wzór zamówienia dzwigu

Komentarze

Transkrypt

wzór zamówienia dzwigu
P.B GLEMBUD
Data zamówienia wraz z godziną i miejscem podstawienia sprzętu ………………….
Glembin Sławomir
ul. Pucka 39
84-103 Łebcz
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
NIP::587-102-21-77
tel./fax 58 675 80 44
ZAMÓWIENIE
www.glembud.com.pl
Zamawiający
Dane do faktury
Adres korespondencyjny:
Forma i termin płatności: GOTÓWKA lub PRZELEW.
LP.
1.
Typ maszyny
BOBCAT S300
Cena netto/j.m
130 zł/godz.
Koszt dojazdu
7 zł netto/km
Okres najmu
Minimum 2 godz.
Miejsce pracy maszyny
Upoważniam Państwa do wystawienia Faktury bez podpisu osoby upoważnionej do jej odbioru.
…………………………………………………..
Miejscowość i data
…………………………………………………..
Pieczątka i czytelny podpis zamawiającego
Przy płatności z odroczonym terminem Zamawiający zobowiązany jest do załączenia do niniejszego zamówienia potwierdzonych dokumentów rejestracyjnych działalność gospodarczą:
- NIP oraz Regon
- Wypis z ewidencji działalności gospodarczej lub wyciąg z KRS