JEAN MUELLER POLSKA

Komentarze

Transkrypt

JEAN MUELLER POLSKA
JEAN MUELLER POLSKA
LISTWY
BEZPIECZNIKOWE
LISTWOWE
ROZ£¥CZNIKI
BEZPIECZNIKOWE
F
irma JEAN MUELLER POLSKA zosta³a za³o¿ona
w 2001 roku jako spó³ka z o.o. przez niemieck¹
firmê Jean Müller GmbH, jednego z czo³owych
europejskich producentów bezpieczników, szafek
energetycznych, listew i roz³¹czników bezpiecznikowych, oraz innych wyrobów dla energetyki i przemys³u
w zakresie niskiego napiêcia. Produkty te powstaj¹ przy
zastosowaniu innowacyjnego know-how, bêd¹cego
efektem przesz³o 100-letnich doœwiadczeñ firmy Jean
Müller, zdobytych dziêki wspó³pracy z tysi¹cami klientów z ca³ego œwiata.
zakresie listew i listwowych roz³¹czników bezpiecznikowych JEAN MÜLLER jest wiod¹c¹ firm¹ na rynku niemieckim. Pozycjê tê uda³o siê osi¹gn¹æ
dziêki stworzeniu wyrobów na najwy¿szym œwiatowym
poziomie. Jej wyznacznikiem by³o skonstruowanie styku
DELTA o wyj¹tkowo dobrych parametrach w zakresie za³¹czania bezpieczników pod napiêciem i odprowadzania
ciep³a, oraz zainstalowanie automatycznej linii produkcyjnej, obs³ugiwanej przez roboty przemys³owe.
Mamy nadziejê, ¿e niniejszy katalog bêdzie pomocny zarówno projektantom sieci energetycznych, rozdzielnic nn, jak i firmom montuj¹cym szafy rozdzielcze
i pomiarowe.
W
Spis treœci
Listwy bezpiecznikowe typu L
informacje ogólne
dane do zamówieñ
schematy
dane techniczne
1
1
1
3-4
6-7
Listwy bezpiecznikowe typu LT3-3S
2
informacje ogólne
dane do zamówieñ
schemat
2
2
5
Listwowe roz³¹czniki bezpiecznikowe typu SL...3X
informacje ogólne
dane do zamówieñ
schematy
parametry techniczne
8
8
9
17-18
21-23
Listwowe roz³¹czniki bezpiecznikowe typu SL...3X3
informacje ogólne
dane do zamówieñ
schematy
parametry techniczne
10
10
11
17-20
21-23
Listwowe roz³¹czniki bezpiecznikowe typu SLT3-3S...
informacje ogólne
dane do zamówieñ
schemat
Informacje dodatkowe o roz³¹cznikach typu SL
osprzêt dodatkowy
schemat konstrukcyjny roz³¹czników
Akcesoria
dane do zamówieñ
schematy
12
12
12
20
13
13-14
15-16
24
24-27
27-36
Listwy bezpiecznikowe typu L
Listwy typu L
wielkoϾ 00, 1, 2, 3
(160 A - 1000 A)
Budowa
Listwy bezpiecznikowe to zamontowane w pionie trzy podstawy bezpiecznikowe
do
monta¿u na szynach zbiorczych
o rozstawie 185 mm oraz, jako
wykonanie specjalne listw do
160 A, na szynach o rozstawie
100 mm. Podstawa pod czêœæ
przewodz¹c¹ pr¹d wykonana
jest z samogasn¹cego poliestru
wzmocnionego w³óknem szklanym. Posrebrzony system styków DELTA z ocynowanymi
szynami odp³ywowymi gwarantuje niskie straty mocy, utrzymanie optymalnej temperatury
i wysokie przewodnictwo pr¹du. Listwy oferowane s¹
z przy³¹czem p³askim lub
zaciskami ramkowymi typu V.
Wszystkie czêœci przewodz¹ce
pr¹d, jak np. styki, szyny, obszar
przy³¹cza, s¹ ca³kowicie chro-
nione przed przypadkowym dotkniêciem. Zaciski mog¹ mieæ
pojedyncze os³ony HRV lub jedn¹ wspóln¹ os³onê obszaru
przy³¹czy HA. Dziêki specjalnym kszta³tom os³on styków
mo¿na bezpiecznie wk³adaæ
i wyci¹gaæ wk³adki bezpiecznikowe. Listwy o wielkoœci 00
(160 A) maj¹ szerokoœæ 50 mm
i do ich monta¿u na szynach
stosuje siê zwykle adaptery, listwy o wielkoœci 1- 3 (250 - 630
A oraz wykonanie specjalne
1000 A) maj¹ szerokoœæ 100
mm. Listwy o wielkoœci 1, 2 i 3
nie ró¿ni¹ siê miêdzy sob¹ zewnêtrznie, natomiast wewn¹trz
maj¹ szyny o ró¿nej gruboœci.
Dziêki otwieranym pokrywom w os³onach styków monta¿ listew do szyn jest znacznie
u³atwiony, gdy¿ nie trzeba zdejmowaæ tych os³on.
Zastosowanie
W szafkach kablowo-rozdzielczych i w z³¹czach pomiarowych.
Listwy bezpiecznikowe typu L
Dane do zamówieñ
Oznaczenie
(*)
L00-3/100/F
L00-3/100/KU00
L00-3/100/KM00
L00-3/100/F70
L00-3/100/F
L00-3/F/H
L00-3/100/P0095
L00-3/KU00/HA
L1-3/3A/HA
L1-3/9/KM2G/HA
L1-3/9/KM2G/HRV
L1-3/9/KM2G-F/HA
L1-3/9/KM2G-F/HRV
L2-3/3A/HA
L2-3/9/KM2G/HA
L2-3/9/KM2G/HRV
L2-3/9/KM2G-F/HA
L2-3/9/KM2G-F/HRV
L3-3/1000
L3-3/3A/HA
L3-3/9/KM2G/HA
L3-3/9/KM2G/HRV
L3-3/9/KM2G-F/HA
L3-3/9/KM2G-F/HRV
Wielkość
System szyn
Rodzaj przyłącza
Nr artykułu
00
00
00
00
00
00
00
00
1
1
1
1
1
2
2
2
2
2
3
3
3
3
3
3
100
100
100
100
100
185
100
185
185
185
185
185
185
185
185
185
185
185
185
185
185
185
185
185
przy³¹cze p³askie
zacisk ramkowy
zacisk ramkowy (Al)
przy³¹cze p³askie
przy³¹cze p³askie
przy³¹cze p³askie
zacisk pryzmowy
zacisk ramkowy
œruba
zacisk typu V
zacisk typu V
zacisk typu V
zacisk typu V
œruba
zacisk typu V
zacisk typu V
zacisk typu V
zacisk typu V
œruba
œruba
zacisk typu V
zacisk typu V
zacisk typu V
zacisk typu V
L5651001
L5656003
L5659004
L5657002
L6131205
L5631001
L6123207
L5696005
L1631001
L1696011
L1696006
L1696004
L1696005
L2631001
L2696005
L2696007
L2696004
L2696006
L3631009
L3631001
L3696004
L3696005
L3696013
L3696006
mm
mm
mm
mm
mm
mm
mm
mm
mm
mm
mm
mm
mm
mm
mm
mm
mm
mm
mm
mm
mm
mm
mm
mm
(*) Objaœnienie symboli na stronie 29 katalogu.
Producent zastrzega sobie prawo wprowadzania zmian technicznych.
1
Listwy bezpiecznikowe typu LT3-3S do ³¹czenia
Listwy typu LT3-3S
wielkoϾ 3
(630 A i 1000 A)
dwóch systemów szyn zbiorczych
Budowa
Listwy bezpiecznikowe do ³¹czenia
dwóch systemów szyn zbiorczych to specjalne wykonanie listw o wielkoœci 3 (630
i 1000 A) do monta¿u na szynach zbiorczych o rozstawie 185 mm. Jeden kontakt ka¿dej fazy po³¹czony jest z szyn¹
zbiorcz¹, a drugi wyprowadzony na bok
(prawo lub lewo), aby umo¿liwiæ pod³¹czenie do odpowiedniej szyny drugiego
systemu szyn zbiorczych. Podstawa pod
czêœæ przewodz¹c¹ pr¹d wykonana jest
z samogasn¹cego poliestru wzmocnionego w³óknem szklanym. Posrebrzony system styków DELTA z ocynowanymi szynami odp³ywowymi gwarantuje niskie
straty mocy, utrzymanie optymalnej temperatury i wysokie przewodnictwo pr¹du.
Wszystkie czêœci przewodz¹ce pr¹d jak
np. styki, szyny, obszar przy³¹cza, s¹ ca³kowicie chronione przed przypadkowym
dotkniêciem. Dziêki specjalnym kszta³tom os³on styków mo¿na bezpiecznie
wk³adaæ i wyjmowaæ wk³adki bezpiecznikowe.
Zastosowanie
W szafkach kablowo-rozdzielczych
i rozdzielnicach niskiego napiêcia.
