Zasady składania wniosku o dofinansowanie realizacji

Komentarze

Transkrypt

Zasady składania wniosku o dofinansowanie realizacji
Załącznik nr 1: Zasady składania wniosku o dofinansowanie realizacji projektu
systemowego przez ośrodki pomocy społecznej
Zasady składania wniosku o dofinansowanie realizacji projektu systemowego przez
ośrodki pomocy społecznej
I. Przedmiot projektu
Przedmiotem projektu systemowego jest rozwój form aktywnej integracji poprzez kontrakty
socjalne, programy aktywności lokalnej oraz upowszechnianie aktywnej integracji i pracy
socjalnej w regionie (wzmocnienie kadrowe służb pomocy społecznej). Projekt realizowany jest
zgodnie z dokumentem: Zasady przygotowania, realizacji i rozliczania projektów
systemowych Ośrodków Pomocy Społecznej, Powiatowych Centrów Pomocy Rodzinie
oraz Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w ramach Programu Operacyjnego
Kapitał Ludzki 2007-2013 z dnia 9 marca 2009 roku.
II. Informacje o naborze
Projekt, na który wystosowane zostało zaproszenie do składania wniosku o dofinansowanie
realizacji projektu, realizowany jest w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytetu
VII Promocja integracji społecznej, Działania 7.1 Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji,
Poddziałania 7.1.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy
społecznej.
1. Funkcję Instytucji Zarządzającej Programem Operacyjnym Kapitał Ludzki pełni
Departament Zarządzania Europejskim Funduszem Społecznym w Ministerstwie
Rozwoju Regionalnego z siedzibą w Warszawie, ul. Wspólna 2/4, 00-926 Warszawa.
2. Projekty realizowane są w ramach komponentu regionalnego Programu Operacyjnego
Kapitał Ludzki. W województwie wielkopolskim funkcję Instytucji Pośredniczącej dla
Priorytetu VII pełni Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu, ul. Kościelna 37,
60-537 Poznań.
3. Instytucją zapraszającą do składania wniosku o dofinansowanie realizacji projektu jest
Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu.
III. Forma finansowania
1. Projekt finansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego
Funduszu Społecznego, budżetu państwa oraz wkładu własnego beneficjenta (środki
Funduszu Pracy oraz budżetu Jednostek Samorządu Terytorialnego). Wartość
dofinansowania stanowi kwota wynikająca z Algorytmu podziału środków na rok 2010,
przekazanym przez WUP w Poznaniu pismem z dnia 23 października br., znak:
WUP
XI/2/15-9132/54.1/09
oraz
dostępnym
na
stronie
internetowej:
http://www.efs.wup.poznan.pl.
2. W przypadku niewykorzystania przez wnioskodawców dostępnej dla Poddziałania 7.1.1
PO KL alokacji środków finansowych możliwe będzie zwiększenie wartości projektu
(przed zawarciem umowy/aneksu do umowy). O możliwości zwiększenia wartości
projektu WUP w Poznaniu poinformuje pisemnie po zakończonym naborze wniosków o
dofinansowanie, tj. w miesiącu lutym br. W przypadku zwiększenia wartości projektów
konieczne będzie proporcjonalne zwiększenie wkładu własnego.
3. Środki na realizację projektu wypłacane są w formie dotacji pomniejszonej o wysokość
wymaganego wkładu własnego. Środki dotacji przekazywane są na wyodrębniony
rachunek bankowy (specjalnie utworzony dla danego projektu), wskazany w
zawartej umowie o dofinansowanie projektu, na podstawie której projekt zostanie
dofinansowany. Płatności w ramach projektu powinny być regulowane za pośrednictwem
wskazanego w umowie ramowej rachunku beneficjenta.
4. Szczegółowe informacje na temat zasad realizacji projektu określa dokument Zasady
przygotowania, realizacji i rozliczania projektów systemowych Ośrodków Pomocy
Społecznej, Powiatowych Centrów Pomocy Rodzinie oraz Regionalnego Ośrodka Polityki
Społecznej w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013 z dnia 9 marca
2009 roku, dostępny na stronie internetowej: http://www.efs.gov.pl.
IV. Procedura wyboru projektu do realizacji
Złożenie wniosku o dofinansowanie realizacji projektu:
1. Wniosek o dofinansowanie realizacji projektu systemowego ośrodka pomocy społecznej
należy złożyć w terminie od dnia 21 grudnia 2009 r. do 31 stycznia 2010 r., do godz.
