Spis publikacji od roku 2000

Komentarze

Transkrypt

Spis publikacji od roku 2000
Prof. dr hab. Joanna Tokarska-Bakir
Spis publikacji od roku 2002 (po habilitacji)
I.
Książki:
a1) prace samodzielne:
- Okrzyki pogromowe. Szkice z antropologii historycznej Polski 19391946, Wydawnictwo Czarne, Wołowiec 2012, ss. 400
- Legendes de la sangue. Anthropologie de la prejudice, Edition Albin
Michel, Paris 2013 (w druku)
- Wyzwolenie przez zmysły. Tybetańskie idee soteriologiczne, wyd. II,
Toruń 2012 (w druku)
- Legendy o krwi. Antropologia przesądu (z cyklu: Obraz osobliwy),
Wydawnictwo WAB, Warszawa 2008, ss.796
- Rzeczy mgliste. Eseje i studia, Wydawnictwo Pogranicze, Seria
«Sąsiedzi«, Sejny 2004, ss. 240
a2) Seria Antropologiczna PIW (autorska koncepcja serii, redakcja naukowa i wstępy do
książek):
- redakcja naukowa i wstęp [pt. Procedury pisma] do: J.Goody,
Poskromienie umysłu nieoswojonego, PIW, Warszawa 2011, s. 7-20
- redakcja naukowa i wstęp [pt. W winnicy rytuału] do: V.Turner, Proces
rytualny, przeł. E.Dżurak, PIW, Warszawa 2010, ss. 9-34
- redakcja naukowa i wstęp [pt. Problem winy] do: E.E.Evans-Pritchard,
Czary, wyrocznie i magia wśród Azande, przeł. S.Szymański, PIW,
Warszawa 2008, s. 7-21
- redakcja naukowa i wstęp [pt. Energia odpadków, s. 7-44], do:
M.Douglas, Czystość i niebezpieczeństwo, przeł. M.Bucholz, PIW,
Warszawa 2007, s. 7-43
- redakcja naukowa i wstęp [pt. Przemiany] do: A. Van Gennep, Obrzędy
przejścia, przeł. B.Biały, PIW, Warszawa 2006, s. 7-24
- redakcja naukowa i wstęp [pt. Repetytorium z człowieka]: do:
A.Barnard, Antropologia kultury. Zarys teorii i historii, przeł.
S.Szymański, PIW, Warszawa 2006, s. 9-25
a3) redakcja prac zbiorowych:
- PL: tożsamość wyobrażona, koncepcja i redakcja tomu zbiorowego,
Wydawnictwo Czarna Owca 2012 (w druku)
- (wraz z Anną Zawadzką) monograficzny numer pisma
„Societas/Communitas”: Polityki pamięci, ISNS UW, Warszawa 2009
- „Cóż po antropologii?”, [wstęp do]: Antropologia wizualna, Studia i
Materiały Collegium Civitas, t. 1, red. J.Tokarska-Bakir, Warszawa 2006
a4) prace zbiorowe:
- przekład (wspólnie z A.Dzierżyńską), redakcja naukowa i
wstęp [pt. Et(n)ologia piętna , s. 7-26 ] do: E.Goffman, Piętno.
Rozważania o zranionej tożsamości, Gdańskie Wydawnictwo
Psychologiczne, Gdańsk 2005 (wydanie II 2007)
a5) przekłady:
- (wraz z Janiną Bauman), Zygmunt Bauman, Etyka ponowoczesna,
wydanie II, Wydawnictwo Aletheia, Warszawa 2011
II. Artykuły
a1) artykuły w książkach zbiorowych:
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)
10)
11)
12)
„Acte manqué. Gustaw Herling-Grudziński i legenda o krwi” (w druku)
„Wspólnota wstydu/A Community of Shame”, [w:] Łukasz Baksik, Macewy
codziennego użytku/Matzevot for Everyday Use, Wydawnictwo Czarne,
Wołowiec 2012, s. 7-9
„Uwalnianie Barabasza”, [w:] Jan Sadecki [red.] Kim są Polacy?, Biblioteka
Gazety Wyborczej, Warszawa 2013, s. 124-145
„Cries of the Mob in the Pogroms in Rzeszów (June 1945), Cracow (August
1945) and Kielce (July 1946) as a Source for the State of Mind of the
Participants” [w:] Jan T. Gross (ed.), The Holocaust in Occupied Poland: New
Findings and New Findings and New Interpretations, Frankfurt am Main 2012, s.
