SST- 02 roboty budowlano-montażowe

Komentarze

Transkrypt

SST- 02 roboty budowlano-montażowe
- 1-
Nazwa i nr specyfikacji :
SZCZEGÓŁOWA
SPECYFIKACJA TECHNICZNA
SST 02
ROBOTY BUDOWLANO – MONTAśOWE
Nazwa i adres obiektu :
Remont dachu na budynku mieszkalnym
w Mielnie przy ul. Poznańskiej 15
Urząd Gminy Czerwonak ,
62-004 Czerwonak ul.Źródlana 39.
Tel. 8120 251; 6544204; 6544249
fax 8120 270
e-mail : [email protected]
Nazwa i adres Zamawiającego :
Kody wg CPV :
Wykonywanie pokryć i konstrukcji dachowych
- kod 45260000-7
Nazwa i adres autora opracowania :
Data opracowania specyfikacji : 08.2006r.
K om pl ek s o wa O bs ł ug a I n wes t yc j i
E wa O ws ia n o ws k a
61-292 Poznań Os. Czecha 122/32
-21. CZĘŚĆ OGÓLNA
1.1. Przedmiot szczegółowej specyfikacji SST – 02
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania
i odbioru robót śELBETOWYCH, STALOWYCH, MUROWYCH, TYNKARSKICH
I MALARSKICH, które zostaną wykonane w ramach zamówienia :
Remont dachu na budynku mieszkalnym w Mielnie przy ul. Poznańskiej 15.
1.2.
Zakres robót objętych SST – 02
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umoŜliwiające i
mające na celu wykonanie:
1.2.1. wieńca Ŝelbetowego z betonu B15 i stali A-0,
1.2.2. kominów murowanych z cegły pełnej ceramicznej,
1.2.3. podciągów stalowych pod konstrukcję więźby,
1.2.4. nadmurowania ścian szczytowych do nowego kąta pochylenia dachu,
1.2.9. tynki kat.IV na nowych kominach i uzupełniające na ścianach domurowanych,
1.2.10. na poddaszu przetarcie tynków istniejących zaprawą cem-wap.
1.2.11. malowanie na kominach powyŜej dachu oraz powierzchnie ścian na poddaszu,
Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji w/w robót.
1.3. Prace towarzyszące i tymczasowe
Są opisane w p.1.4. Specyfikacji „Wymagania Ogólne STO –01”.
1.4. Nazwy i kody :
Konstrukcje z betonu zbrojonego – kod 45223500-1
Wznoszenie konstrukcji ze stali konstrukcyjnej – kod 45262400-5
Roboty murarskie - kod 45.262500- 6
Tynkowanie - kod 45324000- 4
Roboty malarskie - kod 45442100- 8 .
1.5. Określenia podstawowe
Określenia podane w niniejszej SST-02-2 są zgodne z odpowiednimi normami, równieŜ
wymienionymi w p.9 niniejszej SST.
2. MATERIAŁY
Wszystkie materiały uŜyte przy wykonaniu zakresu niniejszej SST 02 powinny być
dopuszczone do obrotu i powszechnego lub jednostkowego stosowania w budownictwie.
Wyroby budowlane, właściwie oznaczone, powinny posiadać :
- certyfikat na znak bezpieczeństwa ,
- certyfikat lub deklarację zgodności z Polską Normą lub z aprobatą techniczną,
- atest higieniczny do stosowania w budynkach mieszkalnych.
2.1. Materiały podstawowe
a/ Wieńce Ŝelbetowe z betonu B15 ; zbrojenie pręty podłuŜne φ 12mm i strzemiona
φ 6mm ze stali A – 0 StOS.
b/ Kotwy stalowe ocynkowane φ 12mm ze stali A-I dla mocowania murłaty
c/ Ściany wypełniające z cegły ceramicznej kratówki kl.100 gr.25cm
d/ Kominy z cegły pełnej ceramicznej kl.100 oraz klinkierowej.
e/ Podciągi stalowe pod konstrukcję więźby z belek walcowanych z dwóch ceowników
h =160mm ,
f/ Tynk cementowo – wapienny kat.IV na kominach.
g/ Farba emulsyjna elewacyjna, wapienna i antykorozyjna
- 3
-
h/ Drzwiczki do wyczystek kominowych z blachy ocynkowanej, powlekanej z
mechanizmem umoŜliwiającym wielokrotne ich otwieranie i zamykanie
( istniejące są niesprawne).
2.2. Materiały montaŜowe:
- Zaprawa cementowo – wapienna do wznoszenia murów marki 3 MPa i 5MPa,
- pręty stalowe wg PN-82/H-93215,
- kruszywa mineralne wg PN-86/H-93215 ,
- elektrody do spawania,
- kleje, pianki rozpręŜne, styropian dylatacyjny,
- śruby M12 do zakotwienia podciągów stropowych,
- blachy gr.6mm ocynkowane do połączenia słupów drewnianych z podciągiem
stalowym,
- deski na szalowanie, iglaste obrzynane kl. III,
- inne, niezbędne dla skompletowania zaprojektowanych elementów,
wg zestawienia dostawców lub producentów.
