Regulamin_Memoriał 2012gaizka - Memoriał Janusza Kuliga i

Komentarze

Transkrypt

Regulamin_Memoriał 2012gaizka - Memoriał Janusza Kuliga i
Regulamin
II Memoriał
Janusz Kuliga i Mariana Bublewicza
dla Amatorów
Pod patronatem honorowym:
Państwa Heleny i Jana Kulig
oraz
Pani Beaty Bublewicz
10.03.2012
Regulamin imprezy sportowej:
Program Memoriału dla Amatorów:
Otwarcie listy zgłoszeń
10.02.2012
Zamkniecie listy zgłoszeń
08.03.2012
Odbiór administracyjny
10.03.2012
Badanie kontrolne
10.03.2012
Zapoznanie z trasą
10.03.2012
Odprawa uczestników
10.03.2012
Pierwsze posiedzenie ZSS
10.03.2012
Opublikowanie listy startowej
10.03.2012
Start
10.03.2012
Meta
10.03.2012
Opublikowanie wyników prowizoryczne
10.03.2012
Rozdanie nagród
11.03.2012
Godz. 14:00
Godz.7:00-08:30
Godz.7:00-08:45
Godz.07:30-09:30
Godz. 09:45
Godz. 10:00
Godz. 10:15
Godz. 10:30
Godz. 12:19
Godz. 13:45
Godz. 14:15
1. Ustalenia ogólne
1.1 Miejsce i termin imprezy:
Impreza odbywać się będzie w dniu 10.03.2012 r.w Łapanowie
1.2 Nazwa i ranga imprezy
„Memoriał Janusza Kuliga i Mariana Bublewicza dla Amatorów” impreza sportowa,
niebiorąca udziału w punktacji do licencji rajdowych.
Impreza rozgrywana będzie w oparciu o: Regulamin Ramowy KJS na rok 2012.
1.3. Numer wizy
4/OKSS/klub/2012 wydana 01.02.2012
1.4 Lokalizacja biura imprezy:
Biuro do dnia 09 marca 2012 znajdować się będzie do godz.16.00 w siedzibie
Automobilklubu Krakowskiego ul. Klasztorna 1 tel/fax.: 411-89-63
e-mail: [email protected]
W dniu 10.03.2012 od godz.7.00 – 14.30 w Łapanowie Remiza OSP
1.5 Charakterystyka
Impreza zostanie przeprowadzona w ciągu jednego dnia, i składać się będzie z jednego
etapu i dwóch sekcji.
Na trasie zlokalizowane będą 4 próby sportowe poprzedzone PKC.
Nawierzchnia trasy i prób: asfalt
Długość trasy: 31,08 km.
Trasa imprezy jest obowiązkowa i została opisana w książce drogowej
2. Organizacja:
2.1 Nazwa organizatora
Automobilklub Krakowski
2.2 Adres:
Biuro: 31-979 Kraków ul. Klasztorna 1 tel.12 411-89-63
2.3 ZSS
Przewodniczący
Członek
Członek
Sebastian Oćwieja
Leszek Kuzaj
Maciej Steinhof
2.4 Osoby oficjalne
Dyrektor Imprezy
Asystent dyrektora ds. sportowych
Asystent dyrektora ds.
organizacyjnych
Asystent dyrektora ds.
zabezpieczenia
Badanie kontrolne
Dariusz Kowalski
Anna de Lorme
Beata Czernicka Kowalska
Wojciech Percik
Artur Barnaś
3. Zgłoszenia:
3.1 Załoga:
3.1.1. Załogę stanowią dwie osoby, określani, jako: kierowca i pilot,
Kierowca musi posiadać prawo jazdy, a pilot musi mieć ukończone 17 lat.
3.1.2. Organizator przewiduje klasa „GOŚĆ”.
Klasa przewidziana jest dla zawodników posiadających licencję.
3.2 Obowiązki załogi biorącej udział w Memoriał J. Kuliga i M. Bublewicza dla
Amatorów:
Do obowiązków załogi należy:
3.2.1. Obecność na odprawie
3.2.2 Przejazd trasy Imprezy z pobraniem wiz na wszystkich PKC w podanej przez
organizatora kolejności i kierunku zgodnym z książką drogową.
3.2.3 Odbycie wszystkich prób zręcznościowych w zapiętych pasach bezpieczeństwa,
zapiętych kaskach ochronnych, z włączonymi światłami mijania i zamkniętymi
szybami. Nieprzestrzeganie powyższych przepisów pociągnie za sobą karę do
wykluczenia włącznie.
