I. Dane o nieruchomości - Urząd Gminy w Sosnówce

Komentarze

Transkrypt

I. Dane o nieruchomości - Urząd Gminy w Sosnówce
OGŁOSZENIE O PRZETARGU
Na podstawie art. 38 ust. 1 \ 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce
nieruchomościami (Dz. U. z 2010 r. Nr 102, poz. 651 z późn. zm.) i § 13
rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu
przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz.U. z 2004 r.
Nr 207, poz.2108 z późn. zm.) ogłaszam ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż:
Nieruchomości oznaczonej nr 2/3 o pow. 1,5803 ha położonej w miejscowości
Rozwadówka
I.
Dane o
nieruchomości
1.
2.
3.
4.
Nr działki
Powierzchnia
Nr Księgi Wieczystej
Przeznaczenie w planie
miejscowym
5. Sposób zagospodarowania
6. Wartość nieruchomości
II.
III.
IV.
V.
VI.
VII.
-2/3
- 1,5803 ha
- LU1 B/00109727/7
- Teren upraw polowych
- nieruchomość użytkowana rolniczo
- 14054,00 zł
Przetarg odbędzie się w dniu 28.06.2013 r. o godz. 11.00 w Urzędzie
Gminy w Sosnówce (sala konferencyjna)
Wszelkie informacje dodatkowe i warunki przetargu można uzyskać tel.
183/ 3793003 lub osobiście pok. Nr 11.
Cena wywoławcza
- 14054,00 zł
Wadium w wysokości 15 % ceny wywoławczej należy wpłacić do dnia
24.06.2013r. do godz. 14.00 w formie przelewu na rachunek UG Sosnówka
BS Wisznice o/Sosnówka Nr 51 8055 0006 0200 0130 2002 0003.
Wadium wniesione przez wygrywającego przetarg zostanie zaliczone na
poczet nabycia nieruchomości, w razie uchylania się od zawarcia umowy
sprzedaży, wadium przepada na rzecz sprzedającego.
Nieruchomość obciążona służebnością przejazdu i przechodu na rzecz
działek nr 2/4, 3/3, 3/4.
Uczestnik przetargu powinien posiadać dowód osobisty oraz potwierdzenie
wpłaty wadium
w ó
f'^GMm
^ijŁsztofBruczuk
Sosnówka, dnia 23.05.2013 r.
Y

Podobne dokumenty