Pełna treść ogłoszenia o otwartym naborze partnerów

Komentarze

Transkrypt

Pełna treść ogłoszenia o otwartym naborze partnerów
Ogłoszenie o otwartym naborze na Partnerów spoza sektora
finansów publicznych do wspólnej realizacji projektu
systemowego pt. „Projekt outplacementowy WUP w Poznaniu”
Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu, jako beneficjent systemowy projektów
współfinansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach
Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet VIII, Działanie 8.1, Poddziałanie
8.1.2, ogłasza otwarty nabór na Partnerów do wspólnej realizacji projektu
systemowego, dla podmiotów spoza sektora finansów publicznych, zgodnie z art.
28 a ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (tekst
jednolity z 2009r. Dz. U 84 poz. 712 z późn. zm.).
I . Cel konkursu:
Celem konkursu jest wyłonienie Partnerów, którzy będą współpracowali z
Wojewódzkim Urzędem Pracy w Poznaniu przy realizacji projektu systemowego
„Projekt outplacementowy WUP w Poznaniu”. Projekt współfinansowany będzie ze
środków Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w ramach Priorytetu VIII, Działanie
8.1, Poddziałanie 8.1.2., współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach
Europejskiego Funduszu Społecznego w 85% oraz Budżetu Państwa w 15%.
Konkurs dotyczy podmiotów spoza sektora finansów publicznych, posiadających
siedzibę na terenie Województwa Wielkopolskiego.
II . Opis projektu:
Projekt, którego beneficjentem systemowym jest Wojewódzki Urząd Pracy w
Poznaniu, będzie wdrażany w partnerstwie w okresie 12 miesięcy od dnia
rozpoczęcia realizacji projektu1. Liderem projektu będzie Wojewódzki Urząd Pracy w
Poznaniu. Realizacja projektu wiąże się z podjęciem przez Wojewódzki Urząd Pracy
w Poznaniu działań antykryzysowych mających na celu niwelowanie negatywnych
skutków spowolnienia gospodarczego w regionie, w odniesieniu do rynku pracy.
Głównym
celem
projektu
będzie
ograniczenie
napływu
bezrobotnych
spowodowanego zwolnieniami grupowymi w Województwie Wielkopolskim poprzez
udzielanie
wsparcia osobom zwolnionym, przewidzianym do zwolnienia lub
zagrożonym zwolnieniem z pracy z przyczyn niedotyczących pracowników
zatrudnionych, u pracodawców przechodzących procesy adaptacyjne i
modernizacyjne w formie tworzenia i wdrażania programów typu outplacement.
Wartość projektu to 2 000 000 zł.
III . Cel partnerstwa i zasady współpracy:
1
Dokładna data rozpoczęcia realizacji projektu ustalona zostanie wraz z wybranymi partnerami, jednak projekt
rozpocznie się nie później niż w trzecim kwartale 2010 r.
1
Celem partnerstwa jest wspólna realizacja projektu systemowego pt. „Projekt
outplacementowy WUP w Poznaniu”. Przewiduje się, że Lider Projektu – WUP w
Poznaniu będzie odpowiedzialny za zarządzanie administracyjne (m. in.
sprawozdawczość finansową i merytoryczną, monitoring projektu, archiwizację
dokumentacji projektu, nadzór nad budżetem i harmonogramem projektu,
kwalifikowanie wydatków), a Partnerzy zajmą się zarządzaniem merytorycznym (tj.
faktyczną realizacją merytorycznych działań przewidzianych w pkt. III.1 niniejszego
ogłoszenia, w tym: rekrutacją, organizacją szkoleń i doradztwa oraz poradnictwa,
udzielaniem wsparcia finansowego, dokumentowaniem udzielonego wsparcia).
Szczegółowe zasady partnerstwa, w szczególności podziału środków, oraz zasady
współpracy i podejmowania decyzji w partnerstwie, zostaną określone w umowie
partnerskiej, po zakończeniu negocjacji precyzujących w/w zasady współpracy.
Zasadą partnerstwa jest wspólne zarządzanie projektem za pośrednictwem Grupy
Sterującej składającej się z przedstawicieli Lidera Projektu i Partnerów, która
podejmowała będzie decyzje w zasadniczych kwestiach dotyczących realizacji
projektu.
1. W ramach projektu przewiduje się realizację następujących działań:
Udzielanie wsparcia dla osób zwolnionych, przewidzianych do zwolnienia lub
zagrożonych zwolnieniem z pracy z przyczyn niedotyczących pracowników
zatrudnionych u pracodawców przechodzących procesy adaptacyjne i
modernizacyjne, realizowane w formie tworzenia i wdrażania programów typu
outplacement, w tym:
- szkoleń i poradnictwa zawodowego,
- poradnictwa psychologicznego,
- pomocy w zmianie miejsca pracy (np. poprzez udzielanie jednorazowego
dodatku
relokacyjnego/mobilnościowego dla osób, które uzyskały
zatrudnienie w odległości powyżej 50 km od miejsca zamieszkania),