3.3 Procedura zgłoszeń
3.3.1 Zgłoszenia będą przyjmowane drogą mailowa do:
04.03.2012 do godziny 24:00 – pierwszy termin zgłoszeń
08.03.2012 do godziny 14.00 – drugi termin zgłoszeń
na adres:
[email protected]
Formularz dostępny na stronie:
www.automobilklub.krakow.pl
3.3.2. Przez fakt podpisania zgłoszenia załoga przyjmuje do wiadomości, że startuje
w imprezie na własną odpowiedzialność i zrzeka się wszelkich praw do
odszkodowania za straty poniesione i wynikłe podczas imprezy. Zrzeczenie to
dotyczy Organizatora oraz osób oficjalnych występujących w imprezie i innych
uczestników.
3.4 Maksymalna liczba uczestników
3.4.1. Maksymalna liczba uczestników wynosi 60 załóg.
3.4.2. W przypadku zgłoszenia więcej niż 60 załóg, decydować będzie kolejność
wpływu opłaty.
3.5. Pojazdy dopuszczone
3.5.1. Do udziału w imprezie dopuszcza się, wyłącznie samochody osobowe lub
osobowo towarowe na bazie podwozia samochodu osobowego w rozumieniu Prawa
o Ruchu Drogowym ze sztywnym zamkniętym dachem Wszelkie samochody
zgłoszone do imprezy muszą posiadać ważne dokumenty uprawniające do poruszania
się po drogach publicznych i spełniać wymogi regulaminowe KJS (zał. Nr 2 Regulaminu
Ramowego KJS na 2012)
3.5.2. Pojazd dopuszczony musi posiadać opony seryjne i zgodne
z przepisami Prawa o Ruchu Drogowym
3.6. Podział na klasy
- Klasa 1 do 1600 ccm.
- Klasa 2 powyżej 1600 ccm do 2000 ccm.
- Klasa 3 powyżej 2000 ccm.
- Klasa 4 Gość
3.6.1. Samochody zasilane gazem muszą mieć wymontowany zbiornik gazu,
natomiast w komorze silnika w sposób widoczny musi być odłączone doprowadzenie
gazu do silnika.
3.6.2. Samochody posiadające silniki turbodoładowane zostaną dopuszczone w klasie
pojemnościowej wynikającej z pomnożenia nominalnej pojemności silnika
- Z zapłonem ZI x współczynnik 1,7
- Z zapłonem ZS x współczynnik 1,5 ( diesel )
3.6.3. Klasę stanowi min 5 samochodów.
3.6.4 W przypadku kiedy kierowca posiada licencję w rozumieniu regulaminów
sportowych PZM, załoga może zostać sklasyfikowana w klasie Gość.
3.7. Wpisowe, wpłaty:
3.7.1 Wysokość wpisowego wynosi w I terminie - 150 zł. ( do dnia 04.03.2012)
W II terminie wpisowe wynosi 200 zł ( od dnia 05.03.2012)
Wpisowe należy wpłaca na konto:
Automobilklub Krakowski
ul. Klasztorna 1
31-979 Kraków
City Handlowy 33 1030 0019 0109 8530 0028 1993
Z dopiskiem: Memoriał dla Amatorów 10.03.2012
Tylko zgłoszenia z opłaconym wpisowym będą przyjmowane przez organizatora
Uczestnicy wpłacający na konto od dnia 04.03.2012 proszeni są o wydrukowanie
potwierdzenia i okazanie go przy odbiorze administracyjnym!!!
4. UBEZPIECZENIE
Kierowcy uczestniczący w imprezie muszą posiadać obowiązkowo ubezpieczanie OC i NNW
Organizator nie przyjmuje na siebie odpowiedzialności za szkody i straty poniesione w
stosunku do załóg i ich sprzętu, jak również spowodowanych przez uczestników
w sposób pośredni lub bezpośredni szkód w stosunku do osób trzecich i ich mienia.
5. Numery startowe
5.1 Numery startowe dostarczone przez organizatora, należy umieścić na przednich
drzwiach samochodu. Brak numerów podczas trwania imprezy spowoduje
nałożenie kary do wykluczenia włącznie.
5.2 Wszystkie stare numery startowe niezwiązane z imprezą należy zakleić.
6. Odbiór administracyjny
6.1. Miejsce i czas:
Łapanów Remiza OSP 10.03.2012 godz. 07:00 – 08:30
6.2. Dokumenty potrzebne do okazania i dopuszczenia do w/w imprezy
- prawo jazdy kierowcy
- ubezpieczenie OC i NNW
- dowód rejestracyjny z ważnymi badaniami technicznymi
- pisemna zgoda właściciela samochodu w przypadku startu samochodem
niebędącym własnością kierowcy
7. Badania kontrolne
7.1. Miejsce i czas:
Łapanów, Remiza OSP 10.03.2012 godz. 07:00 – 08:45
7.2. Organizator nie przewiduje Badania końcowego (BK-2)
8. Zapoznanie z trasą i odprawa uczestników
8.1 Zapoznanie z trasą indywidualne, jeden przejazd z dopuszczalną prędkością na OS
do 30 km/h na pozostałym obszarze zgodnie z przepisami ruchu drogowego,
10.03.2012 godz. 07:30-09:30
8.2 Zapoznanie z trasą dozwolone jest tylko dla załóg, które przeszły BK1 z wynikiem
pozytywnym.
