ZARZĄDZEME Nt 193/04 VO.ITA GMINY POSTOMINO z dnia 3I

Komentarze

Transkrypt

ZARZĄDZEME Nt 193/04 VO.ITA GMINY POSTOMINO z dnia 3I
ZARZĄDZEME Nt 193/04
VO.ITA GMINY POSTOMINO
z dnia 3I gruddia 2004 roktt
v spfa,ie zab|'iefdzeniazmian w planie fuansowym Agencji Mienia Gminnego i Spralł
Publiczrrych 1, Postominie na rok 2004
Ną pd1stdwiedń 127 lłst.] \rstdwyz dt,ią 26listopddtl 1998roh o.finmsdch
publicznych (tekstjed|oli|! lł Dz'I]. Z 2003 f. Nł 15' poz.148 z późn.znia ni) i s 31 ust.
2 RozporzrłdzeniąMinistra Finr] só1ł z dnia 22 gndnia 2000 łokl| w 'prawie
jednostek b|dżeto,|1ych,zakładóll
szczególtn1,ch zasad goęodarki jtansovej
zasad
oraz szczegj,łwoych
budlntouych,gaspodarstwpomocniczychjeń|ostek budżetou,,ych
i terminów focz|tychrozliczeń i wpłdtdo budżetuprzez zakładybudżetowei gospodarstw.I
pc,mocnicze jedłnstek budżelowych (Dz.U. Nr ]22, poz. ]333), $ 8 Uchwat1l Nr
XVIII12]0/03Rally Gnił\y Postofiino z dnią 30 głudł\ią2003 roku w sprawie tchwąlenią
budżehrGminy Pos|omino tI łok 2001 orąz Ilchvpab Nl XXIX341/01 Rady Gnin.v
Poslomino z d,Lia 17 g|udllia 2004r, Uchwab Nr XXX/355/04 RaĄ, GrnifuyPostomino z
dnia j0 grudnia 2001 r' z!,rzrldzenią Wójtd Gniny Postomino Nf 184/01 z dni.. ]8
grudtia 2001 rofu v' spra|lie zmiąnt htldźeciegmńry na 2001 rok ną vniosek D)/rel1ofd
AMGiSP tr Poslonitie
z a l z q r|z l, m' co n{1s|ę!,uje:
s I. Z.t^łierdżćzmionJ w pldnie fndnsdum Agencji polegające na
ptzychodórł (zął.Nr ]) o k,votę
Z\a)ięksfeniu
zwiękzefuiul,ydatków bieżących(zał.N| 2) o ]C|to|ę
do|dcji ittwes\,c)jrychz budże/ugnliĄ) eal NI.3)
7'l|'ięk52eni1r
zwiększeniul!y.1atków inweslycyjn,ch rtnąn.,owanychdotącją
z budże,ugminy (ząt.Nl 4) o k|łolę
5. Pźeniesieniu wyd1ltkóww fąmachjedneqo działu(zał'Nr 5) o kvotę
28.500d
28.500zl
65.217zł
].
2.
3'
4.
65.217zł
15.500zł
,nian.
$ 2. Załącznikiłuierajq lrzdffid ienie n,pro'ł.!dząn),ch
$ 3.. Po dokorunych znianach plan fittan'savy AqencjiMGiSP |łPos,ominie
nleqa zmiąnie i myk) się:
_ po stroniePfzlchodów kl|otą
1.416.100zl
_ po stronie wdątków 1Ółolą
3.l66.505zł
dotacji z budżetugniny ule4a zmianie i w)mosi
s 4. Wlsokość
$ 3. trI/ykonanieZmządzenia panierzlmt Ął.ehorovi
1.750.405d
AMGiSP.|| Posto,nilie.
$ 6. 7'arz'cy1zexievchodzi ,,|życie z dnie podpisąnia.
igtlleu
t,
lcoun
Ag' rrl.ra.\rienia Gminneeo
i .tp| aw Płblicznvch
"
76.1l3PosTolv1lNo.
potńslawno
tL rmqYirti6iĘjiŁiTi#i,
on,.u
''
N | |.?l'.'
.
PoŚomino fu|.jl Bfldia
2004 r.
