Koncepcja pracy SP51 na lata 2013-2017

Komentarze

Transkrypt

Koncepcja pracy SP51 na lata 2013-2017
MISJA SZKOŁY
Pragniemy stworzyć twórczy wzajemnie się wspierający zespół społeczności szkolnej, który pozwali na
wykształcenie kompetentnego absolwenta, myślącego i działającego pozytywnie.
Celem wychowania jest prowadzenie do pełnego rozwoju osobistego, do bycia człowiekiem uczuciowym,
umiejącym żyć z innymi.
Szkołą jest wspólnotą oparta na zasadach partnerstwa, przyjaźni i wzajemnej pomocy. Nauczyciele w swoich
działaniach dydaktycznych i wychowawczych kierują się dobrem uczniów, troska o ich bezpieczeństwo i zdrowie.
Kształtują właściwe postawy moralne i obywatelskie swoich wychowanków, dążą do pełnego rozwoju ich
osobowości.
Szkoła wspiera uczniów w ich rozwoju przez stwarzanie bezpiecznej i twórczej atmosfery, rozpoznawanie,
zachęcanie i rozwijanie indywidualnych uzdolnień i umiejętności na miarę posiadanych możliwości, rozbudzanie
chęci i szacunku do nauki, pojmowanej jako proces trwający przez całe życie, rozwijanie poczucia dumy z
osiąganych wyników.
Szkołą przygotowuje uczniów do przyszłego życia poprzez uczenie tolerancji, respektowania norm społecznych i
potrzeb innych ludzi, kształtowanie pozytywnego stosunku do nauki i pracy.
MODEL ABSOLWENTA

jest tolerancyjny - rozumie, że różnice między ludźmi są czymś normalnym i pożądanym

jest aktywny - lubi ruch i chętnie uprawia sport w różnych jego odmianach

jest rozważny - zna zagrożenia występujące w jego środowisku

jest ciekawy świata - chętnie gromadzi wiadomości, korzystając z różnych źródeł

jest prawy - rozróżnia złe i dobre uczynki, zna swoje prawa i obowiązki

jest otwarty - wykorzystuje możliwości, jakie stwarza mu dom i szkoła

jest krytyczny - potrafi selekcjonować i porządkować zdobyte informacje

jest odpowiedzialny - stara się przewidywać skutki swoich działań

jest samodzielny – potrafi pracować zarówno sam jak i współpracować w grupie

jest komunikatywny – potrafi porozumiewać się z otaczającym go światem

jest zadbany – wie jak zadbać o swoją higienę i środowisko, w którym żyje
WIZJA SZKOŁY
< Szkoła jest wolną od represji, agresji i lęku , zbudowaną na zasadach demokracji uczącą się organizacją, w
której każdy członek społeczności szkolnej ma stworzone optymalne warunki do harmonijnego rozwoju poprzez
zdobywanie wiedzy i umiejętności
< Mamy wysoko wykwalifikowaną kadrę pedagogiczną, która ciągle doskonali się i dokształca
< Nauczyciel posiadają umiejętności związane z integracją międzyprzedmiotową oraz dysponują efektywnym
warsztatem wychowawczym
< Oferujemy szeroką ofertę zajęć lekcyjnych i pozalekcyjnych, dzięki którym uczniowie zdobywają wiedzę i
umiejętności pozwalające sprostać wymaganiom dorosłego życia
< Organizujemy wszechstronna pomoc uczniom potrzebującym, zapewniamy równość szans i dostosowujemy
tempo pracy do naturalnych predyspozycji ucznia, szukając jednocześnie czynników pobudzających motywację
< Systematycznie i skutecznie poprawiamy warunki pracy i nauki ze szczególnym uwzględnieniem
bezpieczeństwa
< Kultywujemy polskie tradycje, korzystając z dziedzictwa kulturowego miasta i regionu, przygotowując
jednocześnie uczniów do stawania się obywatelami Europy
< Uczymy chronić środowisko naturalne i społeczne, promujemy zdrowy tryb życia, mamy pozytywne
nastawienie do innowacji, a procesie nauczania i uczenia wykorzystujemy technologie informatyczne
< Promujemy działalność szkoły i jej osiągnięcia w środowisku lokalnym i regionie, uczestniczymy w partnerskich
kontaktach z innymi szkołami i instytucjami edukacyjnymi
< Kształtujemy pogląd ,że uczyć się należy przez całe życie
I.
