Kierunek i typ studiów

Komentarze

Transkrypt

Kierunek i typ studiów
Kierunek i typ studiów;
Specjalizacja
FILOLOGIA ANGIELSKA, BA
NAUCZYCIELSKA
Nr i nazwa przedmiotu
/Tytuł kursu
Gramatyka historyczna z elementami ECTS:
historii języka
Rodzaj zajęć:
Rok akademicki i semestr:
wykład
2010/11 I
Wykładowca
Cel zajęć
Liczba godzin:
30
Dr Mikołaj Rychło
The course focuses on the history of the English language outlining its origins
and development from Proto-Indo-European to present-day English. With an
emphasis on the spoken language, every key stage in the history of the language
is investigated and illustrated with original texts. The lectures present historical
surveys of the crucial aspects of the language (phonology, morphology and
syntax) and treat historical changes that have affected English as a continuing
process, helping to explain the shape of the language today.
Program zajęć
1.
2.
3.
4.
5.
The Periods in the History of English
The Great Vowel Shift (introduction)
English as an Indo-European language
The family tree of the Germanic branch within the Indo-European family
From Proto-Indo-European to Proto-Germanic
6. From Proto-Germanic to Old English
a) Features of West Germanic
b) the Anglo-Frisian period
7. Linguistic features of the Germanic languages
8. The earliest texts
9. Early Old English sound changes
a) i-umlaut
b) palatalisation
c) breaking
10. An Introduction to Old English
a) the four main dialects
b) the system of pronouns
c) the sounds and letters (general characteristics)
d) the system of vowels
e) the diphthongs (two hypotheses)
f) the system of consonants
i) anterior fricatives (voicedness)
ii) geminates
11. Old English as a synthetic language
a) the nominal system of Old English and its later development (astem, o-stem, n-stem, irregular declensions)
b) the verbal system of Old English and its later development (seven
classes of strong verbs, three classes of weak verbs, conjugations)
12. Historical sources of the present-day English irregular verbs
13. Historical sources of the irregular plurals in modern English
14. The main sources of foreign vocabulary in English.
15. From Old English to Middle English
a) orthographic innovations in ME
b) regular vowel changes:
c) homorganic lengthening
d) pre-cluster shortening
e) open syllable lengthening
f) trisyllabic shortening
16. The Great Vowel Shift
a) the push-chain or the drag-chain?
b) long vowels followed by liquids
c) exceptions (great, yea, steak, break, drain)
17. Consonant Changes in Early Modern English (cf. The General Prologue
to the Canterbury Tales)
18. Syntactic innovations of Early Modern English
19. Differences between British and American English – preservations or
innovations? (some indications of what EME was like)
20. The etymological and phonological vicissitudes of selected words from
texts listed in the requirements
a) OE hlāf > PDE loaf
b) OE ēac > ME eek > PDE eke (nickname)
c) OE swā > PDE so (loss of /w/ before back vowels as in ME soote,
swich, PDE two, answer, sword), etc.
Literatura
Algeo, John and Thomas Pyles. 2004 or earlier. The Origins and Development of the
English Language. New York: Harcourt, Bruce &World.
Baugh, Albert C. & Thomas Cable. 2002. A History of the English Language. London:
Routledge.
Brinton, Laurel J. and Leslie K. Arnovick. 2006. The English Language: a Linguistic
History. Ontario: Oxford University Press.
Fennell, Barbara A. 2001. A History of English. A Sociolinguistic Approach. Malden,
Oxford: Blackwell Publishing.
Hogg, Richard and David Denison (eds). 2008. A History of the English Language.
Cambridge: Cambridge University Press.
Lass, Roger. 1994. Old English: A historical linguistic companion. Cambridge: Cambridge
University Press.
Mitchell, Bruce and Fred C. Robinson. 2007. A Guide to Old English. Malden, Oxford:
Blackwell Publishing.
Mugglestone, Lynda (ed.).2008. The Oxford History of English. Oxford: Oxford University
Press.
Wymagania i
forma
zaliczenia:
There will be a written examination at the end of the semester covering the material
from the lectures and home assignments.
By the end of the course, the student will be expected to:
1) be able to translate, pronounce and analyse grammatically the texts
discussed during the lectures, stating for each word:
- for nominal forms (nouns, adjectives, pronouns, numerals): case, number,
gender and its nominative singular
- for verbal forms: person, number, tense and mood; class and infinitive (when
available)
o The Lord’s Prayer (handout),
o Texts 1-6, 8, 11, 12, 14 and 18 from Mitchell and Robinson (2007)
o Beowulf (the first 25 lines),
o Chaucer, Geoffrey. The Canterbury Tales. (the first 50 lines),
o Shakespeare’s Sonnet 18 (“Shall I compare thee…”).
