Oświadczenie o odpowiedzialności cywilnej

Komentarze

Transkrypt

Oświadczenie o odpowiedzialności cywilnej
STREFA 21 sporty ekstremalne grzegorz pałka
pałka
www.strefa21.pl r [email protected] r +48 606 212 874
NIP 661661-231
23 1-14-50 r REGON 260265412
260265412
Oświadczenie o odpowiedzialności cywilnej
Ja, niżej podpisany, oświadczam i potwierdzam własnoręcznym podpisem, że:
1. Uzyskałem przeszkolenie w zakresie technicznych zasad funkcjonowania i
użytkowania pojazdu.
2. Zapoznałem się z regulaminem wypożyczalni.
3. Uzyskałem przeszkolenie w zakresie przestrzegania zasad techniki jazdy i
bezpieczeństwa jazdy.
4. Ponoszę odpowiedzialność za wszelkiego typu kary i mandaty związane z łamaniem
zasad Kodeksu Drogowego otrzymane w okresie korzystania z pojazdu.
5. Ponoszę pełną odpowiedzialność materialną za szkody spowodowane niewłaściwym
użytkowaniem wynajętego pojazdu.
6. Ponoszę pełną odpowiedzialność za wszelkiego typu urazy i szkody na zdrowiu,
własne i osób trzecich, wynikłe z niedostosowania się do przepisów Kodeksu
Drogowego, Kodeksu Cywilnego i Kodeksu Karnego lub powstałe na skutek
niewłaściwego korzystania z pojazdu.
7. Zobowiązuję się do nie prowadzenia pojazdu pod wpływem alkoholu lub substancji
odurzających.
8. Zobowiązuję się do niewykonywania napraw bez konsultacji z właścicielem pojazdu.
9. Wyrażam zgodę na wykonanie fotografii mojej osoby i mojego prawa jazdy.
10. Posiadam prawo jazdy kategorii ................ nr .................................................... .
Miejscowość …………………………...
WYNAJMUJĄCY
Data ………………………………….
NAJEMCA
Strona | 1

Podobne dokumenty