ZARZĄDZENIE NR..f?6..../13 WOJEWODY WARMIŃSKO

Komentarze

Transkrypt

ZARZĄDZENIE NR..f?6..../13 WOJEWODY WARMIŃSKO
ZARZĄDZENIE N R ..f?6..../13
WOJEWODY WARMIŃSKO - MAZURSKIEGO
z dnia / A
lutego 2013 roku
w sprawie przeprowadzania treningów W ojewódzkiego Systemu
Wykrywania Skażeń i Alarmowania
Na podstawie § 8 pkt 3, § 10 ust. 3 i § 11 Rozporządzenia Rady
Ministrów z dnia 7 stycznia 2013 r. w sprawie systemów wykrywania skażeń
i powiadamiania o ich wystąpieniu oraz właściwości organów w tych sprawach
(Dz.U. 2013 poz. 96), zarządza się, co następuje:
§1
Postanawia się przeprowadzać na terenie Województwa Warmińsko Mazurskiego, dwukrotnie, w ciągu roku kalendarzowego trening
Wojewódzkiego Systemu Wykrywania Skażeń i Alarmowania, polegający na
włączeniu wszystkich syren alarmowych na terenie województwa w sposób
określony w załączniku do Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 7 stycznia
2013 r. w sprawie systemów wykrywania skażeń i powiadamiania o ich
wystąpieniu oraz właściwości organów w tych sprawach (Dz.U. 2013 poz. 96) odwołanie alarmu.
§2
Treningi odbywać się będą w dniach: 1 sierpnia - godz. 1700 oraz 1 września godz. 1200.
§3
Traci moc zarządzenie nr 147/09 Wojewody Warmińsko - Mazurskiego z dnia
15 lipca 2009 r. w sprawie przeprowadzania treningów Wojewódzkiego
Systemu Wykrywania Skażeń i Alarmowania oraz zarządzenie nr 191/09
Wojewody Warmińsko - Mazurskiego z dnia 26 sierpnia 2009 roku zmieniające
zarządzenie w sprawie przeprowadzania treningów Wojewódzkiego Systemu
Wykrywania Skażeń i Alarmowania.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.