Psychologia sportu - Politechnika Opolska

Komentarze

Transkrypt

Psychologia sportu - Politechnika Opolska
Politechnika Opolska
Wydział
Załącznik nr 1
do Księgi Jakości Kształcenia
Karta Opisu Przedmiotu
Kierunek studiów
Profil kształcenia
Poziom studiów
Specjalność
Forma studiów
Wychowanie fizyczne
Ogólnoakademicki
Studia drugiego stopnia
Nauczycielsko - trenerska
Studia stacjonarne
Semestr studiów
III
Nazwa przedmiotu
Psychologia sportu
Subject Title
Całk.
1
T
Nauki podst. (T/N)
Psychology of sport
ECTS (pkt.)
Tryb zaliczenia przedmiotu
Kod przedmiotu
Kont.
0,6
Prakt.
Egzamin
WFM004
Nazwy
Psychologia, psychologia etapów
przedmiotów
Posiada wiedzę z psychologii rozwojowej, wychowawczej i
psychopatologii, odnoszącą się do zdrowych i zaburzonych form
1.
zachowania i funkcjonowania społecznego w okresie adolescencji,
wczesnej dorosłości, dojrzałości i inwolucji.
Wiedza
Rozumie i tłumaczy znaczenie uczestnictwa człowieka w kulturze
2. fizycznej w aspekcie zaspakajania podstawowych potrzeb
psychofizycznych i społecznych.
Potrafi wykorzystać wiedzę teoretyczną z zakresu psychologii do
analizowania i interpretowania zachowania poszczególnych
1.
uczestników interakcji w kontekście określonych grup społecznych,
sytuacji i zdarzeń pedagogicznych.
Potrafi ustosunkować się do ważnych zagadnień społecznych
Wymagania
2. odnoszących się do sensu życia i wartości biologicznych z nim
wstępne w
związanych.
zakresie
Umiejętności
3. Potrafi rozpoznać problemy ucznia.
przedmiotu
Dostrzega potrzebę kreowania wartości zdrowia i życia oraz jest
4. przygotowany do propagowania zachowań prozdrowotnych w
środowisku szkolnym i lokalnym.
Wykazuje umiejętność samodzielnego uczenia się i doskonalenia
własnego warsztatu pracy z wykorzystaniem nowoczesnych
5.
środków, materiałów i metod pozyskiwania, organizowania i
przetwarzania informacji.
Jest świadomy znaczenia motywacji, systematyczności i staranności
1. w aktywności poznawczej nauczyciela i podmiotu oddziaływania
edukacyjnego.
Kompetencje
Ma świadomość poziomu swoich kompetencji oraz doświadczeń
2.
społeczne
zawodowych w działaniach wychowawczych i kształcących.
Posiada umiejętność słuchania i empatycznego rozumienia.
3. Wykazuje zdolności wrażliwego obserwatora i posiada zdolności
sprawnego i twórczego rozwiązania sytuacji problemowych.
Cele przedmiotu: Zdobywanie wiedzy na temat psychologicznych uwarunkowań i mechanizmów
funkcjonowania psychicznego sportowca. Zwiększanie efektywności pracy indywidualnej i zespołowej
podczas treningu sportowego, w sytuacji zawodów i rozgrywek sportowych. Nabywanie umiejętności
analizy procesu nauczania – uczenia się motorycznego; rozwijania motywacji i zainteresowań, związanych z
uczestnictwem w kulturze fizycznej i sporcie.
Program przedmiotu
Forma zajęć
Wykład
L. godz. zajęć w sem.
Całkowita
Kontaktowa
30
|
15
Prowadzący zajęcia
(tytuł/stopień naukowy, imię i nazwisko)
dr Aleksandra Rogowska
Treści kształcenia
1
Wykład
Lp.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
Sposób realizacji
Wykład audiowizualny na sali wykładowej
Tematyka zajęć
Liczba godzin
Psychologia w sporcie – cele i zadania, teoria a praktyka.
1
Rozwój aktywności fizycznej. Procesy percepcyjne w psychologii sportu.