ZARZĄDZANIE I ORGANIZACJA
Obszar 1 : ZAPEWNIENIE SPRAWNEGO FUNKCJONOWANIA SZKOŁY ZGODNIE Z OBOWIĄZUJĄCYMI PRZEPISAMI
PRAWA
CELE SZCZEGÓLOWE
Aktualizowanie prawa
wewnątrzszkolnego pod kątem
zgodności z obowiązującym
prawem
Zapewnienie dostępu do
dokumentów wewnątrzszkolnych
i prawa oświatowego
Program pracy szkoły tworzy
spójna całość
Zapewnienie odpowiednich
warunków pracy i nauki uczniom
uzdolnionym sportowo
Zwiększenie poczucia
bezpieczeństwa podczas przerw
Bieżąca diagnoza potrzeb szkoły
ZADANIA
Nowelizowanie Statutu , w tym Wewnątrzszkolnego Systemu
Oceniania
Uczestnictwo Rady Rodziców w opracowywaniu i opiniowaniu
dokumentów regulujących prawo szkolne.
TERMIN
REALIZACJI
na bieżąco
na bieżąco
Informowanie grona pedagogicznego o bieżących zmianach
prawa oświatowego
Systematyczne gromadzenie i udostępnianie dokumentów
wewnątrzszkolnych
systematycznie
Zapewnienie dostępu do dokumentów prawa oświatowego w
wersji elektronicznej
Motywowanie do poczucia współodpowiedzialności za efekty
pracy szkoły wśród wszystkich nauczycieli.
Monitorowanie realizacji programu wychowawczego ,
programu profilaktyki, WSO, planu pracy szkoły na każdy rok
szkolny
Tworzenie kolejnych oddziałów sportowych ( bezobwodowych)
– jako sposobu pozyskania do szkoły dzieci spoza obwodu)
Na bieżąco
Zwiększenie ilości kamer w szkole oraz na terenie
bezpośrednio przylegającym do szkoły.
Diagnozowanie obszarów pracy szkoły-planowe i doraźne
Lata 2013-2017
Na bieżąco
systematycznie
Cały rok szkolny
Lata 20133-2017
ODPOWIEDZIALNI
Dyrekcja,
zespoły zadaniowe
Dyrektor
Przewodniczący Rady
Rodziców
Dyrekcja
Nauczycielbibliotekarz
Sekretarz szkoły
Obsługa
informatyczna szkoły
Dyrektor,
wicedyrektorzy
przewodniczący
zespołów
nauczyciele
Dyrekcja, nauczyciele
wych. fizycznego ,
trenerzy
Dyrektor
Kier. gospodarczy
Dyrekcja, Rada
Rodziców, zespoły
zadaniowe
DO CZEGO DĄŻYMY :
1.
2.
3.
4.
5.
6.
Szkoła prowadzi dokumentację zgodnie z obowiązującymi przepisami.
Wewnętrzne prawo szkolne jest znane i akceptowane przez uczniów , nauczycieli i rodziców.
Prawo szkolne opublikowane jest na stronie internetowej lub dostępne jest w bibliotece szkolnej.
W szkole świadomie dokonuje się oceny jej słabych i mocnych stron na podstawie planowych lub doraźnych diagnoz.
Wzrost znajomości prawa oświatowego przez nauczycieli.
W szkole funkcjonuje Rada Rodziców współuczestnicząca i opiniująca w tworzeniu wewnętrznego prawa szkolnego
Obszar 2 : KSZTAŁTOWANIE POTENCJAŁU KADRY PEDAGOGICZNEJ POD WZGLĘDEM MERYTORYCZNYM I WYCHOWAWCZYM
CELE SZCZEGÓLOWE
Wiedza i umiejętności nauczycieli
sprzyjają efektywności pracy
dydaktyczno-wychowawczoopiekuńczej
Stworzenie optymalnych
warunków dla rozwoju
zawodowego nauczycieli
Podnoszenie rzez nauczycieli
kwalifikacji umożliwiających
stosowanie technologii
komputerowych w nauczaniu
różnych przedmiotów
ZADANIA
Rozpoznawanie potrzeb w zakresie WDN -diagnoza
TERMIN
REALIZACJI
Do 15.XI
ODPOWIEDZIALNI
Dyrektor
Lider WDN
Lider WDN
Dyrektor
Kontynuowanie szkoleń zgodnie z potrzebami nauczycieli i
szkoły
Cały rok
Systematyczne podnoszenie kwalifikacji przez nauczycieli
Cały rok
nauczyciele
Motywowanie nauczycieli do działań sprzyjających spełnianiu
wymagań na określony stopień awansu zawodowego.
Dbałość o zapewnienie jakości edukacji i właściwego
wykorzystania zasobów.
Na bieżąco
Dyrektor, lider WDN
Opiekunowie stażu
Systematyczna współpraca nauczyli odbywających staż z
opiekunami.
Na bieżąco
Dyrektor
Podnoszenie i uzyskiwanie dodatkowych kwalifikacji zgodnie z
potrzebami szkoły.
Doskonalenie metod i form współpracy wśród nauczycieli.
