Rozeznanie Rynku nr 2 - Fundacja Absolwentów UMCS

Komentarze

Transkrypt

Rozeznanie Rynku nr 2 - Fundacja Absolwentów UMCS
Fundusze
Europejskie
Unia Eyropejska
Europejski Fundusz Spoteczny
Wiedza Edukacja Rozwoj
Lublin,15.06.2016 r.
Fundacja Absolwentow UMCS w Lublinie
ul. Hugo KoHqtaja 3, 20-006 Lublin
tel.: (81) 822-85-54, e-mail: biuro(S)faumcs.pl
NIP: 7123149476, REGON: 060425690
Rozeznania rynku nr. 2 - przygotowanie i dostawa wyzywienia w tym serwisu kawowego, podczas
certyfikowanych szkolen podnoszqcych kompetencje mi^kkie
w ramach procedury rozeznania rynku zapraszamy do sWadania ofert na przygotowanie i dostaw? wyzywienia
w tym serwisu kawowego, podczas certyfikowanych szkolen podnoszgcych kompetencje mi^kkie
w projekcie „ P o d n i e s i e n i e kompetencji studentow Wydziatu Nauk o Zdrowiu Uniwersytetu Medycznego we
Wrociawiu i zwi?kszenie konkurencyjnosci absolwentow na rynku pracy",
w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwoj 2014-2020, Os III Szkolnictwo wyzsze dia
gospodarki i rozwoju, Dziatanie 3.1 Kompetencje wszkolnictwie wyzszym,
wspotfinansowanego z Europejskiego Funduszu Spotecznego.
Zamawiajqcy
nie jest zobligowany do stosowania ustawy Prawo Zamowien Publicznych. Przedmiotowe
zapytanie nie jest prowadzone zgodnie z Ustawq PZP
I.
ZAMAWIAJACY:
Zamawiajqcym jest Fundacja Absolwentow UMCS, (ul. Hugo Kott^taja 3, 20-006 Lublin).
II. ORIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA/ROZEZNANIA RYNKU
1. W zwigzku z realizacjq przez Fundacj? Absolwentow UMCS w Lublinie oraz Uniwersytet Medyczny im.
Piastow Sl^skich w e Wroctawiu projektu „ P o d n i e s i e n i e kompetencji studentow Wydziatu Nauk o Zdrowiu
Uniwersytetu Medycznego w e Wroctawiu i zwi?kszenie konkurencyjnosci absolwentow na rynku pracy",
zwracamy si? z prosbq o przedstawienie oferty cenowej na przygotowanie i dostaw? positkow na szkolenia
zgodnie z ponizszq specyfikacjg:
a)
ustuga zapewnienia wyzywienia realizowana b?dzie w miejscu realizacji szkolen t j . miasto WROCLAW.
b)
swiadczenie
polegajgce
na
zapewnieniu
wyzywienia
realizowane
b?dzie
w
okresie
27.06.2016.- 30.06.2018., w dni tygodnia oraz w weekendy (sobota - niedziela) w zaieznosci od
zapotrzebowania
i oczekiwah
uczestnikow
szkolen,
szczegotowe
terminy
b?dq
ustalana
z
Zamawiajqcym;
c)
tqcznie zaplanowano zapewnienie 1620 zestawow wyzywieniowych (60 osob x 9 dni szkoleniowych x 3
d)
jednorazowa
e)
przez catodzienne wyzywienie dIa 1 osoby nalezy rozumiec 1 zestaw sktadajqcy si? z zupy i drugiego
f)
wymagania dotyczgce przygotowania kazdego zestawu (opis wyzywienia): obiad musi sktadac si? min.
tury naboru uczestnikow projektu);
ustuga
dotyczy
zapewnienia
obiadu i catodziennej przerwy kawowej dIa
grupy
szkoleniowej liczqcej ok. 10 osob (+/- 2 osoby);
dania i serwisu kawowego;
z zupy oraz drugiego dania t j . cieptego positku mi?snego lub wegetarianskiego i zimnych napoi:
•
danie gtowne: ml?so/ryba w roznej postaci podania (min. 150 gr/porcj?)
•
dodatki do dania gtownego: ziemniaki, makaron, kasza lub ryz (min. 200 gr/porcj?);
•
surowka lub warzywa gotowane (min. 150 gr/porcj?);
•
napoj: sok o w o c o w y / k o m p o t owocowy (min. 0,2 l/osob?)