2) be able to find examples of the sound-changes we discussed in class
(Grimm’s Law, Verner’s Law, fronting, rounding, loss of nasal before fricative
plus compensatory lengthening, i-mutation, breaking, palatalization, etc.),
3) be able to find cognates,
4) have read at least one history of English from the list above.
Kierunek i typ studiów;
FILOLOGIA ANGIELSKA BA stacjonarne
Specjalizacja
Nauczycielska
Nr i nazwa
przedmiotu /Tytuł kursu
Emisja głosu
Voice technique
Rodzaj zajęć:
Rok akademicki 1 Semestr 2
Program zajęć
- wprowadzenie w problematykę głosu i mowy;
- zrozumienie mechanizmów produkcji mowy;
- zachęcenie studentów do podjęcia pracy nad własnym głosem;
- zapoznanie studentów z podstawowymi ćwiczeniami
artykulacyjnymi, oddechowymi i fonetycznymi
- introduction to the issues of voice production
- building students’ understanding of the mechanism of voice
production
- encouraging students to work on voice techniques through
equipping them with appropriate tasks and exercises
o Medyczne aspekty emisji głosu nauczyciela
o Akustyczne podstawy emisji głosu w warunkach szkolnych
o Fonetyczne podstawy emisji głosu
o Głos jako narzędzie pracy
o Kształtowanie głosu
o Sposoby trenowania głosu
o Ćwiczenia oddechowe
o Ćwiczenia artykulacyjne
o Ćwiczenia pomocne w pracy nad głosem
o Mówienie do mikrofonu
I.
II.
III.
IV.
Literatura
Liczba godzin: 30
mgr Aleksandra Arceusz
Wykładowca
Cel zajęć
ECTS: 3
Medical aspects of voice production
Acoustics of voice in the classroom
Phonological foundations of voice
Voice as a teacher’s tool
V. Forming the good habits of voice production
VI. Breathing exercises
VII. Exercises in articulation
VIII.
Public speaking
IX. Speaking to the microphone
Prusakiewicz, Sylwia. 2006. Zadbaj o swój głos. www.easyvoice.pl
Przybysz-Piwko Maria. 2006. Emisja głosu nauczyciela. Warszawa: Centralny
Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli.
Using Effective Vice Techniques. 2000. Department of Education, Employment
and Training, Victoria
Wymagania i forma
zaliczenia:
Z uwagi na praktyczny charakter zajęć, podstawą do uzyskania zaliczenia na koniec
semestru jest aktywny udział w zajęciach. Charakter ćwiczeń, niejednokrotnie
związany z wysiłkiem grupowym, powoduje, że nie ma możliwości zaliczenia
nieobecności w formie konsultacji z prowadzącym. W związku z tym student może
opuścić maksymalnie dwa zajęcia w semestrze. Większa ilość nieobecności może
spowodować konieczność powtórzenia zajęć z emisji głosu w kolejnym roku
akademickim.
To get credit for the course, students are obliged to attend and participate in the
classes. Due to the extremely practical character of the classes, there is no possibility
to make up for the absences during office hours; thus students must not miss more than
two meetings during a semester. In case of more absences, students will be not granted
credit and they will have to repeat the course in the following semester,
Kierunek i typ studiów;
Specjalizacja
Nr i nazwa
przedmiotu /Tytuł kursu
Rodzaj zajęć:
Wykładowca
Cel zajęć
Program zajęć
Literatura
FILOLOGIA ANGIELSKA BA stacjonarne
Nauczycielska
Technologia informacyjna w nauczaniu
ECTS: 3
Information technology in teaching English
Rok akademicki 1 Semestr 2
Liczba godzin: 30
mgr Aleksandra Arceusz
- wprowadzenie w problematykę nauczania języka angielskiego poprzez komputer;
- zapoznanie studentów ze sprzętem IT oraz oprogramowaniem edukacyjnym;
- zachęcenie studentów do wykorzystywania nowych technologii w uczeniu się i
nauczaniu;
- stworzenie środowiska (platforma edukacyjna) wirtualnego do nauki języka
angielskiego
- introduction to the issues of language teaching
- introducing students to the hardware and software used in educational contexts
- building students’ confidence in using the virtual sources for learning and teaching
- creating web sites (Wiki, Blogs,Moodle) to be used in language teaching
X. Nauczania z użyciem nowych technologii
XI. CALL: historia i przyszłość
XII. Hipertekst, hipermedia, multimedia
XIII.
