Zapytanie ofertowe

Komentarze

Transkrypt

Zapytanie ofertowe
Projekt „Aktywizacja
społeczno-zawodowa osób zagrożonych wykluczeniem społecznym w
Gminie Żytno ” współfinansowany ze środków Unii Europejskiej
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
Żytno , dnia 02.08.2013 r
Zapytanie ofertowe
Realizowane w oparciu o art.4 pkt.8 ustawy- Prawo zamówień publicznych z dnia 29.01.2004
r.( tekst jednolity: Dz.U. z 2010 r., Nr 113, poz.759, z późn.zm.)
W związku z realizacją projektu pn.” Aktywizacja społeczno-zawodowa osób
zagrożonych wykluczeniem społecznym w Gminie Żytno .” w ramach Poddziałania 7.1.1
Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej Programu
Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach
Europejskiego Funduszu Społecznego, Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Żytnie zaprasza
do złożenia oferty,) na zorganizowanie i przeprowadzenie szkoleń zawodowych dla 10 osób
w tym: – kurs prawa jazdy kat.C z kwalifikacjami dla 1 osoby ( mężczyzna) , operator wózków
widłowych dla 1 osoby ( mężczyzna) , nowoczesny sprzedawca obsługa kasy fiskalnej i wag
elektronicznych dla 2 osób ( kobiety) , księgowość małych firm – 1 osoba ( kobieta), operator
koparko-ładowarki dla 1 osoby ( mężczyzna), opiekun osób starszych dla 3 osób ( kobiety),
technolog rób wykończeniowych 1 osoba ( mężczyzna) oraz prawo jazdy kat.B dla 3 osób .
W skład usługi wchodzą:
1. Kurs prawa jazdy kat.C z kwalifikacjami dla 1 osoby ( mężczyzna powyżej 21 roku
życia) 20 godzin zajęć teoretycznych i 30 godzin zajęć praktycznych w skład ceny
wchodzą koszty materiałów dydaktycznych, opłacenie egzaminu końcowego , sfinansowanie
niezbędnych badań lekarskich .
2. Operator wózka widłowego ( wszystkie typy wózków) dla 1 osoby ( mężczyzna) w
wymiarze ok. 67 godzin z badaniem lekarskim.
Zakres tematyczny- typy stosowanych wózków – budowa wózków – czynności kierowcy
przy obsłudze przed podjęciem pracy i po zakończeniu pracy – czynności kierowcy w
czasie pracy z wózkami – wiadomości z zakresu ładunkoznawstwa , bhp, dozoru
technicznego - praktyczna nauka jazdy, bezpieczna wymiana butli gazowej, badanie
lekarskie. Program szkolenia musi być zgodny z ramowym programem nauczania
zatwierdzonym przez Ośrodek Doskonalenia Kadr nadzorowany przez ministra właściwego
ds. gospodarki .
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Żytnie
97-532 Żytno, ul. Krótka 4
tel. +48 (34) 327 70 01, fax +48 (34) 326 90 10
e-mail: [email protected]
Projekt „Aktywizacja
społeczno-zawodowa osób zagrożonych wykluczeniem społecznym w
Gminie Żytno ” współfinansowany ze środków Unii Europejskiej
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
3. Nowoczesny sprzedawca ( z obsługą kas fiskalnych i wag elektronicznych) – dla 2 osób
( kobiety) w wymiarze ok. 100 godzin.
Zakres tematyczny: ogólne przepisy bhp związane z praca sprzedawcy, najważniejsze
przepisy związane ze sprzedażą towarów i usług, obsługa klienta, umiejętność rozwiązywania
konfliktów, techniki sprzedaży, współpraca w zespole, budowanie wizerunku firmy, usługi
bankowe, rodzaje i budowa kas fiskalnych, rodzaje i budowa wag elektronicznych, praktyczna
nauka obsługi kas fiskalnych i wag elektronicznych, gospodarka magazynowa, fakturowanie.
