Regulamin dyżurów nauczycieli

Komentarze

Transkrypt

Regulamin dyżurów nauczycieli
Publiczna Szkoła Podstawowa im. Marii Konopnickiej
w Jastrowiu
Regulamin dyżurów nauczycieli
I. Postanowienia ogólne
1. Dyżur jest integralną częścią procesu dydaktyczno-wychowawczego szkoły i wchodzi
w zakres podstawowych obowiązków nauczyciela.
2. Nauczyciele w ramach obowiązków służbowych zobowiązani są do pełnienia dyżurów
w czasie przerw lekcyjnych wg ustalonego harmonogramu.
3. Ilość dyżurów nauczyciela jest proporcjonalna do wymiaru czasu pracy.
4. Harmonogram dyżurów ustala powołany w tym celu zespół nauczycieli w oparciu o stały
plan lekcji. Harmonogram zatwierdza dyrektor szkoły.
5. Dyżur obowiązuje wszystkich pracowników pedagogicznych szkoły z wyjątkiem: dyrektora,
zastępcy dyrektora, pedagoga, bibliotekarza i wychowawców świetlicy.
6. Z dyżuru zwolnione mogą zostać kobiety w ciąży od 6 miesiąca lub wg zaleceń lekarza.
7. Nadrzędnym celem dyżurów jest zapewnienie uczniom pełnego bezpieczeństwa przy
jednoczesnym zagwarantowaniu maksimum wypoczynku po odbytych zajęciach.
8. Miejscem dyżuru są: hole, korytarze, boisko, sanitariaty, szatnie, łączniki.
9. Sale lekcyjne są podczas przerw zamknięte.
10. Dyżury obejmują wszystkie przerwy od początku zajęć do ich zakończenia (745 - 1540).
11. Dyżur przed pierwszą godziną lekcyjną nauczyciel zaczyna o godz. 745.
12. Nauczyciele niepełniący dyżuru są zobowiązani do punktualnego rozpoczynania i kończenia
zajęć lekcyjnych.
13. Za bezpieczeństwo uczniów uczestniczących w zajęciach pozalekcyjnych odpowiadają
nauczyciele prowadzący w/w zajęcia.
14. Nauczyciel przyjmujący zastępstwo za nieobecnego nauczyciela przejmuje również jego
dyżury. Jeżeli nauczyciel w czasie tym pełni własny dyżur, to dyrektor wyznacza innego
nauczyciela do pełnienia dyżuru. Obowiązek sprawdzenia, czy zastępowany nauczyciel ma
wyznaczony dyżur, spoczywa na zastępującym.
II. Obowiązki nauczyciela dyżurującego
Nauczyciel pełniący dyżur odpowiada za:
1. Bezpieczeństwo uczniów w rejonie dyżurowania, tzn. za porządek, niedopuszczanie
do niebezpiecznych zabaw, siedzenie na parapetach, wychylanie się przez okno, bieganie
po schodach, podstawianie nóg, zaczepianie prowokujące do bójek, chodzenie
po balustradach itp.
2. Eliminuje wszystkie sytuacje zagrażające zdrowiu i życiu uczniów, wydaje zakazy
i egzekwuje ich wykonanie przez uczniów:

zakazuje biegania w budynku szkoły, spędzania przerw na schodach, w łącznikach,
sanitariatach oraz w zakamarkach;

zwraca uwagę na przejawy wandalizmu i uzależnień wśród uczniów;

nie dopuszcza do samowolnego opuszczania budynku szkolnego (sklep, ulica, boisko,
dom);

dba o czystość w budynku, poprzez wymaganie od uczniów nie zaśmiecania budynku i
wdrażania ich do sprzątania po sobie i swoich kolegach;

eliminuje gry i zabawy zagrażające zdrowiu i życiu uczniów;

eliminuje niepożądane z punktu wychowawczego zachowania uczniów;

zabrania wchodzenia do toalet dużych grup uczniów;

zabrania przebywania na terenie budynku osobom niepowołanym.
3. Nauczyciel dyżurujący jest cały czas czynny, nie zajmuje się sprawami postronnymi, jak:
przeprowadzanie rozmów z rodzicami, nauczycielami dyżurującymi oraz innymi osobami
i czynnościami, które przeszkadzają w rzetelnym pełnieniu dyżurów.
4. W miesiącach wiosennych i letnich /w pogodne dni/ uczniowie spędzają przerwy na boisku
szkolnym, w szkole pozostają nauczyciele pełniący dyżur na parterze i w szatni, pozostali
nauczyciele pełnią dyżur na boisku szkolnym.
5. Ze względu na niesprzyjające warunki atmosferyczne nauczyciel pełniący dyżur na boisku
sportowym ma obowiązek dopilnowania dzieci przy drzwiach wejściowych, a następnie
wspomóc nauczyciela dyżurującego na parterze.
6. Nauczyciel nie może pod żadnym pozorem zejść z dyżuru bez ustalenia zastępstwa
i poinformowania o tym fakcie dyrektora.
7. Obowiązkowo i natychmiast zgłaszać dyrektorowi zauważone zagrożenie, którego nie jest
w stanie sam usunąć.
8. Nauczyciel ma obowiązek jednocześnie z dzwonkiem znaleźć się na swoim stanowisku
i opuścić je po dzwonku na lekcję, sprawdzając stan rejonu, w którym dyżurował (porządek
itp.).
9. Każdy nauczyciel zgłasza natychmiast dyrektorowi szkoły fakt zaistnienia wypadku
i podejmuje działania zmierzające do udzielenia pierwszej pomocy i zapewnienia dalszej
opieki.
10. W czasie imprez ogólnoszkolnych dyżury pełnią wychowawcy i nauczyciele obecnych
na imprezie klas.
11. Za naruszenie podstawowych obowiązków pracowniczych lub nie przestrzeganie ustalonego
porządku i dyscypliny pracy, pracownicy podlegają odpowiedzialności porządkowej,
a nauczyciele mianowani na wniosek dyrektora –
odpowiedzialności przed komisją
dyscyplinarną przy Kuratorze Oświaty.
.