R[:ĆoN' 7?ł:22593
F.K 3033/ v2004
wójtGminy
Postomirro
ProszĄ o zltwie|dfenie ztnian w planie finansał,yn Aqencji Mienia Gmi,megoi
SprawPubliczrychw Postominie ną fok 2004 wedug ałq:mików:
Zd.Nf 1 ' zwiękgenie przlchd1ia, o kwotę
2E.500,)
zą,. Nr 2 - zwiękzenie vydątkaw bieżącycho l.wotę
28.500d
zd. Nr 3 - Zwiękzenie fulącji ,a inwesl,'cjez bxdżefugn,iny o kwotę
65.217zł
zd. Nr 1 - Zla,iększenie
do,@jąz budżetugniny
65.217d
frru,uav/ąnych
zd' N| s _ Pfzeniesienie wyfotkóvw ranach jednego &iału o huotę
15.500zł
l
f
/
ZałącznikNr 1
do Zdrządzenia Nr 193/04
Wójta Gminy Poslomino
: dti.| 3t gnd ią 2001t.
I
pnzvcnoouw
zwtnrsztr,ttn.
1. W tlzi.Ile 900 Gospodarka komunalaa i ochtona śrudowiska
w rozlziąle 90001 Gospu1arkaściekowa
w { 0830 Wpłyvyz ttshtgo ltwotę
15.500zł
2. W dżiale900 Gospodarka komu,,alna i ochrona środowiska
w roz1ziale 90002 Gospoł1arkaodpadani
."' 0830 Wptynyz ush.go kwolę
s
13.000d
o gó I e n nłiększrniepr4lchodólt,
.jŁL)!r\Ą ŃslĘGowA
28.500
zł
i,),
ą { \ |a | ą,"!..7..'] Ł-f eczkoyJs [email protected]
ZąłqcznikNr 2
do ząrządzeniaNt 193/04
Wójta Grni y Postomino
z dnia 31 grud ia 2004 rohl
Zwiekszenie Ąldatfuów - bieźlqEh
l. W dzitłle600_TranspońiĄcuaść
\| rozdziale 60095 Pozostałddzićr.ldlłlość
y,s1210 Z.lkup'mdteridłów
i w)psdżeniąo kwotę
(opon,' pą l iwo' częśc
i)
w { 1270 Zakup usfugrenontoll,ycho kwotę
(śmieciąrkĄ,
autob s)
w $ 1300 Zakup uslugpozosla]ychkwolę
Razemz:łiększeniawdziale ó00
11.500z,l
2.500 z,ł
500 zł
17.500zł
2. W dziale 900 _ Gospodarka konunalna i ochrona śłodowiska
w rozdiale 90001 Gospodałkaściekoł'a
w $ 1260 Zahtp enefgii o k1łotę
5.000 d
3. W dżiąIe900 _ Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
w rozdńąle 90002 Gospodąrką[email protected]ąfuni
w s 12]0 ząkup mą,eńałó'| i wwsażenią o lo,otę
6.000zl
Ra ze m aoiększenia tydatkółt,
GŁÓwNA KslĘcowA
.nr*,,/j#.;r*"*r."*
28.500zI
Zdęztik Nr 3
do fu7.&ełia M 193/04
wójtą Gminy Postomino
z futia 31 gruótia 2004 roku
Zlłiekszeńe dotaci irweąvEiĘ,ch zbł.Iżzn. pmi,,!
1. W dziak o10 _ Rolnictwo i ł.Ąqiedwo
w roz&iąIe 0I0Il}- InJfasźn,kfta wo&łiągową wsi
1, s 62l0 Dotdcje celove z budżeruną[email protected]|sou,afliefub doftnn'sowanie
k06ztówreąlizącji i,.,wewji ząkłd'w bwżl:etowych
u]&)ciqg Tłn o Łwotę
31.171d
2. W &iąb 6u - TmnĘoi
v roz&iale 60016 Drogi pt bhczneprinne
v s 62I 0 Dolącje celowez budzetxnafrnansowa,,ielub dofittotsowanie
kretóg feą[email protected] i,,wesl,cji ?,k,łd!,N,b,,dżetau|,ch
o kwoą 3ł.M3 zl
(bly.ż, za,ok aulobxs!,*ychw Cktfuczewie)
Razen
łyiększłnie dotoci i,t,t'6|yc,j,,,ch z badżał gniny
cŁowNA KstĘGowA
,on*Lk,**,,^**
\t
65.217zł
zdĘg,ik N" 1
do znz&enia Nr 193/U
WójtąGmir, Posto,nino
2 dł,ia3I gnld,lią2004roku
zńe*szenic vyrlathów i,||,ąą|i,,!ch fiuan50|9(,,.Ych
dotacia z butra. gmi,źł