- pomocy w znalezieniu nowego miejsca pracy (np. poprzez udzielanie
jednorazowego dodatku motywacyjnego dla osoby, która uzyskała
zatrudnienie w nowym miejscu pracy za wynagrodzeniem niższym niż u
dotychczasowego pracodawcy),
- wsparcie dla osób zamierzających rozpocząć działalność gospodarczą
poprzez zastosowanie co najmniej jednego z następujących instrumentów:
• doradztwo (indywidualne i grupowe) oraz szkolenia umożliwiające
uzyskanie wiedzy i umiejętności potrzebnych do założenia i prowadzenia
działalności gospodarczej,
• przyznanie środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości do
wysokości 40 tys. zł,
• wsparcie pomostowe w okresie do 6 (lub do 12) miesięcy od dnia
rozpoczęcia działalności gospodarczej, obejmujące finansowe wsparcie
pomostowe wypłacane miesięcznie w kwocie nie wyższej niż
równowartość minimalnego wynagrodzenia obowiązującego w dniu
wypłacenia dotacji, połączone z doradztwem oraz pomocą w efektywnym
wykorzystaniu dotacji (wyłącznie dla osób, które rozpoczęły działalność w
ramach danego projektu).
2
IV. Kryteria wyboru partnerów:
1. Podmiot musi posiadać uprawnienia do wykonywania określonej działalności
lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich
uprawnień, w tym niezbędne jest łączne posiadanie:
a) wpisu do rejestru agencji zatrudnienia jako agencja pośrednictwa pracy na
terenie Rzeczpospolitej,
b) wpisu do Rejestru Instytucji Szkoleniowych.
2. Podmiot
musi znajdować się w sytuacji ekonomicznej i finansowej
zapewniającej prawidłową realizację zadań określonych w projekcie, tj.
posiada środki finansowe lub zdolność kredytową na kwotę nie mniejszą niż
2 000 000 złotych.
3. Podmiot musi posiadać doświadczenie w realizacji co najmniej 2 projektów o
podobnym charakterze współfinansowanych ze środków funduszy
strukturalnych z obowiązkowym rezultatem projektu w formie zatrudnienia u
nowego pracodawcy. Projekt o podobnym charakterze oznacza kompleksowy
projekt outplacamentowy zawierający:
a) co najmniej 2 elementy z zakresu wsparcia zasadniczego (szkolenia,
kursy przekwalifikowujące, poradnictwo zawodowe, pośrednictwo
pracy), przy czym obowiązkowy jest element dotyczący pośrednictwa
pracy,
b) co najmniej 1 element z zakresu wsparcia towarzyszącego
(poradnictwo
psychologiczne,
dodatek
relokacyjny,
dodatek
motywacyjny, wsparcie dla osób zamierzających rozpocząć działalność
gospodarczą).
4. Podmiot, musi potwierdzić osiągnięcie skuteczności, tj. podpisania umowy z
odpowiednią Instytucją – przygotowania co najmniej 1 projektu typu
outplacement ze środków Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki dla osób
zwolnionych, przewidzianych do zwolnienia lub zagrożonych zwolnieniem z
pracy z przyczyn niedotyczących pracowników, zatrudnionych u pracodawców
przechodzących procesy adaptacyjne i modernizacyjne.
5. Podmiot, musi potwierdzić realizację w okresie ostatnich 3 lat co najmniej 1
projektu współfinansowanego/finansowanego z funduszy strukturalnych w
partnerstwie z instytucją publiczną.
Wyłonieni Partnerzy zobowiązani będą do kompleksowej realizacji założeń
merytorycznych projektu, tj. realizacji wszystkich założonych form wsparcia
wymienionych w ogłoszeniu w celu osiągnięcia wskaźników założonych w
Rocznym Planie Działania dla Priorytetu VIII na rok 2010.
Szczegółowe zasady wyboru partnerów oraz zakres dokumentacji wymaganej
do przedstawienia wraz z ofertą, przedstawione zostały w Załączniku nr 1 do
niniejszego ogłoszenia tj. Regulaminie otwartego naboru na Partnerów spoza sektora
finansów publicznych do wspólnej realizacji projektu systemowego pt. „Projekt
3
outplacementowy WUP w Poznaniu” realizowanego w ramach Priorytetu VIII,
Działanie 8.1 Poddziałanie 8.1.2 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki,
współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu
Społecznego w 85% oraz Budżetu Państwa w 15%.
6. Warunkiem udziału w konkursie jest posiadanie przez oferenta siedziby na
terenie województwa wielkopolskiego.
7. Podmiot składający ofertę, wraz z ofertą przedkłada aktualny wypis z
właściwego rejestru potwierdzającego formę organizacyjną (ważny 1 miesiąc
od daty uzyskania).
V. Załączniki do ogłoszenia:
Integralną część ogłoszenia stanowią następujące załączniki:
1. Regulamin otwartego naboru na Partnerów spoza sektora finansów
publicznych do wspólnej realizacji projektu systemowego pt. „Projekt
outplacementowy WUP w Poznaniu”.
2. Formularz oferty.
3. Formularz oceny ofert.
4