205-229
„Ex silentio. O wierszu ‘Todtnauberg’”, w: [red. J.Roszak] Kartki Celana.
Interpretacje, Wydawnictwo Austeria, Kraków 2012, s. 88-105
„The Topos of the Ruins. Redemptive Narratives in Modern History of the
Germans, the Jews and the Poles”, in: Forget Fear, ed. by Artur Zmijewski and
Joanna Warsza, Berlin 2012, p. 300-316
„History as Fetish”, in: Anna Wolff-Powęska, Piotr Forecki (Hrsg.) Der
Holocaust in der polnischen Erinnerungskultur, Peter Lang Gmbh, Frankfurt am
Main 2012, pp. 50-69.
‘The Hanging of Judas’ or Contemporary JewishTopics, [w:] Polin: Studies in
Polish Jewry, Volume 24 Jews and their Neighbours in Eastern Europe since
1750 Edited by Israel Bartal, Antony Polonsky & Scott Ury, Wydawca The
Institute for Polish–Jewish Studies and The American Association for Polish–
Jewish Studies, 2011, s. 281-400
Suppressio veri, suggestio falsi. Dzieje relacji Ryszarda Maja, w tomie
pokonferencyjnym Konferencji Historyków Polskich, Otwock 2010, red. Ewa
Domańska (w druku)
„Nasza klasa” w Klimontowie sandomierskim, w: H.Datner, K.Stoll [red.],
Zostać czy wyjechać? Konferencja w Niemieckim Instytucie Historycznym,
Warszawa 5-7 grudnia 2012 (w druku)
(wspólnie z Aliną Skibińską) Barabasz i Żydzi. Z historii oddziału
„Wybranieckich”, [w:] Zagłada Żydów. Studia i materiały, t. 7, [red.] D.Libionka,
Warszawa 2011, s. 63-122
„Następstwa Holokaustu w relacjach żydowskich i w pamięci polskiej prowincji
w świetle badan etnograficznych” [w:] Feliks Tych i Monika Adamczyk-
13)
14)
15)
16)
17)
18)
19)
20)
21)
22)
23)
24)
25)
26)
27)
28)
29)
Garbowska [red.] Następstwa zagłady Żydów. Polska 1944-2010, Lublin 2011, s.
775-812
„Zmowa społeczna. Socjologia i antropologia zaprzeczania”, [w:] Przebyta droga
1989-2009. Dla Aleksandra Smolara, red. P.Kosiewski et al., Warszawa 2010, s.
261-280
„Blutlegenden. Anthropologie und Archäologie des Blutaberglaubens am Beispiel
aktueller ethnographischer Studien in der polnischen Provinz”, [w:] Nach dem
Vergessen. Rekurse auf den Holocaust in Ostmitteleuropa nach 1989, Magdalena
Marszałek, Alina Molisak (Hg.), Kulturverlag Kadmos, Berlin 2010, s. 25-46.
„Jak wyjść ze zmowy milczenia. Nauki społeczne wobec stosunków polskożydowskich”, [w:] P.Weiser, Trudne dziedzictwo red. (w druku)
„Proces Tadeusza Maja” [w:] Zagłada Żydów. Studia i materiały, t. 7, [red.]
D.Libionka, Warszawa 2011, s. 170-209.
„The Figure of Bloodsucker in Polish religious, national and left-wing discourse
in the years 1945/1946. A historical anthropology study”, publikacja na stronie
The American Association for Polish-Jewish Studies, 2012:
http://www.aapjstudies.org/manager/external/ckfinder/userfiles/files/Tokarska%2
0Bakir.pdf
„Obsesja niewinności”, w: Na okrągło 1989-2009, red. A. Szyłak J. Sowa,
Wydawnictwo: Korpracja Ha!art, Kraków 2010 (wersja pol.-ang.), s.