8.3 Odprawa uczestników jest obowiązkowa pod karą niedopuszczenia do startu.
Odbędzie się w Łapanowie Remiza OSP 10.03.2012 godz. 9.45
9. Start:
9.1 Czas i miejsce opublikowania listy dopuszczonych do startu:
Biuro Memoriału Łapanów Remiza OSP godz. 10:15
9.2 Oficjalny start
Łapanów Rynek 10.03.2012 godz. 10.30
10. PRZEBIEG IMPREZY
10.1 Wcześniejszy wjazd na zakończenie etapu
Zezwala się na wcześniejszy wjazd na metę Imprezy
10.2 Pomiar czasu
Pomiar czasu na próbach sprawnościowych będzie dokonywany z dokładnością
do 0,1s. (za każde 0,1 sekundy trwania prób, kierowca otrzyma 0,1 pkt karnego)
11. Rozdanie nagród:
11.1 Rozdanie nagród:
Łapanowie Remiza OSP w dniu 10.03.2012 godz. 14.15
12. Nagrody:
12.1 Za 1, 2, 3 miejsce w klasyfikacji generalnej po 2 puchary dla załogi
12.2 Za 1, 2, 3 miejsce w klasie po 2 puchary dla załogi.
13. Protesty
13.1 Każdy protest musi być złożony na piśmie na ręce Dyrektora Imprezy lub
w przypadku jego nieobecności na ręce ZSS.
13.2 Protesty i zażalenia w sprawie wykroczeń regulaminowych mogą być kierowane
do Dyrektora wyłącznie na piśmie, w terminie 30 minut od chwili opublikowania
wyników prowizorycznych. Protesty dotyczące ostatecznej klasyfikacji i protesty
zbiorowe nie będą przyjmowane.
13.3 Do protestu musi być dołączona kaucja w wysokości 100% wpłaconego
wpisowego Kaucja ta zostanie zwrócona w przypadku, gdy protest uznany będzie,
jako słuszny. Protest będzie rozpatrzony przez ZSS
13.4 Wszelkie odwołania od decyzji ZSS, KJS muszą być składane przez uczestnika do
OKSS PZM. Od decyzji OKSS przysługuje odwołanie do GKSS przy zachowaniu trybu
odwołań zgodnie z MKS.
13.5 Kaucja przy odwołaniu do OKSS wynosi 200% wpłaconego wpisowego,
natomiast kaucja przy odwołaniu do GKSS wynosi 400% wpłaconego wpisowego.
14. Postanowienia końcowe
Organizator zastrzega sobie prawo do właściwej interpretacji niniejszego regulaminu,
wydawania instrukcji oraz komunikatów, stanowiących integralną część regulaminu
uzupełniającego jak również do całkowitego odwołania całej imprezy
Kraków, 01.02.2012
Dyrektor Imprezy
Dariusz Kowalski
Zestaw kar regulaminowych
1
2
3
4
Nieobecność na BK lub spóźnienie powyżej 30 minut
Niedopuszczenie do startu
Samochód nie spełniający wymogów regulaminu
Niedopuszczenie do startu
Nieobecność na odprawie uczestników
Niedopuszczenie do startu
Zapoznanie z trasą, nie przestrzeganie prędkości na OS,
i przepisów drogowych na pozostałym obszarze
Wykluczenie
5 Przejazd trasy niezgodny z książką drogowa
Wykluczenie
6 Brak wpisów w karcie drogowej
Wykluczenie
7 Odbycie próby w nie zapiętych pasach i/lub kaskach ochronnych
Wykluczenie
8 Niesportowe zachowanie
Wykluczenie
9 Za każdą minutę wcześniejszego wjazdu na PKC
60 pkt.
10 Za każda minutę późniejszego wjazdu na PKC
10 pkt.
11 Za potrącenie szykany
5 pkt.
12 Za nieprzepisowy start (falstart)
5 pkt.
13 Za cofanie na mecie próby
Wykluczenie
14 Za spóźnienie na Start powyżej 15 minut
Wykluczenie
15 Za zgubienie (utratę) Karty Drogowej
Wykluczenie
16 Nanoszenie własnych poprawek w Kartę Drogową
Wykluczenie
17 Za spóźnienie na PKC powyżej 15 minut
Wykluczenie
18 Za sumę spóźnień na końcu sekcji lub imprezy powyżej 30 minut
Wykluczenie
19 Stwierdzenie prowadzenia samochodu w czasie
trwania imprezy przez pilota
Wykluczenie

Podobne dokumenty