Projekt wykonawczy kotłwoni

Komentarze

Transkrypt

Projekt wykonawczy kotłwoni
1
SPIS TREŚĆI
1.
OPIS TECHNICZNY
1.1
Podstawa opracowania.
1.2.
Przedmiot i charakterystyka opracowania.
1.3.
Opis rozbudowy kotłowni.
1.4.
Sterowanie.
1.5.
Zabezpieczenia.
1.6.
Rurociągi i i armatura.
1.7.
Izolacja..
1.8.
Odprowadzenie spalin z kotła.
1.9.
Próby hydrauliczne.
1.10. Zabezpieczenia antykorozyjne.
2.
Uwagi końcowe.
3.
Wytyczne do branż.
3.1.
Budowlana.
3.2.
Wod-kan.
3.3.
Elektryczna.
4.
Zagadnienia B.H.P.
5.
Zagadnienia przeciwpożarowe.
6.
Zatrudnienie i warunki socjalno-bytowe.
7.
Stany alarmowe.
8.
Obliczenia i dobór urządzeń.
9.
Informacja w sprawie bezpieczeństwa i ochrony
zdrowia na budowie.
10.
Zestawienie podstawowych urządzeń rozbudowywanej kotłowni.
11.
Spis rysunków.

P.W. rozbudowy wodnej niskotemperaturowej kotłowni gazowej dla Gimnazjum z Salą Sportową i
basenem w Stanisławowie I gmina Nieporęt – II etap
2
1.
OPIS TECHNICZNY.
1.1.
Podstawa opracowania.
Podstawę opracowania stanowi:
⇒
umowa z Inwestorem.
⇒
projekt architektoniczno - budowlany.
⇒
Polskie Normy i przepisy dotyczące n/w opracowania.
⇒
Ustalenia z Inwestorem w zakresie oczekiwań i przesądzeń.
⇒
Bilans ciepła dla całego obiektu oświatowego – II etap.
1.2.
Przedmiot i charakterystyka opracowania.
Przedmiotem opracowania jest projekt wykonawczy rozbudowy
niskotemperaturowej wodnej kotłowni gazowej dla Zespołu Szkolno Sportowego
Gimnazjum w Stanisławowie I gmina Nieporęt opracowywany w związku z jego
rozbudową w II etapie realizacji o pływalnię sportową – basen. W kotłowni
wytwarzana jest i będzie po rozbudowie woda grzewcza dla potrzeb c.o., c.w.u.,
woda technologiczna dla nagrzewnic central wentylacyjnych zespołu szkolnego
oraz basenu jak również technologiczna woda basenowa. Parametry wody
ogrzewczej w kotłowni zasilającej w/w układy grzewcze wynoszą: 85/65 0 C. W I
etapie realizacji przedmiotowego obiektu zainstalowano 2 kotły wodne gazowe
firmy Viessmann Vitoplex 300 o mocy 285 kW (max. 310 kW), które opalane są
gazem ziemnym GZ-50, a dla etapu II tj. Liceum i Zespołu Basenowego
przewidywano 1 kocioł firmy Viessmann typu Vitoplex 300 o mocy 405 kW (max.
445 kW). Z uwagi na fakt, że przewidywane potrzeby ciepłej basenowej wody
technologicznej uległy znacznemu zwiększeniu w stosunku do pierwotnie
przewidywanych w bilansie z 2002r. ( o ca 100 kW ), więc obecnie w kotłowni
przewidziano zainstalować większą jednostkę kotłową , a mianowicie zamiast
kotła Vitoplex 300 o mocy 405 kW (max. 445 kW) zastosowano kocioł o takich
samych wymiarach gabarytowych, ale o większej mocy cieplnej tj. kocioł Vitoplex
300 o mocy 460,0 kW (max. 497,0 kW ).
1.3.
Opis rozbudowy kotłowni.
Pomieszczenie rozbudowywanej kotłowni znajduje się na poziomie piwnic

P.W. rozbudowy wodnej niskotemperaturowej kotłowni gazowej dla Gimnazjum z Salą Sportową i
basenem w Stanisławowie I gmina Nieporęt – II etap
3
zrealizowanej w I etapie części zespołu budynków. Rozbudowywana kotłownia
wodna zasilana jest i będzie po jej rozbudowie o nowy kocioł gazem ziemnym
przewodowym GZ-50. Do zasilania kotła wykorzystane zostanie zrealizowane w I
etapie przyłącze gazowe, jedynie nastąpi podłączenie nowego kotła wewnętrzną
instalacją gazu, które będzie tematem oddzielnego opracowania. W projekcie
instalacyjnym w I etapie budowy obiektu przewidziano króćce dla obecnego tj. II
etapu realizacji budowy obiektu tj. Liceum i Zespołu Basenów, które wykonano
łącznie z zaworami odcinającymi, a rurociągi ( zasilający i powrotny )
poprowadzono do przewidywanych punktów odbiorowych w II etapie na granicy
obiektu wykonywanego w I etapie, gdzie zostały zaślepione na końcówkach, a do
których obecnie zostanie włączona instalacja zaprojektowana dla zespołów
basenowych. Z uwagi na technologiczny podział obiektu w funkcji wykonywanych
czynności przewidziano i zrealizowano na rozdzielaczach RZ i RP następujące
króćce dla I i II etapu budowy obiektu :
Króćce działające w I etapie inwestycji:
KR1 → króciec dla zasilania instalacji c.o w budynku Gimnazjum. Etap I.
KR2 → króciec dla zasilania instalacji c.o w budynku Gimnazjum. Etap I.
KR3 → króciec zasilający instalację nagrzewnic wentylacyjnych Etap I.
Króćce przewidziane do użytkowania w II etapie inwestycji
KR4 → króciec dla zasilania instalacji c.o budynku Liceum. II etap.
KR5 → Króciec dla zasilania instalacji c.o., wentylacji i instalacji
technologicznych dla Zespołu Basenów. II etap.
Interesujący nas dla II etapu budowy tj. basenów jest króciec KR5.
Źródłem ciepła dla przedmiotowego obiektu jest i będzie po jego rozbudowie o
zespoły basenowe istniejąca, a będąca obecnie przedmiotem rozbudowy
kotłownia wbudowana w istniejącym budynku zlokalizowanym na poziomie piwnic.
Do istniejących dwóch kotłów typu VITOPLEX 300 firmy Viessmann o mocy 285
kW (max. 310 kW) każdy, opalanych gazem ziemnym GZ 50 dostawiony zostanie
w ramach przedmiotowej rozbudowy dodatkowo o 1 kocioł firmy Viessmann typu
Vitoplex 300, o mocy 460 kW (max. 497 kW). Przyjęto parametry pracy
dostawianego kotła analogiczne jak kotłów istniejących tj.: 85/65 0C . Dobrany
nowy kocioł wodny niskotemperaturowy pozwoli w sposób bezpieczny uzyskać
wodę grzewczą o podwyższonych parametrach. Kocioł będzie wyposażony w

