Dostawa i uruchomienie zasuw odcinających za

Komentarze

Transkrypt

Dostawa i uruchomienie zasuw odcinających za
Specyfikacja Techniczna
230212
20130624
Załącznik nr 1
Dostawa i uruchomienie zasuw odcinających za
podajnikami obrotowymi węgla bloków nr 2 i 3
1. Część Ogólna
1.1. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania dotyczące projektowania,
dostaw, prac montaŜowych, uruchomienia i ich odbioru dla wykonania zadania pn.: „Dostawa
i uruchomienie zasuw odcinających za podajnikami obrotowymi węgla bloków nr 2 i 3” w PGE
GiEK S.A. Oddział Elektrownia Turów.
1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja techniczna stanowi dokument w postępowaniu zakupowym i umowny przy realizacji
prac w ramach zadania inwestycyjnego pn.: „Bloki 2 i 3 – modernizacja kotła w zakresie zasuw
odcinających za podajnikami obrotowymi węgla” w PGE GiEK S.A. Oddział Elektrownia Turów.
1.3. Cel zadania inwestycyjnego
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
Zwiększenie dyspozycyjności urządzeń nawęglania ściany przedniej i tylnej kotła.
Wyeliminowanie awarii powodujących ograniczenie mocy bloku.
Poprawa warunków BHP i ochrony przeciwpoŜarowej.
Zmniejszenie zagroŜenia wybuchowego.
Zapewnienie gazoszczelności zasuw.
1.4. Szczegółowy zakres rzeczowy robót
1.4.1
1.4.2
ETAP I: „Dostawa i uruchomienie zasuw odcinających za podajnikami obrotowymi węgla na bloku
nr 2”.
(1) Wykonanie dokumentacji technicznej zasuw odcinających węgla oraz kompensatorów
i króćców przyłączeniowych:
(a) dokumentacja montaŜowa,
(b) dokumentacja techniczno-ruchowa.
(2) Dostawa czterech kompletów zasuw płytowych ściany przedniej składających się kaŜda z:
(a) zasuwy płytowej z napędem pneumatycznym,
(b) kompensatora,
(c) króćców przyłączeniowych.
(3) Dostawa szafy sterującej zasuwami.
(4) Połączenie ww. szafy z siłownikami po stronie pneumatycznej i elektrycznej.
(5) Rozruch i kalibracja zasuw.
ETAP II: „Dostawa i uruchomienie zasuw odcinających za podajnikami obrotowymi węgla na bloku
nr 3”.
(1) Wykonanie dokumentacji technicznej zasuw odcinających węgla oraz kompensatorów
i króćców przyłączeniowych:
(a) dokumentacja montaŜowa,
(b) dokumentacja techniczno-ruchowa.
(2) Dostawa czterech kompletów zasuw płytowych ściany przedniej składających się kaŜda z:
(a) zasuwy płytowej z napędem pneumatycznym,
(b) kompensatora,
PGE GiEK S.A. Oddział Elektrownia Turów
OPI-2013: II.141; PDI: 1153; DDM/2013/02/00026
Strona 1 z 23
Specyfikacja Techniczna
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
(c) króćców przyłączeniowych.
Dostawa dwóch kompletów zasuw płytowych ściany tylnej składających się kaŜda z:
(a) zasuwy płytowej z napędem pneumatycznym,
(b) kompensatora,
(c) króćców przyłączeniowych.
Dostawa szafy sterującej zasuwami ściany przedniej.
Dostosowanie szafy sterującej zasuwami ściany tylnej do sterowania 4 szt. zasuw.
Połączenie ww. szaf ze wszystkimi siłownikami po stronie pneumatycznej i elektrycznej.
Rozruch i kalibracja zasuw.
1.5. Dostawy Zamawiającego i Wykluczenia
(1) MontaŜ wszystkich dostarczonych zasuw odcinających wraz z kompensatorami i króćcami
przyłączeniowymi.
(2) MontaŜ wszystkich dostarczonych szaf sterujących i dostarczenie do nich zasilania w energię
elektryczną i powietrze AKPiA.
(3) MontaŜ tras kablowych od szaf sterowniczych do siłowników.
(4) Aktualne schematy P&ID układów nawęglania bloków nr 2 i 3 w wersji edytowalnej.
1.6. Opis stanu istniejącego
1.6.1
Układ podawania węgla ściany przedniej dla kaŜdego z kotłów nr 2 i 3 stanowią: cztery podajniki
zgrzebłowe węgla: HFB11AF101, HFB12AF101, HFB21AF101, HFB22AF101, wygarniające
węgiel spod zasobników przykotłowych, cztery przenośniki zgrzebłowe: HFB11AF102,
HFB12AF102, HFB21AF102, HFB22AF102 odbierające węgiel z ww. podajników oraz czterech
dozowników celkowych HFB11AB101, HFB12AB101 HFB21AB101, HFB22AB101. Pod kaŜdym
dozownikiem celkowym znajduje się kompensator i zasuwa ręczna starego typu
(HFB11/12/21/22AA101).
1.6.2
Układ podawania węgla ściany tylnej kotła 3 stanowią: dwa podajniki zgrzebłowe węgla:
03HFB30AF101, 03HFB40AF101, wygarniające węgiel spod zasobników przykotłowych, dwa
przenośniki zgrzebłowe: 03HFB30AF102, 03HFB40AF102 odbierające węgiel z ww. podajników
oraz czterech dozowników celkowych 03HFB31AB101, 03HFB32AB101 03HFB41AB101,
03HFB42AB101. Pod kaŜdym dozownikiem celkowym znajduje się kompensator i zasuwa płytowa
odcinająca węgiel. Pod dozownikami 03HFB41AB101 i 03HFB42AB101 znajduje się zasuwy
płytowe z napędem pneumatycznym: 03HFB41AA201, 03HFB42AA201, natomiast pod
dozownikami 03HFB31AB101 i 03HFB32AB101 znajdują się ręczne zasuwy starego typu
(03HFB31/32AA101).
1.6.3
Obecnie w trakcie ruchu obu kotłów, występują usterki mechaniczne na urządzeniach nawęglania
wymagające wyłączenia urządzeń oraz zamknięcie zasuwy odcinającej węgla. Dostęp do
ręcznych napędów zasuw odcinających jest w bardzo trudnych i uciąŜliwych warunkach. Bardzo
trudne warunki eksploatacyjne i remontowe zasuwy odcinającej powodujące częste uszkodzenia
kompensatorów za podajnikami obrotowymi węgla, a co za tym idzie częste nieszczelności
pyłowe. Nieszczelności te są szczególnie niebezpieczne ze względu na panujące nadciśnienie
w układzie nawęglania, stwarzając zagroŜenie poŜarowe i wybuchowe.
1.7. Opis proponowanego rozwiązania
1.7.1
Dla ściany przedniej kotłów nr 2 i 3 rozwiązanie polega na wymianie istniejących czterech zasuw
sterowanych ręcznie na zasuwy płytowe sterowane pneumatycznie wraz z przebudową kanału
zsypowego węgla.
1.7.2
Dla ściany tylnej komory paleniskowej kotła nr 3 rozwiązanie polega na wymianie istniejących
dwóch zasuw sterowanych ręcznie na zasuwy płytowe sterowane pneumatycznie wraz
z przebudową kanału zsypowego węgla.
1.7.3
Nowa zasuwa płytowa ma:
(1) zapewnić szczelne odcięcie układu nawęglania od komory paleniskowej zarówno w stanie
gorącym jak i zimnym kotła;
PGE GiEK S.A. Oddział Elektrownia Turów
Strona 2 z 23
Specyfikacja Techniczna
(2) dla zapewnienia szczelnego odcięcia układu nawęglania posiadać automatyczny system
uszczelnienia zewnętrznego i wewnętrznego. Niedopuszczalne jest zastosowanie tylko
uszczelnień sznurowych, jako całkowitego systemu uszczelnienia zasuwy. Rozwiązanie takie
jest wymagane ze względu na nadciśnienie panujące w układzie nawęglania;
(3) zapobiegać pyleniu pyłu węglowego na zewnątrz układu nawęglania – dzięki szczelnej
konstrukcji;
(4) ułatwić obsługę poprzez zastosowanie napędu pneumatycznego, w celu polepszenie
warunków BHP obsługi;
(5) być wykonana ze stali Ŝaroodpornej ze względu na panujące warunki pracy;
(6) mieć konstrukcję tak opracowaną, aby warunki panujące w miejscu tj. wysoka temperatura
i zapylenie pyłem węglowym nie miały wpływu na jej prawidłowe działanie;
(7) posiadać w widocznym miejscu mechaniczny wskaźnik połoŜenia, w celu łatwej identyfikacji
tego połoŜenia.
1.7.4
W celu prawidłowej zabudowy zasuwy rozwiązanie musi uwzględniać przebudowę kanału
zsypowego od dozownika węgla (celki) do króćca zsypowego połączonego z kanałem powietrza
tzw. okręŜnicą. W ramach przebudowy tego kanału naleŜy opracować konstrukcję:
(1) króćców przyłączeniowych umoŜliwiających połączenie istniejących kanałów zsypowych
z kompensatorem i zasuwą tj.: króciec łączący istniejący kanał zsypowy pod celką
z kompensatorem; króciec łączący kompensator z zasuwą; króciec łączący zasuwę
z istniejącym kanałem zsypowym połączonym z kanałem powietrza tzw. okręŜnicą.
(2) kompensatora tkaninowego znajdującego się nad zasuwą, zapewniającego kompensację
przemieszczenia komory paleniskowej we wszystkich kierunkach.
1.7.5
Wszystkie króćce łączące muszą tworzyć kompletny kanał zsypowy oraz muszą być dopasowane
geometrycznie do wymiarów i kształtu istniejących kanałów.
1.7.6
Przebudowany kanał zsypowy nie moŜe ograniczać przypływu strugi węgla do kotła, a wręcz ma
poprawić jego zsyp.
1.7.7
Króćce przyłączeniowe nad zasuwą naleŜy wykonać ze stali nierdzewnej, natomiast króciec
przyłączeniowy pod zasuwą – ze stali Ŝaroodpornej.
1.7.8
Kompensator musi być wykonany jako wielowarstwowy tkaninowy z materiałów odpornych na
temperaturę minimum 850°C.
1.7.9
Konstrukcja kompensatora musi zapewnić kompensację przemieszczenia komory paleniskowej we
wszystkich kierunkach.
1.7.10 Konstrukcja kompensatora musi być tak zaprojektowana, aby nawet zapłon węgla znajdującego
się na powierzchni zamkniętej zsuwy nie doprowadził do przepalenia i rozszczelnienia
kompensatora.
1.7.11 Połączenia pneumatyczne z szafą sterującą po stronie powietrza AKPiA, w pobliŜu napędów
(strefa podwyŜszonej temperatury) naleŜy wykonać przy zastosowaniu rurek miedzianych lub ze
stali nierdzewnej. Rozwiązanie te naleŜy równieŜ zastosować dla istniejących dwóch zasuw
płytowych tylnej ściany nawęglania bloku nr 3 tj.: 03HFB41AA201, 03HFB42AA201. Dopuszcza
się przejście z rurek miedzianych (lub ze stali nierdzewnej) na rurki plastikowe (o podwyŜszonej
temperaturze pracy) poza obszarem nie naraŜonym na działanie wysokiej temperatury. Miejsce
przejścia na rurki plastikowe musi być kaŜdorazowo uzgodnione z zamawiającym.
1.7.12 Czujniki połoŜenia oraz zastosowany osprzęt muszą być odporne na panujące w otoczeniu zasuw
warunki tj. wysoka temperatura, zapylenie.