Zastosowania CALL
XIV.
Komputerowe materiały do nauczania angielskiego
XV. Internet: użycie materiałów autentycznych
XVI.
Słowniki elektroniczne
XVII. Oprogramowanie Office
XVIII. Tablice interaktywne
XIX.
Urządzenia przenośne
XX. Komunikacja przy użyciu elektroniki
XXI.
Tworzenie własnych materiałów edukacyjnych i ich wykorzystanie
o Blended learning
o CALL: history and future
o Hypertext, hypermedia, multimedia
o CALL applications
o The Web: using authentic materials
o ELT materials
o Electronic dictionaries
o Office software
o Interactive whiteboards
o Portable devices
o Computer-mediated Communications
o Creating and using your own resources
Beatly, Ken. 2003. Teaching and Researching: Computer-assisted Language
Learning. London: Pearson Education.
Sharma, P.; Barrett, B. 2007. Blended Learning- using technology in and beyond the
language classroom. Oxford: Macmillan Publishers Ltd.
Wymagania i forma
zaliczenia:
Studenci mają obowiązek uczestniczyć w zajęciach oraz wykonać zadania w
wyznaczonych terminach. Zadania będą związane z wykorzystaniem technologii
informacyjnych w tworzeniu zadań językowych, strony internetowej, blogu oraz
prezentacji multimedialnej.
To get credit for the course, students are obliged to attend and participate in the
classes. They are expected to hand in all tasks on time: language learning tasks, web
site, blog, PPT presentation
Kierunek i typ studiów;
FILOLOGIA ANGIELSKA BA stacjonarne i zaoczne
Specjalizacja
Nr i nazwa
przedmiotu /Tytuł
kursu
Phonetics I / Fonetyka j.angielskiego I ECTS:
BA stacjonarne i zaoczne
Rodzaj zajęć:
Rok akademicki I semestr:
2011/2012 – semestr zimowy / winter
semester
Liczba godzin:
30
Wykładowca
Dr Ewa Kremky
Cel zajęć
Opanowanie
samogłoskowego
systemu
fonologicznego
j.angielskiego(RP),
umiejętność
˝linking˝,
stosowania
˝słabych/mocnych˝form tzw. ˝function words˝ w mowie wiązanej
oraz podstaw transkrypcji fonemicznej.
The course is focused on the individual segments of RP vowels,
their characteristics and then their simplifications in connected
speech, and on the basics of phonemic transcription.
Program zajęć
Literatura
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
Qualitative and quantitative vowel differences
Front, central and back vowels. High / mid / low vowels
Tense / lax vowels. Rounded vowels
Stress-timing in English
The reduced vowel ˝schwa˝
Diphthongs
Triphthongs (˝smoothing˝)
Linking. Sandhi – r
Strong / weak forms
Pre-fortis vowel clipping
Word –stress in English
Basics of phonemic transcription
Reading transcribed passages.
Listening to different varieties of English.
Summing up.
Ponsonby, M. (1995) How now, Brown Cow? A course in the
pronunciation of English. Cambridge: CUP.
Collins, B. and Mees (2003) Practical Phonetics and Phonology. A
resource book for students. Routledge.
Underhill, A. (2003) Sound Foundations. Learning and teaching
pronunciation. Macmillan.
Wells, J.C. (2009) Longman Pronunciation Dictionary. Harlow:
Pearson.
Wymagania i
forma
zaliczenia:
Obowiązkowa obecność na zajęciach ( można mieć dwie
nieusprawiedliwione nieobecności w semestrze) pozwala na
bieżąco monitorować przygotowanie, prace własną i progres
każdego studenta. Ocenie tej służą także dyktanda fonetyczne
sprawdzające umiejętność dyskryminacji i identyfikacji fonemicznej
i fonetycznej.
These classes are compulsory and attendance at these will be
carefully monitored (a student may miss two classes with no
evidence required for the absences to be condoned).
The course is assessed 100% by coursework.