„Mobilis in mobili czyli jak są zrobione legendy o krwi”, w: Honor, Bóg,
Ojczyzna, kierownictwo naukowe: Maria Janion, redakcja: Monika Rudaś
Grodzka, Warszawa 2009, s. 167-180.
„Raport z badań podlaskich 2007”, Societas/Communitas: Polityki pamięci, ISNS
UW, Warszawa 2009, s. 35-94.
„Brak w systemie”, w: K.Beylin-Szotkowska, Tolerancyjni, Warszawa 2009, s.
75-88
„Skaz antysemityzmu”, Teksty Drugie, nr 1-2 (115): 2009, s. 302-317.
„Niesprawiedliwi sprawiedliwi, sprawiedliwi niesprawiedliwi”, [w:] Zagłada
Żydów. Studia i materiały, t. 4, [red.] D.Libionka, Warszawa 2008, s. 170-215.
„Unschuldsbesessen”, [w:] Barbara Engelking, Helga Hirsch [red.], Unbequeme
Wahrheiten, Frankfurt a/Main 2008, s. 191-205.
„Obecność i mamidło”, [w:] Jerzy Gierałtowski, Katalog wystawy warszawskiej,
Warszawa 2008 [przedruk w „Kwartalniku fotograficznym”, w druku]
„Pseudo. Emancypacja «stosowanych sztuk społecznych«”, [w:] O
społeczeństwie, moralności i nauce. Miscellanea, W.Pawlik, E.ZakrzewskaManterys [red.], Warszawa 2008, s. 349-358.
„Strach w Polsce”, [w:] Wokół «Strachu«. Dyskusja o książce Jana T.Grossa,
M.Gądek [red.], Kraków 2008, s. 168-179.
„Żałoba «na czarno«. O renegocjowaniu tożsamości przez sztukę”, [w:]
Architektura intymna, architektura porzucona, S.Cichocki [red.] Bytom 2007, s.
13-29.
„History as a Fetish”, przeł. D.Głowacka, [w:] Dorota Głowacka and Joanna
Żylinska [red.], Imaginary Neighbors: Polish-Jewish Relations After the
Holocaust, Nebrasca University Press 2007, p. 40-63.
30)
31)
32)
33)
34)
35)
36)
37)
38)
„You of Yedwabne”, w: Polin: Studies in Polish Jewry, G.Finder, N.Aleksiun,
A.Polonsky i J.Schwartz, Oxford-Portland, Oregon, The Littman Library of
Jewish Civilization for The Institute for Polish-Jewish Studies and The American
Association for Polish-Jewish Studies, t. 20, 2008, p.413-428.
„Obsesja szel i-aszma” (‘Obsesja niewinności’) [w:] Miri Paz, Ha’cheszbon
Ha’polani. Imut im zikaron. Mivchar maamarim (Facing Memory: The Polish
Account), Hakibbutz Hameuchad Publishing House Ltd., Kav Adom 2007, s.
79- 90
„Syn marnotrawny, dziesięć lat później”, [w:] Sztuka interpretacji,
B.Czajkowski [red.], Wrocław 2006, s. 39-54.