Listwy bezpiecznikowe typu LT3-3S do ³¹czenia dwóch systemów szyn zbiorczych
Dane do zamówieñ
Oznaczenie(*)
Wielkość
Podział szyn
Nr artykułu
LT3-3SL
LT3-3SL/1000
LT3-3SR
LT3-3SR/1000
3
3/1000A
3
3/1000A
z
z
z
z
L3600001
L3600003
L3600002
L3600004
(*) Objaśnienie
00
—
1
—
2
—
3
—
P0095
—
KU00
—
3A
—
4A
—
4A-60
—
KM2G
—
symboli z tabel:
wielkoϾ DIN 00 - 160 A
wielkoϾ DIN 1 - 250 A
wielkoϾ DIN 2 - 400 A
wielkoϾ DIN 3 - 630 A
zacisk pryzmowy do kabla max. 95 mm2
zacisk ramkowy typu V do 95 mm2
œruba, dla wielkoœci 1 - M10x25, dla 2 i 3 - M12x30
œruba, dla wielkoœci 1, 2 i 3 - M12x35
œruba, dla wielkoœci 1, 2 i 3 - M12x60
zacisk ramkowy typu V do 300 mm2
2
Producent zastrzega sobie prawo wprowadzania zmian technicznych.
KM2G-F
HA
HRV
100
3SL
3SR
9
F
F70
KM00
lewej
lewej
prawej
prawej
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
zacisk ramkowy typu V do 240 mm2
os³ona obszaru przy³¹cza
os³ona pojedynczego zacisku
rozstaw szyn 100 mm
podzia³ szyn z lewej strony
podzia³ szyn z prawej strony
oznaczenie typoszeregu
przy³¹cze p³askie
zacisk do kabla max. 70 mm2
aluminiowy zacisk typu V 10-95 mm2
L00-3/...
3
L1-3/..., L2-3/..., L3-3/...
Producent zastrzega sobie prawo wprowadzania zmian technicznych.
L1-3/9/..., L2-3/9/..., L3-3/9/...
4
L3-3/1000
Producent zastrzega sobie prawo wprowadzania zmian technicznych.
LT3-3S...
Monta¿ listw pod napiêciem
Zwiêkszona ochrona przed przypadkowym
dotkniêciem dziêki zastosowaniu os³on
z tworzywa sztucznego zapewnia
bezpieczny monta¿ pod napiêciem oraz
zastosowanie standardowych narzêdzi
i zestawów uziemiaj¹cych.
Z³¹cza kablowe
W celu u³atwienia pracy projektantom
i firmom monta¿owym firma JEAN MUELLER POLSKA przygotowa³a karty katalogowe kilkudziesiêciu z³¹cz, które s¹ dostêpne
na CD i na stronach internetowych
www.jeanmueller.pl
5
Producent zastrzega sobie prawo wprowadzania zmian technicznych.
Listwy bezpiecznikowe typu L, wielkoϾ 00 i 1
Typ
L00
L1
Parametry elektryczne
Znamionowe napiêcie robocze
Znamionowy pr¹d roboczy
Konw. term. pr¹d z bezpiecznikami
Konw. term. pr¹d ze zworami
Znamionowa czêstotliwoœæ
Znamionowe napiêcie izolacji
Ca³kowita strata mocy (bez bezpiecznika)
Ue
Ie
Ith
Ith
Ui
Pv
V
A
A
A
Hz
V
W
AC500
160
160
40-60
AC750
23
AC690 DC220 DC440
100
160
100
100
160
100
210 A z TM00
40-60
AC750 AC750 AC750
11
16
15
AC690 DC220 DC440
200
250
200
200
250
200
400 A z TM2
40-60 40-60
AC1000 AC1000 AC1000 AC1000
11
16
15
23
AC500
250
250
Wkładki bezpiecznikowe
WielkoϾ wg. normy DIN 43 620
Maksymalny pr¹d znamionowy (gL/gG)
Maksymalna dopuszczalna strata mocy
na wk³adce bezpiecznikowej
IN
A
Pv
W
12
32
Parametry mechaniczne
Waga (bez opakowania)
Odstêp miêdzy szynami
-
kg
mm
100 mm=1,2
185 mm=1,5
100/185
3,5
185
Ma
Ma
Ma
Ma
Ma
mm2
mm
Nm
mm2
Nm
mm2
Nm
mm2
Nm
mm2
Nm
Tu
-
°C
mm
-
Przyłącze kablowe
Zacisk p³aski
Zacisk
Zacisk
Zacisk
Zacisk
Œrednica bolca
Koñcówka kablowa
Szyna p³aska
Moment dokrêcenia
Przekrój zaciskanych
Moment dokrêcenia
Przekrój zaciskanych
Moment dokrêcenia
Przekrój zaciskanych
Moment dokrêcenia
Przekrój zaciskanych
Moment dokrêcenia
kabli
kabli
kabli
kabli
1
00
160
160
100
100
250
M8
1 x 10 - 95 (maks. szerokoϾ - 25)
20 x 10
12 -15
1,5 - 70 Cu/taœma 6 x 9 x 0,8
S00
KM2G
2,6
10 - 70 Al/Cu
P00-70
KM2G-F
2,6
35 - 95 Al/Cu
P00-95
2,6
10 - 95
KU 00
15
250
200
200
M10/M12
1 x 25-150
30 x 10
30 - 35
25 - 150/185 - 300
40
25 - 240
40
Warunki pracy
Temperatura otoczenia
Zak³adany tryb pracy
Uruchomienie
Po³o¿enie monta¿owe
Maksymalna wysokoœæ monta¿u
Stopieñ zabrudzenia
Kategoria przepiêcia
6
Producent zastrzega sobie prawo wprowadzania zmian technicznych.
- 25 do + 55
praca ci¹g³a
zale¿ne uruchomienie rêczne
w poziomie i w pionie
do 2000
3
III
- 25 do + 55
praca ci¹g³a
zale¿ne uruchomienie rêczne
w poziomie i w pionie
do 2000
3
IV
Listwy bezpiecznikowe typu L, wielkoϾ 2 i 3
Typ
L2
L3
AC690 DC220 DC440
315
400
315
315
400
315
630 A z TM3
40-60 40-60
AC1000 AC1000 AC1000 AC1000
21
33
30
49
AC690 DC220 DC440
500
630
500
500
630
500
800 A z TM3/1250
40-60 40-60
AC1000 AC1000 AC1000 AC1000
47
74
70
110
Parametry elektryczne
Znamionowe napiêcie robocze
Znamionowy pr¹d roboczy
Konw. term. pr¹d z bezpiecznikami
Konw. term. pr¹d ze zworami
Znamionowa czêstotliwoœæ
Znamionowe napiêcie izolacji
Ca³kowita strata mocy (bez bezpiecznika)
Ue
Ie
Ith
Ith
Ui
Pv
V
A
A
A
Hz
V
W
AC500
400
400
AC500
630
630
Wkładki bezpiecznikowe
WielkoϾ wg. normy DIN 43 620
Maksymalny pr¹d znamionowy (gL/gG)
Maksymalna dopuszczalna strata mocy
na wk³adce bezpiecznikowej
IN
A
Pv
W
45
48
Parametry mechaniczne
Waga (bez opakowania)
Odstêp miêdzy szynami
-
kg
mm
3,8
185
4,3
185
Ma
Ma
Ma
mm2
mm
Nm
mm2
Nm
mm2
Nm
Tu
-
°C
mm
-
3
2
400
400
315
315
630
630
500
500
Przyłącze kablowe
Zacisk p³aski
Zacisk
Zacisk
Œrednica bolca
Koñcówka kablowa
Szyna p³aska
Moment dokrêcenia
Przekrój zaciskanych kabli
Moment dokrêcenia
Przekrój zaciskanych kabli
Moment dokrêcenia
KM2G
KM2G-F
M12
1 x 25 - 240
20 x 10
35 - 40
25 - 150/185 - 300
40
25 - 240
40
M12
1 x 25 - 300 (maks. szerokoϾ 43)
30 x 10
35 - 40
25 - 150/185 - 300
KM2G
40
25 - 240
KM2G-F
40
Warunki pracy
Temperatura otoczenia
Zak³adany tryb pracy
Uruchomienie
Po³o¿enie monta¿owe
Maksymalna wysokoœæ monta¿u
Stopieñ zabrudzenia
Kategoria przepiêcia
- 25 do +55
praca ci¹g³a
zale¿ne uruchomienie rêczne
w poziomie i w pionie
do 2000
3
IV
- 25 do +55
praca ci¹g³a
zale¿ne uruchomienie rêczne
w poziomie i w pionie
do 2000
3
IV
7
Producent zastrzega sobie prawo wprowadzania zmian technicznych.
Listwowe roz³¹czniki bezpiecznikowe typu SL
Roz³¹czniki typu SL
wielkoϾ 00, 1, 2, 3
(160 A - 1600 A)
prze³¹czane jednofazowo
Budowa
Roz³¹cznik bezpiecznikowy
typu SL roz³¹czaj¹cy trzy fazy
oddzielnie sk³ada siê z listwy
bezpiecznikowej i nak³adanej na
ni¹ pokrywy. Podstawa roz³¹cznika wykonana jest z samogasn¹cego poliestru wzmocnionego w³óknem szklanym. System miedzianych, posrebrzonych styków wraz z ocynowanymi miedzianymi szynami odp³ywowymi gwarantuje niskie
straty mocy, utrzymanie optymalnej temperatury i wysokie
przewodnictwo. Kable mog¹
byæ doprowadzone od do³u, od
góry lub od ty³u. Standardem
jest przy³¹cze p³askie. Na ¿yczenie roz³¹czniki oferowane s¹ te¿
z zaciskami ramkowymi typu V.
