LM Interier

Komentarze

Transkrypt

LM Interier
INTERIER
lm-interier
E
s
jesi kontoktz lokolnym
spcsobem zioŽenicirek|omocji
W rozlebroku Iubuszkodzeniojokiejšczgšcinojszybsuym
dystrybutorem
u ktÓrego iowor Zostotzokupiony'
rekiomoc]ikoniecznymbgdzie podqnie nostgpujqcychdonych;
Dc z,loŽenio
. índers rllyrobu (xxx_xlx-xxxx}
;
- cicto insirukcjiz pierwszejstrony;
- n u m e fe l e m e n t ul u b o k u c i o ;
- iiošÓorckujocychelementów iub okuÓ;
' kolorvryrobu(umieszczonyno zewnetznynrcpoko'"voniu
- dowód zokupuvryrobu;
- Twojecione konŤoktowe'
2ý-03-20l
0
S t r o n ol i l 0
ProgromFAN FARO TYPl0
2ó0
:
ll:i:,:.:-
''Í: ri
250
r,
ia:=
@''
s z | ' K o { e k .o ů X 3 5 n 1 r n
244
3 szŤ.Prowodnjkdo zowiosu
@
230
220
@
a szi. wkretEURo4 x l3mrn
@
8 sz|. Pcdpórko póiki
uszl. WkrgtEURo5 x 13mm
2ia
N
o oE l )
E 0 ' ) ' . s z ř .Z o š | e p ík d
E!)',
200
s z t .M i m o š r ó- do l 5 x ] 2 m m
itc
r60
@
zurt. Uchwyt
@'
s z i . W k r - ql ]t P4 x l ó m m A
t szl. wkrgtM4 x smm
@,l
szt. Kluczimbusowý
o szt.wkrqiuP 4x27rnmA
W
qť
UWAGA!
Uehwytpokowony Jesi osobno
od leszý okué|!|
@
@
@
@
' sz|' WkrgtUS3.5x lómrn
l sz|. kqtownikmeÍo|owydo
I
i70
!
I
I
US3 x lómm
,o szt' WkrgŤ
N
@
I
lóc
150
140
[email protected]
- o5
14 szt. Žaé|epka
oszř' ŠiizgoczzgwcŽdziem
ffir
@
šcionyty|niei
' szt.S1obi|izotcr
@oro.
@,
r3c
i2a
ro.*'.;
mm
Podpórko mon1oŽovro
Scherngt monloŽu nie jest
dokumentocjq technicznq.
Producentzoslrzego sobie
mož|il'riošé
zrnicn konstrkcyjnych.
29-43-2010
Strono2/ I0
ProqromFAN FARO TYPI0
@ norprcwy
@ a"t t**y
ŠcionotylnIo
t szt.{kl
Wieniec
500x 334 mm
Pzegrodo poziomo
500x 324 mm
@ Lisiwoozdobna
L
>L].
E
tr
E
O
LÓ
Čo
X
rJ)
N
G'
LO
(ý)
)<
UWAGA!
Lístwoozdobno pckowono
jest osobno od resztyelementów !!!
1828x 530mm
I.\
o.
Drzwi
€}
ro"o'odo pozi
o doino z softem
I szt.
prawy
@ aor.szuflody
500x 342 mm
290x 140mm
468x 124mm
lewy
$p oorszuflody
2 9 0x 1 4 0m m
29-43-2410
1 5 2 ó x 4 9 óm m
Sirono3/10
ProgromFAN FARO TYPl0
Krok 2:
DosurielementdrewnlonY
z tzpieniem do odPowlodo'
jqcego mu elemenTu.
Krokl:
Wkrgótzpieňr^le|ement
drewnionY.
Krok3:
w otwór,
mimošr"ód
WciŠnij
w którymwystojetrzpieň.
lub kluczem
Sruk;okrgtem
obróÓ
irnbusorn,a7m
mimošródw pro.ývo.
