Ostrów Wielkopolski: Modernizacja bloku żywieniowego w

Komentarze

Transkrypt

Ostrów Wielkopolski: Modernizacja bloku żywieniowego w
Ostrów Wielkopolski: Modernizacja bloku żywieniowego w Publicznym
Przedszkolu nr 3 Jaś i Małgosia ul.Jankowskiego 10A w Ostrowie
Wielkopolskim
Numer ogłoszenia: 38135 - 2009; data zamieszczenia: 16.02.2009
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Publiczne Przedszkole Nr 3 , ul. Jankowskiego 10a, 63-400 Ostrów Wielkopolski, woj.
wielkopolskie, tel. 062 5911905.
Adres strony internetowej zamawiającego: www.ostrow-wielkopolski.um.gov.pl
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Modernizacja bloku żywieniowego w Publicznym
Przedszkolu nr 3 Jaś i Małgosia ul.Jankowskiego 10A w Ostrowie Wielkopolskim.
II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.
II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: 1. ROBOTY ROZBIÓRKOWE demontaż urządzeń sanitarnych - demontaż urządzeń elektrycznych - rozebranie ścian - wykucie otworów rozebranie glazury ścian - rozebranie glazury podłogi 2. INSTALACJA SANITARNA - rurociągi dn.20 mm rurociągi dn 50 mm - umywalki 2 kpl. - oczko ustępoweKOMPAKT - brodzik natryskowy - 1 kpl. 3. INSTALACJA
ELEKTRYCZNA - WLZ - 12 m - zasilanie kablem podtynkowym - oprawy świetlówkowe - gniazda wtyczkowe łączniki podtynkowe 4. ROBOTY BUDOWLANE - POZIOM KUCHNI - komin wentylacyjny - izolacje
przeciwwilgociowe - tynki wewnętrzne - drzwi wewnętrzne - 8 kpl. - glazura ścienna 29,278 m2 - glazura
podłogowa - 52,38 m2 - gładzie gipsowe - 200,812+52,38 - roboty malarskie - 253,192 m2 5. ROBOTY
BUDOWLANE - PIWNICA - glazura ścienna - 21,070 m2 - glazura podłogowa - 38,800 m2 - gładzie gipsowe 53,807 m2 + 18.140 m2 - roboty malarskie - 71,947 m2 - drzwi - 8 kpl. 6. WYPOSAŻENIE BLOKU ŻYWIENIA.
II.1.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.45.30.00-7.
II.1.5) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.
II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.
II.1.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: tak.
II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 31.07.2009.
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM,
FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WARUNKI DOTYCZĄCE ZAMÓWIENIA
Informacja na temat wadium: 1500,00 zł.
III.2) WARUNKI UDZIAŁU
Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych
warunków: W postępowaniu mogą wziąć udział wykonawcy, którzy zgodnie z art. 22 ust. 1 ustawy z
dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych 1.posiadają uprawnienia do wykonywania
określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień,
2.posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami
zdolnymi do wykonania zamówienia, Warunek ten będzie spełniony przez wykonawcę, jeżeli wykonawca:
a)wykonał w okresie ostatnich pięciu lat, a jeżeli okres działalności jest krótszy - w tym okresie,
przynajmniej dwie roboty ogólnobudowlane, na kwotę nie mniejszą niż 70 000,00 brutto, b)dysponuje
osobami, które: należą do Izby Inżynierów Budownictwa oraz legitymują się następującymi
uprawnieniami budowlanymi: -kierownik budowy (uprawnienia budowlane do kierowania robotami
budowlanymi w specjalności konstrukcyjno-budowlanej), -kierownik robót (uprawnienia budowlane do
kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń
wodociągowych i kanalizacyjnych), - kierownik robót (uprawnienia budowlane do kierowania robotami
budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji urządzeń elektrycznych), 3.znajdują
się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia, Warunek ten będzie
spełniony przez wykonawcę, jeżeli: a)jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie
prowadzonej działalności na kwotę nie mniejszą niż 70 000,00 4.nie podlegają wykluczeniu z
postępowania o udzielenie zamówienia, oraz 5.akceptują wzór umowy (załącznik nr 1), 6.dokonali wizji
lokalnej na obiekcie, 7.udzielą gwarancji na wykonane roboty na okres 5 lat, licząc od dnia podpisania
protokołu odbioru końcowego. Zamawiający oceni spełnienie warunków określonych w SIWZ poprzez
analizę dokumentów i oświadczeń zawartych w ofercie. Ocena spełniania warunków wymaganych od
wykonawców dokonana zostanie w systemie spełnia - nie spełnia na podstawie przedstawionych przez
wykonawcę dokumentów potwierdzających spełnienie warunków o których mowa w pkt.VI siwz
dołączonych do oferty. Z treści załączonych dokumentów i oświadczeń w sposób jednoznaczny musi
wynikać iż wykonawca spełnia wymienione warunki..
Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu
potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: A. W celu potwierdzenia, że
wykonawca posiada uprawnienie do wykonywania określonej działalności lub czynności oraz nie podlega
wykluczeniu na podstawie art. 24 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych z
udziału w postępowaniu o zamówienie publiczne wykonawca składa następujące oświadczenia i
dokumenty: 1. aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji
działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszeniado
ewidencji działalności gospodarczej, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu
