2. Specyfikacja technologiczna wykonania i odbioru robót

Komentarze

Transkrypt

2. Specyfikacja technologiczna wykonania i odbioru robót
2. Specyfikacja technologiczna wykonania i odbioru robót
budowlanych
Projekt małej architektury
ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
2.1.
Na terenie parku zaprojektowany został między innymi plac w strefie wejściowej oraz
placyk wypoczynkowy. Oba place zostały połączone ścieżką. Na placu wypoczynkowym
zaprojektowane zostało miejsce pod ognisko. Na terenie parku przewidziane zostały
również ścieżka zdrowia oraz miejsce z urządzeniami gimnastycznymi. Urządzenia te
uzupełnione są o ławki, kosze na śmieci i maszty drewniane okalające umowną linie
trawników zlokalizowanych wzdłuż urządzeń sportowych. Do elementów małej
architektury zalicza się także ogrodzenie od strony ulicy Kwiatowej, wykonane z siatki
ocynkowanej o wys. 2m, zamontowanej na słupkach osadzonych w betonowych
fundamentach- rys. nr 5U
Po wykonaniu nawierzchni i obrzeży, a przed nasadzeniem roślin należy wykonać prace
przygotowawcze do wykonania elementów małej architektury. Obejmują one wykopanie
dołów pod fundamenty.
2.1.1.
OGRODZENIE TYMCZASOWE
Po rozebraniu starego ogrodzenia od strony ulicy Kwiatowej, w jego miejsce należy
założyć nowe ogrodzenie z uwzględnieniem miejsc parkingowych – zgodnie z
projektem.
Ogrodzenie będzie wykonane z siatki ocynkowanej wysokości 200cm,
montowanej na słupach 40x2500mm osadzonych w fundamentach. Po wytyczeniu linii
ogrodzenia należy wykopać doły pod fundamenty wielkości 20x20x60cm w odstępach
co 3m, z uwzględnieniem przerwy na bramę wjazdową. Przebieg ogrodzenia z
domiarami wyrysowany jest na załączniku do projektu (rys 5U). Doły pod słupki mają
wymiar 20x20x60cm, natomiast dołki pod słupy bramy i mają wymiary 40x40x120cm.
1
2.2.
WYKONANIE ELEMENTOW MAŁEJ ARCHITEKTURY.
2.2.1.
OGRODZENIE
Po wykonaniu wykopów pod fundamenty słupów ogrodzenia należy przystąpić do
wykonania ogrodzenia.
2.2.2.1
OGRODZENIE Z SIATKI
Wykopy pod fundamenty ogrodzenia z siatki o wymiarach 20x20x60cm należy
zalać betonem B15 i zamocować słupki ogrodzenia. Słupki o wymiarach 40x2500mm
należy osadzić w fundamencie na głębokość nie większą niż 50cm, tak, aby możliwe
było zamocowanie dwumetrowej siatki do wystającej części słupa. Następnie należy
przystąpić do montażu siatki. Siatka ogrodzeniowa ślimakowa wykonana jest z drutu
ocynkowanego ø 2mm.. Projekt ogrodzenia znajduje się w załączniku do projektu.
2.2.2.2
BRAMA WJAZDOWA
Wykopy pod słupy obu bram wjazdowych o wymiarach 40x40x120cm należy
zalać betonem B15 i umieścić w nich słupy do których będzie mocowana brama. Słupy
mają wymiar 120x120x2800mm i należy je umieścić w fundamencie na głębokość nie
większa niż 50cm, tak aby możliwe było zamocowanie bramy. Rozstawiając słupy należy
uwzględnić szerokość ramy 350cm oraz wymiary zawiasów do mocowania bramy.
Brama ma wymiar 350x200/230cm. rama wykonana jest z profilu zamkniętego
40x40x3mm. Wypełnienie wykonane jest ze stali kształtowej 20x20mm. Rama
zabezpieczona jest podkładem antykorozyjnym a następnie pomalowana na kolor
antracytowy (kolor RAAL do ustalenia z inwestorem). Po zamocowaniu bramy na słupach
należy zabezpieczyć ją przed ściągnięciem wykonując spawanie. Projekt ogrodzenia
znajduje się w załączniku do projektu (rys 5U).
2
2.2.2.
ŚCIEZKA ZDROWIA
Transport i montaż urządzeń ścieżki zdrowia (drabinka pozioma, drabinka pionowa,
drążki gimnastyczne podwójne, poręcze gimnastyczne, równoważnia łamana, slalom,
równoważnia równoległa, belka do przerzutów tułowia oraz ławeczki do ćwiczeń)
wykonuje producent – firma Novum oraz FACTOR.
2.2.4 URZĄDZENIA GIMNASTYCZNE
Transport i montaż urządzeń gimnastycznych (poręcze gimnastyczne, zestaw do
pompek, zestaw „Brzuch” oraz zestaw do podciągania) wykonuje producent – firma
Saternus.
2.2.5 DREWNIANE MASZTY
Drewniane maszty o długości 300x14x14cm, o fazowanych (zaokrąglonych)
krawędziach, powinny zostać zaimpregnowane oraz pomalowane na intensywny kolor
(np. czerwony). Wykopy pod fundamenty (30x30x50cm) należy zalać betonem B15.
Przygotowane słupy należy zamocować w tężejącym betonie przy użyciu odpowiednich
kotew. Lokalizacja drewnianych masztów przedstawiona jest na rys. 2U.2 –ELEMENTY
MALEJ ARCHITEKTURY.
2.2.3.
WYPOSAŻENIE DODATKOWE
Transport i montaż elementów wyposażenia (ławki, kosze) leżą po stronie
wykonawcy.
2.3.
USTALENIA KOŃCOWE
Wszelkie prace związane z budową elementów małej architektury powinna
wykonywać profesjonalna firma stosując się do wskazań podanych w rysunkach
załączonych do projektu.
3

Podobne dokumenty