1.7.13 Układ sterowania musi znajdować się w szafie sterowniczej, gabarytowo dostosowanej do
przyszłej rozbudowy.
(1) W szafie powinny znajdować się m.in.:
(a) zespół przygotowania powietrza (Festo lub równowaŜny tj.: odporny na podwyŜszoną
temperaturę (temp. w szafie moŜe dochodzić do 60°C), znaczne zapylenie pyłem
węglowym, kompaktowa budowa podzespołów (małe gabaryty), prostota montaŜu
i demontaŜu, zastosowane aparaty muszą być kompatybilne do pozostałych
zainstalowanych podzespołów),
PGE GiEK S.A. Oddział Elektrownia Turów
Strona 3 z 23
Specyfikacja Techniczna
(b) wyspy zaworowe do sterowania (Festo lub równowaŜny tj.: odporny na podwyŜszoną
temperaturę (temp. w szafie moŜe dochodzić do 60°C), znaczne zapylenie pyłem
węglowym, kompaktowa budowa podzespołów (małe gabaryty), prostota montaŜu
i demontaŜu, zastosowane aparaty muszą być kompatybilne do pozostałych
zainstalowanych podzespołów, wydajnością przystosowane do sterowania instalowanych
zasuw płytowych i siłowników uszczelniających),
(c) kompletny sterownik PLC wraz z niezbędnym osprzętem towarzyszącym (Festo lub
równowaŜny tj.: odporny na podwyŜszoną temperaturę (temp. w szafie moŜe dochodzić do
60°C), znaczne zapylenie pyłem węglowym, kompaktowa budowa podzespołów (małe
gabaryty), prostota montaŜu i demontaŜu, zastosowane aparaty muszą być kompatybilne
do pozostałych zainstalowanych podzespołów, niezbędne jest zachowanie przynajmniej
20% rezerwy I/O oraz pamięci obliczeniowej sterownika),
(d) wyłączniki i bezpieczniki instalacyjne,
(e) gniazdo elektryczne 230VAC – do zastosowań serwisowych,
(f) wyłącznik awaryjny,
(g) presostaty i manometry ciśnień (Festo lub równowaŜny tj.: odporny na podwyŜszoną
temperaturę (temp. w szafie moŜe dochodzić do 60°C), znaczne zapylenie pyłem
węglowym, kompaktowa budowa podzespołów (małe gabaryty), prostota montaŜu
i demontaŜu, zastosowane aparaty muszą być kompatybilne do pozostałych
zainstalowanych podzespołów, presostat powinien posiadać diodę sygnalizującą
zadziałanie progu nastawy, presostat powinien posiadać automatyczną regulacją nastawy),
(h) oświetlenie wnętrza szafy sterowniczej,
(i) listwy zaciskowe (Wago lub równowaŜny tj.: odporny na podwyŜszoną temperaturę (temp.
w szafie moŜe dochodzić do 60°C), znaczne zapylenie pyłem węglowym, kompaktowa
budowa podzespołów (małe gabaryty), prostota montaŜu i demontaŜu).
(2) Na drzwiach szafy sterowniczej muszą znajdować się:
(a) -podświetlane przyciski monostabilne zielone (otwieranie zasuwy),
(b) -podświetlane przyciski monostabilne czerwone (zamykanie zasuwy),
(c) -sygnalizacja zasilania elektrycznego (kolor biały),
(d) -sygnalizacja zasilania pneumatycznego (kolor niebieski),
(e) -przycisk RESET (kolor Ŝółty) – słuŜący do kasowania błędów,
(f) -przycisk STOP AWARYJNY,
(g) -elektryczny wyłącznik główny.
1.7.14 Istniejącą szafę sterowniczą dla tylnej ściany nawęglania na bloku nr 3 naleŜy przystosować do
sterowania 4 szt. zasuw (aktualnie sterowane są dwie zasuwy). W szafie tej naleŜy zabudować
presostaty ciśnienia docisku dla zasuw modernizowanych oraz zasuw istniejących
03HFB41AA201 i 03HFB42AA201. (analogicznie jak dla bloków 1 i 2 na tylnej ścianie kotła).
1.7.15 Presostaty do zasuw podłączyć rurkami miedzianymi lub ze stali nierdzewnej. Dopuszcza się
przejście z rurek miedzianych (lub ze stali nierdzewnej) na rurki plastikowe (o podwyŜszonej
temperaturze pracy) poza obszarem nie naraŜonym na działanie wysokiej temperatury. Miejsce
przejścia na rurki plastikowe musi być kaŜdorazowo uzgodnione z zamawiającym.
1.7.16 W ramach zadania naleŜy dostarczyć osprzęt manipulacyjny do złączek i zacisków sterownika
(dedykowane wkrętaki).
1.7.17 W szafkach sterowniczych AKPiA zamontować oświetlenie.
Opis proponowanego rozwiązania zostanie uzupełniony na podstawie części opisowej
zamieszczonej w ofercie wybranego Wykonawcy. Opis proponowanego rozwiązania musi być
zgodny z ww. wymaganiami Zamawiającego.
1.8. Harmonogram
1.8.1
W oparciu o daty zawarte w harmonogramie ofertowym oraz ramowym Wykonawca w ciągu 21 dni
od daty zawarcia umowy przedstawi szczegółowy harmonogram realizacji (uwzględniający
PGE GiEK S.A. Oddział Elektrownia Turów
Strona 4 z 23
Specyfikacja Techniczna
projektowanie, zakupy, produkcję, dostawy, budowę, demontaŜ, montaŜ, przeglądy pomontaŜowe,
uruchomienia, testy, odbiory, przekazanie dokumentów zgodnie z punktem 4.2.5). Harmonogram
zostanie dostarczony w wersji papierowej i elektronicznej (w formacie *.doc, *.xls, *.pdf lub *.mpp).
1.8.2
Harmonogram będzie zawierał punkty początkowe i końcowe, wyraźnie oznaczone jako
poszczególne czynności.
Harmonogram słuŜyć będzie do raportowania o stanie przedsięwzięcia.
1.8.3
Zamawiający przedstawia harmonogram ramowy:
(1) Blok nr 2:
(a) Postój remontowy od dnia 07.06.2014 do dnia 06.07.2014 (30 dni) – zgodnie
z zatwierdzonym „Harmonogramem remontów w 2014 r.”
W przypadku zmiany „Harmonogramu remontów w 2014 r.” – Zamawiający niezwłocznie
powiadomi Wykonawcę oraz przekaŜe harmonogram Wykonawcy.
(b) Zakończenie wszystkich prac do dnia gotowości do rozpalenia kotła (planowana na 7 dni
przed synchronizacją bloku) – zgodnie z tzw. „Operacyjnym harmonogramem remontu
średniego bloku nr 2”.
Zatwierdzony „Operacyjny harmonogram remontu średniego bloku nr 2” zostanie
przekazany Wykonawcy nie później niŜ na 4 tygodnie przed planowanym wyłączeniem
bloku do remontu.
(2) Blok nr 3:
(a) Postój remontowy od dnia 02.08.2014 do dnia 14.09.2014 (40 dni) – zgodnie
z zatwierdzonym „Harmonogramem remontów w 2014 r.”
W przypadku zmiany „Harmonogramu remontów w 2014 r.” – Zamawiający niezwłocznie
powiadomi Wykonawcę oraz przekaŜe harmonogram Wykonawcy.
(b) Zakończenie wszystkich prac do dnia gotowości do rozpalenia kotła (planowana na 7 dni
przed synchronizacją bloku) – zgodnie z tzw. „Operacyjnym harmonogramem remontu
średniego bloku nr 3”.
Zatwierdzony „Operacyjny harmonogram remontu średniego bloku nr 3” zostanie
przekazany Wykonawcy nie później niŜ na 4 tygodnie przed planowanym wyłączeniem
bloku do remontu.
Uwaga:
Zamawiający zastrzega sobie moŜliwość zmiany powyŜszych terminów, jeŜeli wynikają ze zmiany
„Harmonogramu remontów w 2014 r.”
W międzyczasie będą prowadzone inne prace remontowe na bloku nr 2 i 3.
1.8.4
Graficzną prezentację realizacji i odbioru obu etapów przedstawia poniŜszy rysunek.
Wyłączenie
bloku do
remontu
Podpisanie
Umowy
Prace związane z realizacją umowy
Gotowość do
rozpalenia kotła
Synchronizacja
bloku
Czas na odbiór końcowy (10 dni)
Zakończenie
etapu
Okres gwarancji
Zakończenie
wszystkich prac
=
Gotowość do
odbioru końcowego
1.8.5
Wykonawca na Ŝądanie Zamawiającego, w przypadkach zmian w realizacji prac, opracuje
w terminie 7 dni nowy, aktualny harmonogram i przedłoŜy go do zatwierdzenia Zamawiającemu.
1.9. Gospodarka odpadami
1.9.1
W trakcie realizacji obu etapów nie powstaną Ŝadne odpady.
PGE GiEK S.A. Oddział Elektrownia Turów
Strona 5 z 23
Specyfikacja Techniczna
2. Wymagania dotyczące wykonania robót
2.1. Wymagania ogólne
2.1.1
2.1.2
Prace na obiekcie prowadzone będą zgodnie z Instrukcja Organizacji Bezpiecznej Pracy
w BOT Elektrownia Turów S.A. (IV/A/60).
Prace będą wykonywane przy urządzeniach i instalacjach energetycznych. Z uwagi na to wszystkie
prace w ramach tego zadania będą wykonywane wyłącznie na polecenie pisemne wykonania
pracy.
Wykonawca zapewni osoby posiadające waŜne świadectwo kwalifikacyjne właściwe dla zakresu
prac i rodzaju urządzeń i instalacji energetycznych, przy których będzie wykonywana praca na
stanowisku dozoru bądź eksploatacji.
Wszystkie urządzenia, materiały, prace konieczne do wykonania robót opisanych niniejszą ST za
wyjątkiem wymienionych w punkcie 1.5 dostarcza Wykonawca.
Wszystkie materiały, urządzenia i dostawy, jakie mają zastosowanie do robót mają być nowe,
nieuŜywane.
Wraz z dostawą naleŜy przekazać DTR-ki, dokumentację dopuszczeniową (certyfikaty, deklaracje
zgodności), atesty, kopie gwarancji, dokumentację z prób i sprawdzeń;
Wraz z dostarczonymi urządzeniami i osprzętem naleŜy przekazać ich szczegółową specyfikację
techniczną.
Urządzenia, materiały, które dostarczy Zamawiający zostaną przekazane Wykonawcy, które ten
uŜyje w sposób odpowiedni oraz złoŜy rozliczenie i zwróci niezuŜytą ilość materiału.
Wszystkie urządzenia dostarczone przez Wykonawcę muszą spełniać wymagania:
(1) Rozporządzenia Ministra Gospodarki z dn. 30.10.2002 r. w sprawie minimalnych wymagań
dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy w zakresie uŜytkowania maszyn przez
pracowników podczas pracy (Dz. U.03.178.1745).
(2) Rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 21 października 2008r. w sprawie zasadniczych
wymagań dla maszyn (Dz. U. 08.199.1228).
Wykonawca dostarczy wyŜej wymienione dokumenty w języku polskim.
2.1.3
Na wykonanych instalacjach i zmodernizowanych urządzeniach Wykonawca wykona oznaczenia
zgodnie z system oznaczeń KKS stosowanym w Elektrowni Turów i opisem w niniejszej
Specyfikacji Technicznej.
Opisy instalacji oraz kierunki przepływu mają być wykonane trwale i zamontowane w sposób
trwały. Rozmiary tabliczek oraz krój czcionek zostanie uzgodniony z Zamawiającym.