Na bieżąco
Dyrektor
nauczyciele
Udział nauczycieli w szkoleniach doskonalących umiejętność
obsługi programów komputerowych oraz tablic interaktywnych.
Na bieżąco
Dyrektor
nauczyciele
DO CZEGO DĄŻYMY :
1.
2.
3.
4.
5.
6.
Wiedza i umiejętności nauczycieli sprzyjają efektywności pracy dydaktyczno-wychowawczo-opiekuńczej
W szkole efektywnie funkcjonuje WDN
Kadra pedagogiczna planuje swój rozwój.
Nauczyciele podejmują różne formy doskonalenia.
Zwiększenie liczby nauczycieli posługujących się w sposób zaawansowany umiejętnością wykorzystania technologii komputerowych.
Wzrost liczby nauczycieli podnoszących swoje kwalifikacje zawodowe.
II.WYCHOWANIE I OPIEKA
Obszar 1 : BUDOWANIE POZYTYWNEGO KLIMATU W SZKOLE
CELE SZCZEGÓLOWE
Budowanie prawidłowych relacji
pomiędzy uczniami,
nauczycielami, dyrekcją oraz
rodzicami
ZADANIA
Dbałość o przestrzeganie zapisów Statutu szkoły ( w tym
WSO)
Wpajanie uczniom zasad dobrego wychowania i kulturalnego
zachowania w różnych sytuacjach życiowych. Dbałość o
respektowanie przez uczniów szkolnych ustaleń i uregulowań
oraz prezentowanie postaw zgodnych z normami społecznymi.
Stosowanie motywujących metod oceniania ( elementy
oceniania kształtującego). Stałe i konsekwentne
przestrzeganie ustalonych kryteriów oceniania
Ocenianie pracy ucznia za wkład i sposób wykonania jako
dowartościowanie, przy pomocy pisemnej i ustnej recenzji
przedstawiającej jego mocne strony
Udzielanie uczniom pomocy w trudnych dla nich sytuacjach
TERMIN
REALIZACJI
systematycznie
Na bieżąco
ODPOWIEDZIALNI
Nauczyciele
SU
wychowawcy
Na bieżąco
Wychowawcy
nauczyciele
Na bieżąco
Nauczyciele
wychowawcy
Na bieżąco
Wychowawcy
nauczyciele
Wychowawcy
nauczyciele
Dyrekcja
nauczyciele
Nauczyciele
SU
dyrekcja
Nauczyciele
SU
dyrekcja
Nauczyciele
SU
dyrekcja
Podejmowanie działań służących
integracji uczniów, nauczycieli,
rodziców i pracowników szkoły
Organizacja i udział w imprezach ( tradycje świąteczne,
wycieczki, wyjścia) , zajęcia integracyjne
Organizacja imprez ogólnoszkolnych
Zgodnie z planem
Kreowanie pozytywnego
wizerunku szkoły w środowisku
lokalnym
Udział szkoły w życiu społeczności lokalnej poprzez udział i
przygotowywanie uroczystości środowiskowych i miejskich
Wg potrzeb
Promowanie szkoły w środowisku lokalnym- Dzień Otwarty
Szkoły i inne projekty
Wg kalendarza
Stałą współpraca z okolicznymi przedszkolami , szkołami
podstawowymi i gimnazjami.
Cały rok
Cały rok
Uatrakcyjnienie przerw
międzylekcyjnych uchla uczniów
Kultywowanie tradycji szkolnej
Kształtowanie odpowiednich
postaw etycznych
Podejmowanie działań służących
poprawie komunikacji
interpersonalnej
Tworzenie miłej i przyjaznej
atmosfery w szkole poprzez
urozmaicanie wystroju wnętrz
oraz terenu przy szkole
Promowanie zdrowego trybu
życia
Przygotowanie programów, muzyki przez samych uczniów w
celu zwiększenia ich kreatywności
Utworzenie cichych kącików
Na bieżąco
SU
Na bieżąco
Doposażenie szkoły w sprzęt umożliwiający aktywne
spędzania przerw ( stoły do tenisa stołowego, gry podłogowe,
piłkarzy ki, i inne)
Organizowanie i aktywny udział w uroczystościach o
charakterze rocznicowym i patriotycznym
Na bieżąco
Wicedyrektorzy
Zespół zadaniowy
Dyrektor
Rada Rodziców
Nauczyciele konsekwentnie tworzą wartościowe środowisko
wychowawcze
Umożliwianie uczniom kontaktu z rożnymi formami kultury
Na bieżąco
Aktywny udział w akcjach charytatywnych
Na bieżąco
Współdziałanie z instytucjami i organizacjami propagującymi
działalność społeczną i charytatywną ( MORR, PCK, Caritas)
Szczególna dbałość o przepływ informacji
Na bieżąco
Dbałość o tworzenie życzliwej atmosfery.