P.W. rozbudowy wodnej niskotemperaturowej kotłowni gazowej dla Gimnazjum z Salą Sportową i
basenem w Stanisławowie I gmina Nieporęt – II etap
4
dwustopniowy palnik gazowy typu WG 40N/1-A firmy Weishaupt na gaz ziemny
GZ -50. Palnik posiada automatyczne urządzenie sterujące oraz ścieżkę gazową
wyposażoną w :
⇒ .filtr gazu i stabilizator ciśnienia.
⇒ elektrozawór bezpieczeństwa.
⇒ jednostopniowy elektrozawór regulacyjny.
⇒ presostat minimalnego ciśnienia gazu.
⇒ układ kontroli szczelności.
Dostawiany kocioł wodny będzie pracował w układzie zamkniętym, w obiegu
wymuszonym przez pompy obiegowe zasilające instalację c. o., nagrzewnice
central wentylacyjnych i instalację do podgrzewu wody basenowej.
Z rozbudowywanej kotłowni zasilane będą więc następujące instalacje
projektowanego zespołu basenowego:
■ instalacja c.o. podłogowa
■ instalacja c.o. grzejnikowa
■ instalacja zasilająca nagrzewnice central wentylacyjnych
■ instalacja zasilająca wymienniki technologicznej wody basenowej
■ instalacja ciepłej wody użytkowej.
Zład grzewczy będzie zabezpieczony przeponowym naczyniem wzbiorczym wg.
PN – 91/B – 02414, natomiast kocioł będzie wyposażony w zawór
bezpieczeństwa.
Na poziomie króćca wylotowego kotła należy zamontować układ zabezpieczenia
stanu wody w kotle / w celu niedopuszczenia do suchobiegu / ogranicznik poziomu
wody. Pozostałe elementy wyposażenia rozbudowywanej kotłowni załączono na
schemacie technologicznym kotłowni. Instalacja kotłowa i C.O. będzie napełniana i
uzupełniana poprzez urządzenia zmiękczające wodę zastosowane w istniejącej
stacji uzdatniania wody zaprojektowanej w I etapie ( opracowanie z 2002r. ) o
wydajności dla filtrów 4,5 m3/h i wydajności zmiękczacza jonowymiennego 2,5
m3/h.
Rozbudowa kotłowni przewiduje :
- dostawiany kocioł z osprzętem
- dodatkowe niezbędne orurowania

P.W. rozbudowy wodnej niskotemperaturowej kotłowni gazowej dla Gimnazjum z Salą Sportową i
basenem w Stanisławowie I gmina Nieporęt – II etap
5
- naczynie przeponowe dla kotła typu REFLEX
- czopuchowe podłączenie dostawianego kotła do wykonanego w I etapie
komina
- niezbędną armaturę i automatykę
- zasobnik dla przygotowania ciepłej wody użytkowej, ( zapotrzebowanie
cwu uległo w związku z przedmiotową budową wydatnemu zwiększeniu )
wraz z orurowaniem i osprzętowieniem.
1.3.1. Węzeł przygotowania C.W.U.
Ciepła woda użytkowa przygotowana była w I etapie w 2 podgrzewaczach
pojemnościowych typu VITOCELL-V 100 Viessmann o pojemności 1000 dm3
każdy. W obecnym II etapie zaprojektowano dostawienie jeszcze jednego
podgrzewacz Vitocell –V 100 o pojemności 1000 dm³. Wydajność stała jednego
urządzenia przy podgrzewie c.w.u. od 100 C do 450 C wynosi 3033 dm3 /h, przy
temperaturze zasilającej 85 0C. W I etapie, można było w ciągu godziny
przygotować maksymalnie V = 6066 dm³/h ciepłej wody, a obecnie po
zrealizowaniu II etapu, tj. po dostawieniu jeszcze jednego urządzenia będzie
można przygotować łącznie V = 9099 dm³ c.w.u. Do przygotowywania c.w.u.
zaprojektowano odrębny układ pompowy sterowany czujnikiem temperatury
zainstalowanym w podgrzewaczu c.w.u. W układzie c.w.u. zaprojektowano pompę
cyrkulacyjną sterowaną regulatorem Vitotronic 333 oraz pompy ładujące, zgodnie
ze schematem technologicznym kotłowni.
1.4.
Sterowanie.
Dostawiany kocioł będzie wyposażony w cyfrowy regulator obiegu kotła typu
Vitotronic 100 GC1, który będzie poprzez łącze LON-BUS współpracował z
pogodowym cyfrowym regulatorem nadrzędnym Vitotronic 333 (kaskadowy), który
również steruje obiegami grzewczymi. Do sterowania obiegami grzewczymi w
zespole basenowym zastosowano cyfrowy regulator pogodowy Vitotronic 050 typu
200-H HK3W.
Regulator Vitotronic 333 (kaskadowy) połączony będzie łączami LON-BUS z
pozostałymi regulatorami tj. Vitotronic 100 i Vitotronic 050/HK3, poprzez, które
nastąpi wymiana danych.