Wszystkie czêœci przewodz¹ce
pr¹d jak np. styki, szyny, obszar
przy³¹cza, s¹ ca³kowicie chronione przed przypadkowym do-
tkniêciem. Dziêki specjalnym
kszta³tom styków DELTA i ich
os³on nie ma potrzeby instalowania komór gaszeniowych
i mo¿na bezpiecznie za³¹czaæ
i roz³¹czaæ wk³adki bezpiecznikowe pod napiêciem. Roz³¹czniki o wielkoœci 00 maj¹ szerokoœæ
50 mm, roz³¹czniki o wielkoœci
1-3 (dla bezpieczników 250,
400, 630, 910 A i ze zworami
do 1250 A) maj¹ szerokoœæ 100
mm. Specjalnym wykonaniem
jest podwójny roz³¹cznik o szerokoœci 200 mm, który z bezpiecznikami umo¿liwia za³¹czanie i roz³¹czanie pr¹du 1250
A, a ze zworami 1600 A. Do
roz³¹czania ka¿dej fazy s³u¿y oddzielna r¹czka wspólna dla 2
bezpieczników znajduj¹cych siê
obok siebie. Roz³¹czniki s¹ dostosowane do szyn zbiorczych o
rozstawie 185 mm.
Budowa pokrywy umo¿liwia
zastosowanie przek³adników
SL3-3X/910
i mierników pr¹du. Przednia
czêœæ roz³¹cznika zapewnia stopieñ ochrony IP3X i standardowo posiada otwory kontrolne
do pomiaru napiêcia zgodnie
z norm¹ DIN/VDE 0680.
Istniej¹ wykonania z chowanymi r¹czkami, dziêki czemu
roz³¹czniki te pasuj¹ te¿ do szafek p³askich typu KVS/222
Zastosowanie
Roz³¹czniki SL spe³niaj¹
wszystkie wymogi zak³adów
energetycznych i przemys³u odnoœnie parametrów stosowanych w przemys³owych rozdzielnicach niskiego napiêcia,
rozdzielnicach nn w stacjach
transformatorowych i szafkach
kablowo-rozdzielczych. Dostêpne s¹ w wielkoœciach 00-3
dla pr¹dów 160A, 250A, 400A,
630A, 910A, 1000A, 1250A
i 1600A.
SL3-3X2/1250 i SL3-3X2/1600
Roz³¹czniki listwowe 910 A
prze³¹czane jednofazowo,
mo¿na stosowaæ do
transformatorów sieciowych
(standardowo do 400 kVA,
maks. 630 kVA) ze specjalnymi
wk³adkami bezpiecznikowymi
GTr lub ze zworami.
Przy³¹cze kabli od góry, z do³u
lub z ty³u. Jako opcja mo¿e byæ
dobudowany przek³adnik
pr¹dowy w celach
pomiarowych.
8
Producent zastrzega sobie prawo wprowadzania zmian technicznych.
Podwójne listwowe roz³¹czniki
bezpiecznikowe 1250 A/1600 A
mo¿na stosowaæ z bezpiecznikami
630 A lub ze zworami
TM3/1000A.
Roz³¹czniki s¹ prze³¹czane
jednofazowo (2 równolegle).
Przy³¹cze kabli od góry lub z do³u.
Szerokoœæ monta¿owa 200 mm.
Listwowe rozłączniki bezpiecznikowe typu SL rozłączane jednofazowo
Dane do zamówień
Wielkość
System szyn
Rodzaj przyłącza
Kierunek
odprowadzenia
Uchwyt
przełączający
00
00
00
00
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
3/1000 A
3/1000 A
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3/910 A
3/910 A
3/910 A
3/910 A
3/910 A
3/910 A
3/910 A
3/1250 A
3/1600 A
185 mm
185 mm
185 mm
185 mm
185 mm
185 mm
185 mm
185 mm
185 mm
185 mm
185 mm
185 mm
185 mm
185 mm
185 mm
185 mm
185 mm
185 mm
185 mm
185 mm
185 mm
185 mm
185 mm
185 mm
185 mm
185 mm
185 mm
185 mm
185 mm
185 mm
185 mm
185 mm
185 mm
185 mm
185 mm
185 mm
185 mm
185 mm
185 mm
185 mm
185 mm
185 mm
185 mm
185 mm
185 mm
p³askie
p³askie
zacisk ramkowy
zacisk ramkowy
œruba
œruba
bolec M12x35
bolec M12x35
bolec M12x60
bolec M12x60
zacisk ramkowy
zacisk ramkowy
zacisk ramkowy
zacisk ramkowy
œruba
œruba
bolec M12x35
bolec M12x35
bolec M12x60
bolec M12x60
zacisk ramkowy
zacisk ramkowy
zacisk ramkowy
zacisk ramkowy
œruba
œruba
œruba
œruba
bolec M12x35
bolec M12x35
bolec M12x60
bolec M12x60
zacisk ramkowy
zacisk ramkowy
zacisk ramkowy
zacisk ramkowy
œruba
œruba
œruba
œruba
œruba
œruba
œruba
œruba
œruba
góra/dó³
góra/dó³
góra/dó³
góra/dó³
góra/dó³
góra/dó³
góra/dó³
góra/dó³
góra/dó³
góra/dó³
góra/dó³
góra/dó³
góra/dó³
góra/dó³
góra/dó³
góra/dó³
góra/dó³
góra/dó³
góra/dó³
góra/dó³
góra/dó³
góra/dó³
góra/dó³
góra/dó³
z ty³u u góry
góra/dó³
góra/dó³
góra/dó³
góra/dó³
góra/dó³
góra/dó³
góra/dó³
góra/dó³
góra/dó³
góra/dó³
góra/dó³
góra/dó³
góra/dó³
góra/dó³
z ty³u u góry
z ty³u u góry - 110
z ty³u, w bok u do³u
góra/dó³
góra/dó³
góra/dó³
standard
chowany
standard
chowany
standard
chowany
standard
chowany
standard
chowany
standard
chowany
standard
chowany
standard
chowany
standard
chowany
standard
chowany
standard
chowany
standard
chowany
standard
standard
standard
chowany
standard
chowany
standard
chowany
standard
chowany
standard
chowany
standard
standard
standard
standard
standard
standard
standard
standard
standard
Oznaczenie*
Nr artykułu
SL...
00-3X/F
00-3X/F/GV
00-3X/KU00
00-3X/KU00/GV
1-3X/3A
1-3X/3A/GV
1-3X/4A
1-3X/4A/GV
1-3X/4A-60
1-3X/4A-60/GV
1-3X/9/KM2G
1-3X/9/KM2G/GV
1-3X/9/KM2G-F
1-3X/9/KM2G-F/GV
2-3X/3A
2-3X/3A/GV
2-3X/4A
2-3X/4A/GV
2-3X/4A-60
2-3X/4A-60/GV
2-3X/9/KM2G
2-3X/9/KM2G/GV
2-3X/9/KM2G-F
2-3X/9/KM2G-F/GV
3-3X/1000/ARO
3-3X/1000/HA
3-3X/3A
3-3X/3A/GV
3-3X/4A
3-3X/4A/GV
3-3X/4A-60
3-3X/4A-60/GV
3-3X/9/KM2G
3-3X/9/KM2G/GV
3-3X/9/KM2G-F
3-3X/9/KM2G-F/GV
3-3X/910/AO-100
3-3X/910/AO-65
3-3X/910/AO-75
3-3X/910/ARO
3-3X/910/ARO/110
3-3X/910/ARUS
3-3X/910/HA
3-3X2/1250/HA
3-3X2/1600/HA
L5431002
L5431040
L5496061
L5496062
L1931001
L1931005
L1941002
L1941006
L1941003
L1941007
L1996029
L1996030
L1996004
L1996008
L2931001
L2931006
L2941002
L2941007
L2941003
L2941008
L2996005
L2996010
L2996004
L2996009
L3920303
L3921300
L3931001
L3931005
L3941002
L3941006
L3941003
L3941007
L3996004
L3996008
L3996018
L3996048
L3920209
L3920214
L3920210
L3920203
L3920206
L3920204
L3921200
L3921400
L3921402
(*) Objaœnienie symboli na stronie 37 katalogu.
9
Producent zastrzega sobie prawo wprowadzania zmian technicznych.
Listwowe roz³¹czniki bezpiecznikowe typu SL
roz³¹czane trójfazowo
Budowa
Roz³¹cznik bezpiecznikowy
typu SL roz³¹czaj¹cy trzy fazy
równoczeœnie sk³ada siê z listwy
bezpiecznikowej i nak³adanej na
ni¹ pokrywy. Podstawa roz³¹cznika wykonana jest z samogasn¹cego poliestru wzmocnionego w³óknem szklanym. System miedzianych, posrebrzonych styków wraz z ocynowanymi miedzianymi szynami odp³ywowymi gwarantuje niskie
straty mocy, utrzymanie optymalnej temperatury i wysok¹
przewodnoœæ. Kable mog¹ byæ
doprowadzone od do³u, od góry lub od ty³u. Roz³¹czniki
oferowane s¹ z przy³¹czem
p³askim lub z zaciskami
ramkowymi typu V.
Wszystkie czêœci przewodz¹ce pr¹d jak np. styki, szyny, obszar przy³¹cza, s¹ ca³kowicie
chronione przed przypadkowym dotkniêciem. Dziêki specjalnym kszta³tom styków DELTA i ich os³on nie ma potrzeby
instalowania komór gaszeniowych i mo¿na bezpiecznie za³¹czaæ i roz³¹czaæ wk³adki bezpiecznikowe pod napiêciem.