Cały rok
Zmiana dekoracji w klasach i na korytarzach
Na bieżąco
Dbałość o zieleń w otoczeniu szkoły
Na bieżaco
Realizacja projektów prozdrowotnych
Na bieżąco
Realizacja programów „Owoce i warzywa w szkole”, „Szklanka
mleka”
Na bieżąco
Wg kalendarza
imprez
Na bieżąco
Na bieżąco
Nauczyciel
Uczniowie
rodzice
nauczyciele
Nauczyciele
wychowawcy
Nauczyciele
wychowawcy
Dyrekcja
nauczyciele
Dyrekcja,
przewodniczący
zespołów
przedmiotowych,
nauczyciele
Dyrekcja nauczyciel
pracownicy
niepedagogiczni
Opiekunowie sal
zespół ds. dekoracji
Pracownicy szkoły
Koordynatorzy
projektów
Wychowawcy klas,
wicedyrektorzy
Organizacja imprez o charakterze rekreacyjno-sportowym
systematycznie
Zamieszczanie publikacji prozdrowotnych na szkolnej stronie
internetowej
systematycznie
Tworzenie gazetek tematycznych w klasach i na tablicach
informacyjnych na korytarzach szkolnych
Na bieżąco
DO CZEGO DĄŻYMY :
1.
2.
3.
4.
5.
Postrzeganie szkoły jako przyjaznej uczniowi, w której panują dobre stosunki interpersonalne.
Uczniowie budują i akceptują tradycje i obrzędowości szkoły
Promowanie szkoły w środowisku lokalnym.
Społeczność szkolna zna i propaguje zdrowy styl życia
Szkoła przeprowadza ocenę okresową sytuacji wychowawczej i profilaktycznej.
Nauczycielkoordynatorzy imprez
Nauczyciele
Pedagog
Administrator www.
sp51
Wychowawcy
nauczyciele
Obszar 2 : ZAPEWNIENIE WIELOKIERUNKOWEGO I WSZECHSTRONNEGO ROZWOJU UCZNIA W PRZYJAZNYM I
BEZPIECZNYM ŚRODOWISKU
CELE SZCZEGÓLOWE
Zapewnienie uczniom
bezpieczeństwa
ZADANIA
Włączanie rodziców do realizacji zadań z zakresu
bezpieczeństwa
Planowanie pracy zgodnie z przepisami BHP
Systematyczna wymiana sprzętu szkolnego ławki, krzesła,
itp.)
Systematyczna modernizacja i rozbudowa monitoringu
wizyjnego szkoły.
Przeglądy sprzętu i pomocy dydaktycznych pod względem
bezpieczeństwa
Przeprowadzanie próbnych ewakuacji
Zapewnienie uczniom pierwszej
pomocy przedmedycznej w
nagłych przypadkach
Współpraca z organizacjami
wspomagającymi szkołę w
działaniach wychowawczych
TERMIN
REALIZACJI
Cały rok
Każdego roku
Na bieżąco,
W miarę
możliwości
Na bieżąco, w
miarę możliwości
Na bieżaco
Raz w roku
Sprawowanie opieki nad uczniami zgodnie z przyjętymi
procedurami szkolnymi.
Organizowanie szkoleń i kurów BHP dla nauczycieli
Cały rok
Utrzymanie ścisłej współpracy ze służba zdrowia –
pielęgniarka szkolna, zaproszeni pracownicy służby zdrowia
Szkolenia w zakresie udzielania pierwszej pomocy
Na bieżąco
Zakup koniecznych środków medycznych niezbędnych
podczas udzielania pierwszej pomocy.
W miarę potrzeb
Utrzymywanie stałej współpracy z Poradnia PsychologicznoPedagogiczną nr 4 w celu rozwiązywania problemów
indywidualnych uczniów.
W zależności od
potrzeb
W miarę potrzeby
W miarę potrzeb
ODPOWIEDZIALNI
Nauczyciele
SU
Dyrektor
Wychowawcy
nauczyciele
Dyrektor
Kier. gospodarczy
Dyrektor
Kier. gospodarczy
Inspektor BHP
nauczyciele
Inspektor BHP
dyrektor
Nauczyciele
dyrekcja
Dyrektor
Inspektor ds. BHP
dyrektor
Inspektor BHP,
dyrektor
Dyrektor
Kier. gospodarczy
pielęgniarka
Dyrekcja,
Pedagog
wychowawcy
Zwiększenie skuteczności
oddziaływań wychowawczych
Dążenie do uzyskiwania jak
najlepszych wyników nauczania
Organizowanie warsztatów ,spotkań z psychologiem dla
uczniów i rodziców
W zależności od
potrzeb
Gromadzenie i upowszechnianie na stronie internetowej szkoły
materiałów zawierających dane organizacji zwalczających
agresję , przemoc w rodzinie, niosących pomoc uzależnionym.