Nazwa przedmiotu:
Kod ECTS
Praktyczna nauka języka angielskiego
Nazwa jednostki prowadzącej
Nazwa kierunku: BA-N
kierunek:
Hasło do e-learningu: pnj-kz-IA-BA-N-HK
Instytut Anglistyki
Zakład dydaktyki języka angielskiego
Nazwa specjalności:
Nazwisko osoby prowadzącej (osób prowadzących): mgr Hanna Kryszewska
Martin Blaszk MA
Liczba godzin zajęć, w tym:
Liczba punktów ECTS:
wykładów, ćwiczeń, konwersatoriów,
laboratoriów, seminariów: ćwiczenia
30
Rodzaj studiów (stacjonarne,
Rok i semestr studiów:
niestacjonarne, I, II stopnia):
rok 1, semestr I
stacjonarne I stopnia
Status przedmiotu (obligatoryjny,
Język wykładowy: angielski
fakultatywny): obligatoryjny
Metody dydaktyczne:
1 metoda komunikatywna
2 praca w grupach, praca w parach,
3 praca nad rozumieniem tekstu
pisanego
i mówionego
4 praca nad płynnością i
poprawnością w
mówieniu
5 e-learning
Formy zaliczania przedmiotu:
zaliczenie NA OCENĘ
Warunki zaliczania:
1 aktywność na zajęciach, przygotowanie i elearning 20p
2 czytanie - 20 p
3 słuchanie - 20 p
4 mówienie 20 p
5 słownictwo 20 p
Max 100 p – zaliczenie 51 p
91-100 grade 5
90-81 grade 4+
80-71 grade 4
70-61 grade 3+
60-51 grade 3
Wymagana obecność na zajęciach – max 2
nieobecności
Określenie przedmiotów wprowadzających wraz z wymogami wstępnymi:
Znajomość języka angielskiego na poziomie B2 (zaawansowanym)
Założenia i cele przedmiotu:
Doskonalenie umiejętności czytania, słuchania i mówienia.
Praca nad poprawnością językową i płynnością.
Poszerzanie pasywnej i aktywnej znajomości słownictwa.
Treści programowe:
1 Introduction to the course. Group formation.
2 Changes
3 Challenge
4 Getting Information
5 Work
6 Relationships
7 Intelligence
8 Feeling good
9 Modern and traditional world
10 Travel
11 House and home
12 Culture
13 The world around us
14 Christmas
15 Course feedback and final grades
Wykaz literatury podstawowej i uzupełniającej:
1 Ready for CAE – Roy Norris. Macmillan 2008
2 Test Your English Vocabulary in Use Advanced, F. O’Dell. Cambridge
3. Advanced Language Practice M. Vince, Macmillan
Umiejętności i kompetencje:
Student będzie potrafił wysłowić się na poziomie zaawansowanym C1, potrafi
zrozumieć tekst pisany i mówiony na poziomie C1 oraz wybrane teksty autentyczne
Będzie w stanie studiować w języku angielskim i swobodnie się w nim porozumiewać
aby wyrazić skomplikowane treści.
Kontakt:
[email protected]
Kierunek i typ studiów;
Filologia Angielska, I BA stacjonarne
Specjalizacja
Nr i nazwa
przedmiotu /Tytuł
kursu
Gramatyka Praktyczna/Practical
Grammar
Rodzaj zajęć:
Rok akademicki i semestr:
Cwiczenia/ classes
2011/2012 semestr zimowy i letni
ECTS:
Liczba godzin:
60
Wykładowca
Mgr Renata Zander-Lewandowska
Cel zajęć
Celem kursu jest zapoznanie studentów ze wszystkimi aspektami
gramatyki języka angielskiego w zastosowaniu praktycznym (na
poziomie zaawansowanym)
The aim of this course is to provide students with the complete
knowledge of English grammar in practical use (advanced level)
Program zajęć
Rok I, semestr 1 i 2
YEAR I: Terms 1 and 2
TERM 1
1. Elements of grammar
2. Tenses and the subjunctive
3. Modal verbs
4. Conditional sentences
5. The passive voice
TERM 2
6. Nouns
7. Gerund and infinitive; participles and participial clauses
8. Articles
9. Clauses
10. Ways of expressing emphasis
Students’ self-study
11. Miscellaneous: Irregular verbs. Verbs often confused: lie/lay,
sew/saw/sow, rise/raise etc. /Phrasal verbs. /Prepositions. /Question tags. /
Pronouns. / Determiners. / Quantifiers (much, many, a great deal, etc.). /
Comparatives and superlatives. / “It” vs. “There” as preparatory subjects. /
Reported Speech
Literatura
Practical Grammar Year I Booklist:
o Vince, M. (3rd edition,2009). Advanced Language Practice.