UNIWERSYTET MEDYCZNY
iM. PIASTOW SL^SKICH WE WROCLAWIU
fa umcs
Fundacja Absolwentow
Eyropflie
' UnIa Eyropejska
Wjedza Edukacja Rozwoj
Wykonawca musi zapewnic roznorodnosc positkow przez 7 koiejnychi dni swiadczenia ustugi. Zapewnienie
roznorodnosci b?dzie uznane przez Zamawiajgcego za spetnione, jezeli przedstawiona przed propozycja menu
(zatgcznik nr 3 do oferty) nie b?dzie si? powtarzac w ciggu 7 kolejnych dni szkolenia. Wykonawca w razie
zapotrzebowania
zobowiqzany
b?dzie
do
przygotowania
positku
wegetarianskiego,
o
czym
zostanie
powiadomiony przez Zamawiajqcego.
^
serwis kawowy w trakcie szkolenia musi zawierac, co najmniej:
•
m i n i m u m 2 termosy z gor^cg wodg, czajnik lub elektryczny podgrzewacz do parzenia kawy i herbaty,
naczynia - fiiizanki do kawy/herbaty nie mniej niz 4 sztuki na osob?, mieszadetka - nie mniej niz 4
sztuki na osob?, cukier w saszetkach jednorazowych - nie mniej niz 6 sztuk na osob?, smietanka do
kawy w ptynie w pojemnikach jednorazowych (10 g) - nie mniej niz 3 sztuki na osob?, serwetki
jednorazowe; w w . produkty spozywcze winny bye najwyzszej jakosci;
•
mieszanka ciastek, nie mniej niz 20 dag na osob? dziennie;
•
woda mineralna gazowana lub niegazowana w butelkach , zakr?canych - nie mniej niz 1/2 litra wody
mineralnej gazowanej lub niegazowanej na osob? dziennie;
•
kawa rozpuszczalna - bez ograniczeh;
•
herbata czarna - bez ograniczeh;
•
serwis
kawowy powinien bye wydawany m i n i m u m 15 minut
przed
rozpocz?ciem
zaj?c
oraz
wymieniany w czasie trwania szkolenia, do wyczerpania potrzeb beneficjentow ostatecznych;
•
wyzej wymienione produkty spozywcze
powinny bye najwyzszej jakosci, winny spetniac normy
zywieniowe oraz sanitarno-epidemiologiczne;
2. Warunki udziatu w post?powaniu:
O udzielenie zamowienia ubiegac si? mogq Wykonawcy, ktorzy spetniaj^ tgcznie ponizsze warunki udziatu
w post?powaniu:
2 . 1 Posiadanie wymaganego doswiadczenia
a.
Posiadanie
uprawnieh do wykonywania okreslonej dziatalnosci lub ezynnosci, jezeli przepisy prawa
naktadajq obowigzek ieh posiadania - weryfikowane na podstawie zapisow w KRS lub wyciggu z Centralnej
Ewidencji Dziatalnosci Gospodarczej;
b.
Posiadanie wiedzy i doswiadczenia:
W celu spetnienia warunku Wykonawca oswiadcza, ze w okresie ostatnich trzech lat przed dniem
ogtoszenia zapytania ofertowego, a jesli okres prowadzenia dziatalnosci jest krotszy - w t y m okresie;
zapewnit co najmniej 10 dostaw zestawow obiadowych i organizacji przerw kawowych dIa m i n i m u m 10
osob kazda - weryfikowane na podstawie (Zatgcznika nr 5)
c.
Dysponowanie o d p o w i e d n i m potencjatem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamowienia
d.
Znajdowanie si? w sytuacji ekonomicznej i finansowej pozwalajgcej na wykonanie zamowienia. (Zatgcznik
(Zatgcznik nr 4)
nr4)
e.
Przedstawienie przyktadowego 9 dniowego menu (zatgcznik nr 3)
III. TERMIN WYKONANIA ZAMOWIENIA:
Termin wykonania zadania obj?tego rozeznaniem: od m o m e n t u podpisania u m o w y - Vl.2016r do VI.2018
Doktadne terminy,
oraz
ostateczna
liczba
uczestnikow zostang
wskazane
przez
Zamawiajqcego
przed
rozpocz?ciem realizacji ustugi.
,@
^ ^ ^ ^ ^
-
fa umcs
UNIWERSYTET MEDYCZNY
i M . P I A S T O W SE4SKICH WE W K O C L A W i U
i
V
J§
F""=i«l=
\>
V
Fundusze
* **
Unia Eyropejska
Europejskie
Europejski Fundusz Spoteczny
Wiedza Edukacja Rozwoj
*
* **
IV. ORIS SROSOBU RRZYGOTOWANIA OFERTY
1.