t. W dziąle 010 _ Rolnicl|'o i lo|vi"łlr,o
w rodziale 01010 Inlrastrufuura wdociqgowa wi
||'s 6070 - Wydątkiru łrwestycjezakłądó'|b &etabych o k|yotę
(weciq?yń)
31.171d
2. W &iale an - Trdnspoń
a
w roz&iak ó00l ó _ Drogi publiczne gn,inne
$,s 6070 - W,'dą|kiną irweslycje zakładówbudżeto',ycho kwotę
(do,rcz, zdok autobag,N,rchw CltttfuczewĄ
Razcm
z,vi$szpniewylafutw iłl,l*yqjnych z fuilż4. s,,d,,r
cŁowNA KstĘcowA
^o^,.{rb,*,,*,
34,043d
65.217z]
zaląca,ik Nr 5
do ZarzątlzeniąNr 193/01
Wójlć,Gminy Posbmino
2 dl\itt 31 g|udf,ią 2001 rohl
hzłniesienie vvdatków w rąmach iednego .]ziału
Zmtiejszaia
I. W dziale 100 _ wy*atzanie i znopaĘ|uanie v energię i toodę
w rozdziąle 40002 _ Dosttzłczdniewady
w s 1260 Zakup eneryii o kwolę
v, s 4130 - Różneopłątyi składkio kwotę
2. W dżiale60l}_Tnnspon i łqcznaść
2.000zl
3.700z.l
5.700zl
u' roz.lziąle 6009s - PozostąIadziałahosc
n' s 1010 Ddą,kowe vytagrodzenie nxzne o kwolę
1.000d
W &idle 630 - T,trysryka
I ro:d:ldle ó309s Po:osttlltl dzpląlność
l! s 1260 7'akupe|lergii o kwotę
|łs 1270 . zahv ush|gfemontai],ch o *y/otę
1.100zl
700 zł
2.t00 d
't. W dziale 900 - Gospodcrka ko,,,anąlna i ochmna śroilowiska
|| fozdziąle 90001_ Gospadąrkaściekową
i ochron!,w
w s 1300 zakup usługpozosałych o kwotę
w s 1430 RóżneoPłd|yi suadki o h'łotę
3.400zł
600 zl
4.000d
5. Wdziale 900 Gospodotka konunalna i ochrona śroilowiska
tł rozdziqle 90002 - Gospłxfurlą&adani
w s 410
Podróże stużbowekrdjowe o kwoĘ
Rdzem zrnniejszeniaW.Iathiw
2.700zł
15.500d
Zvieksunit
l . ||/dziale 100 - ||'twarzatie i zaopatrypanie v enetgĘ i wodę
w rozdzidle 10002 Dosląrczanie wo&
v1s 3020 Nągrody i wldĄth nie fąI do Ą,,agrodzeń o k]!,o|ę
1łs 12]0 7-.rkupnąteriałów i |vyposążenią
o k|łorę
w s 14]0 Pod|óżeslużbowehrajo1'leo k,votę
w $ 4300 Zahq usługpozostałycho kwotę
1.000zl
2.200 z.l
500 zł
2.000fł
5.700zl
2. W eiale 600- rtanqrt i lraaść
w rodztale 60095_ Pozo,łtdą&iąłąIllość
w $ 4010 _ Wyugr&enia wńae prrcollttików o hłoą
I.UM d
3. v fuiąle630- T.rrs'yfu
wrozfuiale63/45_ PozostaIa
działąhpść
w s 4210- ząh,p,,,ą,eriałći'
i wru,[email protected]
o h4,olę
w s 4300 fuhp ań,gpzostd,]cho Łwok
I.Iffi zł
I-000 zł
(tuLoperawakryb)
21
t
a. Wdziąk 900- c6porla*a lonunalal i ahrou ś,dowń!,ft4
w roz&iale 9un1 Goqfuła ścietw,ąi alrquvd
', s 3020_ Nagdy i v,,futi nie z4l fu |vyugr&ef, o l!|yolę
w $ 4120- Skłdki ru Fu,l&& PrG! o b|,otę
w s 4260_ ZĄbIPe,ergii o lcwo,ę
||,s ,u10 _ P&óźe s,Iaźlbo|a,e
bajue o fuaę
zl
10ozł
200d
3.0(nzł
,nozł
L000 r1
5- Wdziale900_ Gapodu*a końunąlru,i uhrona fturlown,k"
i) roz&iale 90002-Goq,&rfo @ni
||,s 4]]0 - skffii ,u ubaiełzznx płeec o tvaę
r, s 1]20 - sl,Mki,u Fułńtg Prucll o byoą
w s 4300_ zabt {slvgpozosdych o kwoĘ
2.NN zł
500zł
200zt
2700d
Rałn aĄtsulia
płdatów
t
GŁÓwY)xKsIĘGowA
.nr-rW*o,n-"r,
b.su rl

Podobne dokumenty