Pogłębienie wiedzy przez nauczycieli , wychowawców i
rodziców w zakresie zwalczania agresji i niepożądanych
zachowań uczniów
Współpraca Policją, Strażą Miejską – określenie kierunków
współdziałania i pomocy
Prowadzenie systematycznych spotkań z rodzicami dot. spraw
wychowawczych
Na bieżąco
System oddziaływań wychowawczych szkoły jest gody z
oczekiwaniami środowiska, a modyfikowany jest z udziałem
uczniów i rodziców
Stosowanie różnorodnych metod nauczania
Wg potrzeb
Cały rok
Dyrektor
Pedagog
nauczyciele
Pedagog
Dyrekcja
Pedagog
Dyrekcja
wychowawcy
Pedagog
Dyrekcja
wychowawcy
nauczyciele
Prowadzenie zajęć aktywnymi metodami nauczania
Cały rok
nauczyciele
Stosowanie indywidualizacji podczas nauczania
Cały rok
nauczyciele
DO CZEGO DĄŻYMY :
1.
2.
3.
4.
5.
Szkoła zapewnia uczniom opiekę oraz pomoc psychologiczno-pedagogiczną.
Uczniowie czują się w bezpieczni na terenie szkoły.
Uczniowie zachowują się kulturalnie.
Uczniowie znają i przestrzegają zasad bhp.
W pracy z uczniami uwzględnia się opinie poradni psychologiczno-pedagogicznych.
Cały rok
Cały rok
Wg potrzeb
Dyrektor
Lider WDN
pedagog
Pedagog
dyrekcja
Obszar 3 :ROZWIJANIE WSPÓŁPRACY Z RODZICAMI I ZE ŚRODOWISKIEM LOKALNYM W RÓŻNYCH SFERACH
DZIAŁALNOŚCI SZKOŁY .
CELE SZCZEGÓLOWE
Integracja procesu
wychowawczego
Angażowanie rodziców do
działań na rzecz szkoły.
Współpraca ze środowiskiem
lokalnym.
ZADANIA
Przestrzeganie przez nauczycieli harmonogramu konsultacji
dla rodziców
Skuteczne włączanie rodziców w proces tworzenia prawa
szkolnego.
Zachęcanie rodziców do aktywnego uczestnictwa w pracach
Rady Rodziców.
Zapraszanie rodziców do udziału i współorganizacji
uroczystości szkolnych.
Aktywny udział rodziców w pracach na rzecz szkoły
Współpraca z różnymi instytucjami działającymi na terenie
miasta na rzecz oświaty.
Współpraca z Radą Osiedla Świerczewo
Współpraca ze sportowymi klubami patronackimi klas
sportowych
TERMIN
REALIZACJI
Wg harmonogramu
konsultacji
Na bieżąco
Systematycznie
systematycznie
Cały rok
systematycznie
systematycznie
systematycznie
Współpraca z Uczniowskim Klubem Sportowym „Kalinka”
systematycznie
Promocja strony internetowej szkoły wśród uczniów i rodziców i Na bieżąco
środowiska lokalnego
DO CZEGO DĄŻYMY :
1.
2.
3.
4.
5.
Rodzice znają organizację pracy szkoły i aktualne dokumenty szkolne.
Rodzice wyrażają opinie na temat funkcjonowania szkoły.
Rodzice aktywnie włączają się w organizację imprez szkolnych.
Wychowawcy i pedagog prowadzą systematycznie pedagogizację rodziców.
Szkole pomagają sponsorzy.
ODPOWIEDZIALNI
nauczyciele
Rada Rodziców,
dyrektor
dyrektor
Rada Rodziców
nauczyciele
Wychowawcy klas
nauczyciele
Dyrektor
nauczyciele
dyrektor
Dyrektor
Koordynatorzy
kształcenia
sportowego
dyrektor
nauczyciele
III.
DYDAKTYKA
Obszar 1 : DOSKONALENIE JAKOŚCI PRACY SZKOŁY PRZEZ ZAPEWNIENIE WEWNETRZNĘGO SYSTEMU JAKOŚCI
CELE SZCZEGÓLOWE
Zbudowanie sprawnego sytemu
zarządzania jakością
Ewaluacja i bieżąca modyfikacja
Koncepcji Pracy Szkoły
ZADANIA
Systematyczne badanie efektów kształcenia poprzez
ewaluację wybranych obszarów.
Diagnozowanie osiągnięć edukacyjnych uczniów ze
szczególnym uwzględnieniem klas 0,3,6
Tworzenie bazy testów i sprawdzianów szkolnych
Przeprowadzanie ewaluacji wewnętrznej zgodnie z planem
nadzoru pedagogicznego na dany rok szkolny
Analizowanie i zaspakajanie potrzeb oraz oczekiwań uczniów ,
nauczycieli, rodziców
Ewaluacja Koncepcji Pracy Szkoły przez zespoły
przedmiotowe, zadaniowe.