Macmillan.
o Hewings, M. (2nd edition, 2003) Advanced Grammar in
Use. CUP.
o Foley, M. & D. Hall (2003) Advanced Learners’ Grammar.
Longman.
o Gethin, H. (1992) Grammar in Context. Nelson.
o Carter, R., R. Hughes and M.MacCarthy (2000) Exploring
Grammar in Context. CUP.
o Mann, M. and S. Taylor-Knowles (2008) Destination
C1&C2 Grammar and Vocabulary, Macmillan.
o Side, R. and G. Wellman (1999). Grammar and Vocabulary
for Cambridge Advanced and Proficiency. Longman.
o Graver, B.D. (1986) Advanced English Practice. OUP.
o Swan, M. (1995). Practical English Usage. 2nd ed. OUP.
o Thomson, A.J. and A.V. Martinet (1986) A Practical
English Grammar. OUP.
Wymagania i
forma
zaliczenia:
W trakcie roku przewidziane są 4 testy (po 2 na semestr). Aby
otrzymać zaliczenie z przedmiotu student musi uzyskać średnią 51%
z 4 testów.
Obecność na zajęciach jest wymagana.
During the year there will be 4 tests. To pass the course the student
will have to get the average of 51% from 4 tests.
Presence is obligatory.
Kierunek i typ studiów;
FILOLOGIA ANGIELSKA
Specjalizacja
Year 1 BA-N / BA-T
Nr i nazwa
przedmiotu /Tytuł
kursu
DEscriptive Grammar: Phonetics and ECTS:
Phonology
Rodzaj zajęć:
Rok akademicki i semestr:
Lecture
2011/2012 (semestr 1 & 2)
Wykładowca
Cel zajęć
Liczba godzin:
30
dr Tomasz Ciszewski
Introduction to English descriptive phonetics.
Elements of phonological analysis.
Phonetic transcription.
Program zajęć
Literatura
Wymagania i
forma
zaliczenia:
Organs of speech and their functions
English consonants: phonemic description and classification
English vowels: phonemic description and classification
Phoneme vs. Allophone
English consonantal allophony
English vocalic allophony
Phonetic processes in connected speech
Phoneme, allophone and complementary distribution revisited
Selected phonological processes: historical perspective
English phonotactics
The syllable structure
Word stress
Selected Accents of English
Chomsky, N and M. Halle 1968. The Sound Pattern of English. Harper
and Row. New York.
Gimson, A.C. 1989. An Introduction to the Pronunciation of English.
Edward Arnold.
Giegerich, H. 1992. English Phonology. An Introduction. Cambridge
University Press.
Gussmann, E. 2002. Phonology. Analysis and Theory. Cambridge
University Press.
Halle, M. and Clements, G.N. 1983. Problem Book in Phonology. MIT
Press.
Harris, J. 1994. English Sound Structure. Blackwell. Oxford.
Jones, D. 1997. English Pronouncing Dictionary. Cambridge University
Press.
Sobkowiak, W. and Szpyra, J. 1989. Workbook in English Phonetics and
Phonology. Wydawnictwo Naukowe UAM, Poznań.
Roach, P. 1991. English Phonetics and Phonology. Cambridge University
Press.
Wells, J. C. 1982 Accents of English. Volumes I-III. Cambridge University
Press.
Written EXAM
Kierunek i typ studiów;
Specjalizacja
FILOLOGIA ANGIELSKA
Year 2: American Studies
Nr i nazwa
przedmiotu /Tytuł
kursu
DEscriptive Grammar: Phonetics and ECTS:
Phonology
Rodzaj zajęć:
Rok akademicki i semestr:
Lecture
2011/2012 (Semester 1)
Wykładowca
Cel zajęć
Liczba godzin:
45
dr Tomasz Ciszewski
Introduction to English descriptive phonetics.
Elements of phonological analysis.
Phonetic transcription.
Program zajęć
Literatura
Wymagania i
forma
zaliczenia:
Organs of speech and their functions
English consonants: phonemic description and classification
English vowels: phonemic description and classification
Phoneme vs. Allophone
English consonantal allophony
English vocalic allophony
Phonetic processes in connected speech
Phoneme, allophone and complementary distribution revisited
Selected phonological processes: historical perspective
English phonotactics
The syllable structure
Word stress
Selected Accents of English
Chomsky, N and M. Halle 1968. The Sound Pattern of English. Harper
and Row. New York.
Gimson, A.C. 1989. An Introduction to the Pronunciation of English.
Edward Arnold.
