Zarządzenie nr 504/1/OC/2012 z dnia 10 września 2012 r. w

Komentarze

Transkrypt

Zarządzenie nr 504/1/OC/2012 z dnia 10 września 2012 r. w
Zarządzenie nr 504/1/OC/2012
z dnia 10 września 2012 r.
w sprawie organizacji i uczestnictwa w treningu wojewódzkim
systemu wykrywania i alarmowania
w dniu 19 września 2012 r.
Na podstawie art. 17 ust. 7 i art. 138 ustawy z dnia 21 listopada 1967 r.
o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. Nr 241,
poz. 2416 z 2004 r. z późn. zmianami) i § 3 pkt 6, 7 RRM z dnia 25 czerwca
2002 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Szefa Obrony Cywilnej
Kraju, szefów obrony cywilnej województw, powiatów i gmin (Dz. U. Nr 96
poz. 850 oraz zgodnie z RRM z dnia 13 stycznia 2004 r. w sprawie szkolenia
obronnego (Dz. U. Nr 16 poz. 150 z późn. zmianami) oraz RRM z dnia 16
października 2006 r. w sprawie systemów wykrywania skażeń i właściwości
organów w tych sprawach (Dz. U. Nr 191, poz. 1415), zarządzam co następuje:
§1
W dniu 19 września 2012 r. skład osobowy DWA weźmie udział w
wojewódzkim treningu elementów systemu wykrywania i alarmowania (SWA).
§2
Trening zostanie przeprowadzony w
Dziemianach w godzinach od 16.00 do 20.00.
budynku
Urzędu
Gminy
w
§3
Trening zostanie przeprowadzony jednoetapowo zgodnie z jego planem.
§4
Formacja biorąca udział w treningu osiągnie pełną gotowość do działania
i wypracuje wnioski podczas jego trwania oraz po jego zakończeniu.
§5
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.