P.W. rozbudowy wodnej niskotemperaturowej kotłowni gazowej dla Gimnazjum z Salą Sportową i
basenem w Stanisławowie I gmina Nieporęt – II etap
6
Regulacja temperatury wody grzewczej dla instalacji centralnego ogrzewania w
zależności od temperatury zewnętrznej odbywać się będzie poprzez regulację
pracy palników kotłów oraz za pomocą zaworów trójdrogowych / mieszaczy/ z
siłownikami sterowanych z regulatorów Vitotronic 333 i Vitotronic 050/HK3.
Regulator Vitotronic 333 ma pełny zakres funkcji użytkowych np. regulacja
tygodniowa, regulacja temperatury nocnej, grzanie wody użytkowej bez
ogrzewania budynku i inne opisane w instrukcji obsługi. Informacje dot: pracy
układu automatyki będą podawane za pośrednictwem panelu operatorskiego
regulatora Vitotronic 333.
System regulacji pokazano na schemacie technologicznym rozbudowywanej
kotłowni.
1.5.
Zabezpieczenia.
Kocioł będzie pracował w obiegu pompowym zamkniętym sterowanym układem
automatyki oraz będzie zabezpieczony przeponowym naczyniem wzbiorczym wg.
PN – 91/B- 02414. Zabezpieczeniem kotła będzie sprężynowy zawór
bezpieczeństwa montowany na kotle oraz armatura regulująco – zabezpieczająca
dostarczana wraz z kotłem. Instalacja C.O. będzie uzupełniona okresowo (w miarę
zaistniałych ubytków) wodą zmiękczoną ze stacji uzdatniania wody.
1.6.
Rurociągi i armatura.
Instalacja kotłowni zaprojektowana została z rur stalowych instalacyjnych
(łączonych przez spawanie i śrubunek ) bez szwu wg.PN-80/H-74219. Zawory
odcinające to zawory kulowe odpowiednio na wodę gorącą i zimną o ciśnieniu
min. pn = 1,0 MPa posiadające odpowiedni atest.
1.7.
Izolacja.
Rurociągi cieplne należy izolować za pomocą otulin Gullfiber typu 7300 z
pokryciem warstwą zbrojonej folii aluminiowej o grubości :
→ zasilanie i powrót 20 mm dla średnic od Ø25 do Ø40
→ zasilanie i powrót 30 mm dla średnic od Ø50 do Ø100
→ zasilanie i powrót 40 mm dla Ø150

P.W. rozbudowy wodnej niskotemperaturowej kotłowni gazowej dla Gimnazjum z Salą Sportową i
basenem w Stanisławowie I gmina Nieporęt – II etap
7
1.8
Odprowadzenie spalin z kotła.
Spaliny z kotła odprowadzane będą za pomocą układu kominowego
wykonanego w I etapie Dn250 jedno płaszczowego systemu MKS ułożonego w
specjalnym szachcie, natomiast elementy składające się na czopuch wykonane
zostaną w obecnym etapie realizacji, jako kształtki dwupłaszczowe systemu MKD
Dn250. Wysokość komina ca 14,0 m n.p.t.
1.9.
Próby hydrauliczne.
Próbę ciśnieniową instalacji wodnej wykonać zgodnie z PN – 64/B – 10400
przyjmując ppr = 0,6 MPa / bez kotła i naczyń wzbiorczych/ ponadto należy
wykonać próbę „ na gorąco” przez 72 godz. Na maksymalne parametry pracy
instalacji C.O. Próby i odbiór instalacji przeprowadzić zgodnie z „Warunkami
technicznymi wykonania i odbioru kotłowni na paliwa gazowe i olejowe 1995r.”
1.10. Zabezpieczenie antykorozyjne.
Rurociągi z rur stalowych, czarnych należy zabezpieczyć antykorozyjnie zgodnie z
instrukcją KOR – 3A poprzez oczyszczenie do 3 stopnia czystości, a następnie
dwukrotnie pomalować farbą antykorozyjną podkładową oraz dwukrotnie
pomalować emalią nawierzchniową antykorozyjną.
2.
Uwagi końcowe.
1. Montaż i rozruch kotła przeprowadzić ściśle wg. instrukcji producenta kotła i
palnika.
2. Przed uruchomieniem kotłowni z nowym kotłem Inwestor powinien zlecić
opracowanie uzupełnienia posiadanej instrukcji obsługi kotłowni. Instrukcja
powinna zawierać opis wszystkich prac regulacyjno – konserwacyjnych, mających
wpływ na prawidłową pracę kotłowni wraz z częstotliwością ich wykonywania.
Instrukcja powinna być umieszczona w widocznym miejscu w hali kotłów.
3. Wszystkie roboty powinny odbyć się zgodnie z wytycznymi „Warunki techniczne
wykonania i odbioru robót budowlano – montażowych cz.II. Instalacje sanitarne i
przemysłowe.