2.1.4
Wykonanie prac na terenie Zamawiającego
Wykonawca będzie miał swobodę wyboru pracy ciągłej w dzień i w nocy w kaŜdym
kalendarzowym dniu.
Wszystkie prace (przekładki, rozbiórki, demontaŜe, montaŜe itp.) muszą odbywać się przy warunku
zapewnienia ciągłości pracy, a wymagane odstawienia układów technologicznych koniecznych do
wykonania przekładek kaŜdorazowo będą uzgadniane z Zamawiającym po jego akceptacji
Sposób realizacji musi być uzgodniony z słuŜbami zamawiającego.
Po zakończeniu prac montaŜowych Wykonawca zgłosi gotowość do uruchomienia, a po
zakończeniu wszystkich prac gotowość do odbioru końcowego.
2.2. Dokumentacja techniczna
2.2.1
Zamieszczone poniŜej informacje naleŜy traktować, jako ogólnie systematyzujące całość
opracowania i przekazywania dokumentacji.
2.2.2
Podane niŜej wymagania nie zwalniają Wykonawca od szczegółowego przestrzegania Prawa
Budowlanego i ostatecznych uzgodnień dotyczących zawartości i zakresu dokumentacji.
2.2.3
Wykonawca zobowiązany jest do inwentaryzacji stanu istniejącego, prac pomiarowo-badawczych
i innych w fazie przedprojektowej, w zakresie niezbędnym dla wykonania projektu modernizacji.
Dokumentacja powinna być wykonana w następujących branŜach:
(1) BranŜa technologiczna oraz mechaniczno-konstrukcyjna;
(2) BranŜa elektryczna
2.2.4
PGE GiEK S.A. Oddział Elektrownia Turów
Strona 6 z 23
Specyfikacja Techniczna
(3) BranŜa AKPiA .
(a) Aktualizacja istniejących schematów P&ID poszczególnych układów;
(b) Schematy obwodowe połączeń sterownika lokalnego z obiektem;
(c) Rodzajów i typów zastosowanych urządzeń i podzespołów;
(d) Bazę wszystkich wejść/wyjść sterownika, zawierającej m.in.: KKS sygnału, opis, adres
w sterowniku, lokalizację (wg zasad KKS) w sterowniku itp.;
(e) Sterowania lokalne obiektów;
(f) Algorytmy sterowania w formie bloków funkcyjnych;
(g) Instrukcja sterowania układu
2.2.5
W dokumentacji naleŜy zastosować system oznaczeń KKS stosowany u Zamawiającego.
2.2.6
Dokumentację techniczną naleŜy dostarczyć w 1 egzemplarzach w wersji papierowej
i 1 egzemplarz w wersji elektronicznej (na nośniku CD lub DVD).
2.2.7
Wymagania dla przygotowania dokumentacji w wersji elektronicznej podano w punkcie 7.
2.2.8
Wykonawca przed realizacją dostaw dostarczy Zamawiającemu dokumentację techniczną w celu
przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia na montaŜ dostarczonych urządzeń.
2.3. Wymagania dotyczące uzgadniania oraz opiniowania dokumentacji
technicznej
2.3.1
Warunki techniczne przyłączenia do sieci stanowiących własność Zamawiającego, a takŜe inne
posiadane dane, których potrzeba określenia wystąpi w trakcie projektowania będą wydane przez
Zamawiającego na wniosek Wykonawcy.
2.3.2
Dokumentacja techniczna
Zamawiającego.
2.3.3
Dokumentacja zostanie dostarczona do przedstawiciela Zamawiającego wraz z pismem
przewodnim. List przewodni powinien stwierdzać, Ŝe dokumentacja jest kompletna i gotowa do
zatwierdzenia/ akceptacji/ przeglądu oraz zawierać oświadczenie o kompletności i zgodności
dokumentacji z umową, albo stwierdzenie, w jakim zakresie występuje niezgodność
2.3.4
W czasie przeglądu Zamawiający moŜe powiadomić Wykonawcę, Ŝe dokumentacja nie spełnia
wymagań Umowy i podać zakres, w jakim zakresie występuje niezgodność. Wadliwy dokument
winien być poprawiony w zakresie i terminie ustalonym z Zamawiającym, a następnie ponownie
przejrzany
2.3.5
Wykonawca jest zobowiązany do skomentowania uwag i udzielenia odpowiedzi na pytania
specjalistów opiniujących dokumentację techniczną.
2.3.6
Zbiorcza opinia Zamawiającego zostanie przekazana w ciągu 10 dni roboczych od daty
dostarczenia przez Wykonawcę (licząc od dnia następnego od daty dostarczenia).
2.3.7
JeŜeli w ciągu 15 dni roboczych nie wpłyną Ŝadne uwagi Wykonawca przejdzie do dalszych
czynności związanych z realizacją umowy.
2.3.8
Opiniowanie dokumentacji przez Zamawiającego, niezaleŜnie od tego, czy jest ogólne, czy
szczegółowe, jest jedynie weryfikacją zgodności z umową. Weryfikacja taka lub brak opinii nie
zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialności za poprawność zastosowanych rozwiązań, błędy,
niezgodności lub pominięcia.
2.3.9
Opinię do poprawionej /uzupełnionej dokumentacji technicznej Zamawiający wyda w ciągu 5 dni
roboczych
będzie
poddana
procesowi
opiniowania
przez
specjalistów
2.3.10 W przypadku braku uwag wad (usterki istotne, limitujące) Zamawiający moŜe zaakceptować
dokumentację pod warunkiem uwzględnienia uwag w dokumentacji końcowej (powykonawczej).
2.3.11 Zaakceptowanie dokumentacji technicznej nie zwalnia Wykonawcy z wszelkiej odpowiedzialności
za prawidłową realizację prac zgodnie z umową.
2.3.12 W przypadku wystąpienia istotnych róŜnic pomiędzy Wykonawcą i Zamawiającym w trakcie
opiniowania dokumentacji strony spotkają się w celu dokonania ustaleń zgodnie z umową.
2.4. Dostawy urządzeń
2.4.1
Dostawy naleŜy dostarczyć Zamawiającemu do magazynu inwestycyjnego na warunkach DAP
według Incoterms 2010.
PGE GiEK S.A. Oddział Elektrownia Turów
Strona 7 z 23
Specyfikacja Techniczna
2.4.2
Wszystkie maszyny i urządzenia, jakie mają zastosowanie do Robót mają być nowe, nieuŜywane,
stanowiły będą najnowsze lub aktualne osiągnięcia techniki, chyba Ŝe Umowa stanowi inaczej.
2.4.3
Dostarczone urządzenia winny spełniać wymagania Dyrektywy 2006/42/WE oraz Rozporządzenia
Ministra Gospodarki z dnia 28 grudnia 2001 (Dziennik Ustaw z 2002 r. Nr 4 pozycja 42).
2.4.4
Wszystkie urządzenia muszą spełniać warunki bezpieczeństwa produktów obowiązujących w Unii
Europejskiej.
2.4.5
NatęŜenie hałasu emitowanego przez nowe urządzenia, mierzone w odległości 1 m od
pracującego urządzenia, nie moŜe przekraczać 85dB.
2.4.6
Dostarczone urządzenia winny spełniać wymagania Ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie
oceny zgodności Dz.U.04.204.2087.
Wraz z dostawą urządzeń naleŜy przekazać Zamawiającemu dokumentację zgodnie z pkt. 4.2.5.
2.4.7
2.5. Składowanie w magazynie zamawiającego
2.5.1
2.5.2
2.5.3
2.5.4
2.5.5
Wykonawca z 5-dniowym wyprzedzeniem powiadomi pisemnie Zamawiającego o planowanej
dostawie. Wraz z informacją przekaŜe specyfikację ładunków (wymiary, cięŜar, typ opakowania,
warunki rozładunku i składowania).
Rozładunek dostaw na terenie Zamawiającego zapewni Zamawiający. Czynności rozładunku
naleŜy przeprowadzić w dni robocze od godz. 700–1300.
Środek transportowy Dostawcy powinien być przystosowany do rodzaju transportowanych
urządzeń. PrzewoŜone dostawy powinny być zamocowane zgodnie z warunkami transportu
określonych przez Dostawcę oraz zabezpieczone przed przemieszczaniem podczas transportu.
Transport prowadzony będzie na koszt i ryzyko Dostawcy.
Wszystkie skrzynie, pojemniki i opakowania będą otwarte po dostawie do magazynu
Zamawiającego, celem sprawdzenia przez Zamawiającego w obecności Wykonawcy. Za otwarcie
i ponowne zapakowanie odpowiadać będzie Zamawiający, obciąŜy go równieŜ koszt tej operacji.
2.6. Prace programowe.
2.6.1
2.6.2
W oprogramowaniu naleŜy wykonać komentarze w języku polskim.
Zmienne sterownika oznaczyć symbolami KKS.
2.6.3
NaleŜy dostarczyć zamawiającemu oprogramowanie aplikacyjne poszczególnych sterowników w
wersji aktualnej umoŜliwiające diagnozowanie, edytowanie, oraz serwisowanie sterownika
2.6.4
Dla oprogramowania wykonanego i zainstalowanego w ramach modernizacji, naleŜy wykonać
backup i przekazać Zamawiającemu kopie zapasowe.
2.6.5
Dostarczenie oprogramowania narzędziowego oraz kabli komunikacyjnych niezbędnych dla celów
serwisowych
2.6.6
Dla zainstalowanego w ramach modernizacji oprogramowania, naleŜy dostarczyć odpowiednie
licencje, lub potwierdzenie o udzieleniu licencji, wraz z nośnikami instalacyjnymi.
2.6.7
Po zakończenie prac programowych wykonawca dostarczy bazę zmiennych sterownika.
2.7. Przegląd pomontaŜowy
2.7.1
Przegląd pomontaŜowy ma na celu ocenę prawidłowości i jakości wykonania montaŜu przez
Wykonawcę MontaŜu zgodnie z dokumentacją wykonawczą, instrukcjami montaŜu, dokumentacją
techniczno-ruchową, specyfikacją techniczną i odbywa się z udziałem:
(1) Wykonawcy.
(2) Zamawiającego.
2.7.2
Zamawiający na 7 dni przed Przeglądem PomontaŜowym powiadomi Wykonawcę
o planowanym terminie Przeglądu PomontaŜowego, a następnie potwierdzi ten termin, nie później
niŜ 1 dzień przed jego rozpoczęciem, po uzyskaniu pozytywnego wyniku z przeglądu
inspektorskiego.
2.7.3
W przypadku braku gotowości do Przeglądu PomontaŜowego, Zamawiający powiadomi
niezwłocznie Wykonawcę o przyczynach braku gotowości w formie pisemnej.
2.7.4
Z czynności Przeglądu PomontaŜowego sporządza się Protokół z Przeglądu PomontaŜowego,
który powinien zawierać ocenę prawidłowości montaŜu we wszystkich branŜach wchodzących
w zakres zadania, z udziałem przedstawicieli Zamawiającego i Wykonawcy.
PGE GiEK S.A. Oddział Elektrownia Turów
Strona 8 z 23
Specyfikacja Techniczna
2.7.5
Protokół z Przeglądu PomontaŜowego sporządza Wykonawca.
2.7.6
JeŜeli w toku czynności Przeglądu PomontaŜowego zostaną stwierdzone niezgodności
w montaŜu lub błędy w dokumentacji technicznej montaŜowej, wpływające na bezpieczeństwo
pracy przedmiotu umowy lub limitujące rozpoczęcie eksploatacji i uŜytkowania, to Zamawiający
odmówi Odbioru do czasu usunięcia takiego stanu.