Roz³¹czniki o wielkoœci 00 maj¹
szerokoœæ 50 mm, roz³¹czniki
o wielkoœci 1-3 (dla bezpieczni-
ków 250, 400, 630, 910 A i ze
zworami do 1250 A) maj¹ szerokoœæ 100 mm. Specjalnym
wykonaniem jest podwójny
roz³¹cznik o szerokoœci 200 mm,
który z bezpiecznikami umo¿liwia za³¹czanie i roz³¹czanie pr¹du 1250 A, a ze zworami 1600
A. W tym specjalnym wykonaniu dla roz³¹czania wszystkich faz s³u¿y jedna wspólna
r¹czka (równoczeœnie 6 bezpieczników). Roz³¹czniki s¹ dostosowane do szyn zbiorczych
o rozstawie 185 mm. Dla
wielkoœci 00 istniej¹ wykonania
roz³¹czników dla szyn zbiorczych o rozstawie 100 mm.
Specjalna budowa pokrywy
umo¿liwia zastosowanie przek³adników i mierników pr¹du.
Górna czêœæ listwy ma stopieñ
ochrony IP3X i standardowo
posiada otwory kontrolne do
pomiaru napiêcia zgodnie z norm¹ DIN/VDE 0680.
Roz³¹czniki typu SL
wielkoϾ 00, 1, 2, 3
(160 A - 1600 A)
transformatorowych i szafkach
kablowo-rozdzielczych. Dostêpne s¹ w wielkoœciach 00-3
dla pr¹dów 160 A, 250 A, 400
A, 630 A, 910 A, 1000 A, 1250
A i 1600 A.
Zastosowanie
Roz³¹czniki SL spe³niaj¹
wszystkie wymogi zak³adów
energetycznych i przemys³u odnoœnie parametrów stosowanych w przemys³owych rozdzielnicach niskiego napiêcia,
rozdzielnicach nn w stacjach
SL3-3X3/910
SL3-3X6/1250 i SL3-3X6/1600
Roz³¹czniki listwowe 910 A
roz³¹czane trójfazowo, mo¿na
stosowaæ do transformatorów
sieciowych (standardowo do 400
kVA, maks. 630 kVA)
ze specjalnymi wk³adkami
bezpiecznikowymi gTr lub
ze zworami.
Przy³¹cze kabli od góry, z do³u lub
z ty³u. Jako opcja mo¿e byæ
dobudowany przek³adnik pr¹dowy
w celach pomiarowych.
10
Producent zastrzega sobie prawo wprowadzania zmian technicznych.
Podwójne listwowe roz³¹czniki
bezpiecznikowe 1250 A/1600 A
mo¿na stosowaæ z bezpiecznikami
630 A lub ze zworami TM3/1000 A.
Roz³¹czniki s¹ roz³¹czane trójfazowo
(jednoczeœnie 6 bezpieczników).
Przy³¹cze kabli od góry lub z do³u.
Szerokoœæ monta¿owa 200 mm.
Listwowe rozłączniki bezpiecznikowe typu SL rozłączane trójfazowo
Dane do zamówień
Wielkość
System szyn
Typ przyłącza
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
1
1
1
1
1
1
2
2
2
2
2
2
3/1000 A
3/1000 A
3
3
3
3
3
3
3/910 A
3/910 A
3/910 A
3/910 A
3/910 A
3/910 A
3/910 A
3/1250 A
3/1600 A
100 mm
100 mm
100 mm
100 mm
100 mm
100 mm
100 mm
100 mm
185 mm
185 mm
185 mm
185 mm
185 mm
185 mm
185 mm
185 mm
185 mm
185 mm
185 mm
185 mm
185 mm
185 mm
185 mm
185 mm
185 mm
185 mm
185 mm
185 mm
185 mm
185 mm
185 mm
185 mm
185 mm
185 mm
185 mm
185 mm
185 mm
185 mm
185 mm
p³askie
zacisk ramkowy
p³askie
zacisk ramkowy
p³askie
p³askie
zacisk pryzmowy
zacisk pryzmowy
p³askie
zacisk ramkowy
œruba
œruba
bolec M12x35
bolec M12x60
zacisk ramkowy
zacisk ramkowy
œruba
œruba
bolec M12x35
bolec M12x60
zacisk ramkowy
zacisk ramkowy
œruba
œruba
œruba
œruba
bolec M12x35
bolec M12x60
zacisk ramkowy
zacisk ramkowy
œruba
œruba
œruba
œruba
œruba
œruba
œruba
œruba
œruba
(*) Objaśnienie
00
—
1
—
2
—
3
—
3X
—
3X3
—
P0095
—
P0070
—
KU00
—
3A
—
4A
—
4A-60
—
F
—
F70
—
KM2G
—
KM2G-F —
Kierunek
odprowadzenia
z do³u
góra/dó³
góra/dó³
góra/dó³
góra/dó³
góra/dó³
góra/dó³
z do³u
góra/dó³
góra/dó³
góra/dó³
góra/dó³
góra/dó³
z do³u
góra/dó³
góra/dó³
góra/dó³
góra/dó³
z ty³u u góry
góra/dó³
góra/dó³
z do³u
góra/dó³
góra/dó³
góra/dó³
góra/dó³
góra/dó³
góra/dó³
góra/dó³
z ty³u u góry
z ty³u u góry
z ty³u, w bok u do³u
góra/dó³
góra/dó³
góra/dó³
symboli z tabel:
wielkoϾ DIN 00 - 160 A
wielkoϾ DIN 1 - 250 A
wielkoϾ DIN 2 - 400 A
wielkoϾ DIN 3 - 630 A
roz³¹czany 1-fazowo
roz³¹czany 3-fazowo
zacisk pryzmowy do kabla maks. 95 mm2
zacisk pryzmowy do kabla maks. 70 mm2
zacisk ramkowy typu V do 95 mm2
œruba, dla wielkoœci 1 - M10x25, dla 2 i 3 - M12x30
œruba, dla wielkoœci 1, 2 i 3 - M12x35
œruba, dla wielkoœci 1, 2 i 3 - M12x60
przy³¹cze p³askie
zacisk ramkowy do 70 mm2
zacisk ramkowy typu V do 300 mm2
zacisk ramkowy typu V do 240 mm2
Elektroniczna
kontrola stanu
bezpieczników
SL...
00-3x3/100/F
00-3x3/100/KU00
00-3x3/100/F70
00-3x3/100/KM00
00-3X3/100/Q/AL185/ES00
00-3X3/100/Q/F
00-3X3/100/Q/P0070
00-3X3/100/Q/P0095
00-3X3/F
00-3X3/KU
1-3X3/3A
1-3X3/3A/ES00
1-3X3/4A
1-3X3/4A-60
1-3X3/9/KM2G
1-3X3/9/KM2G-F
2-3X3/3A
2-3X3/3A/ES00
2-3X3/4A
2-3X3/4A-60
2-3X3/9/KM2G
2-3X3/9/KM2G-F
3-3X3/1000/ARO
3-3X3/1000/HA
3-3X3/3A
3-3X3/3A/ES00
3-3X3/4A
3-3X3/4A-60
3-3X3/9/KM2G
3-3X3/9/KM2G-F
3-3X3/910/AO-100
3-3X3/910/AO-65
3-3X3/910/AO-75
3-3X3/910/ARO
3-3X3/910/ARO/110
3-3X3/910/ARUS
3-3X3/910/HA
3-3X6/1250/HA
3-3X6/1600/HA
nie
nie
nie
nie
tak
nie
nie
nie
nie
nie
nie
tak
nie
nie
nie
nie
nie
tak
nie
nie
nie
nie
nie
nie
nie
tak
nie
nie
nie
nie
nie
nie
nie
nie
nie
nie
nie
nie
nie
ES00
ARO
ARUS
HA
HRV
100
3SL
3SR
9
GV
AO-...
AL185
KM00
Oznaczenie*
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
Nr
artykułu
L5051001
L5056003
L5057002
L5059004
L6531720
L6531007
L6523033
L6523027
L5531001
L5596033
L1031001
L1031720
L1041002
L1041003
L1096026
L1096004
L2031001
L2031720
L2041002
L2041003
L2096005
L2096015
L3020303
L3021300
L3031001
L3031720
L3041002
L3041003
L3096004
L3096012
L3020208
L3020214
L3020210
L3020203
L3020218
L3020204
L3021200
L3021400
L3021402
elektroniczna kontrola stanu bezpieczników
przy³¹cze górne z ty³u
przy³¹cze od ty³u, na bok u do³u
os³ona obszaru przy³¹cza
os³ona pojedynczych zacisków
rozstaw szyn 100 mm
podzia³ szyn z lewej strony
podzia³ szyn z prawej strony
oznaczenie typoszeregu
chowany uchwyt
przy³¹cze górne
adapter 100/185 mm
aluminiowy zacisk typu V 10-95 mm2
Producent zastrzega sobie prawo wprowadzania zmian technicznych.
11
Listwowe roz³¹czniki bezpiecznikowe typu SLT3-3S...
do ³¹czenia dwóch systemów szyn zbiorczych
Budowa
Zastosowanie
Listwowe roz³¹czniki bezpiecznikowe do ³¹czenia dwóch systemów szyn zbiorczych to specjalne wykonanie roz³¹czników
o wielkoœci 3 (630, 910 i 1000 A)
do monta¿u na szynach zbiorczych o rozstawie 185 mm. Jeden kontakt ka¿dej fazy po³¹czony jest z szyn¹ zbiorcz¹, a drugi
wyprowadzony na bok (prawo/lewo), aby umo¿liwiæ pod³¹czenie do odpowiedniej szyny
drugiego systemu szyn zbiorczych. Roz³¹czniki te mog¹ byæ
w wykonaniu pozwalaj¹cym na
roz³¹czanie poszczególnych faz
oddzielnie lub wszystkich wspólnie. Pozosta³e cechy i parametry
zosta³y opisane na stronach 8
i 10 niniejszego katalogu.