P.W. rozbudowy wodnej niskotemperaturowej kotłowni gazowej dla Gimnazjum z Salą Sportową i
basenem w Stanisławowie I gmina Nieporęt – II etap
8
3.
Wytyczne dla branż.
3.1.
Budowlana.
3.1.
Wszystkie branże.
Kotłownię wykonać zgodnie z PN-B 02431-1 „Kotłownie wbudowane na
paliwo gazowe o gęstości względnej niż 1.
Budowlana.
Sprawdzić poprawność wykonania fundamentu pod kocioł zrealizowany w I etapie
realizacji, zgodnie z wymaganiami producenta, (fundament o wymiarach 1800 x
1025 mm x mm o wysokości co najmniej 5 cm nad poziom podłogi, zaleca się 10
cm ).
Posadzkę w kotłowni powinna być wykonana jako niepylącą, a sufit powinien być
gładki bez zagłębień.
Ściany pomieszczenia pomalowane farbą olejną do wysokości 2,0 m lub wyłożone
płytkami ceramicznymi.
Oświetlenie naturalne w postaci okna o powierzchni min. 1 : 15 w stosunku do
powierzchni podłogi, w tym 50 % powierzchni okna powinna być otwierana.
Powierzchnia stropu powinna być gładka bez zagłębień i kieszeni.
3.2.
Wod. – kan.
Sprawdzić wykonanie studzienki schładzającej i kratki ściekowej.
3.3
Elektryczna.
*Sprawdzić wykonanie sztucznego oświetlenia o natężeniu 150 Lx.
*Wszystkie urządzenia kotłowni zasilić oddzielnym obwodem wyprowadzonym z
tablicy głównej budynku.
*Wykonać ochronę urządzeń elektrycznych przez zerowanie.
*Zaprojektować i wykonać połączenia wyrównawcze urządzeń technologicznych.
Wykonać instalację elektryczną zasilającą kocioł, palnik pompy obiegowej c.o.,
pompy ładującej i cyrkulacyjnej c.w.u., siłowniki zaworów mieszających.
Sprawdzić wykonanie w I etapie gniazd wtykowych 1 x 220V i 1 x 24 V. Kotlownia
powinna posiadać instalację oświetleniową hermetyczną.
*Kotłownia powinna być wyposażona w zewnętrzną optyczną i akustyczną
sygnalizację stanów awaryjnych, która powinna być umieszczona w miejscu

P.W. rozbudowy wodnej niskotemperaturowej kotłowni gazowej dla Gimnazjum z Salą Sportową i
basenem w Stanisławowie I gmina Nieporęt – II etap
9
stałego dyżuru lub umieszczona na zewnątrz kotłowni. Sprawdzić czy został w I
etapie realizacji zamontowany dostępny z zewnątrz wyłącznik prądu (AWP).
Awaryjny wyłącznik prądu powinien być oznakowany w sposób trwały i czytelny.
Wykonać dodatkową ochronę przeciwporażeniową
* uziemić kocioł i komin
* zastosować wyłączniki ochronne różnicowo prądowe
* samoczynne szybkie wyłączenie zwarć faz z ziemią przez zabezpieczenie
nadmiarowe dla wszystkich obwodów.
3.4
Zalecenia dla instalacji gazowej.
Kotłownia powinna być wyposażona w umieszczony na zewnątrz budynku
główny kurek odcinania dopływu gazu (GKODG oraz detektor awaryjnego
wypływu gazu (DAWG) powodujący zamknięcie dopływu gazu za
pośrednictwem zaworu elektromagnetycznego. Zawór powinien być
umieszczony na zewnątrz kotłowni w skrzynce kurka głównego, za kurkiem
głównym. Detektor (czujnik) awaryjnego wypływu gazu powinien być
umieszczony pod stropem bezpośrednio nad kotłem. Detektor powinien
powodować odcięcie gazu do kotłowni oraz odcięcie dopływu energii
elektrycznej do pomieszczenia kotłowni już przy stężeniu gazu 0,1
(10 %) dolnej granicy wybuchowości mieszaniny gazu z powietrzem.
Kotłownię wykonać zgodnie z normą PN-B-02431-1 „Kotłownie wbudowane
na paliwa gazowe o gęstości względnej mniejszej niż 1.
4.
Zagadnienia BHP.
Rozbudowywana kotłownia jest bezpieczna i nie stwarza zagrożenia dla
otoczenia. Została zaprojektowana zgodnie z obowiązującymi przepisami i
normami. Do obsługi kotłowni wymagane są osoby przeszkolone w zakresie
znajomości działania całej instalacji kotłowej oraz znajomości przepisów bhp i
p.poż. Rozruch ,uruchomienie i eksploatacja kotłowni łącznie z instalacją paliwową
gazową powinno nastąpić po uprzednim opracowaniu instrukcji obsługi oraz
sprawdzeniu jej znajomości przez konserwatora. W instrukcji powinny być
uwzględnione warunki bhp i zagadnienia p.poż Poszczególne urządzenia,

P.W. rozbudowy wodnej niskotemperaturowej kotłowni gazowej dla Gimnazjum z Salą Sportową i
basenem w Stanisławowie I gmina Nieporęt – II etap
10
zwłaszcza kotły należy obsługiwać z fabrycznymi DTR. Pracownicy obsługujący
kotłownię powinni posiadać odpowiednie zaświadczenia kwalifikacyjne.
5.
Zagadnienia przeciwpożarowe.
Kotłownia stanowi odrębną strefę pożarową.
Kotłownia nie należy do pomieszczeń zagrożonych wybuchem. Pomieszczenie
kotłowni stanowi strefę pożarową o obciążeniu ogniowym 500 MJ/m². Ponieważ
kotłownia w swych gabarytach została wykonana w I etapie, a obecnie jej
rozbudowa polega jedynie na dostawieniu nowego kotła wraz z osprzętem i
nie będzie ingerowała w przebudowę wykonanych w I etapie przegród
budowlanych i została dopuszczona do użytkowania, więc przyjęto że
została wykonana zgodnie z obowiązującymi przepisami ( ściany kotłowni
sąsiadujące z pomieszczeniami sąsiednimi powinny posiadać 60 minutową
odporność ogniową. Strop o odporności ogniowej 60 min, a drzwi wejściowo –
wyjściowe mają posiadać odporność ogniową 30 minut ).
Pomieszczenie kotłowni powinno być wyposażone w:
* po 1 szt. gaśnica pianowa GWP 12x; * po 1 szt. koc gaśniczy TS II.
Sprzęt powinien znajdować się przy drzwiach wejściowych pomieszczenia.
6.
Zatrudnienie i warunki socjalno – bytowe.
Eksploatacja kotłowni z uwagi na automatyczne sterowanie nie wymaga stałego
przebywania obsługi w kotłowni lecz tylko okresowy dozór np. co 24 godziny, w
celu sprawdzenia prawidłowości działania urządzeń. Kotłownię będzie obsługiwał
konserwator wyznaczony przez Właściciela obiektu. W kotłowni nie projektowano
pomieszczeń socjalno – bytowych dla obsługi z uwagi na okresowe i krótkotrwałe
przebywanie w niej obsługi. Należy wykorzystać pomieszczenia socjalne w
budynku obiektu.
7.
Stany alarmowe.
Wyprowadzenie na zewnątrz pomieszczenia kotłowni sygnalizacji
akustyczno – wizualnej według załączonego schematu technologicznego z
końcówkami do pomieszczenia wyznaczonego przez Właściciela obiektu powinno
zostać wykonane w I etapie – należy obecnie przy jej rozbudowie jedynie