2.7.7
Strony przystąpią do Przeglądu PomontaŜowego niezwłocznie po usunięciu przez Wykonawców
(kaŜdy w swoim zakresie i na swój koszt) przyczyn uniemoŜliwiających dokonanie Odbioru przez
Zamawiającego.
2.8. Prace montaŜowe
2.8.1
Wykonane instalacje maja być oznaczone zgodnie z system oznaczeń KKS stosowanym
w Elektrowni Turów.
2.8.2
Opisy instalacji maja być wykonane trwale i zamontowane w sposób trwały. Rozmiary tabliczek
oraz krój czcionek zostanie uzgodniony z Zamawiającym.
2.8.3 Kable oznaczyć na początku i na końcu oraz przed i za przepustami oraz na trasie w odstępach
nie większych niŜ 20 m z uŜyciem opasek lub tabliczek.
2.8.4 Wszystkie aparaty powinny być opisane zgodnie z ich oznaczeniem elektrycznym w sposób trwały
i czytelny.
2.8.5 Do opisu aparatów, kabli, przewodów naleŜy stosować gotowe fabryczne oznaczniki. W przypadku
braku tych oznaczników opisy moŜna wykonać w formie drukowanej umoŜliwiającej oklejenie
aparatu. Opisy powinny być trwałe.
2.8.6 Wszystkie końce przewodów naleŜy zakończyć tulejkami zaciskowymi.
2.8.7 Nie dopuszcza się wpinania dwóch przewodów pod jeden zacisk.
2.8.8 Zamawiający wymaga, aby identyfikacja przewodu (końcówka adresowa na przewodzie) na
jednym końcu pozwalała na jednoznaczną identyfikację miejsca wpięcia drugiego końca przewodu
(dotyczy takŜe połączeń wewnętrznych). Nie będzie akceptowane znakowanie polegające na
opisaniu na końcówce adresowej przewodu numeru zacisku listwy zaciskowej, numeru zacisku
przekaźnika lub innego przyrządu elektrycznego, numeru urządzenia, na który końcówka
przewodu jest wpięta. Końcówki przewodów oznaczane będą według następującego kodu:
(1) Dla połączeń zewnętrznych: NN/AABBB-XXX/MM
(a) NN – nr zacisku listwy, do którego wpięta jest oznaczana końcówka przewodu;
(b) AABBB – KKS szafy wpięcia drugiego końca przewodu
(c) XXX – oznaczenie listwy zaciskowej wpięcia drugiego końca przewodu (w szafie AABBB)
(d) MM – nr zacisku wpięcia drugiego końca przewodu (na listwie AABBB-XXX)
(2) Dla połączeń wewnętrznych: NN/KKK/MM
(a) NN – nr zacisku (listwy, aparatu), do którego wpięta jest oznaczana końcówka przewodu;
(b) KKK – oznaczenie listwy lub aparatu wpięcia drugiego końca przewodu
(c) MM – nr zacisku wpięcia drugiego końca przewodu (na listwie, aparacie KKK).
2.8.9 Na szafie oraz na płycie montaŜowej powinno znajdować się oznaczenie jednostki montaŜowej.
2.8.10 Wymagania montaŜowe:
(1) Wszystkie skrzynki obiektowe i aparaturowe będą miały odpowiedni
stopień ochrony oraz odpowiednią odporność na warunki otoczenia (min IP 55);
(2) Listwy zaciskowe będą wykonane z zastosowaniem zacisków spręŜynowych nie piętrowych.
2.8.11 Wykonawca ponosi odpowiedzialność za uszkodzenia przedmiotu Umowy spowodowane
błędami, powstałymi w czasie przeprowadzonych przez niego prac montaŜowych.
2.9. Uruchomienie
2.9.1
Co najmniej na 2 dni przed planowanym uruchomieniem Wykonawca powiadomi Zamawiającego
o planowanym terminie gotowości do uruchomienia.
2.9.2
Co najmniej na 1 dzień przed przeprowadzeniem prac uruchomieniowych Wykonawca uzgodni
z Zamawiającym harmonogram oraz program prac uruchomieniowych, a Zamawiający potwierdzi
PGE GiEK S.A. Oddział Elektrownia Turów
Strona 9 z 23
Specyfikacja Techniczna
gotowość do uruchomienia. W harmonogramie tym podane będą szczegóły dotyczące
przygotowania oraz organizacji prac uruchomieniowych (kolejność uruchomień, rodzaj i czas
trwania poszczególnych prób), ilości niezbędnej obsługi.
2.9.3
W przypadku braku gotowości do Uruchomienia Zamawiający powiadomi
Wykonawcę o przyczynach braku gotowości w formie pisemnej.
niezwłocznie
2.9.4
W ramach prac uruchomieniowych naleŜy przeprowadzić próby funkcjonalne zasuw płytowych.
2.9.5
W trakcie prowadzonych prac rozruchowych Wykonawca w obecności przedstawicieli
Zamawiającego zademonstruje działanie układu, zagroŜenia i sposoby postępowania w róŜnych
sytuacjach problemowych.
2.9.6
Z przeprowadzonego uruchomienia Wykonawca sporządzi protokół z potwierdzeniem uzyskania
pozytywnych wyników z przeprowadzonych prac uruchomieniowych.
2.9.7
Wykonawca ponosi odpowiedzialność za uszkodzenia przedmiotu Umowy spowodowane
błędami, powstałymi w czasie przeprowadzonych przez niego prac uruchomieniowych.
3. Kontrola jakości robót
3.1. Wymagania ogólne
3.1.1
Celem kontroli jest stwierdzenie osiągnięcia załoŜonej jakości wykonywanych robót przy realizacji
przedmiotu zadania.
3.1.2
Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę robót, jakość materiałów i elementów,
zapewnienie odpowiedniego systemu kontroli oraz moŜliwość pobierania próbek i badania
materiałów i robót.
3.1.3
Wykonawca będzie prowadził pomiary i badania materiałów i robót z taką częstotliwością, aby
roboty zostały wykonane zgodnie z wymaganiami ST, wymogami norm, certyfikatów, wytycznymi
wykonania i odbioru robót oraz dokumentacją projektową.
3.1.4
Wszystkie pomiary i badania będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku,
gdy normy nie obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego w Specyfikacji Technicznej moŜna
stosować wytyczne krajowe, albo inne procedury zaakceptowane przez Zamawiającego
(Inspektora Nadzoru).
3.2. Raport o postępie
3.2.1
W czasie wykonywania prac w celu zapewnienia wysokiej jakości Wykonawca będzie składał
w formie pisemnej sporządzone przez siebie Raporty okresowe – miesięczne ( w razie potrzeby
Zamawiający będzie miał prawo do zwiększenia częstotliwości sporządzania Raportów np.
dwutygodniowe) o postępie i będzie przekładał Zamawiającemu w jednym egzemplarzu w ciągu 3
dni od ostatniego dnia okresu.
3.2.2
Raporty będą sporządzane do czasu zakończenia wszystkich robót.
3.2.3
KaŜdy raport będzie zawierał stan projektowania, stan dostaw, prefabrykacji, stan zaawansowania
prac, organizację prac, dokumentację jakościową, porównanie rzeczywistego i planowanego
postępu, ze szczegółami wszystkich wydarzeń lub okoliczności, które mogły zagraŜać ukończeniu
zadania zgodnie z Umową, oraz kroki podjęte lub zamierzone dla pokonania opóźnień
Raport będzie zawierał:
(1) Listę działań, które są opóźnione i mają wpływ na harmonogram;
(2) Wyjaśnienia dla opóźnionych działań, które mają lub mogą mieć wpływa na harmonogram
przedsięwzięcia;
(3) Szczegóły środków zaradczych, proponowanych dla doprowadzenia opóźnionych prac
z powrotem na ścieŜkę harmonogramu (program naprawczy).
(4) Potwierdzenie osiągnięcia najbliŜszych kamieni milowych
(5) Obszary, gdzie występują problemy (oraz szczegóły na temat środków podejmowanych dla
rozwiązania problemów)
3.2.4
Raport naleŜy przekazywać faksem na nr 75 773 73 02 lub e-mailem na adresy uzgodnione
z przedstawicielem Zamawiającego.
PGE GiEK S.A. Oddział Elektrownia Turów
Strona 10 z 23
Specyfikacja Techniczna
4. Odbiory robót
4.1. Ogólne zasady odbioru robót
4.1.1
Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z Specyfikacją Techniczną, BranŜowymi Projektami
Wykonawczymi, Normami i wymaganiami Zamawiającego, jeŜeli wszystkie pomiary i badania z
zachowaniem tolerancji dały wyniki pozytywne.
4.1.2
Zakończenie Prac
Zamawiającemu.
4.1.3
Do obowiązków Wykonawcy naleŜy skompletowanie i przedstawienie Przedstawicielowi
Zamawiającego dokumentów pozwalających na ocenę prawidłowego Wykonania przedmiotu
odbioru, a w szczególności: zaświadczenie właściwych jednostek i organów, niezbędnych
świadectw kontroli jakości oraz dokumentacji powykonawczej ze wszystkimi zmianami dokonanymi
w toku prac.
4.1.4
W zaleŜności od ustaleń umowy i Specyfikacji Technicznej, Roboty podlegają następującym
etapom odbioru, dokonywanym przez Przedstawiciela Zamawiającego przy udziale Wykonawcy:
będących
przedmiotem
odbioru
Wykonawca
zgłasza
pisemnie
(1) Odbiór Dostaw.
(2) Odbiór Końcowy dla kaŜdego etapu oddzielnie.
4.2. Odbiór Dostaw
4.2.1
Przedmiotem odrębnego odbioru będzie dostawa kompletnych zasuw płytowych (z siłownikami
pneumatycznymi), kompensatorami i króćcami przyłączeniowymi oraz szafy sterowniczej.
4.2.2
Kompletność dostawy podlegającej odbiorowi ocenia Przedstawiciel Zamawiającego na
podstawie dokumentów dotyczących dostaw, w konfrontacji ze Specyfikacją Techniczną
i uprzednimi ustaleniami.
4.2.3
Odbiór dostawy odbędzie się po dostarczeniu kompletu dostaw do Zamawiającego po
wcześniejszym zgłoszeniu przez Dostawcę z 5 dniowym wyprzedzeniem (w dni robocze)
gotowości do odbioru dostaw poprzez wysłanie osobnego pisma do Zamawiającego.
Dostawa nastąpi w dni robocze od poniedziałku do piątku w godzinach 700÷1300.
4.2.4
4.2.5
Przed odbiorem dostawy Wykonawca jest zobowiązany przygotować i przekazać Zamawiającemu
między innymi:
(1) Dokumentacja wykonawcza.
(2) Dokumentacja jakościowa:
(a) Świadectwa jakości producenta.
(b) Protokoły badań i sprawdzeń fabrycznych.
(c) Certyfikaty, aprobaty techniczne, deklaracje zgodności i atesty dla zabudowanych
wyrobów.
(3) Instrukcje montaŜu, obsługi, konserwacji, eksploatacji:
(a) DTR-ki.
(b) Karty gwarancyjne.
(c) Listę części szybkozuŜywających się i zapasowych, katalogi części zamiennych.
4.2.6
Odbiór będzie przeprowadzony niezwłocznie, nie później jednak niŜ w ciągu 3 dni roboczych od
daty dostarczenia zasuw do Zamawiającego.
4.2.7
Odbioru dostaw dokonają Przedstawiciele Zamawiającego.