15.00. Wniosek należy złożyć w siedzibie Instytucji Pośredniczącej tj. Wojewódzkim
Urzędzie Pracy w Poznaniu, ul. Kościelna 37, 60-537 Poznań, budynek C. Wniosek
można złożyć osobiście, przesyłką kurierską lub za pośrednictwem poczty. W przypadku
wniosku nadesłanego pocztą lub przesyłką kurierską, o przyjęciu wniosku decyduje data
i godzina wpływu do siedziby Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Poznaniu.
2. Wnioskodawca składa kompletny wniosek, tj. opatrzony pieczęciami, podpisany przez
osobę do tego upoważnioną, w 2 egzemplarzach papierowych oraz jego wersję
elektroniczną – pliki .xml oraz .pdf (na płycie CD/DVD). Wniosek należy złożyć w
zamkniętej (zaklejonej) kopercie oznaczonej zgodnie z poniższym wzorem:
Nazwa i adres Beneficjenta
Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu
ul. Kościelna 37
60-537 Poznań
Wniosek o dofinansowanie realizacji projektu „…(tytuł projektu)…”
w ramach Poddziałania 7.1.1 PO KL Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy
społecznej.
2
3. Nośnik, na którym zostanie zapisana wersja elektroniczna wniosku należy opisać
w sposób czytelny i powinien zawierać następujące informacje: nazwę Beneficjenta, tytuł
projektu, nazwę Poddziałania oraz sumę kontrolną wniosku zgodnie z poniższym
wzorem:
WZÓR PRAWIDŁOWO OZNACZONEGO NOŚNIKA
nazwa Beneficjenta
tytuł projektu
Poddziałanie
suma kontrolna
4. Złożone wnioski muszą uwzględniać standard minimum realizacji zasady równości
szans kobiet i mężczyzn. Spełnienie standardu minimum weryfikowane jest na etapie
oceny merytorycznej i oznacza uzyskanie trzech pozytywnych odpowiedzi na pytania
zawarte w karcie oceny merytorycznej.
Ocena wniosku (formalna i merytoryczna):
1. Każdy złożony wniosek o dofinansowanie realizacji projektu podlega ocenie formalnej,
a następnie merytorycznej.
2. Oceny formalnej i merytorycznej dokonuje WUP w Poznaniu.
3. Ocena formalna wniosku ma na celu sprawdzenie czy dany wniosek spełnia ogólne
kryteria formalne. Wniosek, który nie spełni któregokolwiek z kryteriów formalnych
zostanie zwrócony do poprawy lub uzupełnienia.
4. Wniosek poprawny pod względem formalnym (pozytywna ocena) przekazany zostanie
do oceny merytorycznej. Ocena merytoryczna prowadzona będzie w oparciu o ogólne
kryteria merytoryczne i horyzontalne. Podczas oceny merytorycznej nie przyznaje się
punktów, lecz stosuje się zasadę 0-1 (spełnia – nie spełnia). Niespełnienie
któregokolwiek z kryterium oceny oznacza konieczność poprawienia lub uzupełnienia
wniosku.
3
5. Poprawienie lub uzupełnienie wniosku na każdym etapie oceny (formalnej lub
merytorycznej) oznacza konieczność ponownego przekazania do WUP w Poznaniu
całego kompletu wniosku, tj. opatrzonego pieczęciami, podpisanego przez osobę do
tego upoważnioną, w 2 egzemplarzach papierowych oraz jego wersję elektroniczną –
pliki .xml oraz .pdf (na płycie CD/DVD). Przekazany wniosek podlega procedurze oceny
formalnej i/lub merytorycznej.
6. Wzór karty oceny formalnej i merytorycznej wniosku o dofinansowanie realizacji projektu
systemowego zawarty został w Zasadach dokonywania wyboru projektów PO KL z dnia
24 sierpnia 2009 roku.
Umowa ramowa:
1. Przed podpisaniem Umowy ramowej z beneficjentem (na podstawie której projekt
zostanie dofinansowany) WUP w Poznaniu zastrzega sobie możliwość przeprowadzenia
negocjacji z beneficjentem w celu wprowadzenia niezbędnych zmian do projektu.
