H - 2 instalacja Kap-Pol stacja benzynowa

Komentarze

Transkrypt

H - 2 instalacja Kap-Pol stacja benzynowa
Formularz H - karta informacyjna dla zgłoszenia instalacji, z której emisja
nie wymaga pozwolenia, a których eksploatacja wymaga zgłoszenia
Lp. Zgłoszenie instalacji, z której emisja nie wymaga pozwolenia, a których
eksploatacja wymaga zgłoszenia
1
2
3
Numer wpisu
Zakres przedmiotowy zgłoszenia
H – 2/07
Zakres obejmuje Stację Paliw zlokalizowaną w
Strzelcach Opolskich przy ul. Pl. Targowy 4
prowadzącej sprzedaŜ detaliczną paliw
płynnych tzn. benzyny bezołowiowej i oleju
napędowego.
Starostwo Powiatowe Strzelce Op.
ROŚ.7644-7/2007
Znak sprawy
Urząd Miejski Strzelce Op.
GK.VI-7642/11/07
4
5
6
7
8
9
10
Data zgłoszenia
Podmiot zgłaszający instalację (imię i
nazwisko lub nazwa jednostki
organizacyjnej, siedziba, adres, REGON)
Wyszczególnienie załączników do
zgłoszenia instalacji
Miejsce przechowywania (nazwa
instytucji, nazwa komórki
organizacyjnej, numer pokoju, numer
telefonu kontaktowego)
ZastrzeŜenia dotyczące udostępniania
informacji
Numery innych wpisów w wykazie
dotyczących jednostki organizacyjnej
zgłaszającej instalację
Uwagi
30.04.2007r.
KAP-POL Sp. z o.o.
ul. Legnicka 84/86
41-500 Chorzów
Urząd Miejski w Strzelcach Opolskich
ul. Plac Myśliwca 1
Referat Gospodarki Komunalnej i Ochrony
Środowiska pok. nr 21
Tel. 077 404 93 45
-