4.2.8
Z czynności odbioru sporządza się Protokół Odbioru Dostaw, który powinien zawierać
potwierdzenie ilości, jakości i terminu dostawy oraz ustalenia poczynione w toku odbioru, przy
czym protokół odbioru, z zastrzeŜeniem innych postanowień umowy, musi zostać podpisany przez
Przedstawicieli Zamawiającego i Dostawcy.
PGE GiEK S.A. Oddział Elektrownia Turów
Strona 11 z 23
Specyfikacja Techniczna
4.3. Odbiór końcowy dla kaŜdego etapu oddzielnie
4.3.1
Odbioru Końcowego przedmiotu umowy dokona Komisja Odbiorowa powołana
Zamawiającego z udziałem przedstawicieli Wykonawcy umocowanych w Umowie
4.3.2
Kiedy całość robót zostanie ukończona i przejdzie pozytywnie Uruchomienia przewidziane
Umową, Wykonawca zawiadamia o tym Zamawiającego zawiadamia pisemnie o tym
Zamawiającego.
4.3.3
Do obowiązków Wykonawcy naleŜy skompletowanie i przedstawienie Przedstawicielowi
Zamawiającego dokumentów pozwalających na ocenę prawidłowego Wykonania przedmiotu
umowy.
4.3.4
Po potwierdzeniu przez przedstawiciela Zamawiającego (Inspektora Nadzoru) wykonania prac
przewidzianych umową oraz dostarczeniu dokumentacji zgodnie z pkt. 4.3.5 Specyfikacji
Technicznej Wykonawca dokonuje odrębnego pisemnego zgłoszenia o gotowości do Odbioru
Końcowego (fax., pismo).
4.3.5
Przed pisemnym zgłoszeniem do Odbioru Końcowego Wykonawca
przygotować i przekazać przedstawicielowi Zamawiającego między innymi:
jest
przez
zobowiązany
(1) Dokumentacja techniczna powykonawcza:
(a) Projekty wykonawcze z naniesionymi zmianami w trakcie realizacji (dokumentacja
powykonawcza w wersji na czysto) - 1 egzemplarze w wersji papierowej i 1 egzemplarz
w wersji elektronicznej - edytowalnej (na nośniku CD lub DVD).
(b) Schemat/y technologiczny/e (dostarczony/e przez Zamawiającego) z naniesionymi
zmianami w trakcie realizacji (dokumentacja powykonawcza w wersji na czysto) – 1
egzemplarze w wersji papierowej i 1 egzemplarz w wersji elektronicznej - edytowalnej (na
nośniku CD lub DVD).
Projekty wykonawcze wymienione w pkt. 4.3.5(1) muszą posiadać na stronie tytułowej, części
opisowej i na kaŜdym rysunku poszczególnych projektów napis: DOKUMENTACJA
POWYKONAWCZA. Przy napisie: DOKUMENTACJA POWYKONAWCZA naleŜy umieścić
datę oraz podpis Kierownika Robót.
(2) Dokumentacja realizacji etapu:
(a) Oświadczenie Kierownika Robót o zakończeniu budowy i wykonaniu robót zgodnie
z umową, Specyfikacją Techniczną, dokumentacją projektową
(3) Dokumentacja z przeprowadzonych odbiorów, sprawdzeń i testów
(a) Protokół z przeprowadzonego Uruchomienia.
(4) Wypełnione Warunki świadczenia gwarancji;
(5) Oprogramowanie:
(a) słuŜące do konfigurowania, programowania, diagnozowania i serwisowania sterowników i
innych urządzeń wymagających konfiguracji lub programowania, jeŜeli takie występują;
(b) Oprogramowanie aplikacyjne poszczególnych sterowników
(c) Nośniki instalacyjne,
(d) kopie bezpieczeństwa sterowników;
(e) Lista wszystkich uŜytkowników i haseł zastosowanych w urządzeniach, jeŜeli występują;
(6) Inne dokumenty wymagane przez Zamawiającego.
4.3.6
Dokumentacja Odbiorowa będzie posiadała spis treści, wykaz załączników oraz oznaczenie
kaŜdego załącznika w celu identyfikacji. Całość Dokumentacji Odbiorowej będzie podzielona na
działy i będzie spięta w teczkach lub segregatorach wg systematyki przedstawionej w pkt 4.3.5
Specyfikacji Technicznej (spis treści oraz wykaz załączników Dokumentacji Odbiorowej zostanie
przekazany Zamawiającemu równieŜ w formie elektronicznej).
4.3.7
Zamawiający dokona komisyjnego odbioru w terminie 10 dni, od daty pisemnego powiadomienia,
pod warunkiem potwierdzenia gotowości do odbioru przez przedstawiciela Zamawiającego. W
przypadku braku gotowości do odbioru, Zamawiający powiadomi Wykonawcę w formie pisemnej
o przyczynach odrzucenia zgłoszenia.
PGE GiEK S.A. Oddział Elektrownia Turów
Strona 12 z 23
Specyfikacja Techniczna
4.3.8
Po usunięciu przez Wykonawcę przyczyn uniemoŜliwiających dokonanie przez Zamawiającego
Odbioru Końcowego, Wykonawca ponownie zgłasza gotowość do odbioru zgodnie z pkt. 4.3.4,
a Zamawiający będzie postępował zgodnie z punktem 4.3.7.
4.3.9
JeŜeli w toku czynności odbioru zostaną stwierdzone usterki (wady) lub braki wpływające na
bezpieczeństwo pracy przedmiotu umowy lub limitujące rozpoczęcie eksploatacji i uŜytkowania, to
Zamawiający odmówi Odbioru do czasu usunięcia takiego stanu.
4.3.10 Po usunięciu przez Wykonawcę przyczyn uniemoŜliwiających dokonanie przez Zamawiającego
Odbioru Końcowego, Wykonawca ponownie zgłasza gotowość do Odbioru zgodnie z punktem
4.3.4, a w takim przypadku Zamawiający przystąpi do odbioru końcowego niezwłocznie.
4.3.11 Z czynności odbioru sporządza się Protokół Odbioru Końcowego, który będzie zawierał
ustalenia poczynione w toku odbioru, przy czym protokół odbioru, z zastrzeŜeniem innych
postanowień umowy, musi zostać podpisany przez Przedstawicieli Zamawiającego i
Wykonawcę, a dzień podpisania stanowi Datę Odbioru.
4.3.12 Terminem wykonania przedmiotu umowy jest data dokonania Odbioru Końcowego przedmiotu
umowy.
5. Dokumenty odniesienia:
5.1. Dokumentacja będąca w posiadaniu Zamawiającego
5.1.1
Księga Tworzenia Kodów KKS dla Elektrowni Turów.
5.2. Normy akty prawne i inne dokumenty i ustalenia techniczne
5.2.1
Specyfikacja Techniczna w róŜnych miejscach powołuje się na Polskie Normy, Warunki
Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych, przepisy branŜowe, instrukcje. NaleŜy je
traktować jako integralną część i naleŜy je czytać łącznie z Rysunkami i Specyfikacją, jak gdyby
tam one występowały. Rozumie się, iŜ Wykonawca jest w pełni zaznajomiony z ich zawartością
i wymaganiami. Zastosowanie będą miały ostatnie wydania Polskich Norm (datowane nie później
niŜ 30 dni przed datą składania ofert), o ile nie postanowiono inaczej. Roboty będą wykonywane
w bezpieczny sposób, ściśle w zgodzie z Polskimi Normami i przepisami obowiązującymi
w Polsce.
5.2.2
Wykonawca jest zobowiązany do przestrzegania innych norm krajowych, które obowiązują
w związku z wykonaniem prac objętych Umową i stosowania ich postanowień na równi
z wszystkimi innymi wymaganiami, zawartymi w Specyfikacji Technicznej.
5.3. Przepisy wewnętrzne Zamawiającego
5.3.1
Instrukcja Organizacji Bezpiecznej Pracy w BOT Elektrownia Turów S.A. (IV/A/60).
5.3.2
Regulamin Ratownictwa Elektrowni Turów (V/A/24)
5.3.3
„Instrukcja w sprawie przestrzegania trzeźwości w Elektrowni Turów” - Załącznik nr 6 do
Postanowienia Dyrektora Oddziału Elektrownia Turów z dnia 31 stycznia 2011r. w sprawie:
systemu bezpieczeństwa w Elektrowni Turów
5.3.4
Zabezpieczenie stanowiska pracy przed wybuchem (V/B/1):
(1) TOM I – Układ nawęglania i transportu biomasy
(2) TOM III – Instalacja propanowa
5.3.5
Instrukcja stosowania systemu oznaczeń KKS w Elektrowni Turów - Załącznik do Postanowienia
nr 8/2012 Dyrektora Oddziału Elektrownia Turów z dnia 22 lutego 2012r.
WyŜej wymienione dokumenty wewnętrzne zostaną udostępnione po podpisaniu Umowy w wersji
elektronicznej /płyta CD/. Wykonawca po zakończeniu robót zwróci przekazane materiały.
Ponadto w Sekcji Nadzorów Realizacji Inwestycji Wydziału Planowania, Monitorowania i Rozliczeń
Inwestycji (u Inspektorów Nadzoru) dokumenty, o których mowa powyŜej będą dostępne w wersji
papierowej.
PGE GiEK S.A. Oddział Elektrownia Turów
Strona 13 z 23
Specyfikacja Techniczna
6. Podstawowe wymagania Zamawiającego dotyczące dostępu do
terenu Zamawiającego, ochrony środowiska, ochrony
przeciwpoŜarowej i bhp:
6.1. Dostęp do Terenu
Wykonawca zobowiązany jest do przestrzegania postanowień „Instrukcja ruchu osobowego
i materiałowego w Elektrowni Turów” stanowiącej załącznik nr 1 do Postanowienia Dyrektora
Oddziału Elektrownia Turów z dnia 31 stycznia 2011r. w sprawie: systemu bezpieczeństwa
w Elektrowni Turów.
Wykonawca zastosuje się do obowiązku poddania kontroli przez SłuŜby Ochrony Zamawiającego,
osób i środków transportu w związku z wwozem i wywozem materiałów i narzędzi oraz osób
w związku z badaniem stanu trzeźwości.
Podstawowe Wymagania wynikające z „Instrukcji ruchu osobowego i materiałowego w Elektrowni
Turów” określają punkty 6.1.1÷6.1.2 niniejszej Specyfikacji Technicznej.
6.1.1
Wejście na teren Elektrowni Turów
(1) Do wejścia na teren Elektrowni Turów upowaŜnia przepustka tymczasowa wyłącznie za
jednoczesnym okazaniem dowodu osobistego lub innego dokumentu potwierdzającego
toŜsamość, zaopatrzonego w fotografię.
(2) Przepustki wystawiane są przez Biuro Przepustek, na podstawie pisemnych zapotrzebowań,
pracownikom firm wykonujących prace na terenie Elektrowni Turów,
(3) Zapotrzebowania na wystawienie przepustek sporządzają i podpisują kierownicy tych firm.
Zapotrzebowanie parafuje Zastępca Kierownika Wydziału Planowania, Monitorowania i
Rozliczeń Inwestycji.
(4) W zapotrzebowaniu na wystawienie przepustki naleŜy podać:
(a) nazwę firmy zatrudniającej pracownika,
(b) dane personalne pracownika: nazwisko i imię, datę urodzenia, imię ojca, serię i nr dowodu
osobistego (lub innego dokumentu toŜsamości), adres zamieszkania,
(c) czas na jaki dana osoba będzie zatrudniona na terenie Elektrowni Turów
(5) Okres waŜności przepustki nie moŜe być dłuŜszy niŜ 6 miesięcy. Po upływie tego okresu Biuro
Przepustek moŜe przedłuŜyć waŜność przepustki tymczasowej zgodnie z procedurą opisaną
powyŜej.
