w sp ó{org aniz ow an ej prz ez rO I\rancrĘ

Komentarze

Transkrypt

w sp ó{org aniz ow an ej prz ez rO I\rancrĘ
Ęuntacja, Qortat Ęm - Qonagam1 azipcion'
ut lilatecznlcń 4 roĘ11 09-410 atocĘ
Ka§ 0000429891 Wgon 146268270
Ęonto 95 1020 3974 0000 5302 0245 5939
www.portatfm.net.pt [email protected] fur. 601073766
X"tres forcspotóenqjry
a{ocĘ [n.24,02.2014r
Sprawoz[anie z ,,Szop§j Noworocznej 2014"
w sp ó{org aniz ow an ej prz
e
z rO I\rancrĘ
w dniu 26 stycznia 2014
na po{stawie [eclzji nr 30/2013 przez 'Urząd futiasta
z dnia3
1
cP[ocfot
grudnia 2013 roku
§xiękxjxrtł3r wxxym*k§yę: xx *kaxxr"lą p*m**
!
FUNDACJA,,Portal Fm - Pomagamy Dzieciom" z siedzibą w Płocku pzy ulicy Walecznych 4
lok.11 ( której biuro mieści się - przy ul. Dojazd 13 w Płocku) -infoimuje, ze w wyniku
PrzeProwadzenia zbiórki publicznej w terminie 01 sĘcznia 20t4 do 26 sĘcznia 2014
(sPr:edaż biletów/cegiełek 386 szt po 3)złlszt) zebrano środkipienięzne w kwocie
11.580,00 zł (słownie: jedenaście Ęsięry pięćset ósiemdziesiąt zł 00/100 gr).
UzYskane w wyniku zbiórki Środki pienięzne przeznaczone zostały na wsparcie edukacji i
Pomoc rzeczową dla rodziny zastępczej z Płocka (Moniki Śmigalskiej ijej- rodzeństwa).
zebrana kwota została pomniejszona o niektóre koszĘ organizacyjńe:wYnajem sali w Teatrze w Płocku ( zgodnie z umową faktura za usługę wyniosła
861,00 zł brutto wpłacone do Kasy Teatru w dniu 29 sĘcznia żOL4)
za ZaiKS Podczas spektaklu ( zgodnie z umową faktura za usługę wyniosła 295,20 zł
brutto wpłacone pzelewem na podane konto w dniu rB lute9o-ż014)
TYm samYm, pozostała kwota (tj. 10.423,BOzł) została wydatkowani w całościna pomoc
rzeczowąl m.in.:
sprzęt AGD
sprzęt RTV
sprzęt komputerowy
meble w celu domeblowania otrzymanego mieszkania (otzymanego za
poŚrednictwem naszej Fundacji - w grudniu 2Ot4
)
drzwi i zaluzje okienne wfazz montażem do mieszkania
-
_
_
( lista zakupionych przedmiotów na kwotę 10.423,80 zł - w załączeniu do sprawozdania):
FA (nr zakupu 60040933) z dnia t6.02.żOt4
_
_
-
Fa
FA
FA
FA
FA
FA
V^r LU20I4Z20.02.20t4
(nr zakupu 60041074) z dnia 20.02.20t4
V^T 2l02l14 z L9.02.20t4
nr 3120140220074954 z20.02.20L4
V^T 20L4lFVlPŁl000301 z dnia 20.02.20t4
nr 3120140220024046 z dnia 20.02.Z0I4
"Pońal
FLj
F}*,,f
DAe JA
fi\
- i.!cl:łognłłłvl}ziecionr''
ul, Waieczrłyr.i;.ł, ir..k_11, 09-410 Płock
te|.60 1 073 7i-r;: l.j.l}l3:j. ,:iuro,:nrf)vl.pl
wwuv. po ńe lf
ił, ii,r
ł. il
NlP; 774 32'l 34 i2,
! |] S 0 0 0 li ? 98 9
ii[GOiJ l4ę)2ó*2]0
},ł.
O
1

Podobne dokumenty