Przed wbudowaniem Wykonawca przedstawi szczegółowe informacje dotyczące źródła
wytwarzania lub wydobywania materiałów oraz odpowiednie świadectwa badań,
dokumenty dopuszczenia do obrotu i stosowania w budownictwie.
Wykonawca ponosi odpowiedzialność za spełnienie wymagań ilościowych i jakościowych
materiałów dostarczanych na plac budowy oraz za ich właściwe składowanie i
wbudowanie.
3. SPRZĘT
Roboty moŜna wykonać przy uŜyciu dowolnego typu sprzętu zaakceptowanego przez
Inspektora. Stan techniczny uŜytego sprzętu musi gwarantować wykonanie zamówienia
zgodnie ze sztuką budowlaną i zasadami bhp.
4. TRANSPORT
Elementy do transportu naleŜy zabezpieczyć przed uszkodzeniem przez
odpowiednie opakowanie.
Elementy mogą być przewoŜone dowolnymi środkami transportu akceptowanymi przez
Inspektora oraz zabezpieczone przed uszkodzeniami, przesunięciem lub utratą
stateczności.
5. WYKONANIE ROBÓT
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z
dokumentacją projektową, ST i poleceniami Inspektora Nadzoru.
5.1. Wieniec Ŝelbetowy
Dla uzyskania sztywności układu konstrukcyjnego wykonać wieńce Ŝelbetowe wysokości
25 cm z betonu B 15 i stali A –0.
Na ściance kolankowej (obniŜonej o 25cm) przymocować deski szalunkowe, ułoŜyć
zbrojenie z prętów podłuŜnych 4 φ 12 A –0 i strzemion φ 6mm co 30 cm. Pręty ułoŜyć na
podkładkach dystansowych zapewniających otulenie zbrojenia podłuŜnego betonem o
grubości 2cm.
Pręty podłuŜne na naroŜach ścian połączyć między sobą na zakład = 60cm.
We wieńcu zakotwić w rozstawie co 1,80m pręty stalowe dla zakotwienia murłaty.
Na ścianach szczytowych wieniec prowadzić w skosie pod kątem 220.
5.2. Podciągi stalowe pod konstrukcję więźby dachowej
W grubości istniejącego stropu nad parterem osadzić w 4 miejscach podciągi wykonane
z dwóch ceowników walcowanych 160 kaŜdy. Końce podciągów oprzeć na murach
- 4 parteru i zakotwić za pośrednictwem kotew stalowych i obetonować betonem B15.
W warsztacie do podciągów stalowych dospawać blaszki z otworami φ 13mm dla śrub
φ 12 aby na stropie zamocować słupy do podciągów.
5.3. Roboty murarskie
Kominy wykonać z cegły pełnej ceramicznej kl.100 na zaprawie cem-wap. marki 5MPa.
Na górnej powierzchni komina wykonać opaskę z 2 warstw cegły klinkierowej pełnej.
Opaskę wysunąć na zewnątrz poza lico komina o 3 – 5 cm.
Ściany wypełniające gr.25cm z cegły ceramicznej kratówki kl.100 na zaprawie cemwap. marki 3MPa wykonać na wieńcu Ŝelbetowym w ścianach szczytowych .
W kominach osadzić nowe drzwiczki szt.12 do wyczystek z blachy ocynkowanej,
powlekanej z mechanizmem umoŜliwiającym wielokrotne ich otwieranie i zamykanie
( istniejące są niesprawne).
5.4. Roboty tynkarskie
Kominy otynkować tynkiem cementowo –wapiennym kat.IV - opaski z klinkieru nie
tynkować.
Ściany szczytowe nadmurowanie otynkować tynkiem cementowo –wapiennym :
- od zewnątrz kat.IV. a od strony poddasza kat. II.
Styk starego tynku i nowego wygładzić do jednej płaszczyzny bez garbów i załamań.
Ściany wewnętrzne na poddaszu na ściance kolankowej, ścianach szczytowych
i na kominach zatynkować ewentualne ubytki i całość przetrzeć zaprawą cementowo –
wapienną.
5.5. Roboty malarskie
Kominy po otynkowaniu pomalować 3x farbą emulsyjną do elewacji w kolorze
jasnobeŜowym.
Ściany szczytowe od poziomego gzymsu nad parterem pomalować 3x farbą emulsyjną
do elewacji w kolorze jasnobeŜowym.
Ściany wewnętrzne na poddaszu na ściance kolankowej, ścianach szczytowych
i na kominach pomalować farbą wapienną 2x.
