Co należy wiedzieć wznawiając działalność

Komentarze

Transkrypt

Co należy wiedzieć wznawiając działalność
Data:
Autor:
2013-08-26
Anna Hugiel Lazarowicz
Co należy wiedzieć wznawiając działalność gospodarczą?
Działalność gospodarcza, która została zawieszona nie odwiesza się automatycznie. Nawet wówczas, gdy
przedsiębiorca podczas składania wniosku o zawieszenie działalności zadeklarował przewidywalną datę
odwieszenia, nie odwiesi się ona samoistnie w tej dacie. Odwieszenie może mieć miejsce dopiero w przypadku, gdy
prowadzący działalność złoży wniosek o wznowienie wykonywania czynności związanych z prowadzoną
działalnością.
Co ważne, zawieszenie działalności może trwać od 30 dni do 24 miesięcy. W okresie tym przedsiębiorca nie ma
prawa wykonywać czynności, które stanowią główną działalność firmy. Jeżeli więc zaistnieje szansa na przyjęcie
zlecenia w celu jego wykonania konieczne będzie odwieszenie działalności.
Polecamy
Zakończenie działalności a rozliczenie się z pracownikiem
Wypełnienie wniosku o wznowienie działalności
Firmę odwiesza się poprzez złożenie wniosku CEIDG-1. W rubryce 01 “Rodzaj wniosku” należy zadeklarować pkt 4 “wniosek o wpis informacji o wznowieniu działalności gospodarczej”. Następnym krokiem jest uzupełnienie rubryki
03, gdzie należy podać dane wnioskodawcy: PESEL, NIP, REGON, imię i nazwisko, datę i miejsce urodzenia, a
także obywatelstwo oraz złożyć oświadczenie, że podane dane są zgodne z prawdą.
Kolejnymi danymi, jakie należy podać we wniosku o odwieszenie jest adres miejsca zamieszkania przedsiębiorcy
(rubryka 04) oraz nazwa firmy (rubryka 06), wraz z nazwą skróconą (rubryka 07), o ile firma posługuje się taką.
W rubryce numer 12 przedsiębiorca powinien określić datę powstania obowiązku opłacania składek ZUS w związku
z wznowieniem działalności, a w rubryce nr 15 podać datę odwieszenia działalności. Co ważne, data ta nie może
być wcześniejsza niż dzień składania wniosku o odwieszenie.
Złożenie wniosku o wznowienie działalności
Wniosek CEIDG-1 można złożyć zarówno w formie papierowej w dowolnym urzędzie gminy lub urzędzie miasta.
Można również skorzystać z wysyłki przez Internet. Jednak, żeby zatwierdzić wysyłkę elektroniczną przedsiębiorca
musi posiadać podpis elektroniczny lub bezpłatny profil zaufany (http://epuap.gov.pl).
Jak wygląda firma po wznowieniu działalności?
W kwestiach podatkowych (PIT i VAT) po wznowieniu nic się nie zmienia - przedsiębiorca kontynuuje sposób
rozliczania, jaki zadeklarował jeszcze przed zawieszeniem działalności. Należy jednak pamiętać, że w rozliczeniach
podatków dokonywanych pierwszy raz po wznowieniu powinno się uwzględnić również ewentualne koszty i
przychody powstałe w okresie, gdy działalność była zawieszona.
Polecamy
Podatek VAT - korzystać ze zwolnienia czy zostać czynnym podatnikiem?
Odwieszenie działalności a ZUS
09-03-2017
1/2
Data:
Autor:
2013-08-26
Anna Hugiel Lazarowicz
Złożenie wniosku CEIDG-1 w celu wznowienia działalności powoduje automatyczne zgłoszenie odwieszenia również
do ZUS - na podstawie wpisu w ewidencji gospodarczej zakład ubezpieczeń rejestruje ponownie przedsiębiorcę dla
celów ZUS. Jeżeli jednak w czasie zawieszenia działalności nastąpiły jakiekolwiek zmiany wpływające na zakres
ubezpieczenia (np. podjęcie pracy na etat, czy też ustanie okresu preferencyjnego ZUS) należy po wznowieniu
działalności osobiście złożyć dokumenty zgłoszeniowe uwzględniające zaistniałe zmiany.
Podsumowując - kiedy przedsiębiorca decyduje się wznowić zawieszoną działalność wystarczy, że złoży on wniosek
CEIDG-1. Informacja o odwieszeniu automatycznie trafi do ZUS, US i GUS. Należy jednak pamiętać, że jeżeli
podczas zawieszenia działalności zaistniały zdarzenia wpływające na rozliczenia, należy pod wznowieniu dokonać
dodatkowych zgłoszeń uwzględniających już zaistniałe zmiany. Wynika to z faktu, iż odwieszenie działalności
powoduje stan, jaki istniał przed zawieszeniem.
© Copyright | Wszystkie prawa zastrzeżone 2006-2017 Web INnovative Software Sp. z o.o., Bolesława Krzywoustego 105/21
51-166 Wrocław, [email protected] KRS 0000342082, NIP 8982167294, Kapitał 60 000zł
09-03-2017
Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)
2/2