„Zanik doświadczenia: diagnoza antropologiczna”, [w:] R.Nycz,
A.Zeidler-Janiszewska [red.], Nowoczesność jako doświadczenie,
Kraków 2006, s. 119-134
„Skąd się wziął antysemityzm w Polsce”, [w:] K.Kozłowski,
A.Folwarczny, M.Bilewicz [red.] Trudne pytania w dialogu polskożydowskim, Warszawa 2006, s. 27-30
hasło „Śmierć”, [w:] Wielka Encyklopedia Powszechna PWN, t. 27, Warszawa
2005, s. 12-14
“Obsessed with Innocence”, [w:] Neighbors Respond. The Controversy Over the
Jedwabne Massacre in Poland, A.Polonsky, J.B.Michlic [red.], Princeton
University Press, Princeton and Oxford 2004, s.75-86
hasło „Mit”: w: Religia. Encyklopedia PWN, t. 7, Warszawa 2003, s. 90-95
„Ganz Andere? Żyd jako czarownica i czarownica jako Żyd czyli jak czytać
protokoły przesłuchań”, [w:] M.Janion, C.Snochowska, K.Szczuka [red.], Inny,
inna, inne, IBL, Warszawa 2004, s. 110-148
a3) artykuły naukowe, szkice i eseje drukowane w prasie (wybór):
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
„Hassliebe. Żydowska samonienawiść w ujęciu Sandera L.Gilmana (cz. I: od
Hermanna z Moguncji do Johannesa Pfefferkorna), „Studia Litteraria et
Historica”, nr 2: 2013 (w druku)
„Jeszcze o «Kłamstwie krwi« Jolanty Żyndul, „Studia Litteraria et
Historica”, nr 2: 2013 (w druku)
„Kilka uwag o trwałości legend o krwi. Na marginesie «Kłamstwa krwi«
Jolanty Zyndul”, „Studia Judaica” (w druku)
„Decorum”, keynote na konferencję o Pierrze Bourdieu, Warszawa 24 maja
2013 (w druku)
„Nasza klasa w Klimontowie Sandomierskim”,, „Kwartalnik Historyczny
Żydowskiego Instytutu Historycznego” (w druku)
„Go native. Debaty o książce Timothego Snydera” „Studia Litteraria et
Historica”, nr 1: 2012
An AL Unit and Its Attitude Toward Jews. The Trial of Tadeusz Maj, „Yad
Vashem Studies”, vol. 40: 1, 2012, s. 75-118
Communitas of Violence. The Kielce Pogrom as a Social Drama, „Yad
Vashem Studies” (w druku)
9)
19)
20)
Jew with a Coin. Analysis of a Contemporary Folkloric Emblem, publikacja
na stronie The American Association for Polish-Jewish Studies, 2012:
http://www.aapjstudies.org/manager/external/ckfinder/userfiles/files/Tokarsk
a%20Bakir.pdf
„Wymazywanie/Extinction”, [wstęp do:] Wojciech, Wilczyk, Niewinne oko
nie istnieje, Atlas Sztuki, Kraków 2010, s. 34-39
„Cries of the Mob in the Pogroms in Rzeszów (June 1945), Cracow (August
1945) and Kielce (July 1946) as a Source to the History of Mentality”, (a
paper for the International Conference „Holocaust in occupied Poland - New
Findings and New Interpretations“, Princeton, Oct. 29-30, 2010), East
European Politics & Societies, vol.25, s. 553 - 574
„How to exit the conspiracy of silence? Social sciences facing the PolishJewish relations”, East European Politics & Societies, vol. 25, February
2011: 1, s. 129-152
„Figura Krwiopijcy w dyskursie religijnym, narodowym i lewicowym Polski
roku 1945/1946. Studium z antropologii historycznej”, Sprawy
Narodowościowe. Seria Nowa , nr 37: 2010, s. 19-48
„Suppressio veri. The Holocaust as reflected in Jewish accounts and Polish
hinterland memory, in light of ethnographic studies”, Yad Vashem Studies (w
druku)
"The Unrighteous Righteous and Righteous Unrighteous", Dapim. Studies on
the Shoah, The Institute for the Holocaust Research, University of Haifa
(Israel), vol. 24: 2010, pp. 11-64.
„Des racines mythiques de l’antisémitisme: le meutre rituel juif”, Ethnologie
française, XL, 2010, 2, p. 305-313.
„Skaz antysemityzmu”, Teksty Drugie, nr 1/2 (115): 2009, s. 302-317
„Historia pewnego złudzenia. O wpływie kategorii zbiorowych na poczucie
rzeczywistości”, Kwartalnik Historii Żydów, wrzesień 2008, nr 3 (227), s.
334-342.
„Tożsamość jako metafora”, Pozytyw, nr 1: 2008, s. 121-130
„Cena za myśl”, Tygodnik Powszechny, nr 45, 11.11.2007
21)
„Legendy o krwi”, Teksty Drugie, nr 4:2007, s. 47-72.