(6) Odbiór przepustki jest kwitowany przez pracownika własnoręcznym podpisem. Przepustki
mogą równieŜ odbierać za pokwitowaniem kierownicy danych firm lub na podstawie
pisemnego upowaŜnienia wyznaczona przez nich osoba.
(7) Po zakończeniu prac Wykonawca musi rozliczyć się z przepustek tymczasowych wydanych
Jego pracownikom.
6.1.2
Wjazd pojazdów na teren Elektrowni Turów
(1) Jednorazowy wjazd pojazdów obcych na teren Elektrowni Turów odbywa się na podstawie
przepustki jednorazowej – na okaziciela wydanej przez Biuro Przepustek lub Dowódcę
Zmiany Wewnętrznej SłuŜby Ochrony.
(2) Kierowcom pojazdów firm obcych wykonujących prace na terenie Elektrowni, na czas
wykonania zadań, Szef Ochrony na uzasadniony wniosek Zastępcy Kierownika Wydziału
Planowania, Monitorowania i Rozliczeń Inwestycji wydaje Identyfikator – (Kartę
Parkingową) waŜny z przepustką tymczasową.
(3) Wniosek o wydanie Identyfikatora z propozycją miejsca parkowania w obrębie przekazanego
do dyspozycji terenu sporządza kierownik danej firmy.
(4) Miejsce parkowania pojazdów, o których mowa w pkt. 6.1.2 (2) ustala i wskazuje
w uzgodnieniu z Szefem Ochrony, Zastępca Kierownika Wydziału Planowania, Monitorowania
i Rozliczeń Inwestycji.
(5) Naruszanie przepisów dotyczących parkowania pojazdów na terenie Elektrowni Turów moŜe
spowodować cofniecie zezwolenia na wjazd i parkowanie.
PGE GiEK S.A. Oddział Elektrownia Turów
Strona 14 z 23
Specyfikacja Techniczna
(6) Podstawą do wywiezienia materiałów i urządzeń – składników majątkowych firm obcych
wykonujących prace na terenie Elektrowni Turów są przepustki materiałowe wystawione przez
uprawnionych inspektorów nadzoru Elektrowni Turów
(7) Narzędzia i urządzenia pomocnicze stanowiące własność firm obcych wykorzystywane na
terenie Elektrowni Turów winny być oznakowane w sposób umoŜliwiający identyfikację ich
właściciela.
6.2. Ochrona środowiska w czasie wykonywania Robót
6.2.1
W związku z wdroŜeniem w Elektrowni Turów Systemu Zarządzania Środowiskowego wg normy
PN-EN ISO 14001, Wykonawcy oraz firmy mające siedziby na terenie Zamawiającego
zobowiązane są do postępowania zgodnie z ustawą – Prawo Ochrony Środowiska z dnia
27.04.2001 (Dz. U. nr 62 poz. 627) oraz ustawą o odpadach z dnia 27.04.2001 (Dz. U. nr 62 poz.
628) z późniejszymi zmianami”.
6.2.2
Wykonawcy świadczący usługi na rzecz Zmawiającego i wytwarzające odpady, obowiązani są do
usunięcia ich z terenu Elektrowni Turów we własnym zakresie. Wyjątek stanowią odpady, których
sposób zagospodarowania został określony w niniejszej Specyfikacji Technicznej.
6.2.3
Wykonawca zobowiązany jest informować Zamawiającego o rodzajach i ilościach substancji
niebezpiecznych magazynowanych oraz stosowanych w pracach na terenie Elektrowni Turów.
6.2.4
Pracownicy Wykonawcy są zobowiązani do stosowania zasad ochrony
i przestrzegania obowiązujących w tym zakresie przepisów, a w szczególności do:
środowiska
(1) ochrony gleby i powierzchni ziemi przez niedopuszczenie do zanieczyszczeń szkodliwymi
substancjami np. olejami, smarami, farbami, produktami zawierającymi składniki trujące,
(2) składowania materiałów przewidzianych do wykonania robót oraz gromadzenia wytworzonych
odpadów w celu przygotowania ich do wysyłki, w miejscach i w sposób uzgodniony
z gospodarzem terenu i inspektorem nadzorującym prace ze strony Elektrowni,
(3) usuwania materiałów zbędnych, nieprzydatnych do dalszego prowadzenia robót,
(4) nie uŜywania wody pitnej do celów przemysłowych,
(5) odprowadzania ścieków poprodukcyjnych do
uzgodnieniu z przedstawicielem Zamawiającego.
urządzeń
kanalizacyjnych
zakładu
po
(6) utrzymywania czystości i porządku na uŜytkowanym terenie lub obiekcie, łącznie
z oczyszczaniem zabrudzonych dróg zakładu przez eksploatacje sprzętu będącego
w dyspozycji Wykonawcy.
6.2.5
Zabrania się:
(1) spalania na terenie Elektrowni Turów jakichkolwiek odpadów,
(2) wprowadzania do kanalizacji zakładowej substancji szkodliwych, trujących i niebezpiecznych
lub wylewania ich na terenie Elektrowni Turów,
(3) zanieczyszczania stref ochronnych ujęć wody, punktów zrzutowych ścieków zakładowych i ich
najbliŜszego otoczenia,
(4) prowadzenia działań powodujących niszczenie trawników, zieleni oraz skaŜenia gleby; jeŜeli
taka konieczność wystąpi wówczas firma prowadząca prace zobowiązana jest przywrócić
zdegradowany teren do stanu pierwotnego,
(5) umieszczania i składowania odpadów w miejscach do tego nie przeznaczonych,
organizowania „dzikich wysypisk” na terenie Elektrowni Turów. W przypadku stwierdzenia
takiego postępowania firma będzie zobligowana do usunięcia wszystkich zgromadzonych w
ten sposób odpadów na własny koszt,
(6) deponowania odpadów do pojemników naleŜących do Elektrowni Turów, Wykonawca
zobowiązany jest do deponowania wytworzonych odpadów we własnych pojemnikach,
(7) stosowania urządzeń emitujących do środowiska nadmierny hałas i/lub wibrację,
(8) stosowania urządzeń zawierających substancje emitujące promieniowanie jonizujące bez
uzgodnień z właściwymi organami (Państwową Inspekcją Sanitarną, SłuŜbą Ochrony
Radiologicznej), prowadzenia działań ingerujących w środowisko, sprzecznych z posiadanymi
przez Elektrowni Turów pozwoleniami i decyzjami właściwych organów,
PGE GiEK S.A. Oddział Elektrownia Turów
Strona 15 z 23
Specyfikacja Techniczna
(9) magazynowania na terenie Elektrowni Turów substancji niebezpiecznych, nie stosowanych do
prac określonych w zleceniu.
6.2.6
JeŜeli w wyniku prowadzonej działalności Wykonawca spowoduje nadzwyczajne zagroŜenia
środowiska tj. nastąpi gwałtowne zdarzenie mogące wywołać znaczne zniszczenie środowiska lub
stwarzające zagroŜenie dla zdrowia i Ŝycia ludzi, pracownicy Wykonawcy zobowiązani są do
natychmiastowego zawiadomienia DyŜurnego InŜyniera Ruchu o zaistniałym zdarzeniu (tel. wew.
7500 z telefonów komórkowych 75 773 7500).
Pracownicy Wykonawcy obowiązani są w razie konieczności do natychmiastowego przystąpienia
do działań zmierzających do ograniczenia skutków zagroŜenia środowiska i czynnego
uczestniczenia w akcji ratowniczej organizowanej przez słuŜby Elektrowni Turów
Wykonawca ponosi pełną, przewidzianą prawem odpowiedzialność za skutki naruszenia
obowiązku ochrony środowiska oraz braku przeciwdziałania dla ograniczenia zagroŜeń i jest
zobowiązana do usuwania skutków degradacji środowiska np. rekultywacji terenów zielonych na
własny koszt.
6.2.7
Spełnienie norm hałasu
Wymagania:
(1) nie moŜe być przekroczona wartość dopuszczalna ze względu na ochronę środowiska
zewnętrznego
(2) nie mogą być przekroczone wartości dopuszczalne ze względu na ochronę środowiska pracy
6.2.8
Materiały szkodliwe dla otoczenia
Materiały, które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia, nie będą dopuszczone do uŜycia. Nie
dopuszcza się uŜycia materiałów wywołujących szkodliwe promieniowanie o stęŜeniu większym od
dopuszczalnego.
6.3. Ochrona zdrowia lub Ŝycia oraz przeciwpoŜarowa.
6.3.1
6.3.2
6.3.3
6.3.4
Wszyscy pracownicy zakładów i przedsiębiorstw świadczących usługi na rzecz Elektrowni Turów
pracujący na obiektach zakładu zobowiązani są do bezwzględnego przestrzegania postanowień:
(1) wszystkich polskich aktów prawnych z zakresu ppoŜ,
(2) Regulamin Ratownictwa Elektrowni Turów (V/A/24)
Kierownicy robót/budowy przed podjęciem wszelkich prac remontowo - modernizacyjnych winni
zapoznać podległych pracowników z obowiązującymi na terenie Elektrowni Turów przepisami
ochrony przeciwpoŜarowej, a takŜe z występującymi zagroŜeniami poŜarowymi.
Wszyscy Wykonawcy są zobowiązani do uŜytkowania i utrzymania budynków, urządzeń
i składowisk w sposób zabezpieczający je przed powstaniem poŜaru.
W obiektach Elektrowni Turów oraz na terenach przyległych do nich jest zabronione wykonywanie
czynności, które mogą spowodować poŜar, jego rozprzestrzenianie się, utrudnienie prowadzenia
działania ratowniczego lub ewakuacji, a w szczególności takich jak:
(1) uŜywanie otwartego ognia i palenia tytoniu w strefach zagroŜonych wybuchem oraz
w miejscach występowania materiałów niebezpiecznych pod względem poŜarowym;
(2) uŜytkowanie elektrycznych urządzeń grzewczych ustawionych bezpośrednio na podłoŜu
palnym, z wyjątkiem urządzeń eksploatowanych zgodnie z warunkami określonymi przez
producenta;
(3) składowanie materiałów palnych na drogach komunikacji ogólnej oraz składowanie
jakichkolwiek materiałów na drogach które słuŜą do ewakuacji;
(4) zamykanie drzwi ewakuacyjnych w sposób uniemoŜliwiający ich natychmiastowe uŜycie;
(5) UniemoŜliwianie lub ograniczanie dostępu do urządzeń przeciwpoŜarowych, urządzeń
uruchamiających instalacje gaśnicze i sterujących takimi instalacjami, wyjść ewakuacyjnych
oraz wyłączników i tablic rozdzielczych prądu elektrycznego oraz głównych zaworów gazu.
6.3.5
Wykonawcy zabrania się dokonywania samodzielnie przeróbek i remontów urządzeń oraz
instalacji elektrycznych lub gazowych, budowy dodatkowych punktów odbioru energii elektrycznej
lub gazowej będących w posiadaniu Zamawiającego.
PGE GiEK S.A. Oddział Elektrownia Turów
Strona 16 z 23
Specyfikacja Techniczna
6.3.6
Prowadzenie prac spawalniczych moŜe się odbywać tylko za wiedzą dozoru Elektrowni Turów
oraz przy przestrzeganiu:
(1) Instrukcja Organizacji Bezpiecznej Pracy w BOT Elektrownia Turów S.A.(IV/A/60),
(2) Regulamin Ratownictwa Elektrowni Turów (V/A/24)
6.3.7
Prace wykonywane z uŜyciem ognia otwartego prowadzone wewnątrz obiektów lub na
przyległych do nich terenach oraz na placach składowych, dla których zostały określone strefy
zagroŜenia wybuchem lub gęstość obciąŜenia ogniowego powyŜej 500GJ/m2 zaliczamy do prac
niebezpiecznych pod względem poŜarowym.
