REGULAMIN PORZĄDKOWY SZKOŁY PODSTAWOWEJ IM. J

Komentarze

Transkrypt

REGULAMIN PORZĄDKOWY SZKOŁY PODSTAWOWEJ IM. J
REGULAMIN PORZĄDKOWY
SZKOŁY PODSTAWOWEJ IM. J. PAWŁA II W MICHAŁOWICACH
rok szkolny 2012/13
1.
2.
3.
a)
b)
c)
4.
5.
SZATNIA
W Zespole Szkół obowiązuje zmiana obuwia i pozostawienie ubrań w szatni.
Podczas zajęć lekcyjnych i przerw szatnie są zamknięte.
Panie woźne mają obowiązek otwierania szatni jedynie w sytuacjach następujących:
klasa kończy zajęcia,
klasa wychodzi z nauczycielem na zewnątrz,
uczeń jest wcześniej zwolniony z zajęć – przedstawia informację na piśmie od
rodziców lub wychowawcy, a w przypadku jego nieobecności – od nauczyciela
prowadzącego dane zajęcia lub dyrektora, psychologa, pedagoga lub pielęgniarki.
Szkoła nie bierze odpowiedzialności za rzeczy pozostawione w szatni.
Uczniowie zobowiązani są do przestrzegania „Regulaminu szatni”.
ZACHOWANIE PODCZAS ZAJĘĆ I PRZERW ŚRÓDLEKCYJNYCH
1. Nie wolno w trakcie zajęć i w czasie przerwy opuszczać budynku szkolnego bez
zgody wychowawcy, nauczyciela dyżurującego lub dyrektora. Jedynie w czasie
długich przerw, w dni pogodne i suche można wyjść na dziedziniec szkolny.
2. Uczniowie wnoszący do szkoły błoto, śnieg itp. zobowiązani są do sprzątania po
sobie.
3. Papiery, ogryzki i inne śmieci wrzucamy do kosza.
4. Obowiązuje bezpieczne zachowanie w szkole, zakaz biegania po schodach.
5. Zakazuje się siadania na parapetach.
6. W czasie trwania lekcji na korytarzu obowiązuje cisza.
7. Za wyrządzone szkody rodzice ucznia ponoszą odpowiedzialność materialną.
8. Uczeń nie przynosi do szkoły drogocennych rzeczy, dużej ilości pieniędzy,
przedmiotów i substancji szkodliwych lub niebezpiecznych dla zdrowia i otoczenia.
9. Posiadacze telefonów komórkowych wyłączają je na czas lekcji. Konsekwencją
używania telefonu na zajęciach jest konfiskata aparatu, wyłączonego wcześniej przez
ucznia. Tylko Rodzice mogą odebrać telefon od dyrektora szkoły.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
PROCEDURY LEKCYJNE
Po dzwonku na lekcję uczniowie ustawiają się przed klasą i czekają na nauczyciela.
W sytuacji, gdy nauczyciel się spóźnia, członek samorządu klasowego lub dyżurny ma
obowiązek sprawdzić, czy jest wyznaczone zastępstwo lub zgłosić ten fakt
dyrektorowi.
Podczas lekcji nie żuje się gumy, nie je się. Nie trzyma się na ławce rzeczy nie
będących pomocami do danej lekcji.
Jeżeli do klasy wchodzi osoba dorosła – wszyscy wstają, ponownie siadają na
polecenie nauczyciela.
Lekcja kończy się na wyraźny sygnał nauczyciela.
Klasa zobowiązana jest pozostawić po sobie porządek, odpowiadają za to wszyscy
uczniowie, a kontrolują dyżurni.
W pracowniach przedmiotowych należy dodatkowo stosować się do przepisów
zawartych w odrębnych regulaminach.
W czasie zastępstw nauczyciel powinien prowadzić lekcje z przedmiotu, który jest
w planie lub lekcję z własnego przedmiotu albo inne zajęcia edukacyjne lub
wychowawcze. Decyzję podejmuje nauczyciel zastępujący.
1
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
STRÓJ SZKOLNY
Uczniowie przychodzą do szkoły w jednolitym stroju – „mundurku”.