q)
ruF
@
@
F1
TO
Uwogo!
przytóŽyéprowodnica ,.TO''
w odpowiodojqce jej
,'C2,'zgadnie ze
Pzykrqció nojpierwjeden wkrgt
'l
prowodnice
pzesunqó
'l ' oroz l.3..Nostepnie
'.C2,,zty]tu
by{<rmoŽliwošÓwkrgcenio drugiego wkrqtu
prowodnicyszkic 1.2..
prz [email protected])-
Ltt(r(_t(-) u'JU
9
v
@t_
S z k i cl . l .
S z k i c1 . 3 .
29-03-20r0
Strono4/i 0
Szkic 1.2.
ProgromFAN FARO TYPl0
ffiN
ffiF
Z{oŽ
3 kp!'szuÍ|qcj'
Uwogo!
..Al'', orqzw czo|eszuflqc|y
..8.'Ur{ dodoik.owokieju'.S''.
Výotworr''w którepzycnodzqkotk.i
@ffi
@
@
A=B
29-43-2410
Sirono 5/i0
ProgromFAN FAROTYPl0
ffiM
Uwogo!
Pzy pzykreconiupodpórekmonloŽowych
uwoŽojoby nie uszkodzió|istwyozdobnej'
SM
Zosodo montoŽupotrz stronc 4'
oš
Gri
"
*^
&M
\\
JeŽeiibqdzieszmiot problem z wcíšniqciem|istewpo|uŽnij
mimošrody'jE1''no wieňcoch.
Po montoŽudokrgéponown|emimošrody.
@
29-03-20i0
stronoó/lo
ProgromFAN FARO TYPl0
PM
lJwago!
Pzed pzybiciem Scionytylniej
sprowdŽpzekqfnq bryiy (A=B)'
ffiM
Zomontujszuflociy.
Wysuňprowodnice'.T0'.i
nosuňnq niq boczek
szuÍlody
wedfug szkicu8.l '
Dosuňszuf|odgno oiowodnicy
tok oby moŽnobyio pzykrqcic
wkqt ..Ki,,przezboczek szuŤ|ody,
w drugi otwór wcišnijzoš|epkg
l ' P í . . } ' 'Í n n i n
clVin
A 1 \
S z k í 8c ' l .
Szkic8.2
29-C3-2010
Strono7/10
Progrom FAN FARO TYP l0
WN
@@Y
I
ffiffiN
zcmontowonio drrwitok, oby
|stniejemoŽ|iwošó
otwierolysiq one bqdŽ no |ewq iub no prowq stronE.
PrrytóŽdrnari..7''i '.8''do boku w ce|u okreš|enio,
w ktÓre otwory przykrgció prowodnik do zowiosu
..B0''.W pozosŤoteotworyznojdujqcesig no boku
',P0''.
wtóŽ p|ostikowezoŠ|epki
[email protected]
\
n.Y--
29-03-20r0
Strono8/l 0
ProgromFAN FAROTYP10
GM
LatÓŽ drzwÍ,'i4,,
.
Wyregu|uj
zowiosyoby uzyskoé
jednokowe szczeliny
(potrzszkic).
W celu przykrqcenicuchwytÓw
no|eŽyod stronywewngtanej
przewierciÓno wyloŤodpowiednie
oŤworyw|erttemfi 5'
W pozostoie nieprze|oŤowe
otwory
umiešciizo5|epkg..P0''.
ffiffiM
WtoŽyópÓtki ,.ó'' no podpÓrki',D2''.
No mimošrÓd''El''wcisnqó
zošlepkq,,E0''.
29-ffi-2110
Sirono9/10
ProgromFAN FARO TYPl0
ffiffi
UWAGA!
a
Zo|econyjest montqŽmeblo do
šciony.
Przed monloŽem bie|iŽnioÍki
do íc|ony no|eŽyzoopoltryé s|9
odpowiedni do íodzoiu
'*T
f
0
29-03-20r
Stronol0/10
ProgromFAN FARO TYPl0