Z.4. Świadczenie usług opiekuńczych osobie chorej i

Komentarze

Transkrypt

Z.4. Świadczenie usług opiekuńczych osobie chorej i
Centrum Kształcenia Ustawicznego Samorządu Województwa Łódzkiego w Łodzi
ul. Wielkopolska 70/72
Łódź 91-029
Tel. (42) 651 69 93
ZAWÓD: OPIEKUN MEDYCZNY 532102
Kwalifikacja:
Z.4. Świadczenie usług opiekuńczych osobie chorej i niesamodzielnej
Nauka trwa 1 rok, tj. 2 semestry. Zajęcia odbywają się w systemie zaocznym lub stacjonarnym
• Warunkiem udział w kursie i uzyskania zaświadczenie o ukończeniu kursu i świadectwa
z kwalifikacji wystarczy mieć ukończone gimnazjum lub ośmioletnią szkołę podstawową
• Aby uzyskać tytuł zawodowy należy mieć ukończoną minimum szkołę średnią, nie jest
wymagana matura
Zadania zawodowe
Opiekun medyczny jest to zawód pomocniczy w zakresie czynności opiekuńczo – pielęgnacyjnych u
chorych w środowisku szpitalnym lub domowym. Do zadań opiekuna medycznego należy między
innymi: rozpoznawanie i rozwiązywanie problemów opiekuńczych osoby chorej i niesamodzielnej,
pomaganie osobie chorej i niesamodzielnej, współdziałanie z zespołem opiekuńczym i
terapeutycznym, asystowanie pielęgniarce przy wykonywaniu zabiegów pielęgniarskich, konserwacja
przyborów i narzędzi stosowanych przy zabiegach pielęgniarskich.
Absolwent będzie przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych:
Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie opiekun medyczny powinien być przygotowany do
wykonywania następujących zadań zawodowych:
1) rozpoznawania i rozwiązywania problemów opiekuńczych osoby chorej i niesamodzielnej
w różnym stopniu zaawansowania choroby i w różnym wieku;
2) pomagania osobie chorej i niesamodzielnej w zaspakajaniu potrzeb bio-psycho-społecznych;
3) asystowania pielęgniarce i innemu personelowi medycznemu podczas wykonywania zabiegów
pielęgnacyjnych;
4) konserwacji, dezynfekcji przyborów i narzędzi stosowanych podczas wykonywania zabiegów;
5) podejmowania współpracy z zespołem opiekuńczym i terapeutycznym podczas świadczenia usług
z zakresu opieki medycznej nad osobą chorą i niesamodzielną.
Praca:
Absolwenci kierunku będą mogli znaleźć zatrudnienie w szpitalach, zakładach opiekuńczo –
leczniczych, ośrodkach i domach pomocy społecznej, niepublicznych ośrodkach opieki zdrowotnej,
podczas indywidualnej opieki w domu pacjenta, w środowiskowych domach pomocy oraz w
fundacjach i stowarzyszeniach działających na rzecz osób chorych i niepełnosprawnych.