Ustala się, że w szkole obowiązuje jednolity strój: T-shirt lub bluzka polo oraz
kamizelka w kolorze zielonym lub granatowym w Szkole Podstawowej, a w kolorze
niebieskim w Gimnazjum z nazwą szkoły. „Mundurek” jest strojem wierzchnim.
W dni uroczyste uczniowie przychodzą w stroju galowym – obowiązuje biała bluzka
lub koszula, kamizelka z logo szkoły, ciemna spódnica lub spodnie. Dniami
uroczystymi w szkole są: Rozpoczęcie roku szkolnego, Dzień Nauczyciela, Dzień
Patrona Szkoły, Święto Niepodległości, Wigilia szkolna, Święto Konstytucji 3 Maja,
Zakończenie roku szkolnego.
Nieprzestrzeganie obowiązku noszenia „mundurka” skutkuje obniżeniem oceny
zachowania zgodnie z WZO.
W szkole nie jest dozwolony makijaż, farbowanie włosów, dredy, ekstrawaganckie
fryzury, długie lub malowane paznokcie, kolczyki w nosie itp.
Obowiązuje zmiana obuwia w szkole na lekkie buty sportowe, z białą podeszwą. Nie
jest dozwolone w szkole noszenie butów na wysokiej podeszwie lub wysokim obcasie.
Przy wejściu do sali gimnastycznej uczniowie zawsze zmieniają buty na obuwie
sportowe na jasnej podeszwie.
W wyznaczone i zatwierdzone przez dyrektora dni nie mają zastosowania przepisy
dotyczące stroju szkolnego zawarte w pkt. 1-5.
SAVOIR-VIVRE
1. Uczeń pozdrawia wszystkich pracowników obu szkół poprzez słowa: „dzień dobry”
lub co najmniej ukłon.
2. W przejściach uczeń ustępuje pierwszeństwa dorosłym.
3. Uczeń rozmawiając z dorosłymi stoi, nie trzymając rąk w kieszeniach i nie żując
gumy.
4. Uczeń zachowuje się kulturalnie.
5. W szkole nie można nosić nakryć głowy.
6. Uczeń nie używa wulgaryzmów i nie stosuje przemocy.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
NIEOBECNOŚCI
Uczeń jest zobowiązany do codziennego noszenia dzienniczka.
Rodzice piszą wszelkie usprawiedliwienia w dzienniczku, gdzie znajdują się
wszystkie dane osobowe wraz z telefonem kontaktowym.
Usprawiedliwienia nieobecności uczeń przynosi na pierwszą godzinę wychowawczą
po ustaniu nieobecności. W przeciwnym wypadku nieobecności nie będą
usprawiedliwiane.
Ucznia może zwolnić z lekcji wychowawca klasy lub nauczyciel, który prowadził
ostatnią lekcję przed wyjściem ucznia, lub ten nauczyciel, z którego lekcji uczeń chce
się zwolnić. Zwolnienie ucznia następuje na podstawie zwolnienia od rodziców,
pielęgniarki szkolnej lub własnej decyzji nauczyciela.
Uczniowie, którzy nie uczęszczają na lekcje religii przebywają w ich czasie w
bibliotece szkolnej lub innej klasie pod opieką nauczyciela bibliotekarza lub innego
nauczyciela. Jeśli religia jest pierwszą lub ostatnia lekcją w planie, na podstawie
pisemnej zgody rodziców (prawnych opiekunów) uczeń może być zwolniony do
domu.
Uczniowie zwolnieni z uczestniczenia w zajęciach z wychowania fizycznego
przebywają w sali gimnastycznej lub w miejscu wyznaczonym przez nauczyciela
prowadzącego.
O każdym przypadku wagarów niezwłocznie informowani są rodzice.
Zwolnienie ucznia z ostatniej w jego planie godziny wychowania fizycznego musi
zawierać wyraźny zapis o zwolnieniu „do domu”, w innym przypadku traktuje się je
jako zwolnienie z ćwiczeń z obecnością na sali.
2

Podobne dokumenty