W szafkach kablowo-rozdzielczych i rozdzielnicach niskiego
napiêcia.
Roz³¹czniki typu
SLT3-3S...
wielkoϾ 3
(630, 910 i 1000 A)
Roz³¹czniki typu SLT3-3S... do ³¹czenia dwóch systemów szyn zbiorczych
Dane do zamówieñ
Oznaczenie
Wielkość
Podział szyn
Nr artykułu
SLT3-3SL/3X
SLT3-3SL/3X/1000
SLT3-3SL/3X/910
SLT3-3SR/3X
SLT3-3SR/3X/1000
SLT3-3SR/3X/910
SLT3-3SL/3X3
SLT3-3SL/3X3/1000
SLT3-3SL/3X3/910
SLT3-3SR/3X3
SLT3-3SR/3X3/1000
SLT3-3SR/3X3/910
3
3/1000 A
3/910 A
3
3/1000 A
3/910 A
3
3/1000 A
3/910 A
3
3/1000 A
3/910 A
lewostronny
lewostronny
lewostronny
prawostronny
prawostronny
prawostronny
lewostronny
lewostronny
lewostronny
prawostronny
prawostronny
prawostronny
L3900001
L3900003
L3900200
L3900002
L3900004
L3900201
L3000001
L3000003
L3000200
L3000002
L3000004
L3000201
12
Producent zastrzega sobie prawo wprowadzania zmian technicznych.
Zestawy monta¿owe przek³adników
SL1-3X..., SL2-3X..., SL3-3X...
roz³¹czane jednofazowo
SL1-3X3..., SL2-3X3..., SL3-3X3...
roz³¹czane trójfazowo
dla roz³¹czników SL
Zestaw monta¿owy dla roz³¹czników typu SL
Pomiar pr¹du mo¿liwy na ka¿dej fazie
Prosty monta¿
Mo¿liwoœæ samodzielnej rozbudowy
Zabudowa mo¿liwa we wszystkich roz³¹cznikach SL
o wielkoœciach 1, 2 i 3
Mo¿liwoœæ stosowania przek³adników ró¿nych producentów
MBS
Przek³adnik z wtórnym pr¹dem znamionowym 1A i 5A, klasy 1 i 0,5,
jak te¿ przek³adniki indywidualnie homologowane klasy 0,5 i 0,5S.
Polcontact
Przek³adniki typu ELO0 do 300 A, klasy 1, 3 i 5.
Zestaw do zabudowy przek³adników
Szyna noœna ze œrubami mocuj¹cymi
Wi¹zka kablowa (KB)
3 tuleje dystansowe o wysokoœci 45 mm lub 55 mm
3 noœniki przek³adników
3 œruby szeœciok¹tne M12x70 lub M12x80 z podk³adkami sprê¿ynuj¹cymi
Gniazdo firmy Phoenix, typ MSTB...
Dane do zamówieñ
Nośnik przekładnika z tuleją dystansową
dla wielkości 00-3 (bez przekładnika).
Dla przekładnika
00/160 A
00/160 A
1/250 A - 3/630 A
1/250 A - 3/630 A
3/1000 A
Długość tuleji
dystansowej
45 mm
55 mm
45 mm
55 mm
60 mm
Nr artykułu
Typ
WH
WH
WH
WH
WH
00 + DH 45/DI8,5
00 + DH 55/DI8,5
123 + DH 45/12,5
123 + DH 55/12,5
3 + DH 60/12,5
L8590742
L8590743
L8990704
L8990705
L8390854
Dane do zamówieñ
Zestaw do zabudowy 3 przekładników
z wiązką kablową i gniazdem
Dla przekładnika
00/160 A
00/160 A
00/160 A
00/160 A
1/250 A - 3/630 A
1/250 A - 3/630 A
Długość tuleji
dystansowej
45 mm
55 mm
45 mm
55 mm
45 mm
55 mm
Typ
Nr artykułu
WH 00 + DH45/DI8,5/KB/100
WH 00 + DH55/DI8,5/KB/100
WH 00 + DH45/DI8,5/KB/185
WH 00 + DH55/DI8,5/KB/185
WA 123 + DH 45/DI12,5/KB
WA 123 + DH 55/DI12,5/KB
L8590744
L8590745
L8590747
L8590748
L8990716
L8990717
Aby uzyskaæ szczegó³owe informacje o poszczególnych typach przek³adników prosimy o kontakt z biurem JEAN MUELLER POLSKA.
Producent zastrzega sobie prawo wprowadzania zmian technicznych.
13
Elementy uzupe³niaj¹ce do roz³¹czników SL
SL00-3X..., SL1-3X..., SL2-3X..., SL3-3X...
roz³¹czane jednofazowo
SL00-3X3..., SL1-3X3..., SL2-3X3..., SL3-3X3...
roz³¹czane trójfazowo
Zestaw monta¿owy dla roz³¹czników typu SL o wielkoœciach 1, 2, 3
£atwy monta¿ bez koniecznoœci wykonania otworów w szynach
Mo¿liwoœæ samodzielnej rozbudowy
GruboϾ szyn zbiorczych 5 - 10 mm
Moment dokrêcenia 35 Nm
Zacisk na szynê zbiorcz¹ dla roz³¹czników listwowych SL o wielkoœciach 1, 2, 3
Zacisk SK wsun¹æ na element ³¹czacy listwê z szyn¹
Zamontowaæ listwê na szynê zbiorcz¹
G³êbokoœæ wsuniêcia na szynê o gruboœci 5 mm - 35 mm
G³êbokoœæ wsuniêcia na szynê o gruboœci 10 mm - 30 mm
Zacisk na szynê zbiorcz¹ dla roz³¹czników SL00
Istniej¹ dwa wykonania zacisków:
- dla szyn o gruboœci 5 - 10 mm
- dla szyn o gruboœci 10 - 15 mm
Dane do zamówieñ
Nośnik przekładnika z tuleją dystansową
Zacisk na szynê zbiorcz¹ dla roz³¹czników SL1, SL2, SL3
Zacisk na szynê zbiorcz¹ dla roz³¹czników SL00 i gruboœci szyny 5-10 mm
Zacisk na szynê zbiorcz¹ dla roz³¹czników SL00 i gruboœci szyny 10-15 mm
Otwory
w szybkach
zas³aniaj¹cych
bezpieczniki
umo¿liwiaj¹
³atwe pomiary
pod napiêciem.
Kolorowe
nasadki na
rêkojeœci
umo¿liwiaj¹ w
prosty sposób
oznaczenie
poszczególnych
faz.
Roz³¹czniki SL
z elektroniczn¹
kontrol¹ stanu
bezpieczników.
14
Producent zastrzega sobie prawo wprowadzania zmian technicznych.
Typ
SK-L/SL123/10
SK-SL00/10
SK-SL00/15
Nr artykułu
L8970715
L8570207
L8570642
Przy zastosowaniu
specjalnego
bezpiecznika
serwisowego
z przek³adnikiem
mo¿na przy³¹czyæ
amperomierz.
Pod³u¿ny otwór
w szybce umo¿liwia
pod³¹czenie
bezpiecznika przy³¹cza
prowizorycznego.
Listwowy roz³¹cznik bezpiecznikowy typu SL00-3X3/100
1.
Podstawa roz³¹cznika
U-SL00-3X3/100
7.
Zacisk pryzmowy
P0095
13. Noœnik os³ony z gwintem M4
AH-SL/M4
2.
Pokrywa roz³¹cznika
O-SL00-3X3/100
8.
Zacisk szyny zbiorczej
SK-SL00
14. Uchwyt os³ony z mo¿liwoœci¹
szybkiego otwarcia
AH-SL/S
3.
R¹czka
D-SL00-3X3/100
9.
WskaŸnik stanu za³¹czenia
EV-SL00/100
Przy³¹cze p³askie
F-M8X16
10. Blokada otwarcia
SC-SL00/100
5.
Zacisk typu S
S00
11. Noœnik tabliczki oznaczniowej
BZ-SL00/100
6.
Zacisk pryzmowy
P0070
12. Os³ona obszaru przy³¹czy
HA-SL00/100
4.
15. Os³ona
AHCT-SL
16. Przed³u¿enie os³ony obszaru
przy³¹czy
HAV-SL00/100
17. Os³ona górna
GO-SL00/100
15
Producent zastrzega sobie prawo wprowadzania zmian technicznych.
Listwowe roz³¹czniki bezpiecznikowe typu SL1-3X3, SL2-3X3, SL3-3X3
1.
Podstawa roz³¹cznika
U-SL1
U-SL2
U-SL3
7.
Pokrywa roz³¹cznika
O-SL1/3X3
O-SL2/3X3
O-SL3/3X3
8.
3.
Przy³¹cze œrubowe 3A
Wielkoœci 1 M10X25
Wielkoœci 2, 3 M12X30
9.
4.
Przy³¹cze œrubowe 4A z rozpórk¹
Wielkoœci 1, 2, 3 M12X35
10. Os³ona komory przy³¹czowej
HA-SL123/10
5.
Przy³¹cze 4A-60 z rozpórk¹
Wielkoœci 1, 2, 3 M12X60
11. Uchwyt os³ony z gwintem M4
AH-SL/M4
6.
Uniwersalny zacisk ramkowy
Typ zacisku KM2G-F
25-240mm2
12. Uchwyt os³ony z szybkim
zamkniêciem
AH-SL/S
2.
16
Producent zastrzega sobie prawo wprowadzania zmian technicznych.
