Zawiadomienie o wyborze Oferty najkorzystniejszej

Komentarze

Transkrypt

Zawiadomienie o wyborze Oferty najkorzystniejszej
IG.271.19.5.2014.MA.
Ustka, dnia 22 kwietnia 2014 r.
Zamawiający:
Gmina Ustka, ul. Dunina 24 , 76-270 Ustka
NIP: 839 00 30 153
Tel. (059) 814 60 44 do 46
Fax.: (059) 814 42 57
Wykonawcy
ZAWIADOMIENIE
o wyborze oferty najkorzystniejszej
Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, realizowanego w trybie przetargu nieograniczonego na „Świadczenie
sukcesywnych usług związanych z konserwacją urządzeń melioracyjnych położonych w Gminie Ustka”
o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego
realizowanego w trybie przetargu nieograniczonego na „Świadczenie sukcesywnych usług
związanych z konserwacją urządzeń melioracyjnych położonych w Gminie Ustka”,
Gmina Ustka jako Zamawiający w przedmiotowym postępowaniu o udzielenie zamówienia
publicznego, działając na podstawie art. 92 ust. 1 - 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku
Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz.907 ze zm.) zwanej dalej
„ustawą” zawiadamia Wykonawców, którzy złożyli oferty, iż w niniejszym przetargu zgodnie
normą prawną zawartą w art. 91 ust.1 w związku z treścią art. 2 pkt 5 ustawy wybrano ofertę:
najkorzystniejszą złożoną przez Wykonawcę:
Część I: Świadczenie sukcesywnych usług (wg. indywidualnych zleceń Zamawiającego)
związanych z konserwacją urządzeń melioracyjnych położonych w Gminie Ustka w
aglomeracji Rowy, tj. w sołectwach: Dębina, Gąbino, Machowinko, Objazda, Przewłoka,
Rowy, Wytowno.
WARSZEWSKI Paweł Warszewski
ul. Słupska 19, 76-251 Bolesławice
W uzasadnieniu niniejszego wyboru należy wskazać, iż wybrana oferta jest ofertą
najkorzystniejszą spełniającą wszystkie wymogi SIWZ i przedstawia najniższą cenę, która
była jedynym kryterium wyboru oferty najkorzystniejszej.
Cena za cały przedmiot zamówienia: 57.764,96 zł brutto.
Przyznana ilość punktów: 100,00 pkt.
Wykonawca - Przedsiębiorstwo Usług Melioracyjnych „BAGIER” Stefan Flisikowski
Kluki 13, 76-214 Smołdzino, spełnia warunki udziału w postępowaniu określone w SIWZ.
Cena za cały przedmiot zamówienia: 66.684,45 zł brutto.
Przyznana ilość punktów: 86,62 pkt.
Wykonawca - Usługi Ogólnobudowlane i Ziemne BRANDT Monika Brandt,
Żoruchowo 6A, 76-220 Główczyce, spełnia warunki udziału w postępowaniu określone w
SIWZ.
Cena za cały przedmiot zamówienia: 85.793,70 zł brutto.
Przyznana ilość punktów: 67,33 pkt.
Wykonawca - MELIOR – TRANS Krzysztof Wiśniewski, ul. Grzybowa 20, 83-220 Skórcz,
spełnia warunki udziału w postępowaniu określone w SIWZ.
Cena za cały przedmiot zamówienia: 201.892,61 zł brutto.
Przyznana ilość punktów: 28,61 pkt.
Jednocześnie Zamawiający zawiadamia, iż w niniejszym przetargu w terminie do składania
ofert na część I złożono 4 oferty.
Przewidywany termin zawarcia umowy: 28 kwietnia – 07 maja 2014 r.
W toku badania i oceny wykluczono i odrzucono: 0
Część II: Świadczenie sukcesywnych usług (wg indywidualnych zleceń Zamawiającego)
związanych z konserwacją urządzeń melioracyjnych położonych w Gminie Ustka w
aglomeracji Ustka, tj. w sołectwach: Charnowo, Duninowo, Grabno, Lędowo, Machowino,
Niestkowo, Możdżanowo, Pęplino, Starkowo, Wodnica, Zaleskie.
Usługi Ogólnobudowlane i Ziemne BRANDT Monika Brandt,
Żoruchowo 6A, 76-220 Główczyce.
W uzasadnieniu niniejszego wyboru należy wskazać, iż wybrana oferta jest ofertą
najkorzystniejszą spełniającą wszystkie wymogi SIWZ i przedstawia najniższą cenę, która
była jedynym kryterium wyboru oferty najkorzystniejszej.
Cena za cały przedmiot zamówienia: 75.941,70 zł brutto.
Przyznana ilość punktów: 100,00 pkt.
Wykonawca - Przedsiębiorstwo Usług Melioracyjnych „BAGIER” Stefan Flisikowski
Kluki 13, 76-214 Smołdzino, spełnia warunki udziału w postępowaniu określone w SIWZ.
Cena za cały przedmiot zamówienia: 75.964,00 zł brutto.
Przyznana ilość punktów: 99,97 pkt.
Wykonawca – BOBER Andrzej Śmigielski Starkowo 52, 76-270 Ustka, spełnia warunki
udziału w postępowaniu określone w SIWZ.
Cena za cały przedmiot zamówienia: 97.897,00 zł brutto.
Przyznana ilość punktów: 77,57 pkt.
Wykonawca - MELIOR – TRANS Krzysztof Wiśniewski, ul. Grzybowa 20, 83-220 Skórcz,
spełnia warunki udziału w postępowaniu określone w SIWZ.
Cena za cały przedmiot zamówienia: 163.513,76 zł brutto.
Przyznana ilość punktów: 46,44 pkt.
Jednocześnie Zamawiający zawiadamia, iż w niniejszym przetargu w terminie do składania
ofert na część II złożono 4 oferty.
Przewidywany termin zawarcia umowy: 28 kwietnia – 07 maja 2014 r.
W toku badania i oceny wykluczono i odrzucono: 0
/-/ Wójt Gminy Ustka
Anna Sobczuk – Jodłowska