22)
“Obrazy sandomierskie”, Res Publica Nowa, nr 1:2007, s. 18-63.
23)
“Dialog z okrutnym patrnerem. Świat w zwierciadle dziennika
prowincjonalnego lekarza: «Zamojszczyzna 1918-1958« Zygmunta
Klukowskiego”, Tygodnik Powszechny, nr 27:12007 (8/7/2007)
24)
“Śrubka w polskiej wyobraźni”, Gazeta Wyborcza, 17-18/3/2007
25)
“Energia odpadków”, Res Publica Nowa, nr 3:2006, s. 103-114.
26)
“Zanik doświadczenia: diagnoza antropologiczna”, Teksty Drugie, nr 3:2006,
s. 34-45
10)
11)
12)
13)
14)
15)
16)
17)
18)
27)
“Cielesność umysłów. O korespondencji Marii i Stanisława Ossowskich” ,
Etyka” nr 38: 2006, ss. 75-86.
28)
“O Powtórzeniu Artura Żmijewskiego”, Obieg, 6/11/2005
(http://www.obieg.pl/text/jtb_opaz.php) i “Gazeta Wyborcza”, 1415.01.2006.
29)
„Syn marnotrawny, dziesięć lat później”, Teksty Drugie, nr 4 (94): 2005, s.
140-155.
30)
„«Słowa niewinne«. O książce Nachmana Blumentala”, Teksty Drugie, nr 1-2
(91-92): 2005, s. 223-235
31)
„Etniczność dzisiaj” (wykład w ramach «Bucerius Gespräche« w Deutsches
Historisches Institut Warschau), Borussia nr 36: 2005, s. 29-36
32)
„Not a Random Sample”, Jews in Russia and Eastern Europe, Summer
1(52): 2004, s. 234-243.
33)
„Wy z Jedwabnego”, Res Publica Nowa, nr 4:2004.
34)
„Topos ruin. Zbawcze narracje w najnowszej historii Niemców, Żydów i
Polaków”, Krytyka Polityczna nr 7:2004, s. 266-285.
35)
„Kontekst ocalenia. O empatii i żałobie w historii, literaturoznawstwie i gdzie
indziej”, Teksty Drugie, nr 5 (89) : 2004, s. 190-199.
36)
„Bez próby losowej. O książce Małgorzaty Melchior «Tożsamość i
Zagłada«”, Tygodnik Powszechny, nr 43: 2004.
37)
„Skandalista Henryk Grynberg”, Res Publica Nova , nr 6: 2003, ss. 90-100
38)
„Czaplicka czyli paradoks bliźniąt” (druk fragmentu pt. „Nie deptać
trawników” - Wysokie Obcasy , nr 5: 2003, ss. 6-13)
39)
40)
„Historia jako fetysz” (fragment w druku: Gazeta Wyborcza, 15-16.02.2003;
• wersja niemiecka w przekł. A.Leszczyńskiej –Koenen: „Polen als kranker
Mann Europas? Jedwabne, «Nachgedächnis« und die Historiker”,Transit
Europäische Revue - Institut für Wissenschaften vom Menschen, nr 25:2003,
s.66-87;
• wersja ang. w przekł. M.Pawicy i J.Labov Eurozine- Netmagazine,
30/05/2003;
• wersja ukraińska w: Unabhägige Kulturzeitschrift «Ī« (Lwów), vol.
28:2003
41)
42)
43)
„Kallikles i wiedźmy”, Krytyka Polityczna, nr 2: 2002, s. 297-305.
44)
„Malinowski czyli paradoks kłamcy”, Res Publica Nova, nr 11: 2002, s. 6067
45)
„Chiaromonte czyli o samoograniczeniu”, Res Publica Nova , nr 1: 2002,
s.30-35
„Why is the holy image «true«? The ontological concept of truth as a
principle of self-authentication of folk devotional effigies in the 18th and 19th
century”, Numen. International Journal for the Study of Religion
(Koninklijke Brill NV, Leiden), tom 49:2002, ss.256-281
46)

Podobne dokumenty