P.W. rozbudowy wodnej niskotemperaturowej kotłowni gazowej dla Gimnazjum z Salą Sportową i
basenem w Stanisławowie I gmina Nieporęt – II etap
11
sprawdzić czy zostało to poprawnie wykonane i czy funkcjonuje.
8.
Obliczenia i dobór urządzeń.
8.1 Bilans zapotrzebowania ciepła.
Bilans zapotrzebowania ciepła dla całego obiektu w wersji docelowej czyli II etapu
stanowi odrębne opracowanie branżowe, na podstawie którego dokonano
ponownie doboru trzeciego kotła dla rozbudowywanej kotłowni.
8.2 Dobór kotła.
Dla całkowitego maksymalnego zapotrzebowania ciepła zgodnie z bilansem
kotłowni w ilości :
Qc = 1124,60 kW
dobrano moc cieplną kotłów na poziomie :
Qkotłów = 1117 kW
Do zamontowanych w I etapie 2 kotów wodnych niskotemperaturowych firmy
Viessmann typu VITOPLEX 300 o mocy: Qk = 285 do 310 kW każdy
zaprojektowano dostawić 1 kocioł wodny niskotemperaturowy firmy Viessmann
typu Vitoplex 300 o mocy QK = 460 do 497 kW .
Łącznie moc kotłowni wyniesie :
Q = 2 x 310 + 1 x 497 = 1117 kW
8.3
Dobór zaworu bezpieczeństwa na kotle ZB wg. przepisów Dozoru
Technicznego DT – UC – 90/KW/04.
Przyjęto ciśnienie na wylocie
p2 = 0,1 MPa.
Wyznacza się ilość wody odparowującej przy rozprężaniu do ciśn. 0,1 MPa i temp.
99,10C
Dane:
Q =345,0 kW
maks. wydajność kotła.
Po = 0,3 MPa ciśnienie obliczeniowe.
Tw = 950C
temper. wody wylotowej (maksymalna).

P.W. rozbudowy wodnej niskotemperaturowej kotłowni gazowej dla Gimnazjum z Salą Sportową i
basenem w Stanisławowie I gmina Nieporęt – II etap
12
Współczynnik wypływu zaworu : α = 0,23
ciepło parowania przy temperaturze nasycenia 100 0 C
r = 2257,0 kJ/kg
stad
Przepustowość zaworu bezpieczeństwa:
Q
497,0
m =  =  x 3600 = 793,0 kg/h
r
2257,0
Pole przekroju zaworu bezpieczeństwa :
793,0
A0 =  = 44,3 mm²
5,03 x 0,2 x √ 958,0 x (1,1 x 0,3 – 0,0)
Średnica przelotu zaworu bezpieczeństwa :
d0 =
4 x A0
 =
π
4 x 44,3
 = 7,5 mm
3,14
Dobrano zawór bezpieczeństwa membranowy SYR 1915 o średnicy Dn25,
do = 20 mm, ciśnienie otwarcia 0,33 MPa.
8.4 Dobór zaworu bezpieczeństwa ZB1 dla zasobnikowego podgrzewacza
c.w.u. Wg PN-B-02440.
Przepustowość zaworu bezpieczeństwa :
G = 0,16 x V = 0,16 x 100,0 = 160,0 dm³/h
V = 1000 dm³ - pojemność wodna podgrzewacza c.w.u.
Średnica kanału dolotowego :
4xG
do = √ ----------------------------------------------------- =
3,14 x 1,59 x αc √ (1,1 x p1 – p2) x ρ
4 x 160,0
= √ ----------------------------------------------------------4,1 mm
3,14 x 1,59 x 0,2 √ (1,1 x 0,6 – 0) x 983,0
Dobrano membranowy zawór bezpieczeństwa 2115 firmy SYR z nastawą 6,0 bar
średnicy Dn20, średnica kanału dolotowego do = 14 mm.
8.5
Dobór naczynia wzbiorczego przeponowego wg PN – B – 02414.
Pojemność zładu.
* kocioł 1 szt
= 616,0 dm³
* rurociągi
= 316,0 dm³
* instalacja c.o grzejnikowa.
= 268,0 dm³
* instalacja ogrzewania podłogowego
= 170,0 dm³