Giegerich, H. 1992. English Phonology. An Introduction. Cambridge
University Press.
Gussmann, E. 2002. Phonology. Analysis and Theory. Cambridge
University Press.
Halle, M. and Clements, G.N. 1983. Problem Book in Phonology. MIT
Press.
Harris, J. 1994. English Sound Structure. Blackwell. Oxford.
Jones, D. 1997. English Pronouncing Dictionary. Cambridge University
Press.
Sobkowiak, W. and Szpyra, J. 1989. Workbook in English Phonetics and
Phonology. Wydawnictwo Naukowe UAM, Poznań.
Roach, P. 1991. English Phonetics and Phonology. Cambridge University
Press.
Wells, J. C. 1982 Accents of English. Volumes I-III. Cambridge University
Press.
Written EXAM (min. total score: 51%)
Kierunek i typ studiów;
Specjalizacja
Nr i nazwa
przedmiotu /Tytuł
kursu
FILOLOGIA ANGIELSKA
Year 1 BA-N
DEscriptive Grammar: Phonetics and ECTS:
Phonology
Rodzaj zajęć:
Rok akademicki i semestr:
Lecture
2011/2012 (semestr 1 & 2)
Wykładowca
Cel zajęć
Liczba godzin:
60
dr Tomasz Ciszewski
Introduction to English descriptive phonetics.
Elements of phonological analysis.
Phonetic transcription.
Program zajęć
Literatura
Wymagania i
forma
zaliczenia:
IPA symbols; intro to transcription
Articulatory settings and transcription
Consonants: articulatory description-transcription
Vowels: articulatory description-transcription
Different phonemic systems
Consonantal Allophones: elements of narrow transcription
Transcription: connected speech and consonantal allophones
Vowel Allophones: elements of narrow transcription
Transcription: connected speech and vowel allophones
Connected speech (1): assimilation, elision
Introduction to phonemic analysis
Chomsky, N and M. Halle 1968. The Sound Pattern of English. Harper
and Row. New York.
Gimson, A.C. 1989. An Introduction to the Pronunciation of English.
Edward Arnold.
Giegerich, H. 1992. English Phonology. An Introduction. Cambridge
University Press.
Gussmann, E. 2002. Phonology. Analysis and Theory. Cambridge
University Press.
Halle, M. and Clements, G.N. 1983. Problem Book in Phonology. MIT
Press.
Harris, J. 1994. English Sound Structure. Blackwell. Oxford.
Jones, D. 1997. English Pronouncing Dictionary. Cambridge University
Press.
Sobkowiak, W. and Szpyra, J. 1989. Workbook in English Phonetics and
Phonology. Wydawnictwo Naukowe UAM, Poznań.
Roach, P. 1991. English Phonetics and Phonology. Cambridge University
Press.
Wells, J. C. 1982 Accents of English. Volumes I-III. Cambridge University
Press.
4 written tests (min. total score: 51%) ZAL/O
Written EXAM
Kierunek i typ studiów;
Specjalizacja
Nr i nazwa
przedmiotu /Tytuł
kursu
FILOLOGIA ANGIELSKA
Year 2: American Studies
DEscriptive Grammar: Phonetics and ECTS:
Phonology
Rodzaj zajęć:
Rok akademicki i semestr:
Lecture
2011/2012 (Semester 1)
Wykładowca
dr Tomasz Ciszewski
Liczba godzin:
45
Cel zajęć
Introduction to English descriptive phonetics.
Elements of phonological analysis.
Phonetic transcription.
Program zajęć
Literatura
Wymagania i
forma
zaliczenia:
Organs of speech and their functions
English consonants: phonemic description and classification
English vowels: phonemic description and classification
Phoneme vs. Allophone
English consonantal allophony
English vocalic allophony
Phonetic processes in connected speech
Phoneme, allophone and complementary distribution revisited
Selected phonological processes: historical perspective
English phonotactics
The syllable structure
Word stress
Selected Accents of English
Chomsky, N and M. Halle 1968. The Sound Pattern of English. Harper
and Row. New York.
Gimson, A.C. 1989. An Introduction to the Pronunciation of English.
Edward Arnold.
Giegerich, H. 1992. English Phonology. An Introduction. Cambridge
University Press.
Gussmann, E. 2002. Phonology. Analysis and Theory. Cambridge
University Press.
Halle, M. and Clements, G.N. 1983. Problem Book in Phonology. MIT
Press.
Harris, J. 1994. English Sound Structure. Blackwell. Oxford.
