Nazwa stowarzyszenia, które zajmuje się rozdawaniem żywności

Komentarze

Transkrypt

Nazwa stowarzyszenia, które zajmuje się rozdawaniem żywności
Nazwa stowarzyszenia, które zajmuje się rozdawaniem żywności:
STOWARZYSZENIE "NASZ GUTANÓW"
GUTANÓW 112, 21-080 GARBÓW
NIP 7133085708 REGON 061609481 KRS 0000480153
Terminy wydawania żywności
10.11.2016
Miejsce dystrybucji oraz sposoby dystrybucji
Świetlica Wiejska w Gutanowie
Kryteria kwalifikowalności
Żywność dla osób z rodzin najbardziej potrzebujących wsparcia, kryteria dochodowe
na członka rodziny zgodnie z zapisami ustawy o pomocy społecznej. tj. nie więcej niż
771 zł dla osoby w rodzinie i 951 zł dla osoby samotnie gospodarującej
(zaświadczenie GOPS)
Liczbę osób objętych pomocą
84
Informacje o działaniach towarzyszących niefinansowanych
Kampania edukacyjna – ulotka dla każdego beneficjenta pomocy
Informacje o działaniach towarzyszących finansowanych
Warsztaty prowadzone przez Bank Żywności