Wykaz obiektów zagroŜonych poŜarem lub wybuchem zawiera Załącznik nr 6 do Regulaminu
Ratownictwa Elektrowni Turów (V/A/24).
Obowiązki Poleceniodawcy, Dopuszczającego, Kierującego zespołem, Spawacza zawiera
Załącznik nr 4 do Regulaminu Ratownictwa Elektrowni Turów (V/A/24).
Dla prac niebezpiecznych pod względem poŜarowym naleŜy sporządzić „protokół
zabezpieczenia przeciwpoŜarowego prac niebezpiecznych poŜarowo” według wzoru nr 1
zawartego w Załączniku nr 4 do Regulaminu Ratownictwa Elektrowni Turów (V/A/24).
6.3.8
Kierownictwo firm pracujących na terenie Elektrowni Turów jest zobowiązane do informowania
przedstawicieli Zamawiającego o zaistniałym zdarzeniu zagraŜającym Ŝyciu, zdrowiu lub
poŜarowym.
6.3.9
W przypadku zauwaŜenia zagroŜenia zdrowia lub Ŝycia, poŜaru lub innego miejscowego zdarzenia
naleŜy postępować zgodnie z „INSTRUKCJA alarmowa na wypadek zagroŜenia zdrowia lub
Ŝycia, poŜaru lub innego miejscowego zdarzenia na terenie Elektrowni Turów” stanowiącą
załącznik nr 1 do Regulaminu Ratownictwa Elektrowni Turów (V/A/24), a w szczególności:
(1) Zachować spokój i nie wywoływać paniki.
(2) Zaalarmować Wydział Ratownictwa Technicznego, tel. wew. 7998, z telefonów
komórkowych 75 773 7998 podając dokładne dane:
(a) nazwisko osoby wzywającej pomocy;
(b) gdzie występuje zagroŜenie;
(c) jaki jest rodzaj zagroŜenia;
(d) czy jest zagroŜone Ŝycie ludzkie;
(e) zastana sytuacja w miejscu wystąpienia zagroŜenia (np. osoba nieprzytomna, rozlana
substancja niebezpieczna, duŜe zadymienie, zagroŜenie obiektów, urządzeń itp.).
(3) Słuchawki nie odkładać dotąd aŜ poleci to uczynić przyjmujący zgłoszenie o
zdarzeniu.
(4) W przypadku wystąpienia poŜaru naleŜy przystąpić do likwidacji poŜaru dostępnym sprzętem
przeciwpoŜarowym w miarę posiadanych moŜliwości i umiejętności .
(5) W przypadku zatrzymania akcji serca przystąpić do działań reanimacyjnych.
(6) Podporządkować się zarządzeniom kierującego działaniami ratowniczo - gaśniczymi.
6.3.10 Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane poŜarem wywołanym jako
rezultat realizacji Robót albo przez personel Wykonawcy.
6.4. Bezpieczeństwo i higiena pracy
6.4.1
W związku z wdroŜeniem w Elektrowni Turów Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem i Higieną
Pracy wg normy PN-N 18001, wszystkich Wykonawców obowiązują postanowienia:
(1) wszystkich polskich aktów prawnych z zakresu BHP,
(2) Instrukcja Organizacji Bezpiecznej Pracy w BOT Elektrownia Turów S.A. (IV/A/60),
6.4.2
Przy wykonywaniu robót przy urządzeniach energetycznych Wykonawca jest zobowiązany
dostarczyć wykaz pracowników zawierający imiona i nazwiska oraz kwalifikacje wszystkich
pracowników delegowanych do wykonania pracy (dotyczy to w szczególności dodatkowych
świadectw kwalifikacyjnych, uprawnień spawalniczych, uprawnień do obsługi wciągników itp.).
6.4.3
Przy dopuszczeniu do pracy dopuszczający powinien zaznajomić kierującego zespołem oraz
zespół pracowników z urządzeniami i warunkami bezpieczeństwa pracy ze szczególnym
uwzględnieniem miejsc i stref zagroŜenia wybuchem.
6.4.4
Inspektor Nadzoru Elektrowni Turów, jest zobowiązany do informowania o ryzyku zawodowym,
jakie wiąŜe się z wykonywaną pracą oraz o występujących warunkach środowiska pracy.
PGE GiEK S.A. Oddział Elektrownia Turów
Strona 17 z 23
Specyfikacja Techniczna
6.4.5
Pracownicy Wykonawcy pod rygorem wstrzymania prac są zobowiązani do:
(1) noszenia kasków ochronnych na terenie Elektrowni Turów,
(2) stosowania środków ochrony słuchu w miejscach pracy, gdzie występuje przekroczenie NDN
hałasu,
(3) stosowanie masek przeciwpyłowych w miejscach, gdzie występuje przekroczenie NDS
zapylenia,
(4) innych środków ochrony indywidualnej w zaleŜności od rodzaju występujących zagroŜeń.
6.4.6
Kierownictwo firm pracujących na terenie Elektrowni Turów jest zobowiązane do informowania
SłuŜby BHP Elektrowni Turów o kaŜdym wypadku przy pracy oraz zdarzeniu potencjalnie
wypadkowym w dniu, w którym zdarzył się wypadek lub zdarzenie potencjalnie wypadkowe, oraz
do zabezpieczenia miejsca wypadku lub zdarzenia prawie wypadkowego zgodnie z obowiązującą
w tym zakresie procedurą.
6.4.7
Zamawiający deklaruje udostępnienie niezbędnych informacji oraz udzielenie wszechstronnej
pomocy osobom badającym okoliczności i przyczyny wypadku (zgodnie z Kodeksem Pracy).
7. Wymagania dotyczące elektronicznej wersji dokumentacji
projektowej
7.1. Wymagania ogólne
7.1.1.
7.1.2.
7.1.3.
7.1.4.
7.1.5.
7.1.6.
7.1.7.
Elektroniczna wersja dok. proj. musi być zapisana na jednym nośniku CD, DVD lub Blu-Ray wg
struktury określonej w pkt 7.3 lub 7.4. Nośnik musi być opisany następująco:
(1) Dokumentacja projektowa dla zadania inwestycyjnego pn.: „………..”.
(2) Data wykonania dokumentacji
(3) Nazwa biura projektowego wykonującego projekt
Wersja elektroniczna dokumentacji musi być całkowicie zgodna z jej wersją papierową.
Jeden plik rysunkowy powinien zawierać tylko jeden rysunek,
Rysunek powinien być tak zapisany, aby juŜ w oknie podglądu przeglądarki był widoczny w
całości (opcja wyświetlania „zoom zakres”).
NieuŜywane bloki rysunkowe i odniesienia powinny być usunięte z pliku.
Część opisowa w całości powinna być zapisana w jednym w pliku Worda,
W przypadku, gdy część opisowa powstaje w kilku róŜnych programach (jak w przykładzie
poniŜej), to poza wersją źródłową – edytowalną, naleŜy przygotować równieŜ wersję w formacie
PDF – w pliku wielostronicowym.
Przykład:
NNAAAMMRRCCC_01.dwg
NNAAAMMRRCCC_02.tif
NNAAAMMRRCCC_03.dgn
- wersja edytowalna
NNAAAMMRRCCC_04.cdr
NNAAAMMRRCCC_05.xls
NNAAAMMRRCCC_06.doc
KKK_B_NNAAAMM - Część opisowa.pdf – wersja PDF
7.1.8.
W przypadku, gdy do rysunku dołączony jest plik referencyjny np. w postaci bitmapy, to naleŜy je
zapisać w jednym pliku w formacie PDF, o tym samym numerze i nazwie.
Przykład:
NNAAAMMRRCCC_01.dwg
NNAAAMMRRCCC_01–ref.tif
NNAAAMMRRCCC_01.pdf
7.1.9.
Dokumentacja projektowa musi być dostarczana w plikach źródłowych i w plikach w formacie PDF
z zachowaniem oryginalnego rozmiaru rysunku.
PGE GiEK S.A. Oddział Elektrownia Turów
Strona 18 z 23
Specyfikacja Techniczna
Uwaga: Zamawiający preferuje zapis plików źródłowych do formatu PDF, gdyŜ tylko taki sposób
tworzenia plików PDF umoŜliwia przeszukiwanie ich zawartości.
Skanowanie do PDF dopuszcza się dla następujących dokumentów:
 plików referencyjnych do rysunku wektorowego w postaci bitmapy,
 uprawnień, oświadczeń, protokołów, świadectw, certyfikatów, aprobat technicznych,
deklaracji zgodności, atestów, kart gwarancyjnych, itp.,
 kart katalogowych producenta,
 DTR-ek zakupionych maszyn i urządzeń,
 itp.
7.1.10. Wykaz wszystkich plików występujących w danej strukturze (pkt 7.2 i 7.3) musi być wykonany w
osobnym pliku programu Microsoft Excel. Plik ten słuŜy do automatycznego zasilania systemu
zarządzania dokumentacją techniczną.
Wykaz ten musi zawierać tabelę sporządzoną w układzie:
7.1.11.
7.1.12.
7.1.13.
7.1.14.
7.1.15.
7.1.16.
7.1.17.
7.1.18.
(1) 1-sza kolumna – liczba porządkowa,
(2) 2-ga kolumna – numer dokumentu,
(3) 3-cia kolumna - nazwa pliku
(4) 4-ta kolumna – tytuł dokumentu.
Ilość plików w projekcie musi odpowiadać ilości pozycji w tabelarycznym wykazie plików,
Dokumentacja SASiZ powinna zawierać zestawienia sygnałów (bazy) z uwzględnieniem alokacji
w systemach DCS, sterownikach PLC, koncentratorach itp., zapisane w arkuszu programu Excel.
Kolorystyka schematów technologicznych Elektrowni Turów wg pkt 7.4..
Kolorystyka schematów elektrycznych Elektrowni Turów w zaleŜności od napięcia wg 7.5.
Istniejąca dokumentacja załoŜeniowa przekazana projektantowi przez Zamawiającego, powinna
być zwrócona (w dokumentacji odbiorowej) z naniesionymi zmianami z tym samym numerem
rysunku, nazwą pliku i tą samą nazwą rysunku. Kolejny numer wersji lub zmiany powinien być
umieszczony tylko w tabelce rysunkowej.
Nazwa pliku zawierającego przedmiar, kosztorys musi być numerem przedmiaru, kosztorysu
Nazwa pliku zawierającego rysunek musi być taka sama jak numer tego rysunku.
Niedopuszczalne jest dodawanie tekstu do nazwy rysunku. Nazwa rysunku powinna być
umieszczona tylko w tabelce rysunkowej i w wykazie wszystkich plików, o którym mowa w
pkt 7.1.10.
