Nienależnie pobrane świadczenia

Komentarze

Transkrypt

Nienależnie pobrane świadczenia
Nienależnie pobrane świadczenia
Wpisany przez
W decyzji oddziału ZUS zobowiązującej pracownika do zwrotu takich świadczeń powinna
zostać podana kwota nienależnie pobranych zasiłków oraz kwota należnych odsetek.
Świadczeniami nienależnie pobranymi są:
- świadczenia wypłacone mimo zaistnienia okoliczności powodujących ustanie prawa do
świadczeń albo wstrzymanie ich wypłaty w całości lub w części, jeżeli ubezpieczony pobierający
świadczenie był pouczony o braku prawa do ich pobierania (np. w przypadku gdy pracodawca
wypłacił zasiłek opiekuńczy, mimo że pracownik we wniosku o zasiłek opiekuńczy podał, że w
okresie sprawowania opieki nad chorym dzieckiem w wieku powyżej 2 lat jest inny członek
rodziny mogący zapewnić dziecku opiekę),
- świadczenia przyznane lub wypłacone na podstawie nieprawdziwych danych lub
fałszywych dokumentów przekazanych przez ubezpieczonego albo w innych przypadkach
świadomego wprowadzenia przez ubezpieczonego (pracownika) w błąd płatnika składek
wypłacającego świadczenia (np. w przypadku gdy pracownik ubiegający się o zasiłek
opiekuńczy zataił informację o pobieraniu zasiłku opiekuńczego przez małżonka).
Co powinien zrobić płatnik, jeżeli stwierdzi, że pracownik pobrał nienależnie
świadczenie?
W przypadku gdy płatnik stwierdzi, że nastąpiło pobranie nienależnego świadczenia, należy
niezwłocznie zawiadomić o tym właściwy oddział ZUS, który po zbadaniu sprawy wyda w tej
sprawie decyzję.
1/3
Nienależnie pobrane świadczenia
Wpisany przez
Właściwym do rozpatrywania spraw związanych z ustalaniem, czy świadczenie zostało pobrane
nienależnie jest oddział ZUS, na terenie którego znajduje się siedziba płatnika składek.
Przy zawiadomieniu ZUS o nienależnie pobranym świadczeniu nie obowiązuje jakaś specjalna
procedura. I tak:
1. Wystarczy, że płatnik składek napisze „zwykłe" pismo, w którym wskaże okoliczności,
załączając (w miarę możliwości) dowody, jakimi dysponuje, które jego zdaniem świadczą o
nienależnym pobraniu świadczenia.
2. Oddział ZUS, jeżeli będą wątpliwości, przed wydaniem decyzji zbada okoliczności
sprawy, ustali, czy miało miejsce nienależne pobranie świadczenia i ostatecznie wyda decyzję.
Pracownik będzie musiał zwrócić takie świadczenie bezpośrednio do oddziału ZUS, który wydał
decyzję zobowiązującą do zwrotu, na rachunek bankowy podany w tej decyzji.
3. ZUS w decyzji poinformuje, że jeżeli pracownik zwróci nienależnie pobraną kwotę
jeszcze przed uprawomocnieniem się decyzji (w ciągu 30 dni od otrzymania decyzji) a
świadczenie ma być zwracane przez pracownika z odsetkami, wówczas nie będą naliczane
dalsze odsetki. Oznacza to, że będzie zwracał nienależnie pobraną kwotę wraz z odsetkami,
ale liczonymi tylko do dnia wydania decyzji. Jeżeli nie zwróci podanej w decyzji kwoty do dnia
uprawomocnienia się decyzji, czyli w ciągu 30 dni od otrzymania decyzji, wówczas kwota
świadczeń będzie potrącana ze świadczeń bieżąco przysługujących, a jeżeli pracownik nie ma
prawa do bieżących świadczeń, będzie dochodzona w drodze egzekucji, a kwota odsetek
będzie wzrastała i będzie nadal naliczana aż do całkowitej spłaty zadłużenia. A zatem w
interesie pracownika jest szybki zwrot nienależnie pobranej kwoty.
Zwrot świadczeń pobranych nienależnie - konsekwencje dla płatnika
Świadczenie powinno zostać zwrócone przez pracownika wraz z odsetkami w wysokości i na
2/3
Nienależnie pobrane świadczenia
Wpisany przez
zasadach określonych przepisami prawa cywilnego, jeżeli ubezpieczony podał nieprawdziwe
dane lub złożył fałszywe dokumenty, albo świadomie wprowadził płatnika składek
wypłacającego świadczenia w błąd. W decyzji oddziału ZUS zobowiązującej pracownika do
zwrotu powinna zostać określona wysokość kwoty nienależnie pobranych zasiłków oraz kwota
należnych odsetek.
Agnieszka Ślązak
specjalista w zakresie świadczeń krótkoterminowych
3/3