SZKOŁA TRENERÓW i LIDERÓW

Komentarze

Transkrypt

SZKOŁA TRENERÓW i LIDERÓW
Praktyczne informacje o Szkole Trenerów i Liderów
Już od marca 2012
Program obejmuje 250 godzin zajęd, prowadzonych metodami aktywnymi,
angażującymi uczestników do nauki przez doświadczenie. Składa się z trzech
etapów:
SZKOŁA TRENERÓW i LIDERÓW
1. Trening Interpersonalny – na którym uczestnicy doświadczają zachowao swoich
i innych w grupie wraz z omówieniem procesów grupowych;
Całościowy kurs przygotowujący do pracy z grupami ludzi.
2. Profesjonalne Przygotowanie – czyli kulisy pracy trenera, cykl szkoleo,
obejmujący analizę potrzeb szkoleniowych, ustalenie celów szkolenia,
projektowanie i przygotowanie szkolenia;
3. Metodyka Pracy Trenera – nauka praktycznych umiejętności prowadzenia
szkolenia oraz radzenia sobie z trudnymi sytuacjami.
Absolwenci otrzymują certyfikaty poświadczające nabyte
kwalifikacje.
Zajęcia prowadzą trenerzy z wieloletnim doświadczeniem
pracy z ludźmi w obszarach rozwojowych i biznesowych.
Miejsce: Kraków oraz jeden zjazd w okolicach gór.
Termin: Pierwsze zajęcia odbędą się w marcu 2012, zjazdy odbywają się średnio
raz w miesiącu (zwykle w weekend).
Inwestycja: Koszt całej Szkoły Trenerów i Liderów to 7749 zł.
Uwaga: w tym roku oferujemy zniżkę aż 23%, czyli tylko 6000 zł!
Istnieje możliwośd wpłat ratalnych.
Zapisy i informacje: na stronie www.ipri.com.pl oraz telefonicznie: 606 267 800
Rekrutacja składa się z 2 etapów: wysłania wypełnionego zgłoszenia na stronie
internetowej (liczy się kolejnośd zgłoszeo) oraz rozmowy kwalifikacyjnej.
Organizatorzy: Grupa Active Change, Instytut Psychoedukacji i Rozwoju
Integralnego, Emka Consulting, Szkolenia i Rozwój, Firma Szkoleniowa "Tu i Teraz"
Grupy. Każdy z nas w nich dorastał, kształcił się, rozwijał. Obok miłych wspomnieo
z różnych grup, mamy również i te mniej przyjemne. Jak tworzyd środowisko, aby
grupa ludzi wzrastała, rozwijała swoje
umiejętności, czy realizowała misję do
której jest powołana? To wyzwanie staje
przed każdym, kto przewodzi grupie – czy
na stałe, jako lider, czy czasowo jako trener.
Dlatego też rodzą się pytania: co powoduje,
że grupa osiąga sukces? Jak wpływad na nią,
aby robiła to co planujemy? Jakie
umiejętności są mi potrzebne do kierowania ludźmi oraz jak je rozwijad? Co chcę
przekazad? Jak rozwiązywad trudne sytuacje w zespołach?
Własne doświadczenia bycia liderami i trenerami, jak również rozmowy z innymi
liderami i trenerami, wspólne pytania i bogactwo odpowiedzi dało nam inspirację
do założenia praktycznej Szkoły Trenerów i Liderów.
Ludzie potrzebują przywództwa i mądrych
nauczycieli, którzy nie tylko przekazują
wiedzę, ale też potrafią to robid dobrze. Tej
potrzebie wychodzi naprzeciw Szkoła
Trenerów i Liderów, w czasie której
uczestnicy doświadczają na sobie i uczą się
stosowad różne sposoby rozwijania
potencjału grupy oraz wpływania na nią.
Jest to wyjątkowy kurs, który łączy umiejętności przywódcze z praktycznym,
trenerskim warsztatem.
Dlaczego warto zostad trenerem?
Czym dla mnie jest trenerstwo i przywództwo?
Do zalet pracy trenera należy: możliwośd poznawania ciekawych ludzi, umiejętne
wpływanie na grupę, ciągłe poszerzanie swoich perspektyw i podnoszenie swoich
umiejętności. Trener ma nieograniczone możliwości wyspecjalizowania się w typie
prowadzonych zajęd – od empatycznej komunikacji po zarządzanie jakością.