Ofert? powinna bye sporzgdzona
czytelnie w j?zyku polskim i umieszczona
w zaklejonej kopercie
z podaniem danych adresowych oferenta i adnotacjg:
„ O f e r t a na przygotowanie i dostawa wyzywienia w tym serwisu kawowego, podczas certyfikowanych
szkolen podnoszqcych kompetencje mi^kkie w projekcie „ R o d n i e s i e n i e kompetencji studentow Wydziatu
Nauk o Zdrowiu Uniwersytetu Medycznego we Wroctawiu i zwi?kszenie konkurencyjnosci absolwentow na
rynku pracy"
2.
Wykonawca moze ztozyc tyiko jednq ofert?.
3.
Ofert? nalezy ztozyc w formie pisemnej i elektronicznej. Strony oferty powinny bye ponumerowane,
trwale spi?te.
4.
Oferta Wykonawcy oraz zatgezniki muszq bye podpisane przez uprawnionego przedstawieieia Wykonawcy.
W przypadku podpisania oferty przez osoby inne niz osoby uprawnione do reprezentowania Wykonawcy,
nalezy dotqezyc petnomocnictwo do sktadania ofert w imieniu Wykonawcy.
5.
Wszystkie wymagane d o k u m e n t y muszg bye ztozone w oryginale lub kopii poswiadczonej za zgodnosc
6.
Oferta powinna zawierac:
z oryginatem przez uprawnionego przedstawieieia Wykonawey.
a)
wypetniony formularz ofertowy (Zatgeznik nr 1);
b)
oswiadczenie o nie powiqzaniu z Zamawiajgeym osobowo lub kapitatowo (Zatqcznik nr 2);
c)
Przyktadowe menu na jeden cyki szkolenia (zatgeznik nr 3)
d)
Oswiadczenie wykonawcy o dysponowaniu potencjatem technicznym i ekonomicznym (zatgcznik nr 4)
e)
Wykaz ustug {zatqcznik nr 5)
f)
Aktualny odpis z wtasciwego Rejestru Sgdowego albo aktualne zaswiadczenie o wpisie do ewidencji
dziatalnosci gospodarczej (wystawione nie wczesniej niz 6 miesi?cy przed dniem ztozenia oferty).
7.
Brak
powyzszych
d o k u m e n t o w lub
ich
niezgodnosc
z
zapytaniem
ofertowym
stanowic
b?dzie
o odrzuceniu oferty z p o w o d o w formalnych.
V. KRYTERIA OCENY OFERT:
1.
Ocena ofert jest d w u e t a p o w a : I e t a p - o c e n a formalna i II e t a p - o c e n a merytoryczna.
2.
Ocena formalna ma na celu sprawdzenie czy oferty spetniajg formalne wymagania wynikajqce z tresci
3.
Zamawiajqcy odrzuca oferty, jezeli:
zapytania ofertowego.
a. oferta zostata ztozona po wyznaczonym terminie lub/i w niewtasciwym miejscu,
b. do oferty nie zatgczono wszystkich wymaganych d o k u m e n t o w ,
c.
4.
oferta nie jest zgodna z wymaganiami wynikajgcymi z zapytania ofertowego.
Oferty spefniaj^ce kryteria oceny formalnej zostang dopuszczone do oceny merytorycznej i wyboru
oferty najkorzystniejszej.
Zamawiajqcy dokona w y b o r u na podstawie nast?pujqcych kryteriow:
a)
Kryterium „ C e n a " : 90 pkt
Cena oferowana b r u t t o najtahszej oferty
x90
llosc p u n k t o w =
Cena ofertowa brutto ocenianej oferty
a)
Kryterium „ A s p e k t spoteczny" : 10 pkt - w ramach kryterium Zamawiajgcy b?dzie przyznawat punkty
za zatrudnienie do realizacji przedmiotowego zamowienia co najmniej jednej osoby bezrobotnej,
spetniajgcej przestanki art. 2 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia
i instytucjach rynku pracy (Dz.U. 2016 poz. 645) lub jednej osoby niepetnosprawnej, t j . osoby
spetniajgcej przestanki statusu niepelnosprawnosci okreslone ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r.
UNIWERSYTET MEDYCZNY
IM. PIASTOW S L ^ S K I C H W E W R O C L A W I U
Europejskie
Uma Europejska
Wiedza Edukacja Rozwoj
^"'^P^J'"^' F"»d"sz Spoteczny
o rehabilitacji zawodowej i spotecznej oraz zatrudnieniu osob niepetnosprawnych (Dz. U. z 2 0 1 1 r.