2. Podstawą zobowiązania beneficjenta do realizacji projektu jest Umowa ramowa.
Załącznikiem do w/w Umowy jest wniosek o dofinansowanie realizacji projektu wybrany
do realizacji (z ewentualnymi zmianami wynikającymi z negocjacji podjętych przez WUP
w Poznaniu). Procedura sporządzenia i zawarcia umowy następuje w momencie
zaakceptowania przez Instytucję Pośredniczącą ostatecznej, poprawnej wersji
wniosku o dofinansowanie realizacji projektu systemowego ośrodka pomocy
społecznej (pozytywna ocena formalna i merytoryczna wniosku).
3. Dla beneficjentów, z którymi umowa ramowa zawarta została w roku 2008 lub w 2009
podstawą do realizacji projektu w roku 2010 będzie aneks do umowy ramowej.
V. Podstawa prawna i dokumenty programowe
1. Ustawa z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (Dz. U. Nr 227,
poz. 1658 z późn. zm.);
2. Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157 poz. 1240);
3. Program Operacyjny Kapitał Ludzki zatwierdzony decyzją Komisji Europejskiej z dnia
28 września 2007 r. nr K (2007) 4547 zmienioną decyzją z dnia 21 sierpnia 2009 r.,
nr K (2009) 6607;
4. Szczegółowy Opis Priorytetów Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013
zatwierdzony przez Instytucję Zarządzającą PO KL w dniu 1 czerwca 2009 r.;
5. Wytyczne Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 27 marca 2009 r. w zakresie
kwalifikowania wydatków w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013;
6. System realizacji Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013 – aktualna wersja
dokumentu dostępna jest na stronie internetowej: http://www.efs.gov.pl.
oraz inne wymienione w dokumencie Zasady przygotowania, realizacji i rozliczania
projektów systemowych Ośrodków Pomocy Społecznej, Powiatowych Centrów Pomocy
Rodzinie oraz Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w ramach Programu
Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013 z dnia 9 marca 2009 roku.
4
VI. Podmiot uprawniony do ubiegania się o dofinansowanie projektu
Ośrodki pomocy społecznej/ miejskie ośrodki pomocy rodzinie
VII. Wymagania odnośnie grupy docelowej
Projekt realizowany w ramach Poddziałania 7.1.1 musi być skierowany bezpośrednio do
następujących grup odbiorców spełniających łącznie trzy warunki:
a) korzystanie ze świadczeń pomocy społecznej,
b) wiek aktywności zawodowej (15-64 lata),
c) niezatrudnieni lub zatrudnieni zagrożeni wykluczeniem społecznym z co
najmniej jednego powodu spośród wskazanych w art. 7 ustawy z dnia 12 marca
2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2004 r. Nr 64 poz. 593 z późn. zm.),
d) otoczenie osób
towarzyszącego),
wykluczonych
społecznie
(w
zakresie
wsparcia
e) jednostki organizacyjne pomocy społecznej i ich pracownicy (w zakresie
upowszechniania pracy socjalnej).
VIII.
Wymagania czasowe
1. Wnioskodawca określa datę rozpoczęcia i zakończenia realizacji projektu, mając na
uwadze, iż okres realizacji projektu jest tożsamy z okresem, w którym poniesione
wydatki mogą zostać uznane za kwalifikowalne.
2. Okres realizacji projektu dla Beneficjentów z którymi umowa zawarta została w 2008 lub
2009 roku to: 1 stycznia – 31 grudnia 2010 r.
3. Maksymalny okres realizacji projektu dla Beneficjentów z którymi umowa zawarta
zostanie w roku 2010 to: 1 stycznia – 31 grudnia 2010 r.
IX. Wymagania finansowe
1. Wniesienie przez beneficjenta wkładu własnego w wysokości 10,5% wydatków
kwalifikowalnych projektu. Należy pamiętać o konieczności zachowania podziału na
źródła finansowania wkładu własnego (tj. 0,75 % FP oraz 9,75 % Budżet JST).
2. Podmiot realizujący projekt ponosi wydatki związane z jego realizacją zgodnie z
zasadami kwalifikowalności wydatków w ramach PO KL określonymi w Wytycznych
Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 27 marca 2009 r. w zakresie kwalifikowania
wydatków w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013.
3. Szczegółowe informacje na temat zasad kwalifikowalności wydatków w ramach PO KL,
sposobu kalkulacji budżetu projektu, zasad stosowania cross-financingu określają
Wytyczne Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 27 marca 2009 r. w zakresie
kwalifikowania wydatków w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013
oraz Zasady finansowania Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013 z dnia 25
5
marca 2009 roku –
http://www.efs.gov.pl.
dokumenty
te
dostępne
są
na
stronie
internetowej
X. Wymagania odnośnie przygotowania wniosku o dofinansowanie realizacji projektu
1.