Jones, D. 1997. English Pronouncing Dictionary. Cambridge University
Press.
Sobkowiak, W. and Szpyra, J. 1989. Workbook in English Phonetics and
Phonology. Wydawnictwo Naukowe UAM, Poznań.
Roach, P. 1991. English Phonetics and Phonology. Cambridge University
Press.
Wells, J. C. 1982 Accents of English. Volumes I-III. Cambridge University
Press.
Written EXAM (min. total score: 51%)
Kierunek i typ studiów;
I rok BA specjalizacja nauczycielska
Specjalizacja
Nr i nazwa
przedmiotu /Tytuł
kursu
Wstęp do literaturoznawstwa
Rodzaj zajęć:
Rok akademicki i semestr:
Ćwiczenia
Semestr I i II, 2011/2012
ECTS:
Liczba godzin:
60
Wykładow Dr Mirosława Modrzewska
ca
Cel zajęć
•
Wprowadzenie podstawowych pojęć z dziedziny literaturoznawstwa,
•
Ćwiczenie umiejętności analizy i interpretacji tekstów literackich.
Program
zajęć
I . Basic theoretical & methodological concepts.
Key terms:
a\ sign; b\ code; c\ meaning; d\structure; e\ text
Suggested reading:
1. Umberto Eco, Dzieło otwarte, Czytelnik, Warszawa,1994.rozdz."Teoria informacji", s. 90 - 123.
2. U. Eco, Nieobecna struktura, rozdz. 1. "Świat sygnałów", rozdz. 2. "Świat sensu",
Further reading:
1. U. Eco, Pejzaż semiotyczny. Wydawnictwo KR. Warszawa 1996
II The Literary Text
Key terms:
a\ poetic function b\ poetic equivalence c\ literariness
Suggested reading:
1. Roman Jakobson, Language in Literature, ed. K. Pomorska and Stephen Rudy, The Belknam
Press of Harvard University Press, Cambridge, Massachusetts, London, England 1987.ch.7
"Linguistics and Poetics" pp.62 -95.
2. Roman Jakobson, "Poetyka w świetle językoznawstwa" [in:] Współczesna teoria badań
literackich za granicą, red. H. Markiewicz, Kraków 1976, t.2, s. 23 - 34.
3. Roman Jakobson, "What is Poetry?" [in] Language in Literature, op. cit., pp. 368 - 378.
Further reading:
1. R. Jakobson, "The Dominant" [in] Language in Literature, op. cit., pp. 41 - 47.
2.
H-G. Gadamer, Sztuka i naśladownictwo [w:] Rozum, słowo, dzieje, Warszawa 1979, s. 128141.
3. Umberto Eco, Dzieło otwarte, Czytelnik, Warszawa , 1994. rozdz. "Wypowiedź poetycka a
informacja", "Komunikat estetyczny" [in:] Nieobecna struktura, Wydawnictwo KR. Warszawa
1996.
III. Poetic Equivalencies – Analyses of Poetic Texts
Seamus Heaney, “Poor Women in a City Church”
“The Three Ravens”
Andrew Marvell, “On a Drop of Dew”
E. A. Poe, “Eldorado”
William Wordsworth, “The Daffodils”
Seamus Heaney, “The Grauballe Man”
IV. Figures of Speech & Code Rules
Key terms:
a\ tropes: metaphor, allegory, symbol, synecdoche, metonymy, oxymoron etc. b\ phonemic patterns:
assonance, consonance, alliteration c\ rhyme - rhythm - meter ; scansion and feet formation d\
rhetorical schemes: parallelism, antithesis, anastrophe, ellipsis, anaphora, isocolon etc.
Suggested Reading:
o A. Zgorzelski, "O funkcjonalnym pojmowaniu tropów" [w:] Teksty 1976, nr.1
o
M. Głowiński et al, Zarys teorii literatury, rozdz. "Typowe środki stylistyczne dzieła
literackiego".
o Ph. D. Roberts, How Poetry Works, ch. 2. "Stress, Rhythm and Meter"; ch. 3. "Phonemic
Patterns".
o dictionaries of literary terms e.g. J. A. Cuddon, A Dictionary of Literary Terms, Penguin
Books; M. Głowiński et. al. Słownik terminów literackich, Ossol.