1
Uwaga w procesach poznawczych. Metody rozwijania zdolności uwagowych.
1
Wykorzystywanie wyobraźni w treningu i przygotowaniach do zawodów.
1
Pamięć. Mnemotechniki ruchowe. Uczenie się motoryczne.
Kontrola emocjonalna w działalności sportowej. Agresja w sporcie.
Strategie radzenia sobie ze stresem. Treningi relaksacyjne.
Osobowość sportowców. Samoocena i jej rola w działalności sportowej.
Różnice indywidualne a sport: temperament, inteligencja, style poznawcze.
Zdolności i uzdolnienia sportowe.
Motywacja w sporcie. Umiejscowienie kontroli. Style atrybucyjne.
Potrzeby i motywacje do osiągnięć sportowych.
Poziomy aspiracji w sporcie. Sposoby wzmacniania motywacji.
Procesy grupowe w sportach zespołowych.
Kształtowanie się postaw. Postawy prozdrowotne.
L. godz. pracy własnej studenta
Sposoby sprawdzenia zamierzonych
efektów kształcenia
Wiedza
Efekty kształcenia dla
przedmiotu - po
zakończonym cyklu
kształcenia
Umiejętności
Kompetencje
społeczne
15
L. godz. kontaktowych w sem.
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
15
Egzamin pisemny.
K_W07 Posiada wiedzę odnoszącą się do zdrowych i
1. zaburzonych form zachowania i funkcjonowania w
sytuacjach sportowych.
K_W11 Rozumie znaczenie uczestnictwa człowieka w
2. kulturze fizycznej w aspekcie zaspakajania podstawowych
potrzeb psychofizycznych i społecznych.
K_W16 Zna zadania i funkcje nauk o kulturze fizycznej w
3.
zakresie psychologii sportu.
K_W17 Posiada poszerzoną wiedzę w zakresie terminologii
4. nauk o kulturze fizycznej oraz zasad komunikacji
dydaktycznej w wychowaniu fizycznym, rekreacji i sporcie.
K_U04 Potrafi kreować zachowania prozdrowotne, poprzez
1. umiejętne prezentowanie korzyści wynikających z
aktywności fizycznej.
K_K01 Rozumie potrzebę uniwersalnego doskonalenia się w
1.
zakresie kwalifikacji i kompetencji.
K_K06 Jest świadomy znaczenia samodoskonalenia i
2. samokreacji w aspekcie kształcenia i rozwoju pożądanych
postaw zdrowego stylu życia.
Metody dydaktyczne:
Wykład z zastosowaniem prezentacji multimedialnej, film DVD.
Forma i warunki zaliczenia przedmiotu:
Aktywne uczestnictwo w wykładach, pozytywna ocena z egzaminu (minimum 50% poprawnych odpowiedzi).
Literatura podstawowa:
[1] Gracz J. i Sankowski T.: Psychologia aktywności fizycznej, Poznań 2007.
[2] Gracz J. i Sankowski T.: Psychologia sportu, Poznań 2000.
[3] Gracz J. i Sankowski T.: Psychologia w rekreacji i turystyce, Poznań 2001.
[4] Jarvis M.: Psychologia sportu, Gdańsk 2003.
Literatura uzupełniająca:
[1] Cramer D. Jackschath B.: Psychologia piłki nożnej, Wrocław 1998.
[2] Gracz J.: Psychospołeczne uwarunkowania aktywności sportowej człowieka, Poznań 1998.
[3] Krawczyński M. i Nowicki D. (red.): Psychologia sportu w treningu dzieci i młodzieży, Warszawa 2004.
2
[4] Morris T. i Summers J.: Psychologia sportu. Strategie i techniki, Warszawa 1998.
Dosil J. (ed.): The Sport Psychologist's Handbook: a Guide for Sport-Specific Performance
[5] Enhancement, New York 2006.
______________
* niewłaściwe przekreślić
…………………………………………………..
……………………………………………………….
(kierownik jednostki organizacyjnej/bezpośredni przełożony:
(Dziekan Wydziału
pieczęć/podpis
pieczęć/podpis)
3