Regulamin promocji

Komentarze

Transkrypt

Regulamin promocji
Regulamin promocji „Poleć nasz sklep znajomemu a otrzymacie 10zł rabatu ” („Promocja”)
I.
Postanowienia ogólne
1.
Niniejszy Regulamin określa zasady, zakres i warunki uczestnictwa w Promocji „Poleć nasz
sklep znajomemu a otrzymasz 10 zł rabatu”
2.
Organizatorem Promocji jest „Piotr i Paweł Detal” Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu ul.
Promienista 160 , 60-142 Poznań zarejestrowana w Rejestrze Przedsiębiorców prowadzonym przez
Sąd Rejonowy w Poznaniu VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem
KRS 0000154033, NIP 854-21-74-261 REGON 634453624, kapitał zakładowy: 24.418.000,00 zł
(„Organizator”).
3.
W promocji można wziąć udział od dnia 15 grudnia 2016 r do dnia 20 czerwca 2017 r. z
zastrzeżeniem Pkt. 2.2 poniżej („Okres Promocyjny”).
4.
Promocja organizowana jest na terytorium Polski i dotyczy wyłącznie zakupów
przeprowadzanych za pośrednictwem sklepu internetowego Organizatora dostępnego na stronie
internetowej https://www.e-piotripawel.pl w sklepach ujętych w Załączniku nr 1 do Regulaminu.
II.
Warunki uczestnictwa w Promocji.
1.
W Promocji może wziąć udział osoba , która dokona zakupu w Okresie Promocyjnym na epiotripawel.pl i spełni łącznie niżej wymienione warunki :
a.
przekaże ulotkę otrzymaną od Organizatora z kodem rabatowym o wartości 10 zł nowemu
klientowi
b.
nowy klient dokona zakupu wpisując login klienta polecającego oraz kod rabatowy w
ostatnim etapie składania zamówienia
2.
Całkowita kwota rabatów udzielanych w Promocji jest ograniczona, tj. gdy limit zostanie
wyczerpany, Organizator poinformuje o zakończeniu Promocji na Stronie Promocyjnej, nawet jeśli
Okres Promocji jeszcze nie upłynął.
3.
Promocja nie obejmuje zamówień anulowanych przez klienta
4.
Zarówno nowy klient przy pierwszych zakupach jak i klient polecający musi być zalogowany
podczas składania zamówienia
III.
Mechanizm Promocji
1.
Klient, który dokona zakupu w Okresie Promocyjnym na e-piotripawel.pl wraz paragonem
otrzyma ulotkę z kodem rabatowym o wartości 10 zł
2.
Po przekazaniu ulotki nowemu klientowi i dokonaniu przez niego pierwszego zakupu z
wykorzystanym kodem rabatowym klientowi polecającemu przydzielony jest bon o wartości 10 zł do
wykorzystania na kolejne zakupy.
3.
Bon przysługuje tylko przy pierwszym zakupie przez nowego klienta
4.
Bon dla klienta polecającego zostanie przydzielony w ciągu 24 godzin od realizacji
zamówienia złożonego przez nowego klienta.
5.
Bon dla klienta polecającego zostanie przydzielony na konto, którego login został podany
przez nowego klienta przy składaniu zamówienia wraz z kodem rabatowym.
IV Reklamacje
1. Reklamacje dotyczące Promocji, można zgłaszać przez cały czas trwania Promocji. Reklamacje
należy zgłaszać drogą mailową na adres [email protected]
2. Reklamacja powinna zawierać: imię, nazwisko, nr zamówienia oraz kod promocyjny z ulotki jak
również wskazanie przyczyny reklamacji.
3. Reklamacje dotyczące Promocji rozpatrywane będą przez Organizatora w terminie 14 dni
roboczych od dnia ich doręczenia. Odpowiedzi zostaną wystosowane w terminie 14 d ni roboczych od
daty otrzymania reklamacji.
6.
Reklamacje dotyczące towarów zakupionych w ramach Promocji rozpatrywane są na
zasadach ogólnych.
V Postanowienia końcowe
1.
Regulamin jest dostępny na stronie Organizatora www.e-piotripawel.pl
2.
Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu w każdym czasie, o czym
poinformuje ze stosownym wyprzedzeniem na stronie wskazanej w ust. 1 powyżej.
3.
Przystępując do Promocji uczestnik akceptuje treść Regulaminu i zobowiązuje się do
przestrzegania jego postanowień.
4.
Wszelkie spory związane z Regulaminem i Promocją rozstrzygane będą przez sądy
powszechne.
Załącznik nr 1
Lp
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Adres sklepu
Gdańsk, Al. Grunwaldzka 471
Katowice, ul. Chorzowska 214
Kraków, ul Lubostroń 15
Łódź, ul. Św. Teresy od Dzieciątka Jezus 100
Olsztyn, ul. Juliana Tuwima 26
Ożarów Mazowiecki, ul. Franciszka i Artura Radziwiłłów 5A,
Poznań, ul. Promienista 160
Szczecin, Al. Boh. Warszawy 40
Wrocław, ul. Krakowska 51-69

Podobne dokumenty