Wprowadzanie bieżących zmian w koncepcji wynikających z
potrzeb szkoły.
TERMIN
REALIZACJI
Cały rok
systematycznie
Wg planu
wicedyrektorzy
zespoły przedmiotowe
zespoły zadaniowe
wicedyrektorzy
zespoły zadaniowe
zespoły przedmiotowe
zespoły zadaniowe
Na bieżąco
dyrekcja
systematycznie
dyrektor
wicedyrektorzy
DO CZEGO DĄŻYMY :
1.
2.
3.
4.
5.
ODPOWIEDZIALNI
W szkole przeprowadza się ewaluację wewnętrzną zgodnie z obowiązującymi przepisami prawnymi.
Rada pedagogiczna analizuje wyniki ewaluacji pracy szkoły.
Stale diagnozuje się osiągnięcia edukacyjne uczniów.
W szkole analizuje się potrzeby i oczekiwania klientów szkoły.
Szkoła gromadzi i udostępnia wyniki i efekty pracy dydaktyczno-opiekuńczo-wychowawczej.
Obszar 2 : PODNIESIENIE STANDARDÓW UCZENIA SIĘ I NAUCZANIA
CELE SZCZEGÓLOWE
Modyfikacja programów
nauczania i wychowania ( w
miarę potrzeb)
Dostosowanie wymagań
edukacyjnych do indywidualnych
potrzeb uczniów zgodnie z
opiniami i orzeczeniami poradni
pp.
Opracowanie i wdrażanie
programów autorskich.
Szkolenia nauczycieli w zakresie
stosowania aktywnych metod
pracy z uczniami
Przygotowanie uczniów do
sprawdzianu zewnętrznego
Opracowanie harmonogramu
diagnoz wiadomości i
umiejętności.
Przeprowadzania diagnoz w
oddziałach wychowania
przedszkolnego , w klasie
pierwszej, trzeciej , szóstej
ZADANIA
TERMIN
REALIZACJI
Co roku
ODPOWIEDZIALNI
Na bieżąco
Nauczyciel, pedagog
Nauczyciele pracują wraz z uczniami nad doskonaleniem
procesów uczenia się.
Nauczyciel jest inicjatorem i liderem zmian w nauczaniu ( koła
przedmiotowe, koła zainteresowań, itp.)
Gromadzenie i udostępnianie materiałów szkolnych i
dydaktycznych w zakresie nowoczesnych metod pracy z
uczniem.
Organizowanie szkoleń w ramach WDN z wykorzystaniem
nowoczesnych metod pracy.
Prowadzenie zajęć dodatkowych dla uczniów klas 6
Na bieżąco
nauczyciele
Na bieżąco
Bibliotekarz, liderzy
zespołów
przedmiotowych
Lider WDN
Współpraca zespołów przedmiotowych w zakresie
formułowania i wdrażania wniosków z analiz, diagnoz i
sprawdzianu zewnętrznego.
Podejmowane działania przyczyniają się do wzrostu efektów
kształcenia
Analiza realizowanych programów nauczania , planów pracy
zespołów przedmiotowych.
systematycznie
Przeprowadzanie diagnozy badającej przygotowanie uczniów
do sprawdzianu klas 6 ( sprawdzian próbny)
Listopad- styczeń
Wymian doświadczeń, ewaluacja.
Modyfikowanie oferty programowej szkoły zgodnie z
potrzebami.
Modyfikowanie i tworzenie programów nauczania dla uczniów
o specjalnych potrzebach edukacyjnych oraz przygotowywanie
dostosowań dydaktycznych dla uczniów z opiniami.
Prowadzenie pomocy psychologiczno-pedagogicznej.
Na bieżąco
IX-III
Początek każdego
roku szkolnego,
Na bieżąco
nauczyciele
Nauczyciele
przedmiotów
nauczyciele
dyrektor
Nauczyciel
przedmiotów
Przewodniczący
zespołów
przedmiotowych.
Wicedyrektor
nauczyciele
Zestawienie wyników diagnoz
badających stopień
przygotowania uczniów do
dalszych etapów kształcenia
Diagnozy bieżące przygotowania klas do sprawdzianu klas 6
Bieżące sprawdziany wiadomości i umiejętności.