Uniwersalny zacisk ramkowy
Typ zacisku KM2G
25-150mm2
185-300mm2
Dodatkowy bezpoœredni zacisk
przy³¹czowy
K2G/A
70-240mm2
Zestaw do przy³¹czenie 2 koñcówek
kablowych na ka¿d¹ fazê
FK2X240
13. Klipsy mocuj¹ce z profilem teowym
AHCT-SL
14. Tabliczka górna
BZO-SL123
15. WskaŸnik stanu za³¹czenia
EV-SL-3X3/10
16. Zawieszka
MW-SL123
SL00-3X/...
SL00-3X3/...
17
SL1-3X/..., SL2-3X/..., SL3-3X/...
SL1-3X3/..., SL2-3X3/..., SL3-3X3/...
Producent zastrzega sobie prawo wprowadzania zmian technicznych.
SL3-3X/910/ARO
SL3-3X3/910/ARO
SL3-3X3/910/ARUS
18
SL3-3X3/910/AO-100
Producent zastrzega sobie prawo wprowadzania zmian technicznych.
SL3-3X3/910/AO-75
SL3-3X3/910/AO-65
SL3-3X3/910/HA
19
SL3-3X6/1250/HA
Producent zastrzega sobie prawo wprowadzania zmian technicznych.
SLT3-3S.../3X3
SLT3-3S.../3X
20
SL00-3X3/100/Q/AL185/ES00
Producent zastrzega sobie prawo wprowadzania zmian technicznych.
SL1-3X3/3A/ES00, SL2-3X3/3A/ES00, SL3-3X3/3A/ES00
Listwowe roz³¹czniki bezpiecznikowe typu SL o wielkoœci 00 i 1
Typ
SL00
SL1
AC690 DC220 DC440
100
160
100
100
100
100
210 A z TM00
40-60 40-60
AC750 AC750 AC750 AC750
25
25
50
50
AC-22B AC-22B DC-21B DC-21B
150
240
300
480
150
240
300
480
8
8
8
8
300
200
300
200
5
12
7
18
AC690 DC220 DC440
200
250
200
200
250
200
400 A z TM2
40-60 40-60
AC1000 AC1000 AC1000 AC1000
25
25
80
80
AC-22B AC-22B DC-21B DC-21B
300
375
600
1200
300
375
600
1200
8
8
12
12
200
200
200
200
11
16
15
23
Parametry elektryczne
Znamionowe napiêcie robocze
Znamionowy pr¹d roboczy
Konw. term. pr¹d z bezpiecznikami
Konw. term. pr¹d ze zwor¹
Znamionowa czêstotliwoœæ
Znamionowe napiêcie izolacji
Warunkowy znamionowy pr¹d zwarciowy
Znamionowy pr¹d zwarcia (1 sek.)
Kategoria u¿ytkowa
Znamionowa zdolnoœæ w³¹czeniowa
Znamionowa zdolnoœæ wy³¹czeniowa
Znamionowe napiêcie udarowe
Elektryczny okres u¿ytkowania (cykle ³¹czeniowe)
Ca³kowita strata mocy przy Ith (bez bezpiecznika)
Ue
Ie
Ith
Ith
Ui
Icw
Uimp
Pv
V
A
A
A
Hz
V
kAeff
kAeff
A
A
kV
W
AC500
160
160
AC500
250
250
Wkładki bezpiecznikowe
WielkoϾ wg. normy DIN 43 620
Maksymalny pr¹d znamionowy (gL/gG)
Maksymalna dopuszczalna strata mocy
na wk³adce bezpiecznikowej
IN
A
Pv
W
12
32
Parametry mechaniczne
Mechaniczny okres u¿ytkowania (cykle ³¹czeniowe)
Waga (bez opakowania)
Odstêp miêdzy szynami
-
kg
mm
1700
100 mm=1,4
185 mm=2,4
100/185
1400
4,9
185
Ma
Ma
Ma
Ma
Ma
mm2
mm
Nm
mm2
Nm
mm2
Nm
mm2
Nm
mm2
Nm
M8
1 x 10 - 95 (maks. szerokoϾ 25)
20 x 10
12-15
1,5 - 70 Cu/taœma 6 x 9 x 0,8
S 00
2,6
10 - 70 Al/Cu
P 00-70
2,6
35 - 95 Al/Cu
P 00-95
KM2G
2,6
10 - 95
KU 00
KM2G-F
15
Przyłącze kablowe
Zacisk p³aski
Zacisk
Zacisk
Zacisk
Zacisk
Œrednica bolca
Koñcówka kablowa
Szyna p³aska
Moment dokrêcenia
Przekrój zaciskanych
Moment dokrêcenia
Przekrój zaciskanych
Moment dokrêcenia
Przekrój zaciskanych
Moment dokrêcenia
Przekrój zaciskanych
Moment dokrêcenia
kabli
kabli
kabli
kabli
00
160
1
160
100
100
250
250
200
200
M10/M12
1 x 25 - 150
30 x 10
30 -35
25 - 150/185-300
40
25 - 240
40
Stopień ochrony
Od strony czo³owej
dla wbudowanego
aparatu
Warunki pracy
Tryb pracy
Otwarta p³yta czo³owa
Temperatura otoczenia
Zak³adany tryb pracy
Uruchomienie
Po³o¿enie monta¿owe
Maksymalna wysokoœæ monta¿u
Stopieñ zabrudzenia
Kategoria przepiêcia
Tu
-
°C
mm
-
IP3X
IP10
IP3X
IP10
- 25 do +55
praca ci¹g³a
zale¿ne uruchomienie rêczne
w poziomie i w pionie
do 2000
3
IV
- 25 do +55
praca ci¹g³a
zale¿ne uruchomienie rêczne
w poziomie i w pionie
do 2000
3
IV
21
Producent zastrzega sobie prawo wprowadzania zmian technicznych.
Listwowe roz³¹czniki bezpiecznikowe typu SL o wielkoœci 2 i 3
Typ
SL2
SL3
AC690 DC220 DC440
315
400
315
315
400
315
630 A z TM3
40-60 40-60
AC1000 AC1000 AC1000 AC1000
25
25
80
80
AC-22B AC-22B DC-21B DC-21B
475
600
945
1890
475
600
945
1890
8
8
12
12
200
200
200
200
21
33
30
49
AC690 DC220 DC440
500
630
500
500
630
500
800 A z TM3/1250
40-60 40-60
AC1000 AC1000 AC1000 AC1000
25
25
80
80
AC-22B AC-22B DC-21B DC-21B
750
945
1500
2400
750
945
1500
2400
8
8
12
12
200
200
200
200
47
74
70
110
Parametry elektryczne
Znamionowe napiêcie robocze
Znamionowy pr¹d roboczy
Konw. term. pr¹d z bezpiecznikami
Konw. term. pr¹d ze zwor¹
Znamionowa czêstotliwoœæ
Znamionowe napiêcie izolacji
Warunkowy znamionowy pr¹d zwarciowy
Znamionowy pr¹d zwarcia (1 sek.)
Kategoria u¿ytkowa
Znamionowa zdolnoœæ w³¹czeniowa
Znamionowa zdolnoœæ wy³¹czeniowa
Znamionowe napiêcie udarowe
Elektryczny okres u¿ytkowania (cykle ³¹czeniowe)
Ca³kowita strata mocy przy Ith (bez bezpiecznika)
Ue
Ie
Ith
Ith
Ui
Icw
Uimp
Pv
V
A
A
A
Hz
V
kAeff
kAeff
A
A
kV
W
AC500
400
400
AC500
630
630
Wkładki bezpiecznikowe
WielkoϾ wg. normy DIN 43 620
Maksymalny pr¹d znamionowy (gL/gG)
Maksymalna dopuszczalna strata mocy
na wk³adce bezpiecznikowej
IN
A
Pv
W
45
48
Parametry mechaniczne
Mechaniczny okres u¿ytkowania (cykle ³¹czeniowe)
Waga (bez opakowania)
Odstêp miêdzy szynami
-
kg
mm
1400
4,9
185
100
5,6
185
Ma
Ma
Ma
mm2
mm
Nm
mm2
Nm
mm2
Nm
Przyłącze kablowe
Zacisk p³aski
Zacisk
Zacisk
Œrednica bolca
Koñcówka kablowa
Szyna p³aska
Moment dokrêcenia
Przekrój zaciskanych kabli
Moment dokrêcenia
Przekrój zaciskanych kabli
Moment dokrêcenia
2
400
KM2G
KM2G-F
3
400
315
315
M12
1 x 25 - 240
20 x 10
35 - 40
25-150/185-300
40
25 - 240
40
630
KM2G
KM2G-F
630
500
500
M10/M12
1 x 25 - 150
30 x 10
30 -35
25-150/185-300
40
25 - 240
40
Stopień ochrony
Od strony czo³owej
dla wbudowanego
aparatu
Warunki pracy
Tryb pracy
Otwarta p³yta czo³owa
Temperatura otoczenia
Zak³adany tryb pracy
Uruchomienie
Po³o¿enie monta¿owe
Maksymalna wysokoœæ monta¿u
Stopieñ zabrudzenia
Kategoria przepiêcia
22
Producent zastrzega sobie prawo wprowadzania zmian technicznych.
Tu
-
°C
mm
-
IP3X
IP10
IP3X
IP00
- 25 do +55
praca ci¹g³a
zale¿ne uruchomienie rêczne
w poziomie i w pionie
do 2000
3
IV
- 25 do +55
praca ci¹g³a
zale¿ne uruchomienie rêczne
w poziomie i w pionie
do 2000
3
IV
Listwowe roz³¹czniki bezpiecznikowe typu SL - wykonania specjalne
Typ
SL3/910
SL3/1000
Parametry elektryczne
Znamionowe napiêcie robocze
Znamionowy pr¹d roboczy
Konw. term. pr¹d z bezpiecznikami
Konw. term. pr¹d ze zwor¹
Znamionowa czêstotliwoœæ
Znamionowe napiêcie izolacji
Warunkowy znamionowy pr¹d zwarciowy
Znamionowy pr¹d zwarcia (1 sek.)
