo tego, że jednostki samorządu terytorialnego
zrealizowały wiele projektów ze środków własnych, nadal mają dużo potrzeb. Dlatego też,
gdy istnieje możliwość pozyskania dofinansowania ze środków unijnych, wszyscy potencjalni
beneficjenci powinni być traktowani równo. Pan Marszałek Leszek Wojtasiak zgodził się
ze zdaniem Pana Wojewody, podkreślił jednakże, że Pan Dyrektor Potrzebowski nie popełnił
żadnego błędu cytując jedno z zaleceń Komisji Europejskiej dotyczące efektu zachęty.
Pan Jerzy Lechnerowski, Burmistrz Miasta i Gminy Kórnik, zapytał,
czy wszystkie środki przeznaczone na planowany w Działaniu 3.7 konkurs zostaną
skonsumowane przez dwa schematy. Poprosił także o odpowiedź, jakie będą dalsze kroki,
jeśli okaże się, że projekty złożone na wybrane dwa schematy w Działaniu 3.7 nie wyczerpią
puli środków na konkurs. Pan Dyrektor Potrzebowski wskazał, że środki prawdopodobnie
zostaną
wykorzystane
przez
beneficjentów
w
ramach
tych
dwóch
schematów.
Pan Marszałek Leszek Wojtasiak podkreślił, że planowany nabór w Działaniu 3.7 stanowi
niewątpliwą okazję zainicjowania projektów dotyczących wykorzystania energii z biomasy
i biogazu, którą to IZ WRPO chciałaby wykorzystać.
Uchwała w sprawie realokacji została poddana pod głosowanie Członków Komitetu
Monitorującego WRPO. W wyniku głosowania uchwałę przyjęto większością głosów przy
jednym głosie wstrzymującym się.
Kolejnym punktem obrad była propozycja zmian w Kryteriach wyboru projektów
w ramach WRPO. Pani Hanna Grunt, Prezes Wojewódzkiego Funduszu Ochrony
Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu, podkreśliła, że propozycja zmiany
w kryteriach do Działań 3.4 i 3.7 wiąże sie z ich dostosowaniem do konkursu
jednostopniowego. Pani Prezes Grunt zaakcentowała także, że w porównaniu do okresu
pierwszego naboru w ramach Działania 3.7 w chwili obecnej znajomość zagadnienia
oraz zainteresowanie biogazowniami i przerobem biomasy jest zdecydowanie większe.
Szczegóły zmian przedstawiła Pani Justyna Chrzanowska, Kierownik Działu Funduszy
Europejskich
WFOŚiGW.
Także
Pani
Chrzanowska
poinformowała
o
dużym
zainteresowaniu potencjalnych beneficjentów dwoma wyżej omawianymi schematami
Działania 3.7. Pan Marszałek Leszek Wojtasiak podziękował za te istotne wyjaśnienia
dotyczące zainteresowania planowanym naborem.
str. 5/6