Obsługa Kredytu - Raport Roczny 2013

Komentarze

Transkrypt

Obsługa Kredytu - Raport Roczny 2013
Grupa mBanku S.A.
Skonsolidowane Sprawozdanie Finansowe według Międzynarodowych Standardów
Sprawozdawczości Finansowej za 2013 rok
(w tys. zł)
16. Pozostałe całkowite dochody
Ujawnienia efektu podatkowego dotyczącego
poszczególnych elementów pozostałych dochodów
całkowitych
Pozycje, które mogą być przeklasyfikowane do rachunku
zysków i strat
Różnice kursowe z przeliczenia jednostek zagranicznych
Aktywa finansowe dostępne do sprzedaży
Pozycje, które nie zostaną przeklasyfikowane do
rachunku zysków i strat
Zyski i straty aktuarialne dotyczące świadczeń pracowniczych
po okresie zatrudnienia
Dochody całkowite netto, razem
Rok kończący się 31 grudnia 2013 r.
Kwota brutto
Podatek
odroczony
(209 715)
Kwota
netto
44 482
(165 233)
Rok kończący się 31 grudnia 2012 r.
Kwota brutto
Podatek
odroczony
489 058
Kwota
netto
(67 060)
421 998
(2 116)
-
(2 116)
(1 815)
-
(1 815)
(207 599)
44 482
(163 117)
490 873
(67 060)
423 813
(875)
166
(709)
278
(53)
225
(875)
166
(709)
278
(53)
225
(210 590)
44 648
(165 942)
489 336
(67 113)
422 223
Poniżej przedstawiono szczegółowe informacje dotyczące pozostałych całkowitych dochodów netto za lata
2013 i 2012
Rok kończący się 31 grudnia
2013
2012
(165 233)
421 998
(2 116)
(1 815)
Niezrealizowane zyski (dodatnie różnice kursowe) ujęte w roku obrotowym
(netto)
6 378
2 678
Niezrealizowane straty (ujemne różnice kursowe) ujęte w roku obrotowym
(netto)
(8 494)
(4 493)
(163 117)
423 813
33 149
438 560
(158 616)
(23 979)
(37 794)
(26 818)
9 718
37 201
-
(1 021)
Reklasyfikacja do zysków/strat na instrumentach kapitałowych zawartych w
rachunku zysków i strat (netto)
(9 574)
(130)
Pozycje, które nie zostaną przeklasyfikowane do rachunku zysków i
strat, w tym:
(709)
225
Zyski i straty aktuarialne dotyczące świadczeń pracowniczych po
okresie zatrudnienia
(709)
225
35
225
Pozycje, które mogą być przeklasyfikowane do rachunku zysków i
strat, w tym:
Różnice kursowe z przeliczenia jednostek zagranicznych
Aktywa finansowe dostępne do sprzedaży
Niezrealizowane zyski na instrumentach dłużnych ujęte w roku obrotowym
(netto)
Niezrealizowane straty na instrumentach dłużnych ujęte w roku obrotowym
(netto)
Reklasyfikacja do zysków/strat na instrumentach dłużnych zawartych w
rachunku zysków i strat (netto)
Niezrealizowane zyski na instrumentach kapitałowych ujęte w roku obrotowym
(netto)
Niezrealizowane straty na instrumentach kapitałowych ujęte w roku obrotowym
(netto)
Zyski aktuarialne
Straty aktuarialne
Pozostałe dochody całkowite netto
(744)
-
(165 942)
422 223
W 2013 roku i w 2012 roku zmiana wyceny obligacji skarbowych miała znaczący wpływ na zmianę stanu
innych pozycji kapitału.
Negatywna zmiana wyceny na koniec 2013 roku na instrumentach dłużnych w stosunku do końca 2012
roku była spowodowana wzrostem rynkowej krzywej dochodowości obligacji, czego skutkiem było
obniżenie wyceny zarówno obligacji posiadanych przez Grupę na koniec 2012 jak również nabytych
w trakcie 2013 roku. Dodatkowo Grupa zrealizowała dodatni wynik na sprzedaży części portfela obligacji
zaklasyfikowanych jako dostępne do sprzedaży posiadanych na koniec 2012 roku w wysokości
46 793 tys. zł brutto.
W 2013 roku niezrealizowane zyski na instrumentach kapitałowych obejmują dodatnią wartość wyceny
akcji PZU S.A. w kwocie 5 655 tys. zł. (w 2012 r. niezrealizowany zysk w kwocie 33 848 tys. zł).