P.W. rozbudowy wodnej niskotemperaturowej kotłowni gazowej dla Gimnazjum z Salą Sportową i
basenem w Stanisławowie I gmina Nieporęt – II etap
13
* instalacja zasilania central wentylacyjny
= 263,0 dm³
* instalacja zasilania wymienników ciepła
= 800,0 dm³
* instalacja dla bud. Liceum 82,0 kW x12l/kW = 984,0 dm³
---------Razem: 3417,0 dm³
ca 3,42 m³
Różnica między najwyższym pkt. instalacji, a pkt. podłączenia naczynia
wzbiorczego
hp = 11,0 m
Ciśnienie wstępne :
P = 11,0/:10. + 0,2 = 1,3 bar
Pojemność użytkowa naczynia przy tz = 90 0C:
Vu = V x ρ1 x ∆v = 3,42 x 999,7 x 0,0356 = 121,7 dm³
Pojemność całkowita naczynia Reflex typu N, przy pmax = 3,0 bar
p max + 1,0
Vn = Vu 
3,0 + 1,0
= 121,7 x  = 286,0 dm3
p max – p o
3,0 – 1,3
Średnica wewnętrzna rury wzbiorczej wymagana:
d = 0,7 √ Vu = 0,7 √ 121,7 ≈ 7,7 mm
Przyjęto średnicę rury wzbiorczej RW Dn25
Dobrano naczynie wzbiorcze przeponowe firmy Reflex typu N 300/6 o
pojemności całkowitej Vn = 250 dm³ z membraną na ciśnienie 6 bar.
8.11
Wentylacja kotłowni.
Wentylację kotłowni.
Wentylacja nawiewna.
Wymagany przekrój kanału nawiewnego przy mocy maksymalnej kotłów :
F = 5 cm²/1 kW x 1117 = 5585 cm² = 0,5585 m²
stąd ilość powietrza do spalania :
Vpow = 0,5585 x 0,45 m/s = 0,251 m³/s = 903,6 m³/h
Ilość ciepła na ogrzanie powietrza zewnętrznego pobieranego przez palniki :
Q = 0,34 x 903,6 x 28 = 8600 W (przy tw = 8 0C)
Ilość ciepła na infiltrację powietrza do pomieszczenia :
Q = 0,34 x 124,0 x 28 x 0,5 =590 W
Łączne zapotrzebowanie ciepła :

P.W. rozbudowy wodnej niskotemperaturowej kotłowni gazowej dla Gimnazjum z Salą Sportową i
basenem w Stanisławowie I gmina Nieporęt – II etap
14
ΣQ = (8,6 + 0,59) x 0,70 = 6,43 kW
Do nawiewu wykonano otwór o wymiarach A x B = 1000 x 500 mm x mm.
Wentylacja wywiewna.
Wymagany strumień powietrza wywiewanego wyniesie:
Vw = 0,5 x 903,6 x 2 = 451,8 m³/h ( przyjęto 50% ilości powietrza nawiewanego).
Przekrój otworu wywiewnego :
Fw = 0,5 x F = 0,5 x 0,5585= 0,28 m²
Zastosowano kratę wywiewną o wymiarach A x B = 600 x 400 mm x mm
zamontowaną do kanału grawitacyjnego z blachy stalowej Ø400 zakończonego
wywietrzakiem dachowym cylindrycznym typu A-400 (Ø400).
9. INFORMACJA W SPRAWIE BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA NA
BUDOWIE.
9.1. ZAKRES ROBÓT DLA ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO ORAZ
KOLEJNOŚĆ REALIZACJI POSZCZEGÓLNYCH OBIEKTÓW.
- Roboty przygotowawcze- wykonanie zaplecza budowy,
- Roboty towarzyszące niezwiązane z robotami budowlanymi-składowanie
materiałów, używanie sprzętu mechanicznego i transportowego, ochrona obiektu,
szkolenie i instruowanie pracowników
- roboty montażowe
9.2. Wykaz istniejących obiektów budowlanych
Teren inwestycji stanowi obecnie istniejący budynek, w którym przewiduje się
rozbudować istniejącą kotłownię.
9.3.Wskazanie elementów zagospodarowania działki lub terenu, które mogą
stwarzać zagrożenie bezpieczeństwa i zdrowia ludzi oraz wskazanie
określające skalę i rodzaje przewidywanych zagrożeń oraz miejsce i czas ich
występowania.
9.3.1. Wskazanie określające skalę i rodzaje przewidywanych zagrożeń oraz
miejsce i czas ich występowania.
Miejsce
Czas trwania zagrożenia
Lp
Zagrożenie przy
występowania
wykonywaniu robót
budowlanych
1
2
3
4
1
Roboty montażowe instalacji
Cały teren budowy Cały okres budowy
sanitarnych
do odbioru inwestorskiego
1.1.
Warunki atmosferyczne
1.2
Uderzenie elementami
zamocowanymi tymczasowo
1.3
Zagrożenie przenoszonymi
elementami

P.W. rozbudowy wodnej niskotemperaturowej kotłowni gazowej dla Gimnazjum z Salą Sportową i
basenem w Stanisławowie I gmina Nieporęt – II etap
15
1.4
1.5
1.6
1.7
1.8
1.9
1.10
1.11
2
2.1
2.2
3
Składowanie materiałów i
uderzenie elementami
upadającymi na składowisku
Uderzenie elementami
upadającymi na budowie
Upadek z montowanej
konstrukcji i rusztowańroboty na wysokościach
Zgniecenie rąk i nóg
Zagrożenie przez maszyny i
urządzenia
Przygotowanie mieszanki
betonowej i zapraw
Transport zapraw i
materiałów budowlanych
Montaż, eksploatacja i
demontaż rusztowań.
Zagrożenie prądem
elektrycznym
Zagrożenie od urządzeń
eksploatowanych na budowie
Zagrożenie prądem przy
spawaniu
Zagrożenia losowe
j.w.
9.3.2. Określenie skali występujących zagrożeń
Zagrożenia wyszczególnione powyżej wystąpią w stopniu typowym,
charakterystycznym dla budownictwa ogólnego. Nie przewiduje się szczególnych
zagrożeń dla bezpieczeństwa ludzi na budowie.
9.4. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktażu pracowników przed
przystąpieniem do realizacji robót szczególnie niebezpiecznych
- przed przystąpieniem do poszczególnych grup robót należy przeprowadzić
instruktażowe przeszkolenie BHP obejmujące: informacje o zasadach
bezpiecznego korzystania z urządzeń elektrycznych i mechanicznych, wskazanie
stref niebezpiecznych w obrębie placu budowy, pozostawanie poza zasięgiem
pracy urządzeń transportu poziomego i pionowego, przebywanie wyłącznie na
jednym podeście roboczym rusztowania w tym samym pionie i inne.
- szczegółowy instruktaż b.h.p. w zakresie specyfiki inwestycji przeprowadzi
Kierownik Budowy przed jej rozpoczęciem
- przy pracach montażowych nie wolno na budowie zatrudniać pracowników bez
wstępnego przeszkolenia w zakresie b.h.p. na określonym stanowisku pracy i
wymagań b.h.p. przy poszczególnych czynnościach, a od obsługujących
urządzenia i maszyny budowlane wymaga się odpowiednich uprawnień
operatorskich.
- w trakcie realizacji należy stosować imienny podział pracy i odpowiednie środki
zabezpieczające, a przed przystąpieniem do poszczególnych grup robót