Kategoria u¿ytkowa
Znamionowa zdolnoœæ w³¹czeniowa
Znamionowa zdolnoœæ wy³¹czeniowa
Znamionowe napiêcie udarowe
Elektryczny okres u¿ytkowania (cykle ³¹czeniowe)
Ca³kowita strata mocy przy Ith (bez bezpiecznika)
Ue
Ie
Ith
Ith
Ui
Icw
Uimp
Pv
V
A
A
A
Hz
V
kAeff
kAeff
A
A
kV
W
AC400
910
910
1250
50
AC 500
50
3X = 14,5 3X3 = 18 z blokad¹ = 25
AC-22B
3750
3750
8
100
260
AC400
1000
1000
40-60
AC1000
25
AC-22B
3000
3000
12
100
300
AC500
1000
1000
40-60
AC1000
25
AC-21B
2400
2400
12
100
300
Wkładki bezpiecznikowe
WielkoϾ wg. normy DIN 43 620
Maksymalny pr¹d znamionowy (gL/gG)
Maksymalna dopuszczalna strata mocy
na wk³adce bezpiecznikowej
IN
A
3/910A
910
Pv
W
61
Parametry mechaniczne
Mechaniczny okres u¿ytkowania (cykle ³¹czeniowe)
Waga (bez opakowania)
Odstêp miêdzy szynami
-
kg
mm
100
11,4
185
800
8,5
185
Ma
mm2
mm
Nm
2xM12
maks. 2x300, 3x185
80x10
35-40
M12
maks. 2x300, 3x185
80x10
35-40
IP3X
IP10
IP3X
IP10
- 25 do +55
praca ci¹g³a
zale¿ne uruchomienie rêczne
w poziomie i w pionie
do 2000
3
IV
- 25 do +55
praca ci¹g³a
zale¿ne uruchomienie rêczne
w poziomie i w pionie
do 2000
3
IV
Przyłącze kablowe
Zacisk p³aski
Œrednica bolca
Koñcówka kablowa
Szyna p³aska
Moment dokrêcenia
TM3/1000
1000
Stopień ochrony
Od strony czo³owej
dla wbudowanego
aparatu
Warunki pracy
Tryb pracy
Otwarta p³yta czo³owa
Temperatura otoczenia
Zak³adany tryb pracy
Uruchomienie
Po³o¿enie monta¿owe
Maksymalna wysokoœæ monta¿u
Stopieñ zabrudzenia
Kategoria przepiêcia
Tu
-
°C
m
-
23
Producent zastrzega sobie prawo wprowadzania zmian technicznych.
Akcesoria dla listw i roz³¹czników
Elementy sk³adowe oraz
wyposa¿enie dodatkowe dla
listw typu L i roz³¹czników
bezpiecznikowych typu SL
bezpiecznikowych
Zacisk pryzmowy
dla przewodów do 70 mm2
dla przewodów do 95 mm2
Typ
P0070
P0095
Nr artykułu
K5141038
K5141003
Zestaw do przyłączenia dwóch końcówek kabli
dla wielkoœci 1-3
Typ
FK2X240-SL123
Nr artykułu
L8290160
Zacisk przyłącza bezpośredniego dla wielkości 1-3
dla 3 przewodów 95-185 mm2
dla 4 przewodów 95-185 mm2
dla 2 przewodów 120-300 mm2
dla 1 przewodu 70-240 mm2
Typ
K3G/3/AF40-50
K3G/4/A40-50
KV2HG/2/300/AF40-50
K2G/A
Nr artykułu
K3203015
K3204016
K2322064
K2201092
Zacisk do szyny zbiorczej
gruboϾ szyn 5-10 mm, wielkoϾ 00
gruboϾ szyn 10-15 mm, wielkoϾ 00
Typ
SK-SL00/10
SK-SL00/15
Nr artykułu
L8570207
L8570642
Zacisk typu PEN
gruboϾ szyn 5-10 mm
Typ
SK-S0070
Nr artykułu
K5441020
Osłona zacisku
dla zacisku KM2G
Typ
HRV
Nr artykułu
L8990573
Osłona obszaru przyłącza
dla SL00
dla SL123
dla SL3-3x2(6)
dla SL3/910(1000)
dla SL3/910(1000) przed³u¿ona
dla SL00-3x3/100
Typ
HA-SL00
HA-SL123/10
HA-SL3X2/10
HA220-SL123/10
HA275-SL123/10
HAV-SL00/100
Nr artykułu
L8550017
L8950666
L8950675
L8950673
L8950674
L8650209
Osłona obszaru przyłącza
dla listw o wielkoœci 1-3
Typ
HA
Nr artykułu
L8950571
24
Producent zastrzega sobie prawo wprowadzania zmian technicznych.
Łącznik
dla SL3-3x2(6)
Typ
VBS-SL3X2(6)
Nr artykułu
L8990668
Osłona
dla SL00 / szerokoϾ 50 mm
dla SL00-3x3/100 / szerokoϾ 50 mm
dla SL123 / szerokoϾ 100 mm
Typ
B-SL00
B-SL00/100
B-SL123
Nr artykułu
L8520119
L8520386
L8220120
Adapter
185/185 mm, 24 mm wysokoœci, dla 2 listw 00
185/185 mm, 42 mm wysokoœci, dla 2 listw 00
185/100 mm, dla 2 listw 00
Typ
AL-SL00/24
AL-SL00/42
AL185-SL00/100/60,5
Nr artykułu
L8500606
L8500605
L8500607
Osłony wyrównujące (100185)
dla SL00-3x3/100
Typ
BO/BU-SL00/100
Nr artykułu
L8650171
Klamra adaptera
185/185 mm do listwy
185/100 mm do listwy
Typ
AB-SL00/1
AB185-SL00/100/1
Nr artykułu
L8500262
L8600302
Osłona listw
przednia, krótka, dla wielkoœci 00
przednia, krótka, dla wielkoœci 1-3
przednia, d³uga, dla wielkoœci 1-3
Typ
HK-L00/10
HK-L123
HL-L123
Nr artykułu
L8520576
L8920577
L8220010
Osłona listw (przód i 2 boki)
os³ona typu U, krótka, dla wielkoœci 00
os³ona typu U, krótka, dla wielkoœci 1-3
os³ona typu U, d³uga, dla wielkoœci 1-3
Typ
MK-L00
MK-L123
ML-L123
Nr artykułu
L8530574
L8930306
L8930481
Osłona szyn zbiorczych z klipsami
185 mm, szerokoϾ 100 mm
Typ
H-RF
Nr artykułu
S8900954
Osłona szyn zbiorczych - przykręcana śrubami
185 mm, szerokoϾ 50 mm, M8
100 mm, szerokoϾ 50 mm, M8
185 mm, szerokoϾ 100 mm, M12
185 mm, szerokoϾ 100 mm, M12/ST
Typ
H-SL00
H-SL00/100
H-SL123
H-SL123/ST
Nr artykułu
L8550068
L8520323
L8220083
L8220166
Osłona pola pustego
do SL00 - 50 mm szerokoœci
do SL1, 2, 3 - 100 mm szerokoœci
Typ
LA-SL00
LA-SL123
Nr artykułu
L8520350
L8920351
Osłona boczna
3 klipsy z profilem T (d³ugoœæ 650 mm)
Typ
AHCT-SL
Nr artykułu
L8990272
Producent zastrzega sobie prawo wprowadzania zmian technicznych.