Further reading:
o Paul Fussell, Poetic Meter and Poetic Form, Random House, New York 1979.
o Robin Skelton, The Practice of Poetry, Heinemann, London 1971
V . Analyses of selected poetic texts
G.M. Hopkins, “God’s Grandeur”
Alfred Lord Tennyson, “Break ,break, break",
William Blake “TheTyger”
VI . Narrative Texts – A Review of the Main Elements (aspects) of Narrative Texts
Key terms:
a\ narrative situation, narrator, the world presented ( action, setting, characters, time)
b\ literary and cultural context
c\ the implied (model) reader and the implied author: differing levels of communication in a narrative text
d\ narrative techniques
Suggested reading:
1. M. Głowiński et al, Zarys teorii literatury, Warszawa, 1972.(rozdz. "Epika"
2.
3.
W. Krajka, A. Zgorzelski, On the Analysis of the Literary Text, PIW, Warszawa 1984, pp. 73 - 84.
A. Okopień-Sławińska, "Relacje osobowe w literackiej komunikacji" [w] Problemy teorii literatury
Literatura
Jak wyżej; teksty przypisane tematom
Wymagani
a i forma
zaliczenia:
Obecność i udział w zajęciach
Pisemne zaliczenia materiału (testy)
Kierunek i typ studiów;
FILOLOGIA ANGIELSKA I BA stacjonarne
Specjalizacja
Nauczycielska
Nr i nazwa
przedmiotu /Tytuł
kursu
Język Pisany / Writing
Rodzaj zajęć:
Rok akademicki i semestr:
Ćwiczenia / Active
involvement with various
writing exercises
2011-2012 – semestr zimowy / winter
semester
Wykładowca
Cel zajęć
ECTS: 2
Liczba godzin:
60
semestr letni / summer semestr
Mgr. Zbigniew Czaja
Przygotowanie studentów do pisania tekstów od poziomu
zdania poprzez poziom paragrafu do poziomu całego tekstu z
uwzględnieniem zasad „process writing”. Przedstawienie
różnych rodzajów i gatunków tekstowych oraz analiza struktur
gramatycznych i gramatyczno-leksykalnych należących do
poszczególnych gatunków i ich użycie w procesie pisania..
Preparing students to write texts – from sentence level
through paragraph, to whole texts – following the principles of
process writing. The presentation of different genres of writing
and analysis of the grammar and lexis used in the different
genres of writing.
Program zajęć
Ćwiczenia / Active involvement with various exercises
1. Wprowadzenie do kursu: rodzaje tekstów pisanych, pisarze o
swoim własnym procesie twórczym, nabywanie rutyny pisarskiej,
dyskusja na temat własnych doświadczeń w pracy nad tekstem.
Introduction to the course: different genres of written text, writers on
the process of writing, writing routines, discussion about students’
own writing experience and work on written texts.
2. Poprawna pisownia i interpunkcja: znaczenie poprawności w tym
zakresie, najczęściej popełniane błędy, poprawianie błędów, różnice
w interpunkcji między językiem polskim a angielskim
Correct spelling and punctuation and its importance, the most
common errors and their correction, differences in punctuation
between Polish and English.
3. Układ i spójność tekstu: praca nad łączeniem zdań w paragrafy,
zdania złożone.
Layout, cohesion and coherence of texts: linking sentences into a
paragraph; compound and complex sentences.
4. Język formalny i nieformalny: dyskusja na temat języka i
kontekstu, znaczenie różnorodności rejestru językowego, przykłady
formalnych wyrażeń i zwrotów i ich nieformalne odpowiedniki
Formal and informal language: discussion about language and
context, the importance of different register, examples of formal
phrases and expressions, and their informal equivalents.
5. Techniki przeprowadzania burzy mózgów. / Brainstorming
techniques.
5. Opis osoby, miejsca, przedmiotu. / Describing a person, place and
object.
6. Pisanie opowiadania. / Writing a narrative.
7. Pisanie wiersza /Writing a poem
8. Pisanie streszczenia./ Writing a summary.
Literatura
Langan, J. (1997) College Writing Skills with Readings. The
McGraw-Hill Companies, inc.
Macpherson, R. (1996) English for Writers and Translators. PWN
Stephens, M. (1992) Practise Advanced Writing, Longman
White, R. (1987) Writing Advanced. OUP
Wymagania i
forma
zaliczenia:
1 Obecność na zajęciach.
2 Czynny udział w zajęciach.
3 Portfolio prac pisemnych (kilka krótszych prac w ciągu
semestru, pisanych na zajęciach lub w domu, oraz jedna
dłuższa praca pod koniec semestru).
4 Końcowy egzamin pisemny.

Podobne dokumenty