składania ofert, , 2. dokumenty potwierdzające posiadanie uprawnień/pełnomocnictw osób podpisujących
ofertę,o ile fakt nie wynika z przedstawionych dokumentów rejestrowych. 3.aktualne zaświadczenie
właściwego naczelnika urzędu skarbowego oraz właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych
lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznegopotwierdzające odpowiednio, że wykonawca nie zalega
z opłacaniem podatków, opłat oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne lub społeczne, lub
zaświadczenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych
płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej
niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert 4. dokumenty stwierdzające, że osoby, które będą
wykonywać zamówienie, posiadająwymagane uprawnienia, tj. należą do Izby Inżynierów Budownictwa
oraz legitymują się następującymi uprawnieniami budowlanymi: - kierownik budowy (uprawnienia
budowlane do kierowania robotami budowlanymiw specjalności konstrukcyjno-budowlanej), - kierownik
robót (uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w
zakresie sieci, instalacji i urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych), - kierownik robót (uprawnienia
budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji
urządzeń elektrycznych), 5. oświadczenie Wykonawcy o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu z
art. 22 prawa zamówień publicznych z wykorzystaniem wzoru (załącznik nr 3), W celu potwierdzenia, że
wykonawca posiada niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponuje potencjałem technicznym i
osobami zdolnymi do wykonania zamówienia w postępowaniu o zamówienie publiczne składa
następujące dokumenty: 1.Wykaz osób i podmiotów, które będą wykonywać zamówienie lub będą
uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji niezbędnych do
wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nich czynności (załącznik nr 4), 2.Wykaz
wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat robót budowlanych, a jeżeli okres prowadzenia działalności
jest krótszy - w tym okresie, odpowiadających swoim rodzajem i wartością robotom budowlanym
stanowiącym przedmiot zamówienia (tj. wykonali przynajmniej dwie roboty ogólnobudowlane, na kwotę
nie mniejszą niż 70 000,00zł.brutto z podaniem ich wartości oraz daty i miejsca ich wykonywania z
załączeniem dokumentów potwierdzających ich należyte wykonanie (załącznik nr 5) 3. Oświadczenie
wykonawcy o powierzeniu wykonania części zamówienia podwykonawcom(załącznik nr 6). C. W celu
potwierdzenia, że wykonawca znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej
wykonanie zamówienia w postępowaniu o zamówienie publiczne składa następujące dokumenty: 1.
Polisa lub inny dokument ubezpieczenia potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od
odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej na kwotę nie mniejszą niż
70 000,00 zł. D. Wykonawca zamieszkały poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w postępowaniu o
zamówienie publiczne składa następujące dokumenty: 1/.Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce
zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa wyżej
składa dokument lub dokumenty, wystawione zgodnie z prawem kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce
zamieszkania, potwierdzające, że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości, 2.Jeżeli w kraju
pochodzenia osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje
się dokumentów wskazanych w niniejszym pkt. D w zakresie określonym art. 24 ust. 1 pkt 4-8 prawa
zamówień publicznych, zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed
notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego
lub gospodarczego odpowiednio kraju pochodzenia osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę
lub miejsce zamieszkania. E. Dokumenty wymagane w przypadku składania oferty wspólnej: 1/.Oferta
winna zawierać: oświadczenia i dokumenty opisane w punkcie A.1, , A.3, A.5, dla każdego partnera z
osobna, pozostałe dokumenty składane są wspólnie Wyżej wymienione dokumenty mogą być złożone w
formie oryginałów lub kserokopii potwierdzonych za zgodność przez Wykonawcę lub osobę osoby
uprawnione do podpisania oferty z dopiskiem za zgodność z oryginałem..
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.
IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.
IV.2.2) Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie.
IV.3) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
IV.3.1) Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia:
www.ostrow-wielkopolski.um.gov.pl.
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Publiczne Przedszkole nr 3 Jaś
i Małgosia ul.Jankowskiego 10A w Ostrowie Wielkopolskim.
IV.3.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 13.03.2009
godzina 12:00, miejsce: Publiczne Przedszkole Nr 3 Jas i Małgosia ul.Jankowskiego 10A w Ostrowie
Wielkopolskim -sekretariat.
IV.3.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).
IV.3.13) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii
Europejskiej: nie dotyczy.