4.Księgowość małych firm dla 1 osoby minimum 120 godzin
Zakres tematyczny : formy organizacyjno – prawne funkcjonowania małych przedsiębiorstw,
przepisy prawne dotyczące zagadnień księgowych i podatkowych (m.in. Ustawa o działalności
gospodarczej, Ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych, przepisy regulujące
działalność Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych, Rozporządzenie o środkach
trwałych prowadzenie ksiąg rachunkowych, interpretacja wyników), podatek zryczałtowany,
podatek dochodowy, podatek od towarów i usług (VAT),wypełniania druków PIT, VAT
przykłady prowadzenia rejestrów VAT, zasady ewidencji księgowej w formie podatkowej
księgi przychodów i rozchodów, wykorzystanie programów komputerowych do prowadzenia
podatkowej księgi przychodów i rozchodów ( opis programu, przygotowanie programu do
prowadzenia księgowości )
Elementy płac: ubezpieczenia społeczne oraz obowiązki pracodawcy i płatnika wobec ZUS
wynagrodzenia, formy zatrudnienia pracowników, rozliczenia. Program komputerowy Płatnik
jako system komunikacji z ZUS.
5.Opiekun osób starszych
praktycznych)
dla 3 osób minimum 70 godzin w tym ( 40 godzin zajęć
Zakres tematyczny: zadania opiekuna osób starszych, formy opieki , proces starzenia się
organizmu, choroby wieku starczego ,psychologiczne aspekty starzenia się , postawa wobec
uczuć i sposobu zachowania się osoby pielęgnowanej, problemy opieki osób starszych
i chorych, pielęgnacja chorych profilaktyka odleżyn oraz skutków długotrwałego
unieruchomienia, aspekty pielęgnacyjne rehabilitacji, wybrane zagadnienia z farmakoterapii,
zasady żywienia osób chorych i starszych,.
6.Operator koparko-ładowarki dla 1 osoby minimum 202 godziny
Zakres tematyczny - uzyskanie kwalifikacji w zawodzie operatora maszyn i urządzeń
roboczych, budowlanych i drogowych w zakresie III klasy uprawnień. Dokumentacja
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Żytnie
97-532 Żytno, ul. Krótka 4
tel. +48 (34) 327 70 01, fax +48 (34) 326 90 10
e-mail: [email protected]
Projekt „Aktywizacja
społeczno-zawodowa osób zagrożonych wykluczeniem społecznym w
Gminie Żytno ” współfinansowany ze środków Unii Europejskiej
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
techniczna ,użytkowanie eksploatacyjne, bezpieczeństwo i higiena pracy, podstawy
elektrotechniki, silniki spalinowe , elementy hydrauliki, budowa koparko – ładowarek,
technologia robót, zajęcia praktyczne.
Szkolenie obejmuje 202 godzin zajęć, w tym 60 godzin zajęć praktycznych.
7.Technolog rób wykończeniowych w budownictwie dla 1 osoby minimum 150 godzin
Zakres tematyczny - teoretyczne i praktyczne przygotowanie do wykonywania budowlanych
prac wykończeniowych, nabycie wiedzy i umiejętności m.in. z zakresu: prac budowlanych z
zastosowaniem płyt kartonowo-gipsowych; stosowania tynków szlachetnych; montażu sufitów
podwieszanych; kładzenia posadzek z płyt ceramicznych i granitowo-marmurowych;
wykończeniowych prac podłogowych; malowania i prac dekoracyjnych; przepisów bhp;
technologii robót przy budowie lekkich przegród i ścian działowych; układania posadzek.
8. Kurs prawa jazdy kat.B dla 3 osób
30 godzin zajęć teoretycznych i 30 godzin zajęć praktycznych w skład ceny
wchodzą koszty materiałów dydaktycznych, opłacenie egzaminu końcowego , sfinansowanie
niezbędnych badań lekarskich .
Przyjmuje się , że 1 godzina zajęć dydaktycznych wynosi 45 min.