P.W. rozbudowy wodnej niskotemperaturowej kotłowni gazowej dla Gimnazjum z Salą Sportową i
basenem w Stanisławowie I gmina Nieporęt – II etap
16
przekazać pracownikom sprzęt ochrony osobistej / atestowany / z określenie
sposobu korzystania z niego.
9.5. Wskazanie środków technicznych i organizacyjnych zapobiegających
niebezpieczeństwom wynikającym z wykonywania robót w strefach szczególnego
zagrożenia zdrowia lub w ich sąsiedztwie, w tym zapewniających bezpieczną i
sprawną komunikację zabezpieczającą szybką ewakuację na wypadek pożaru,
awarii lub innych zagrożeń.
- prawidłowo zagospodarowany plac budowy / i rozbiórek /, uzbrojony w
niezbędne instalacje
- teren budowy prawidłowo oświetlony, strzeżony i jeśli to konieczne ogrodzony
- teren budowy posiadający wydzielone terytorialnie i oznakowane składowiska i
magazyny, a także wydzielony i zamknięty magazyn materiałów
- budynek biura budowy z zapleczem socjalno-higienicznym dla obsługi, apteczką
pierwszej pomocy i osobą przeszkoloną w zakresie udzielenia pierwszej pomocy z
dobrze widoczną informacją zawierającą adres i telefon najbliższego punktu
lekarskiego, najbliższej Straży Pożarnej, posterunku Policji, najbliższego punktu
telefonicznego.
- niezbędny park urządzeń budowlanych i transportowych sprawny technicznie
- zabezpieczenie sprzętu mechanicznego przed dostępem do niego przez osoby
nieuprawnione oraz oznakowanie go w sposób trwały i wyraźny, określające jego
bezpieczną eksploatację
- zabezpieczenie dojazdów dla samochodów ppoż, pogotowia i ewakuacji z placu
budowy
- wyposażenie placu budowy w sprzęt p.poż., udostępnienie dojścia do hydrantu
wody do gaszenia zewnętrznego
- zastosowanie ochrony indywidualnej / głowy, oczu, twarzy, słuchu, dróg
oddechowych, rąk, nóg, ubiory ochronne i inne/
- przeszkolenie pracowników w zakresie ochrony p.poż.
- osoby wizytujące budowę a nie będące pracownikami powinny przebywać na
budowie w trakcie robót w odzieży ochronnej i pod opieką kompetentnego
pracownika.
WSZYSTKIE ROBOTY NALEŻY WYKONYWAĆ ZGODNIE Z:
Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury w sprawie bezpieczeństwa i higieny
pracy podczas wykonywania robót budowlanych z dnia 6 lutego 2003r. / Dz. U. Nr
47, poz. 401/
– Rozporządzeniem Ministra Gospodarki w sprawie BHP podczas eksploatacji
maszyn i innych urządzeń technicznych do robót ziemnych, budowlanych i
drogowych z dnia 20 września 2001r. / DZ. U. Nr 118 , poz. 1263/.
- Rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Socjalnej w sprawie ogólnych
przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy z dnia 26 września 1997r. / DZ. U. Nr
129, poz. 844 ze zmianami DZ. U. Nr 91, poz. 811 z 2002r./.
DO WYKONYWANIA ROBÓT INWESTOR ZATRUDNI WYŁĄCZNIE
WYSPECJALIZOWANE FIRMY, A ROBOTY WYKONYWANE BĘDĄ POD
NADZOREM UPRAWNIONYCH PRACOWNIKÓW W SWOICH BRANŻACH.

P.W. rozbudowy wodnej niskotemperaturowej kotłowni gazowej dla Gimnazjum z Salą Sportową i
basenem w Stanisławowie I gmina Nieporęt – II etap
17
PODSTAWĄ DO ROZPOCZĘCIA ROBÓT BUDOWLANYCH – POZA
WARUNKAMI POWYZSZYMI – JEST UZYSKANIE POZWOLENIA NA
BUDOWĘ DLA WYKONANEGO PROJEKTU BUDOWLANEGO.

P.W. rozbudowy wodnej niskotemperaturowej kotłowni gazowej dla Gimnazjum z Salą Sportową i
basenem w Stanisławowie I gmina Nieporęt – II etap
18
10. Zestawienie podstawowych urządzeń rozbudowywanej kotłowni.
II ETAP – ROZBUDOWA KOTŁOWNI
Poz.
1
2.
Wyszczególnienie
2
Instalacja kotłowni.
Niskotemperaturowy kocioł wodny
Viessmann typu VITOPLEX 300 o mocy
Q = 460 kW
Ilość
szt.
3
Producent
Katalog
4
1 kpl.
Viessmann
1 kpl.
Viessmann
1 kpl.
Viessmann
z palnikiem na gaz ziemy WEISHAUPT typu
WG 40 N/1-A(ciśn. zasil.50 mbar)
* wtyk kodujący TX3 80-460kW PL
*ogranicznikiem poziomu wody
*zestaw dźwiękochłonnych stóp regulacyjnych
2A.
Regulator elektroniczny Viessmann
Vitotronic 100 GC1
*z kompletem czujników
Regulator Viessmann Vitotronic 050
200-H HK3W
*z kompletem czujników temperatury kontaktowych
jakoT1 i T2 1kpl.
*przewód łączący LON RJ45 ze złączami wtykowymi
*moduł komunikacyjny LON
*LON płytka komunikacji GC, GW,HK
* wspornik ścienny automatyki
3
Pionowy podgrzewacz pojemnościowy
VITOCELL-V 100 CVA Viessmann o
pojemności V = 1000 dm³.
montowany w
pomieszczeniu
technicznym, w budynku
projektowanej Pływalni
Sportowej
1 kpl.
Viessman
* z czujnikiem temperatury podgrzewacza
9
Pompa mieszająca PM Grundfos
typu UPS 32 – 60F
1
Hurtownia artykułów
sanitarnych.
P = 190 W, U = 230 V, IN = 0,88 A
14
Klapa odcinająca
VKF 41.8 Dn100 kv = 760 m³/h
z siłownikiem SQL 33.00
1
16A Pompa (PŁ) ładująca podgrzewacz c.w.u.
typu UPS 32 – 60F
1
Grundfos
1
Reflex
1
1
Reflex
1
Hurtownia artykułów
instalacyjnych.
Biura regionalne HVAC
(dawny Landis & Staefa)
90-403 Łódź, ul. Zachodnia
70,Tel: (042) 639 93 60;
Faks: (042) 632 58 82
P = 190 W, U = 230 V, IN = 0,88 A
19A Naczynie wzbiorcze przeponowe typu
Reflex N300/6
20A Złącze samoodcinające Dn25 Reflex
25
Zawór bezpieczeństwa ZB membranowy
SYR 1915 o średnicy Dn25, d0 = 20 mm
ciśnienie otwarcia 0,33 MPa
24A Zawór bezpieczeństwa dla c.w.u.
membranowy SYR 1915 o średnicy Dn25,
Hurtownia artykułów
instalacyjnych.