Nr 127, poz. 7 2 1 z pozn. znn.) lub posiadanie w swoich zasobach kadrowych m i n . 1 osoby
niepetnosprawnej t j . osoby spetniajgcej przestanki statusu niepetnosprawnosci okreslone ustawy z
dnia
27 sierpnia
1997 r.
o
rehabilitacji zawodowej
i spotecznej
oraz
zatrudnieniu
osob
niepetnosprawnych (Dz. U. z 2011 r. Nr 127, poz. 7 2 1 z pozn. zm.), ktora zostanie oddelegowana do
realizacji zlecenia - zatrudnionej u Oferenta - weryfikowane na podstawie deklaracji dotgczonej do
formularza
ofertowego a przed
poswiadczaj^cych
spetnienie
podpisaniem u m o w y weryfikacja przedtozonych d o k u m e n t o w
kryterium
niepetnosprawnosci lub/i zaswiadczenie
(umowa
o
prac?,
kopia
orzeczenia
z urz?du pracy poswiadczajqce
o
stopniu
fakt pozostawania bez
zatrudnienia w okresie przed podj?ciem niniejszego zlecenia).
VI. SPOSOB POROZUMIENIA 51^ ZAMAWIAJACEGO Z OFERENTAMI
Dodatkowych informacji udziela Pani Joanna Wasqg
- pod numerem telefonu (81) 822-85-54,
e-mail;
[email protected] lub [email protected]
Kontakt w dni robocze w godzinach 8:00-14:00.
VII. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKtADANIA OFERT
Ofert? nalezy ztozyc w formie elektronicznej oraz pisemnej, przy czym:
•
wersj? elektroniczn^ do dnia 22.06.2016 r. do godziny 15:00 na adres projektwroclaw(a)faumcs.pl, a
•
wersj? pisemnq do 23.06.2016 r. do godzinv 12:00 w Sekretariacie Fundacji Absolwentow UMCS ul.
Dobrzahskiego 1/1.2, 20-262 Lublin.
VIII.
TRYB POST^POWANIA
Niniejsze zaproszenie nie jest ogtoszeniem w rozumieniu ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamowien
publicznych ( t j . Dz. U. z 2007 r., Nr 223, poz. 1655 ze zm.) i nie stanowi oferty w rozumieniu art. 66 Kodeksu
Cywilnego.
IX.
Postanowienia kohcowe
1.
Zamawiajqcy zastrzega sobie prawo do:
a.
odwotania post?powania, uniewaznienia go w catosci lub w cz?sci w kazdym czasie bez podania
przyczyny,
b. zamkni?cia post?powania bez dokonania w y b o r u oferty,
c. zmiany t e r m i n o w wyznaczonych w ogtoszeniu,
d.
zqdania szczegotowych informacji i wyjasnien od oferentow na kazdym etapie post?powania,
e. wytgcznej interpretacji zapisow ogtoszenia.
2.
Zamawiajgcy
od chwili udost?pnienia warunkow, a Wykonawca od chwili ztozenia oferty zgodnie
z ogtoszeniem sg obowigzani post?powac zgodnie z postanowieniami ogtoszenia.
Zatacznik:
1.
Formularz oferty (Zatqcznik Nr 1)
2.
Oswiadczenie o nie powiqzaniu z Zamawiajgcym osobowo lub kapitatowo (Zatgcznik Nr 2)
3.
Przyktadowe menu na jeden cykI szkolenia (zatgcznik nr 3)
4.
Oswiadczenie wykonawcy o dysponowaniu potencjatem technicznym i ekonomicznwni (zatgcznik nr 4)
5.
Wykaz ustug (zatacznik nr 5)
-l^^mifCS
Fundacja Absol' ent6w U M C S
Furftaijteeiia Absolwentow UIMCS
» ,
ul.lOhlKnH^taja 3, 20-006 Lublin
'
NIPMW2732^I-49^476, R E G O N : - 0 6 0 » ^ g o
Prezes
. . .. i „ i , ^
•ATksdrosd-'t wmowsW
Zartui /tiajqcy
Ad^ipVSzOt
Wicepre.es Zarz^du
KI;KRS:OOOO3;6S3S
UNIWERSYTET MEDYCZNY
^ « fa
I M . P I A S T O W § L 4 . S K I C H WE W R O C t A W I U
T
^
UITICS
Fundacia Absolwentow

Podobne dokumenty