Wykonawca powinien zapewnić:
kadrę trenerską do każdej z w/w usług,
materiały szkoleniowe oraz notatnik i długopis dla każdego uczestnika/uczestniczki
projektu ,
zorganizować i sfinansować stosowne badanie lekarskie,
szkolenia powinny się odbywać na terenie gminy Żytno. Szkolenia mogą odbywać się w
budynku Urzędu Gminy w Żytnie – sala narad ( nieodpłatnie).
w przypadku zorganizowania szkolenia poza terenem Gminy Żytno wykonawca powinien
zapewnić transport uczestników na szkolenia w obie strony lub zwrot kosztów dojazdu
uczestników na zajęcia do państwa instytucji ( 1 osoba Łazów, 3 osoby Maluszyn , 3
osoby Żytno, 2 osoby Sady, 1 osoba Grodzisko),
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Żytnie
97-532 Żytno, ul. Krótka 4
tel. +48 (34) 327 70 01, fax +48 (34) 326 90 10
e-mail: [email protected]
Projekt „Aktywizacja
społeczno-zawodowa osób zagrożonych wykluczeniem społecznym w
Gminie Żytno ” współfinansowany ze środków Unii Europejskiej
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
przygotowanie i wydanie zaświadczeń/certyfikatów/dyplomów potwierdzających nabycie
określonych kwalifikacji i ukończenie udziału w każdej z w/w usług,
ubezpieczenie od NNW uczestników/uczestniczki projektu,
cateringu w każdym dniu przeprowadzania zajęć w postaci 1 gorącego posiłku (drugie
danie wraz z napojem) oraz 1 przerwy kawowej (kawa, herbata, sok, woda mineralna,
ciastka, owoce),
przygotowanie i prowadzenie wymaganej dokumentacji zajęć ( listy obecności, dziennik
zajęć ,harmonogram zajęć , przygotowanie i przeprowadzenie ankiet ewaluacyjnych na
początku i końcu szkolenia, pokwitowania odbioru materiałów dydaktycznych, cateringu, )
wszystkie dokumenty musza być zaopatrzone w logotypy UE i POKL.
Dodatkowe informacje:
1.Termin realizacji usługi od dnia podpisania umowy do 06.XII. 2013 r. z wyłączeniem
szkolenia: nowoczesny sprzedawca wraz obsługą kas fiskalnych , które należy zrealizować
w okresie od dnia podpisania umowy do 30 września 2013 roku.
Warunki udziału w postępowaniu
1.Posiadanie wpisu do Rejestru Instytucji Szkoleniowych Wojewódzkiego Urzędu Pracy.
2.Posiadanie wpisu do rejestru agencji zatrudnienia prowadzonego przez Marszałka
województwa w oparciu o ustawę o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy.
3.Doświadczenie w realizacji projektów EFS poprzez załączenie – 3 szt. referencji.
Kryteria oceny oferty:
1.Podstawowym kryterium jest cena brutto /netto za realizację całego zadania.
Informacje o formalnościach.
1.Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.
2.Zamawiający unieważni postępowanie o udzielenie zamówienia , jeżeli oferta z najniższą
ceną przewyższy kwotę , którą zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie
zamówienia, chyba że zamawiający zwiększy tę kwotę do ceny najkorzystniejszej oferty.
Uprzejmie proszę o przesyłanie oferty wg załączonego formularza , drogą elektroniczną na
adres
[email protected] , faksem nr 34- 326 90 10 , osobiście lub za pośrednictwem poczty
w kopercie opatrzonej napisem „ Oferta na przeprowadzenie szkoleń zawodowych w ramach
projektu „Aktywizacja społeczno- zawodowa osób zagrożonych wykluczeniem społecznym
w Gminie Żytno” Nie otwierać przed 19 sierpnia 2013 r.przed godziną 15. na adres Gminny
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Żytnie
97-532 Żytno, ul. Krótka 4
tel. +48 (34) 327 70 01, fax +48 (34) 326 90 10
e-mail: [email protected]
Projekt „Aktywizacja
społeczno-zawodowa osób zagrożonych wykluczeniem społecznym w
Gminie Żytno ” współfinansowany ze środków Unii Europejskiej
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
Ośrodek Pomocy Społecznej w Żytnie ul.Krótka 4, 97-532 Żytno ,w
terminie do
20.08.2013 r. do godz. 16:00
Oferent zostanie powiadomiony o wyborze jego oferty drogą elektroniczną lub telefoniczną .
Osoby upoważnione do kontaktu : zamawiający wyznacza do udzielania wyjaśnień Panią
Anetę Jędrzejczyk – pracownik socjalny Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Żytnie.
Koordynator projektu
Halina Woldan
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Żytnie
97-532 Żytno, ul. Krótka 4
tel. +48 (34) 327 70 01, fax +48 (34) 326 90 10
e-mail: [email protected]