25
26
Nośnik szyn zbiorczych
dla szyn o odstêpie 100 i 185 mm
Typ
SH100/185
Nr artykułu
S8900003
Bezpiecznik przyłącza prowizorycznego
z d³ugim stykiem do roz³¹czników typu SL
z krótkim stykiem do listw typu L
Typ
HP-L123/10
HP-SE/K
Nr artykułu
L8990491
L8990490
Uchwyt do wkładania/wyjmowania bezpieczników
wielkoœæ 00-3, bez rêkawa
wielkoœæ 00-3, z rêkawem
Typ
GPSHE
GPSHE/AI
Nr artykułu
U8950001
U8950005
Przekładnik prądowy dla wielkości 1-3
przek³adnik 100/5 + tuleja dystansowa
przek³adnik 125/5 + tuleja dystansowa
przek³adnik 150/5 + tuleja dystansowa
przek³adnik 200/5 + tuleja dystansowa
przek³adnik 250/5 + tuleja dystansowa
przek³adnik 300/5 + tuleja dystansowa
przek³adnik 400/5 + tuleja dystansowa
przek³adnik 50/5 + tuleja dystansowa
przek³adnik 500/5 + tuleja dystansowa
przek³adnik 600/5 + tuleja dystansowa
przek³adnik 75/5 + tuleja dystansowa
Przekładnik prądowy dla wielkości 00
przek³adnik 100/5 + tuleja dystansowa
przek³adnik 125/5 + tuleja dystansowa
przek³adnik 150/5 + tuleja dystansowa
przek³adnik 50/5 + tuleja dystansowa
przek³adnik 75/5 + tuleja dystansowa
Uchwyt do montażu przekładnika prądowego
dla wielkoœci 1-3, dla 1 przek³adnika
dla wielkoœci 3/1000A, dla 1 przek³adnika
dla wielkoœci 1-3, dla 3 przek³adników
Typ
W01-100/5+H30/D12,5
W01-125/5+H30/D12,5
W01-150/5+H30/D12,5
W01-200/5+H30/D12,5
W01-250/5+H30/D12,5
W01-300/5+H30/D12,5
W01-400/5+H30/D12,5
W01-50/5+H30/D12,5
W01-500/5+H30/D12,5
W01-600/5+H30/D12,5
W01-75/5+H30/D12,5
Typ
W01-100/5+H30/D8,5
W01-125/5+H30/D8,5
W01-150/5+H30/D8,5
W01-50/5+H30/D8,5
W01-75/5+H30/D8,5
Typ
1OW/L3-L/SL123
1OW/L3-L/SL3/1000
3OW-L/SL123
Nr artykułu
Y5000001
Y5000011
Y5000007
Y5000005
Y5000002
Y5000012
Y5000003
Y5000009
Y5000013
Y5000004
Y5000010
Nr artykułu
Y5000016
Y5000017
Y5000006
Y5000014
Y5000015
Nr artykułu
L8990658
L8390671
L8900652
Tuleja dystansowa
dla wielkoœci 1-3
dla wielkoœci 00
Typ
H30/D12,5
H30/D8,5
Nr artykułu
Y3000032
Y3000087
Zestaw przyłączeniowy do kabli
dla roz³¹cznika SL3/1000A
dla roz³¹cznika SL3-3x2(6)/1250A
Typ
VS-SL3/1000
VS-SL3/1250
Nr artykułu
L8390600
L8990669
Zwora
wielkoϾ 00
wielkoϾ 1
wielkoϾ 2
wielkoϾ 3/1250A
wielkoϾ 3
Górna tabliczka oznaczeniowa
dla roz³¹czników SL00
dla roz³¹czników SL00-3x3/100
dla roz³¹czników SL123
Typ
TM00ISM
TM1ISM
TM2ISM
TM3/1250/ISM
TM3ISM
Typ
BZO-SL00
BZO-SL00/100
BZO-SL123
Nr artykułu
N8584910
N8185610
N8286210
N8387610
N8386910
Nr artykułu
L8590656
L8690170
L8990251
Producent zastrzega sobie prawo wprowadzania zmian technicznych.
Rygiel mechaniczny
dla roz³¹czników SL00-3x3/100
Typ
SC-SL00/100
Nr artykułu
L8690172
Wskaźnik stanu załączenia
dla roz³¹czników typu SL00-3x3/100
dla roz³¹czników typu SL00, roz³¹czanych trójfazowo
dla roz³¹czników typu SL123, roz³¹czanych trójfazowo
Typ
EV-SL00/100
EV-SL00/3X3
EV-SL123/3X3/10
Nr artykułu
L8690173
L8990454
L8990667
Uchwyt osłony
z gwintem M4
z automatycznym zamkniêciem
Typ
AH-SL/M4
AH-SL/S
Nr artykułu
L8290020
L8290106
Zawieszka
dla wielkoœci 1-3
Typ
MW-SL123
Nr artykułu
L8990621
27
P0070
P0095
Producent zastrzega sobie prawo wprowadzania zmian technicznych.
K3G/3/AF40-50
K3G/4/A40-50
K2G/A
KV2HG/2/300/AF40-50
28
Producent zastrzega sobie prawo wprowadzania zmian technicznych.
SK-SL00
HRV
29
HAV-SL00/100
HK-L00/10
Producent zastrzega sobie prawo wprowadzania zmian technicznych.
HL-L123
HK-L123
H-SL/123/ST
HA-SL00
30
Producent zastrzega sobie prawo wprowadzania zmian technicznych.
B-SL00
AL-SL00/24
31
B-SL00/100
B-SL123
Producent zastrzega sobie prawo wprowadzania zmian technicznych.
AL-SL00/42
AL185-SL00/100/60,5
BO/BU-SL00/100
AB-SL00/1
32
Producent zastrzega sobie prawo wprowadzania zmian technicznych.
AB185-SL00/100/1
MK-L123
33
MK-L00
H-RF
Producent zastrzega sobie prawo wprowadzania zmian technicznych.
H-SL00/100
H-SL123
H-SL00
LA-SL00
34
Producent zastrzega sobie prawo wprowadzania zmian technicznych.
AHCT-SL
SH100/185
35
HP-SE/L
HP-SE/K
BZO-SL00/100
Producent zastrzega sobie prawo wprowadzania zmian technicznych.
BZO-SL123
AH-SL/S
AH-SL/M4
MW-SL123
36
Producent zastrzega sobie prawo wprowadzania zmian technicznych.
Zalety listew i roz³¹czników bezpiecznikowych
Listwy bezpiecznikowe typu L i listwowe roz³¹czniki bezpiecznikowe typu SL firmy JEAN MÜLLER nale¿¹ do najlepszych tego
typu produktów na œwiecie. Swoje bardzo dobre parametry techniczne zawdziêczaj¹ przede wszystkim 2 elementom: s¹ to
stworzone i opatentowane styki DELTA i zaciski typu V ze stalow¹ ramk¹.
Styk DELTA
Wykonany z miedzi srebrzonej galwanicznie
£atwiejszy przep³yw pr¹du dziêki czterem
powierzchniom stykowym prostopad³ym do no¿a
wk³adki (pr¹d p³ynie w 4 miejscach), dziêki temu styki
mniej siê grzej¹
Ni¿sza temperatura zestyku dziêki wiêkszej o 50 %
powierzchni
Optymalne prowadzenie ³uku elektrycznego przy
³¹czeniach pod obci¹¿eniem, dziêki czemu nie wymaga
stosowania komór gaszeniowych
Ewentualna erozja materia³u w wyniku ³uku
elektrycznego odbywa siê poza powierzchniami
stykowymi
Mo¿liwoœæ za³¹czania na 50 kA, a w niektórych
przypadkach na 80 kA bez w³¹cznika pomocniczego
Cztery oddzielnie sprê¿ynuj¹ce powierzchnie stykowe
kompensuj¹ ewentualne nierównoœci wykonania no¿y
wk³adek bezpiecznikowych
Styk DELTA jest opatentowany przez firmę JEAN MÜLLER.
Zacisk typu V
Budowa
Elementy dociskaj¹ce przewód to odkuwki ze stopu miedzi pokryte galwanicznie pow³ok¹ cynow¹. Dziêki ich specjalnej budowie przewód otoczony jest
ze wszystkich stron, co uniemo¿liwia rozszczepienie kabli wielodrutowych.
Ramka wykonana jest ze stali sprê¿ystej, co powoduje kompensowanie spadku si³y docisku w przypadku „p³yniêcia”
aluminium.
Kolejn¹ zalet¹ zacisku jest mo¿liwoœæ
w³o¿enia kabla od przodu po wyjêciu
elementu zaciskowego. Fakt ten odgrywa istotn¹ rolê zw³aszcza w kablach o
wiêkszym przekroju.
Dobór materia³u sprawia, ¿e nie wystêpuj¹ straty wynikaj¹ce z pr¹du wirowego
i przemagnesowania, co zapobiega te¿ nadmiernemu grzaniu siê zacisków.
Aby przerwaæ wystêpuj¹c¹ czêsto na
przewodach aluminiowych warstwê tlenku,
na elementach dociskowych umieszczono
poprzeczne ¿eberka. Si³a powstaj¹ca podczas przykrêcania œruby dociskowej umo¿liwia przenikniêcie ¿eberek elementu dociskowego przez warstwê tlenku i powstanie
bezpoœredniego styku z przewodem.
¯eberka elementu dociskowego chroni¹
przed dostêpem powietrza, w wyniku tego
nie dochodzi do ponownego utlenienia powierzchni przewodu aluminiowego. Poza
tym specjalna konstrukcja ¿eberek uniemo¿liwia przerwanie przewodu.
Zastosowanie
Zaciski ramkowe typu V s¹ stosowane
do pod³¹czania przewodów miedzianych
lub aluminiowych do aparatów rozdzielczych.
Przy u¿yciu kluczy z izolacj¹ kable mo¿na przy³¹czaæ pod napiêciem.
Oprócz prezentowanych w tym katalogu listw bezpiecznikowych i listwowych roz³¹czników
bezpiecznikowych oferta firmy JEAN MUELLER POLSKA obejmuje:
szafki kablowo-rozdzielcze i pomiarowe
skrzynki przy³¹cza domowego
roz³¹czniki bezpiecznikowe pokrywowe typu LTL o wielkoœci 00-4a (160-1600A)
elektroniczne urz¹dzenia kontrolne
system komponentów do zabudowy na szynach zbiorczych o rozstawie 60 mm C|O|S|M|O
zaciski kablowe i zaciski transformatorowe z os³onami
osprzêt, m.in. zestawy uziemiaj¹ce, os³ony, zaœlepki, uchwyty i rêkawice do bezpiecznego
wk³adania i wyjmowania bezpieczników
roz³¹czniki z bezpiecznikami SASIL do rozdzielnic niskiego napiêcia
aparaty i wyposa¿enie do budowy rozdzielnic nn dla „inteligentnych budynków”
rozdzielnice nn dla stacji transformatorowych
© JEAN MUELLER POLSKA, Warszawa 2002, wydanie I.
wk³adki bezpiecznikowe NH i HH, równie¿ nietypowe
JEAN MUELLER POLSKA SP. Z O.O.
05-092 Kie³pin, ul. Mokra 41A
tel. 022/751 79 01, 751 79 02
fax 022/751 79 03
e-mail: [email protected]
www.jeanmueller.pl

Podobne dokumenty