karta przedmiotu - Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im

Komentarze

Transkrypt

karta przedmiotu - Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im
Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa
im. H. Cegielskiego w Gnieźnie
Nazwa modułu/przedmiotu
Instytut Zarządzania i Inżynierii
Produkcji
Język angielski
Kod
A2
KARTA OPISU MODUŁU KSZTAŁCENIA
Kierunek studiów
Profil kształcenia
Rok/Semestr
(ogólnoakademicki, praktyczny)
Zarządzanie i inżynieria Produkcji
1,2/1,2,3
ogólnoakademicki
Specjalność
Przedmiot oferowany w języku:
Systemy Zarządzania i Marketingu
Kurs (obligatoryjny/obieralny)
angielskim
obieralny
Liczba punktów
Godziny
Wykłady
Stopień :
Ćwiczenia
::
Forma studiów
studiów:
(stacjonarna/niestacjonarna)
120 E
Laboratoria:
1 /1 /3
Projekty/seminaria:
Obszar(y) kształcenia
Podział ECTS (liczba i %)
nauki przyrodnicze
5
100%
stacjonarne
I
Status przedmiotu w programie studiów (podstawowy, kierunkowy, inny)
(ogólnouczelniany, z innego kierunku)
Liczba
punktów
ogólny
ogólnouczelniany
Jednostka prowadząca przedmiot: Studium
Języków Obcych
Osoba odpowiedzialna za przedmiot / wykładowca:
xx
xxx
Lista osób prowadzących zajęcia:
mgr Karol Matysiak
e-mail: [email protected]
tel. 61 424 29 42
Studium Języków Obcych
ul. Ks. S. Wyszyńskiego 38, 62-200 Gniezno
Wymagania wstępne w zakresie wiedzy, umiejętności, kompetencji społecznych:
Podstawowe wiadomości obejmujące język angielski biznesowy i język angielski
specjalistyczny z zakresu terminologii technicznej i chemicznej.
1
Wiedza:
2
Umiejętność praktycznego zastosowania nabytej wiedzy leksykalno-gramatycznej
Umiejętności: oraz zdolność do skutecznego samokształcenia w celu rozwijania swoich
umiejętności receptywnych i produktywnych.
3
Kompetencje
społeczne
Posiadanie świadomości różnic kulturowych w krajach angielskiego obszaru
językowego.
Cel przedmiotu:
Celem nauczania języka angielskiego jest opanowanie przez studenta języka biznesowego oraz
specjalistycznego na poziomie B2 (opis biegłości językowej opisanej w The Common European
Framework of Reference for Languages).
Efekty kształcenia
Wiedza.
W wyniku przeprowadzonych zajęć student:
Odniesienie
do Kierunkowych
Efektów Kształcenia
01
zna zakres słownictwa obejmujący zagadnienia biznesowe: marka, fuzja,
podróże związane z pracą, struktura organizacyjna firmy, finanse, świadomość
kulturowa, rozmowa kwalifikacyjna, rynki międzynarodowe, etyka w pracy,
przywództwo;
02
zna zakres słownictwa obejmujący zagadnienia specjalistyczne: pierwiastki,
związki chemiczne, źródła energii, źródła zanieczyszczeń, ochrona środowiska; K_W26
język angielski w matematyce;
K_W26
1
Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa
im. H. Cegielskiego w Gnieźnie
Nazwa modułu/przedmiotu
Instytut Zarządzania i Inżynierii
Produkcji
Język angielski
Kod
A2
zna zasady gramatyczne na poziomie B2 pozwalające na prawidłowe
tworzenie struktur zdaniowych.
03
K_W26
Odniesienie
do Kierunkowych
Efektów Kształcenia
Umiejętności.
W wyniku przeprowadzonych zajęć student potrafi:
01
brać czynny udział w zebraniach prowadzonych w języku angielskim, wykonać rozmowę
telefoniczną, przedstawić prezentację na temat związany z kierunkiem studiów,
negocjować;
02
opisać w języku angielskim zagadnienia związane z procesami chemicznymi,
technikami laboratoryjnymi oraz ochroną środowiska;
K_U13
używać języka w sposób poprawny, wyrazić swoje opinie, napisać CV i podanie o
pracę, zrozumieć język mówiony o naturalnym tempie przekazu, czytać ze
zrozumieniem literaturę fachową.
K_U13
03
Kompetencje społeczne.
W wyniku przeprowadzonych zajęć student zdobędzie następujące kompetencje:
K_U13
Odniesienie
do Kierunkowych
Efektów Kształcenia
01
rozumie potrzebę permanentnego kształcenia się i przekazywania w sposób
zrozumiały informacji z najbliższym otoczeniem w działalności zawodowej;
K_K01
02
wykazuje potrzebę dostosowania rejestru języka do
kontekstów sytuacyjnych ze względu na różnice kulturowe.
K_K07
poszczególnych
Sposoby sprawdzenia efektów kształcenia
Ćwiczenia:

ewaluacja ciągła obejmująca sprawdzanie testów pisemnych, analizę odpowiedzi ustnych,
zadawanie i sprawdzanie ćwiczeń domowych obejmujących podręcznik oraz platformę elearningową CLIP,

zaliczenie w postaci oceny po każdym semestrze nauki,

egzamin końcowy w formie pisemnej i ustnej obejmujący język ogólny i specjalistyczny.
Treści programowe
Business English
Słownictwo: international brands, travel experinces, work, management, organisations, lg of meetings and
telephoning, advertisements, money, finance, cultural awarness, cultural shock, interviews, international
markets, ethics, leadership traits, competition.
Gramatyka: Present Simple and Continuous; Present Perfect and Continuous; Past Simple; Future; noun
combinations, articles, gerund and infinitives, conditional mode, obligation and necessity, advice,
describing trends, narrative tenses, relative clauses, passives
ESP
the periodic table, oxygen; sulphur, hydrogen; carbon, nitrogen; acids; bases; salts; the atmosphere,
pollution; environmental chemistry and management; sources of energy; common organic laboratory
apparatus, general instructions for work in the lab
2
Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa
im. H. Cegielskiego w Gnieźnie
Nazwa modułu/przedmiotu
Instytut Zarządzania i Inżynierii
Produkcji
Język angielski
Kod
A2
Literatura podstawowa:
1. Charmas M., English for students of chemistry, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej, Lublin 2008.
2. Cotton D., Falvey D., Kent S., Market Leader intermediate (coursebook/workbook), Pearson Longman,
Essex, 2010.
Literatura uzupełniająca:
Obciążenie pracą studenta
forma aktywności
godzin
ECTS
Łączny nakład pracy
150
5
Zajęcia wymagające indywidualnego kontaktu z
nauczycielem
130
4
Zajęcia o charakterze praktycznym
120
4
3