Obecnie jest duże zapotrzebowanie na szkolenia – wśród osób prywatnych, jak i w
organizacjach, pragnących nadążyd za coraz szybszymi zmianami w świecie. Daje
to możliwośd dobrze płatnej pracy w firmach, bądź też jako „wolny strzelec”.
Bycie trenerem, czy też liderem grupy jest za każdym razem dla mnie wyzwaniem,
w którym ciekawośd nowego miesza się obawami o to jak pójdzie. Jedną z
najbardziej widocznych stron jest to, że jestem
wtedy aktywnym członkiem grupy, mającym duży
wpływ na nią i na to, co ona robi. Z innej strony
każde spotkanie wymaga uważności na ludzi, która
jest nagradzana nowymi obserwacjami i
nieustannym poszerzaniem swojej wiedzy na
temat zachowao ludzi w różnych sytuacjach. Praca
z grupą jest też bardzo mocnym i nieustającym
motywatorem
do
podnoszenia
swoich
umiejętności, powiększania swojej wiedzy i
poszerzania horyzontów myślowych. Jest również
możliwością poznawania różnych ludzi z różnymi doświadczeniami i wiedzą, co
bardzo często jest inspirujące do wdrażania zmian w swoim życiu. Bywa, że jest to
praca nad lepszym sposobem postrzegania rzeczywistości i przekształcania
nieefektywnych nawyków myślowych,
co daje mi szczególnie dużo radości,
kiedy uda się to osiągnąd. Osiągnięte
cele, wypracowany sukces przez grupę
dają poczucie satysfakcji – tym
większe, im większy nasz wkład i
zaangażowanie w działalnośd zespołu.
Podsumowując, przewodniczenie grupie jest dla mnie przygodą przeżytą z ludźmi
i dla ludzi, dającą dużo radości i zadowolenia.
Michał Wolak, dyplomowany trener
Jak pracuje się na warsztatach i szkoleniach?
Szkolenia rozwijające umiejętności bazują na cyklu uczenia się dorosłych, który
składa się z czterech etapów.
Nauka zaczyna się od doświadczenia – tego zbieranego w codzienności, albo
którego przeżycie trener umożliwia grupie po przez odpowiednio przygotowane
dwiczenia. Następnie, bazując na tych doświadczeniach, trener przechodzi do
drugiego etapu – zbierania obserwacji,
DOŚWIADCZENIE
Co się wydarzyło?
opinii, wniosków jakie mają uczestnicy
na temat tych doświadczeo. Wtedy też
REFLEKSJA
ZASTOSOWANIE
grupa poszukuje przyczyn pewnych
Jakie to było? Jak się to stało?
Eksperymentowanie
zjawisk, czy sytuacji, a refleksje nad tymi
doświadczeniami prowadzą do etapu
TEORIA
To przebiega w ten sposób.
trzeciego. Jest nim tworzenie teorii
dotyczącej wyjściowego doświadczenia
oraz porównywanie i uzgadnianie tej nowej teorii z innymi teoriami, które
posiadamy. Szukamy wtedy prawidłowości, reguł, zasad, które dotyczą tego typu
doświadczeo – uogólniamy naszą wiedzę wypływającą z pojedynczych
doświadczeo. Mając pierwsze doświadczenia, po ich z analizowaniu i wyciągnięciu
wniosków oraz zbudowaniu sobie teorii jak to działa przystępujemy do czwartego
etapu – zastosowania w praktyce. Zastosowanie obejmuje wszelkie próby, testy
nowego działania w życiu.
Tym samym domykamy cykl i przechodzimy znowu od pierwszego etapu do
następnych. Takie ciągłe powtarzanie cyklu dla jednej umiejętności prowadzi do
jej opanowania aż do poziomu mistrzowskiego.
Kto może uczestniczyd w Szkole Trenerów i Liderów?
W kursie może uczestniczyd każda osoba, która chce kształtowad swoje
umiejętności przewodzenia i kierowania grupą oraz lubi pracowad z ludźmi. Na
wstępie ważna jest postawa i motywacja, bo umiejętności w trakcie Szkoły
będziemy ciągle rozwijad.