P.W. rozbudowy wodnej niskotemperaturowej kotłowni gazowej dla Gimnazjum z Salą Sportową i
basenem w Stanisławowie I gmina Nieporęt – II etap
19
d0 = 20 mm, ciśnienie otwarcia 0,33 MPa
Zawór zwrotny mufowy Socla 601
2
Hurtownia artykułów
Dn40
sanitarnych.
29A Zawór zwrotny mufowy Socla 601
1
Hurtownia artykułów
Dn50
sanitarnych.
34
Ciśnieniomierz ( manometr ) tarczowy
2
Hurtownia artykułów
0 do 10 bar
sanitarnych.
35
Wskaźnik podwójny ( termomanometr)
2
Hurtownia artykułów
0
WP 80 – R ( 0-120 C; 0-0,3 MPa ) 2,5
sanitarnych.
0 do 6 bar
36A Zabezpieczenie stanu wody w instalacji
1
SYR
SYR typu 933.1
38
Zawór odcinający kulowy kołnierzowy typ
2
Hurtownia artykułów
AP-5/2 (do wody gorącej)
sanitarnych.
pn = 1,6 MPa
Dn100
41
Zawór kulowy odcinający ze złączką do
1
Hurtownia artykułów
węża
Dn 25
sanitarnych.
43
Zawór kulowy mufowy do wody gorącej
3
Pn = 1,0 MPa
Dn50
44A Zawór kulowy mufowy do wody gorącej
5
Hurtownia artykułów
Pn = 1,0 MPa
Dn40
sanitarnych.
47A Zawór kulowy mufowy do wody gorącej
1
Hurtownia artykułów
Pn = 1,0 MPa
Dn20
sanitarnych.
49A Zawór kulowy odcinający ze złączką do
1
Hurtownia artykułów
węża
Dn 20
sanitarnych.
54A Reduktor ciśnienia SYR 315 (na wodzie zimnej
1
Hurtownia artykułów
do podgrzewacza cwu)
Dn32
sanitarnych.
55A Magnetyzer kołnierzowy Infracorr
1
Hurtownia artykułów
typu MI 0
Dn40
sanitarnych.
56
Filtr siatkowy mufowy do wody zimnej
1
Hurtownia artykułów
Dn40
sanitarnych.
1
RUROCIĄGI.
Rura stalowa instalacyjna ocynkowana
Mb
PN-70/H – 74200
TWT-2
12,0
Dn20
21,0
Dn40
Ø 114,3 x 4,0
Dn 100
6,0
PN-80/H-74219
Ø 88,9 x 4,0
Dn 80
4,0
(bez szwu)
Ø 76,1 x 3,2
Dn 65
4,0
Ø 60,3 x 2,9
Dn 50
10,0
Ø 48,3 x 3,25
Dn 40
3,0
Ø 33,7 x 2,6
Dn 25
3,0
2
Otuliny izolacyjne Gullfiber typu 7300 z
Mb
Hurtownia artykułów
powłoką w postaci folli aluminiowej.
sanitarnych.
Grubość 30 mm (zasilanie i powrót) dla rur:
Ø 40
3,0
Ø 50
10,0
Ø 65
4,0
Ø 80
4,0
Ø

31
P.W. rozbudowy wodnej niskotemperaturowej kotłowni gazowej dla Gimnazjum z Salą Sportową i
basenem w Stanisławowie I gmina Nieporęt – II etap
20
Grubość 40 mm dla
Ø 80
Ø 100
6,0
MK sp. z o.o.
68-200 Żary
ul. Wiśniowa 24.
DWUŚCIENNYCH SYSTEMU MKD
dla Ø 250 (CZOPUCH WEWNĄTRZ
KOTŁOWNI)
2.1
2.2
2.3
2.4
2.5
2.6
2.7
2.8
11.
Rura L = 250 mm
Rura L = 500 mm
Teleskop
L =500
Rura L = 250 mm
Kolano 900
Rura L = 250 mm
Rura L = 500 mm
Rura L = 1000 mm
Obejma rury
Szt.
Symbol
1
1
1
1
1
1
1
3
8
RT
RT
RTJ
RT
BGT 90
RT
RT
RT
KBT
SPIS RYSUNKÓW.
Rys.1 Rzut poziomy kotłowni.
Rys.1 Schemat technologiczny kotłowni

P.W. rozbudowy wodnej niskotemperaturowej kotłowni gazowej dla Gimnazjum z Salą Sportową i
basenem w Stanisławowie I gmina Nieporęt – II etap