Zamawiający wymaga, aby nazwy plików (numery rysunków) dokumentacji projektowej były
tworzone wg wzoru:
NNAAAMMRRCCC_XX_B (np. 01CBD01DA041_01_A),
gdzie poszczególne symbole oznaczają:
NN
numer (symbol) bloku lub innego obiektu wg księgi KKS
AAA
oznaczenie układu technologicznego lub technicznego wg księgi KKS
MM
numer kolejny układu (oznaczenie wynikające z KKS opisywanego układu lub w przypadku
występowania braku moŜliwości jednoznacznej identyfikacji oznaczać 00)
RR
symbol typu urządzenia (oznaczenie wynikające z KKS opisywanego układu)
CCC
numer kolejny urządzenia w układzie (oznaczenie wynikające z KKS opisywanego układu)
XX
nr kolejny rysunku
BX
oznaczenie branŜ: (A-automatyki, B-budowlana, C-chemiczna, E-elektryczna, K-kotłowa,
Nnawęglania_odpopielania_odpylania_odsiarczania, T-turbinowa, W-wodna,
Zzabezpieczeń,sterowania,telekomunikacja itp.), X=1…9 -opcjonalnie, w przypadku istnienia kilku
projektów w jednej branŜy
7.1.19. Nazwa pliku zawierającego spisy, zestawienia itp. jest tworzona wg wzoru:
KKK_B_NNAAAMM - tytuł zestawienia,
gdzie poszczególne symbole jak w podpunkcie 7.1.20. tego punktu
PGE GiEK S.A. Oddział Elektrownia Turów
Strona 19 z 23
Specyfikacja Techniczna
7.1.20. Numery projektów, tworzone wg podanego wzoru będą zawierały tytuł projektu odzwierciedlający
jego zawartość,
KKK_B_NNAAAMM – tytuł projektu,
gdzie poszczególne symbole oznaczają:
KKK
numer kontraktu (umowy)
BX
oznaczenie branŜ: (A-automatyki, B-budowlana, C-chemiczna, E-elektryczna, K-kotłowa,
Nnawęglania_odpopielania_odpylania_odsiarczania, T-turbinowa, W-wodna,
Zzabezpieczeń, sterowania,telekomunikacja itp.), X=1…9 -opcjonalnie, w przypadku istnienia kilku
projektów w jednej branŜy
NN
numer (symbol) bloku lub innego obiektu wg księgi KKS
AAA
oznaczenie układu technologicznego lub technicznego wg księgi KKS
MM
numer kolejny układu (oznaczenie wynikające z KKS opisywanego układu lub w przypadku
występowania braku moŜliwości jednoznacznej identyfikacji oznaczać 00)
7.1.21. Projektant przed rozpoczęciem prac projektowych jest zobowiązany uzgodnić z Wydziałem
Planowania Operacyjnego i Koordynacji (TMP) Elektrowni Turów oznaczenia KKS dla numerów
projektów i nazw plików tworzonej dokumentacji projektowej.
7.1.22. Warunkowo dopuszcza się, po uzgodnieniu z Zamawiającym, numerację dokumentacji
projektanta jeŜeli obiekt nie posiada oznaczenia KKS, a projektant posiada własną niepowtarzalną
numerację projektów i rysunków. Ilość znaków powinna zawierać się w zakresie od 8 do 20
znaków.
7.1.23. Dopuszczalne formaty plików:
(1) DWG (AutoCad w wersji moŜliwie najnowszej ) - rysunki projektów,
(2) DGN (Microstation w wersji moŜliwie najnowszej)
(3) warunkowo dopuszcza się wykonanie rysunków projektów w formatach: FCW, FCD
(FastCad), CDR (CorelDraw), po uzgodnieniu z zamawiającym
(4) KST, ATH (Norma) i dodatkowo w .pdf – kosztorysy, przedmiary robót
(5) XLS (Excel) – wykazy, specyfikacje, bazy sygnałów
(6) DOC (Word) – część opisowa dokumentacji technicznej, DTR,
(7) PDF – DTR, dokumentacja fabryczna elementów montowanych przez wykonawcę w całości,
(8) TIF, BMP, JPG – pliki referencyjne (bitmapy)
7.2. Struktura elektronicznej wersji dokumentacji projektowej wielobranŜowej
(projektu
podstawowego
PP,
projektu
budowlanego
–
PB,
projektu wykonawczego – PW, itd.):
Nazwa zadania
PW
BranŜa elektryczna
KKK_B_NNAAAMM – tytuł projektu
KKK_B_NNAAAMM - Wykaz plików.xls
KKK_B_NNAAAMM - Część opisowa.doc
KKK_B_NNAAAMM - Część opisowa.pdf
KKK_B_NNAAAMM – Załącznik nr1.pdf
NNAAAMMRRCCC_01_B.dwg
NNAAAMMRRCCC_01_B.pdf
NNAAAMMRRCCC_01_B.tif
NNAAAMMRRCCC_02_B.dwg
NNAAAMMRRCCC_03_B.dgn
itd. …
BranŜa AKPiA
BranŜa mechaniczna
PGE GiEK S.A. Oddział Elektrownia Turów
Strona 20 z 23
Specyfikacja Techniczna
BranŜa budowlana
BranŜa itd. …
Przedmiary
BranŜa elektryczna
KKK_B_NNAAAMM – tytuł projektu
KKK_B_NNAAAMM - przedmiar.ath
KKK_B_NNAAAMM - przedmiar.pdf
BranŜa AKPiA
BranŜa mechaniczna
BranŜa budowlana
BranŜa itd. …
Kosztorysy
BranŜa elektryczna
KKK_ B _NNAAAMM – tytuł projektu
KKK_B_NNAAAMM - kosztorys.kst
KKK_B_NNAAAMM - kosztorys.pdf
BranŜa AKPiA
BranŜa mechaniczna
BranŜa budowlana
BranŜa itd. …
7.3. Struktura elektronicznej wersji dokumentacji projektowej jednobranŜowej dla
(Koncepcja, Analiza itd.)
Nazwa zadania
Część Edytowalna Analizy
KKK_B_NNAAAMM - Wykaz plików.xls
KKK_B_NNAAAMM - Część opisowa.doc
KKK_B_NNAAAMM - Załącznik nr1.pdf
NNAAAMMRRCCC_01_B.dwg
NNAAAMMRRCCC_02_B.dwg
NNAAAMMRRCCC_03_B.dgn
NNAAAMMRRCCC_04_B.cdr
itd. …
KKK_B_NNAAAMM - Analiza.pdf
7.4. Kolorystyka schematów technologicznych
L.p.
CZYNNIK=nazwa warstwy w CAD
KOLOR
NR
KKS
LAA÷LAD, LDA÷LDD,
NDA÷NDK, LAH
LAE÷LAF, LCE
LCW, PAA÷PAS, PGA,
PBA÷PBL, PCB, PGM
PCA÷PCM
SGA÷SGG
GKA÷GKU
1.
Woda zasilająca
ciemnozielony
94
2.
Woda wtryskowa
ciemnozielony
94
3.
Woda (chłodząca i ruchowa)
jasnozielony
110
4.
5.
Woda p.poŜ.
Woda pitna
czerwony
błękitny
10
130
6.
Kondensat
7.
Skropliny
zielona przerywana
90
LCH÷LCJ, LCN, NAB
8.
Odsoliny i ług
seledynowy
60
9.
Para
czerwony
10
10.
11.
Olej (smarny i łoŜyskowy)
Olej regulacyjny
brązowy
oliwkowy
14
40
LCQ
LBA÷LBS, MAA÷MAC,
LBW, LBQ, MAN, QHA
MAW, NAA, NAE÷NAJ
MVA÷MVU
MAX, MXA÷MXU
jasnozielony z czarną cienką przerywaną
PGE GiEK S.A. Oddział Elektrownia Turów
80,250
LCA÷LCC, LCP, MAG,
NAK÷NAM
Strona 21 z 23
Specyfikacja Techniczna
12.
Olej sterujący
oliwkowy z czarną cienką przerywaną
40,250 MYA÷MYU
13.
Olej lewarowy
14,250 MWA÷MWU
14.
Destylat
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
Odpopielanie i pulpa
Mazut przypalnikowy
Mazut zewnętrzny
Węgiel
Biomasa
brązowy z czarną cienką przerywaną
ciemnozielony z czarną cienką
przerywaną
szafirowy
jasnobrązowy
ciemnoczerwony-czarny
szary
ciemnozielony
230
242
242,250
253
106
HDA
HJA
EGA÷EGD
HFB÷HFF
ENA÷ENU
Mleko wapienne i freon
Kamień wapienny
Korpusy maszyn
Linie impulsowe i powietrze ster.
Powietrze
Mieszanka pyło-powietrzna
ciemnofioletowy
jasnofioletowy
ciemnoszary
błękitny - cienką przerywaną
błękitny
czarno-błękitny
200
201
252
130
130
250,130
GCN, GNN, QJJ
HTJ÷HTK
26.
Spaliny i powietrze transportowe
ciemnoniebieski
172
HNA÷HNF, QEA÷QET
27.
28.
29.
30.
31.
32.
Wodór
Azot i propan
Hydrazyna i Amoniak
Fosforan
Tlen
Odwodnienia i odpowietrzenia
Ŝółty
pomarańczowy
brązowy
odcień niebieski
niebieski
czarny - cienka
50
30
32
140
170
8
QJA, MKG
QJB, QJH, QJM, MKG
LFN20,40, QCA, QCB
LFN50, QCC
QJL
HAN, HAU, MAL
33.
Ścieki oczyszczone
ciemnoniebieska
172
GNK, GTA
Ścieki nieczyszczone:
przemysłowe
sanitarne
granatowa z czarną –przerywaną
czarno-szafirowa
34.
94,250 MKF
QFA÷QFU
HLA÷HLD, MAJ
HHD
174,250 GMA÷GMU
250,230 GNA÷GND,GRA÷GRS
GQA÷GQU
KKS-y linii technologicznych, armatury i napędów  kolor czarny na warstwie: Opis
Armatura i napędy na warstwie o nazwie czynnika i w kolorze czynnika
Pomiary (baloniki) kolor czarny na warstwie: AKPiA
Uwagi i tabele kolor czarny na warstwie: TEXT
Tabelka rysunkowa kolor czarny na warstwie: Tabelka
Ramka rysunkowa kolor czarny na warstwie: Ramka
7.5. Kolorystyka schematów elektrycznych w zaleŜności od napięcia
L.p.
Napięcie=nazwa
KOLOR
warstwy w CAD
1.
400 kV
biały (czarny)
2.
220 kV
pomarańczowy
3.
110 kV
czerwony
255,0,0
10
AEA÷AEZ
4.
15,75 kV
brązowy
153,0,0
14
BAA÷BAC, BBT
5.
6 kV
zielony
0,255,0
90
BBA÷BBS, BCA÷BCZ
NR RGB
255,255,255
(51,51,51)
255,127,0
NR CAD
KKS
255 (250)
ABA÷ABZ, ACA÷ACZ
30
ADA÷ADZ
6.
0,4 kV
niebieski
0,0,255
170
BFA÷BFS, BHA÷BHZ,
BJA÷BJY, BKA÷BKZ,
BLA÷BLX, BTL÷BTN
7.
230 V
odcień niebieski
0,191,255
140
BRA÷BRS
PGE GiEK S.A. Oddział Elektrownia Turów
Strona 22 z 23
Specyfikacja Techniczna
8.
220 VDC
fioletowy
255,0,255
210
BUA÷BUF, BRT÷BRF
9.
24 VDC
odcień fioletowy
191,0,255
200
BUG÷BUJ
10. PE (uziom)
zielono-Ŝółty
90,50
KKS-y, linie, symbole, ramki  kolor czarny na warstwie: Opis
Pomiary (baloniki) - kolor czarny na osobnej warstwie: AKPiA
Uwagi i tabele kolor czarny na warstwie: TEXT
Tabelka rysunkowa kolor czarny na warstwie: Tabelka
Ramka rysunkowa kolor czarny na warstwie: Ramka
PGE GiEK S.A. Oddział Elektrownia Turów
Strona 23 z 23

Podobne dokumenty