Stalowe podciągi w stropach dostarczyć na budowę zabezpieczone antykorozyjnie przez
2 krotne malowanie farbą podkładową i 2 krotne farbą nawierzchniową ogólnego
stosowania.
6. Kontrola jakości
6.1. Zasady kontroli jakości powinny być zgodne z wymogami norm branŜowych oraz
zasad sztuki budowlanej . Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót, dostawy
materiałów, sprzętu i środków transportu podano w STO -01 .
Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę jakości robót, materiałów i urządzeń.
Wykonawca zapewni odpowiedni system i środki techniczne do kontroli jakości robót na
terenie i poza placem budowy.
Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzane zgodnie z wymaganiami Norm lub
Aprobat Technicznych przez jednostki posiadające odpowiednie uprawnienia.
6.2. Ocena jakości powinna obejmować :
- sprawdzenie zgodności wymiarów, grubości murów,
- sprawdzenie pionów i poziomów płaszczyzn i krawędzi,
- sprawdzenie jakości materiałów i wyrobów,
- sprawdzenie prawidłowości wykonania z uwzględnieniem szczegółów
konstrukcyjnych,
- sprawdzenie prawidłowości zmontowania i uszczelnienia.
-
5 -
7. OBMIAR ROBÓT
Jednostką obmiarową jest :
- dla deskowań i ścianek działowych – 1 m2 ,
- dla robót betonowych i murarskich gr.25cm - 1 m3 ,
- dla zbrojenia konstrukcji – 1 t
8. ODBIÓR ROBÓT
Polega na ocenie wykonania zakresu robót objętych umową i kosztorysem ofertowym
pod względem ilości, jakości i kosztów. Przeprowadzony będzie zgodnie z ustaleniami
umownymi oraz zapisami z ST01.
9. DOKUMENTY ODNIESIENIA
Wymienione w p.10 STO-01 „Wymagania ogólne „ oraz :
PN-63/B-06251
Roboty betonowe i Ŝelbetowe. Wymagania techniczne.
PN-80/M-47340,02 Betonowanie. Ogólne wymagania i badania.
PN-88/B-6250
Beton zwykły.
PN-86/B-06712/Az1:1997 Kruszywa mineralne do betonu.
PN-88/B-32250
Woda.
PN-B-19701:1997
Cement portlandzki kl. 32,5.
PN-82/H-93215
Walcówka i pręty stalowe do zbrojenia betonu.
PN-EN 12350-1 do 7:2001 Badania mieszanki betonowej.
PN-EN 12390- 1 do 8:2001 Badania betonu.
PN-EN 12620:2004 Kruszywa do betonu
PN-EN 206-12003, PN-EN 206-1:2003/Ap:2004 Beton. Wymagania, właściwości,
produkcja i zgodność.
PN-76/M-47361.04 Wibratory do zagęszczania betonów. Wibratory pogrąŜalne.
Wymagania.
PN-91/B-01813
Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie. Konstrukcje
betonowe i Ŝelbetowe. Zabezpieczenia powierzchniowe. Zasady doboru.
PN-92/B-01814
Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie. Konstrukcje
betonowe i Ŝelbetowe. Metoda badania przyczepności powłok ochronnych.
PN-90/B-14501
Zaprawy budowlane zwykłe.
PN-B-06200:1997
Konstrukcje stalowe budowlane. Warunki wykonania i odbioru.
Wymagania podstawowe.
PN-B-01806 (PN-86-01806) Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie.
Ogólne zasady uŜytkowania, konserwacji i napraw.
PN-71/H-97053
Ochrona przed korozją. Malowanie konstrukcji stalowych. Ogólne
wytyczne.
PN-B-12050:1996
Wyroby budowlane ceramiczne. Cegły budowlane.
PN-B-19701:1997
+ PN-B-19701:1997/Az1:2001 Cement. Cement powszechnego
uŜytku. Skład. Wymagania, ocena zgodności.
PN-81/B-30003
Cement murarski 15.
PN-79/B-06711
Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych.
PN-68/B-10020
Roboty murowe z cegły. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-B-12002:1997
Wyroby budowlane ceramiczne. Cegły dziurawki.
PN-EN 845-1do3:2002 Specyfikacja techniczna wyrobów dodatkowych do wznoszenia
murów. Część 1, 2, 3.
PN-H-97051 (PN-70/H-97051) Ochrona przed korozją - Przygotowanie powierzchni stali,
staliwa i Ŝeliwa do malowania - Ogólne wytyczne
PN-ISO 10005
Zarządzanie jakością - Wytyczne planów jakości
Warunki Techniczne Wykonania i Obmiaru Robót Budowlano-MontaŜowych.
Wydawnictwo Arkady, wydanie aktualne,
oraz inne obowiązujące PN (EN-PN) lub odpowiednie normy krajów UE.