Listopad-marzec
Na bieżąco
Analiza wyników sprawdzianu zewnętrznego klas 3 i 6 oraz
wewnętrznych sprawdzianów, ewaluacja
Czerwiec-wrzesień
Nauczyciele
poszczególnych
przedmiotów
Wicedyrektorzy
nadzorujący
Zespoły zadaniowe
DO CZEGO DĄŻYMY :
1. Zwiększenie ilości godzin lekcyjnych przeprowadzanych nowoczesnymi metodami nauczania w stosunku do lat poprzednich, ze
szczególnym uwzględnieniem na nowoczesne metody aktywizujące.
2. Zwiększenie ilości godzin dydaktycznych wykorzystujących techniki komputerowe i multimedialne w nauczaniu w porównaniu z latami
ubiegłymi.
3. Wzrost liczy uczniów osiągających wyższe wyniki w nauce.
4. Systematyczne udzielanie pomocy psychologiczno-pedagogicznej uczniom z problemami edukacyjnymi oraz uczniom uzdolnionym.
5. Zwiększanie jakości procesów dydaktycznych .
Obszar 3 : ZAPEWNIENIE UCZNIOWI ROWOJU UKIERUNKOWANEGO NA JEGO SUKCES ORAZ POZNANIE MOCNYCH I
SŁABYCH STRON.
CELE SZCZEGÓLOWE
ZADANIA
Indywidualizacja procesu
nauczania
Analizowanie osiągnięć poszczególnych uczniów pod kątem
rozpoznawania ich potrzeb edukacyjnych.
Stosowanie na zajęciach metod i form uwzględniających różne
uzdolnienia i zainteresowania uczniów.
Zapewnienie potrzebującym uczniom pomocy pedagoga
szkolnego oraz ppp, zajęć specjalistycznych
Stworzenie warunków
umożliwiających każdemu
uczniowi osiągnięcie sukcesu
Dostosowanie treści
programowych do potrzeb
uczniów i środowiska
Rozpoznanie potrzeb uczniów
szczególnie uzdolnionych
Motywowanie uczniów do
rozwijania zainteresowań i
uzdolnień
TERMIN
REALIZACJI
IX-X każdego roku
W ciągu roku
szkolnego
Wg potrzeb
Zorganizowanie systemu zindywidualizowanej pomocy
uczniom o specjalnych potrzebach edukacyjnych
Na bieżąco
Opracowanie przez nauczycieli treści programowych
dostosowanych do potrzeb uczniów ze specjalnymi potrzebami
edukacyjnymi.
Zebrania z rodzicami, propozycje rodziców i nauczycieli,
obserwacja ucznia
W ciągu roku wg
potrzeb
Prowadzenie kół zainteresowań zgodnych z
zapotrzebowaniem uczniów
Zapewnienie pomocy w przygotowaniu do konkursów,
zawodów sportowych
Zwiększenie udziału uczniów w konkursach zewnętrznych,
zawodach sportowych
Organizacja konkursów szkolnych
Przyznawanie wyróżnienia „ Srebrny Biret”
Na bieżąco
Nagradzanie wkładu pracy i zaangażowania uczniów w
działalność pozalekcyjną – apele „Nasi Najlepsi”
Co semestr
Na bieżąco
Na bieżąco
Systematycznie
Cały rok szkolny
Co roku
ODPOWIEDZIALNI
Nauczyciele
przedmiotów
nauczyciele
Wychowawca
Pedagog
nauczyciele
Nauczyciele
przedmiotów
pedagog
Nauczyciele
przedmiotów
Wicedyrektorzy
nauczyciele
przedmiotów
Nauczyciele
Nauczyciele
przedmiotów
Nauczyciele
przedmiotów
nauczyciele
Rada Pedagogiczna
Dyrektor
Rada Rodziców
Promowanie osiągnięć uczniów
Zorganizowanie galerii prac uczniowskich - wystawy
Na bieżąco
Prezentacja osiągnięć uczniów i nauczycieli w lokalnych
mediach
Umieszczanie materiałów informacyjnych na szkolnej stronie
internetowej
Na bieżąco
DO CZEGO DĄŻYMY :
1. Osiąganie przez uczniów sukcesów w konkursach i zawodach sportowych.
2. Objęcie jak największej ilości uczniów zajęciami pozalekcyjnymi.
3. Zaangażowanie uczniów w prace na rzecz szkoły, uczestnictwo w konkursach, zawodach.
Na bieżąco
Nauczyciele
przedmiotów
Nauczyciele
opiekunowie uczniów
Nauczyciele
Administrator
www.sp51
Obszar 4 : DOSKONALENIE WEWNĘTRZNEGO SYSTEMU OCENIANIA , KTÓRY WSPIERA ROZWÓJ UCZNIA.