Wniosek należy przygotować za pomocą aplikacji Generator Wniosków Aplikacyjnych z
zastosowaniem Instrukcji wypełniania wniosku o dofinansowanie realizacji projektu.
Dostęp do tej aplikacji oraz dokumentów do pobrania można uzyskać za
pośrednictwem
strony
internetowej
http://www.generatorwnioskow
.efs.gov.pl/GeneratorWnioskow.
2. Wniosek należy złożyć w wersji papierowej i elektronicznej, w formacie pliku .xml oraz
.pdf wygenerowanym przez aplikację Generator Wniosków Aplikacyjnych. O
tożsamości papierowej i elektronicznej wersji wniosku decyduje jednobrzmiąca suma
kontrolna na obu wersjach wniosku. Wniosek zapisany przez Generator Wniosków
Aplikacyjnych w formacie .xml nie powinien być otwierany i modyfikowany w innych
aplikacjach (MsWord, Internet Explorer, itp.), gdyż powoduje to zmianę sumy kontrolnej
wniosku uniemożliwiającą jego weryfikację formalną.
XI. Wymagania związane z realizacją projektu
Beneficjent zobowiązany jest do realizacji projektu zgodnie z zaakceptowanym wnioskiem o
dofinansowanie realizacji projektu oraz zasadami określonymi w dokumencie System Realizacji
PO KL 2007-2013.
Warunkiem udziału beneficjenta w projekcie jest spełnienie:
1. wymogów merytorycznych – posiadanie strategii rozwiązywania problemów
społecznych. Beneficjent zobowiązany jest w punkcie 3.5 wniosku zamieścić
informacje na temat posiadania w/w strategii.
2. wymogów organizacyjnych – zatrudnienie 1 pracownika socjalnego na 2000
mieszkańców, nie mniej niż 3 pracowników w ośrodku – spełnienie w/w warunku
konieczne jest do 31 grudnia 2010 r.
3. wymogu finansowego – wniesienie wkładu własnego przez beneficjenta.
XII. Współpraca z publicznymi służbami zatrudnienia.
1. Niezależnie od sposobu realizacji zadań w ramach projektu, wskazane jest zawarcie
przez ośrodek pomocy społecznej pisemnego porozumienia z powiatowym
urzędem pracy, określającego zasady współpracy w zakresie realizacji zadań na rzecz
aktywnej integracji. W porozumieniu w szczególności można określić:
a) zasady współpracy w zakresie procedur postępowania z klientami pomocy społecznej
i powiatowych urzędów pracy w tym:
− wymiany informacji o klientach i realizowanych działaniach;
− procedurę w zakresie współpracy w realizacji art. 50 ust. 2 ustawy z dnia
20 kwietnia 2004 roku o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy;
b) zasady współpracy w zakresie realizacji i finansowania prac społecznie użytecznych;
6
c) zasady współpracy w zakresie upowszechniania ofert pracy, upowszechniania
informacji o usługach poradnictwa zawodowego i szkoleniach, organizacji robót
publicznych oraz zatrudnienia socjalnego zgodnie z art. 9 ust. 1 pkt 12 ustawy z dnia
20 kwietnia 2004 roku o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy.
2. Porozumienie może obejmować więcej podmiotów oraz określać inne zadania
związane ze współpracą publicznych służb zatrudnienia i jednostek organizacyjnych
pomocy społecznej, w szczególności zadań wynikających z realizacji gminnych i
powiatowych strategii rozwiązywania problemów społecznych.
3. Wytyczne dla powiatowych urzędów pracy (PUP) i ośrodków pomocy społecznej
(OPS) w zakresie współpracy przy podejmowaniu działań na rzecz osób
bezrobotnych, korzystających ze świadczeń pomocy społecznej dostępne są na
stronie internetowej: http://www.efs.wup.poznan.pl.
XIII. Kontakt i dodatkowe informacje
Dodatkowych informacji udzielają pracownicy Instytucji Pośredniczącej:
Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu
ul. Kościelna 37, 60-537 Poznań
Wydział Obsługi Projektów PO KL
Oddział dla Priorytetu VII
tel. 0 61 846 38 70, e-mail: [email protected]
7