ogłoszenie - BIP - Gmina Pielgrzymka

Komentarze

Transkrypt

ogłoszenie - BIP - Gmina Pielgrzymka
OGŁOSZENIE
Wójt Gminy Pielgrzymka ogłasza I przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę lokalu użytkowego
położonego w miejscowości Wojcieszyn 52, o pow. 83,30 m2, działka Nr 101/4 stanowiącego
własność Gminy Pielgrzymka z przeznaczeniem na nie uciążliwą działalność handlowo-usługową..
Działka ujawniona jest w księdze wieczystej Nr LE1Z/00015345/5, w Sądzie Rejonowym w Złotoryi.
W studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Pielgrzymka – uchwała
Nr VI/32/99 Rady Gminy Pielgrzymka z dnia 26.03.1999 r. nieruchomość powyższa zawiera
oznaczenie:
- MR - tereny o przewadze zabudowy zagrodowej z dopuszczeniem mieszkalnictwa, usług i nie
uciążliwego rzemiosła.
Cena wywoławcza za 1 m2 nieruchomości lokalowej wynosi:
- część handlowa spożywcza i pozostała – 4,62 zł/m2 + podatek VAT
- część magazynowa – 0,88 zł/m2 + podatek VAT
Wadium w wysokości 200 zł wnieść należy w formie pieniężnej, nie później niż do 5 grudnia 2011 r.
na konto Urzędu Gminy w Pielgrzymce Nr 68865800090019738020000050 PBS Złotoryja. Za termin
wniesienia wadium uważa się dzień wpływu wadium na rachunek bankowy Gminy Pielgrzymka.
Lokal użytkowy o pow. 83,30 m2 położony jest parterze budynku Nr 52 obręb Wojcieszyn
posadowionego na działce oznaczonej w ewidencji gruntów numerem ewidencyjnym działki 101/4
obręb Wojcieszyn.
Przeznaczenie - nieuciążliwa działalność handlowo-usługowa.
Wysokość opłat z tytułu dzierżawy: czynsz ustalony zostanie w drodze przetargu, do którego to czynszu
zostanie doliczony należny podatek VAT (aktualnie 23% ). Stawki czynsz dzierżawnego będą
corocznie waloryzowane o wskaźnik wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych ogłaszanych przez
Prezesa GUS w Monitorze Polskim, począwszy od 01 stycznia każdego roku poprzedniego, poczynając
od 2012 r. Termin płatności czynszu: płatność z góry do dnia 10 każdego miesiąca za dany miesiąc.
Minimalne postąpienie wynosi 3,00 zł. Przetarg odbędzie się w siedzibie Urzędu Gminy w Pielgrzymce
w sali nr 3 (parter budynku, sala konferencyjna)
dnia 6 grudnia 2011 r. o godz. 1100.
Wadium wpłacone przez uczestnika przetargu zwraca się niezwłocznie po odwołaniu lub zamknięciu
przetargu, nie później jednak niż przed upływem 3 dni od dnia odwołania lub zamknięcia przetargu.
Uczestnikowi wygrywającemu przetarg wadium zalicza się na poczet pierwszej płatności czynszu.
Wyłoniony w drodze przetargu kandydat na dzierżawcę lokalu jest zobowiązany w terminie do 14 dni,
licząc od daty rozstrzygnięcia przetargu zawrzeć umowę dzierżawy. Nie zawarcie umowy skutkuje
przepadkiem wadium na rzecz organizatora przetargu. Wszelkie koszty i opłaty związane z zawarciem
umowy obciążają dzierżawcę. Osoby przystępujące do przetargu zobowiązane są zapoznać się z
regulaminem przetargu oraz przedłożyć Przewodniczącemu Komisji Przetargowej przed rozpoczęciem
przetargu:
1) dokument tożsamości lub odpis z właściwego rejestru identyfikujący uczestnika przetargu,
2) upoważnienie (pełnomocnictwo) do reprezentowania osoby ubiegającej się o wynajem (dzierżawę)
nieruchomości w przetargu,
3) oryginał dowodu wpłaty wadium.
4) pisemnego oświadczenia, iż uczestnik zapoznał się z treścią regulaminu i przyjmuje go bez zastrzeżń.
Szczegółowe informacje o przetargu można uzyskać w Urzędzie Gminy, pok. 13 lub telefonicznie 76
8775013, wew. 106.
Zastrzega się prawo zamknięcia przetargu bez wybrania dzierżawcy i bez podania przyczyny.
Pielgrzymka, dnia 4.11.2011r.