CELE SZCZEGÓLOWE
Zapoznanie społeczności
szkolnej z wewnątrzszkolnym
systemem oceniania
Zapoznanie nauczycieli , uczniów
i rodziców z zasadami
przeprowadzania sprawdzianu
zewnętrznego
Ewaluacja WSO
ZADANIA
TERMIN
REALIZACJI
Zebrania z rodzicami, lekcje przeznaczone na omówienie WSO Wrzesień każdego
roku szkolnego
Udział w naradach organizowanych przez OKE
Szkoleniowe spotkania rady pedagogicznej
Wg kalendarza
OKE
Wg potrzeb
Szkoleniowe zebrania z rodzicami klas 6
Wrzesień – co roku
Umieszczanie materiałów informacyjnych na stronie
internetowej
systematycznie
Systematyczna praca zespołu zadaniowego ds. zmian w
Statucie oraz zespołów przedmiotowych
Wg potrzeb
DO CZEGO DĄŻYMY :
1.
2.
3.
4.
WSO jest znany i akceptowany przez społeczność szkolną.
Nauczyciel określając wymagania współpracują ze sobą.
WSO jest motywujący i pozytywnie wpływa na rozwój ucznia.
Nauczyciel znają zasady przeprowadzania sprawdzianu zewnętrznego.
ODPOWIEDZIALNI
wychowawcy klas,
nauczyciele
przedmiotów
dyrektor
wicedyrektor
dyrektor
wicedyrektor
wicedyrektor
pedagog,
wychowawcy
wicedyrektor
administrator www.
sp51
Zespoły zadaniowe
ds. zmian w Statucie
IV.PROMOCJA I WSPÓLPRACA ZE ŚRODOWISKIEM LOKALNYM.
Obszar 1 : W SZKOLE FUNKCJONUJE SYSTEM PROMOCJI ŚRODOWISKU LOKALNYM.
CELE SZCZEGÓLOWE
Wzmocnienie poczucia
identyfikacji ze szkołą
ZADANIA
Organizowanie Dnia Otwartego Szkoły.
Przedstawianie oferty szkoły w przedszkolach
Przedstawianie oferty szkoły na szkolnej stronie internetowej
Promocja ukierunkowana na
ucznia
Organizowanie zawodów sportowych, konkursów miejskich,
imprez środowiskowych dla społeczności lokalnej
Współpraca z Radą Osiedla Świerczewo, Radą Rodziców,
klubami sportowymi : MKS Kusy , Pogoń , MKP, Kalinka,
klubami tanecznymi, szkołami językowymi, szkółkami
pływackimi, Uniwersytetem Szczecińskim, Parafią św. Jana
Bosko
Sprawna komunikacja między dyrekcją, radą pedagogiczna
rodzicami i uczniami- tablice informacyjne, strona internetowa,
konsultacje dla rodziców, zebrania rodziców, komunikaty i
zarządzenia
Prezentacja rodzicom ciekawych zajęć szkolnych, wystaw,
występów artystycznych, kiermaszów, gazetki szkolnej, kroniki
szkolnych
Zintegrowanie rodziców – partnerów w procesie rozwoju
szkoły, działań promujących szkołę ( pomoc w organizacji
imprez, sponsoring, warsztaty dla rodziców, itp.)
Rodzice i nauczyciele są odpowiedzialni za sukces ucznia.
Przekazywanie informacji na szkolna stronę internetową i do
mediów.
TERMIN
REALIZACJI
Luty-marzec , co
roku
Luty-marzec , co
roku
Cały rok
Cały rok
Cały rok
ODPOWIEDZIALNI
Zespół zadaniowy
dyrekcja
nauczyciel
Zespół zadaniowy
Administrator www.
sp51
Zespoły zadaniowe
Rady Pedagogicznej
Dyrekcja, nauczyciele,
trenerzy
Cały rok
Dyrekcja nauczyciele
Corocznie
nauczyciele
corocznie
Wychowawcy ,
rodzice, nauczyciele
Cały rok
Nauczyciele
organizatorzy imprez ,
konkursów, zawodów.
Wzmacnianie pozytywnego
wizerunku szkoły w środowisku
Przygotowywanie na bieżąco materiałów promocyjnych
( papier firmowy, foldery, plakaty, wystawy, prezentacje
multimedialne). Promowanie wartości uczenia się dla
budowania społeczeństwa wiedzy.
Organizowanie imprez i informacji o szkole dla środowiska.
DO CZEGO DĄŻYMY :
1.
2.
3.
4.
5.
Rodzice i uczniowie identyfikują się ze szkołą.
W szkole funkcjonuje dobry przepływ informacji.
Rodzice angażują się w imprezy organizowane w szkole.
Szkoła promuje się na stronie internetowej.
Szkoła utrzymuje współpracę z innymi przedszkolami i szkołami.
systematycznie
Nauczyciele dyrekcja
systematycznie
Nauczyciel , dyrekcja
Obszar 2 : KREOWANIE ASPIRACJI EDUKACYJNYCH UCZNIÓW
CELE SZCZEGÓLOWE
Podtrzymywanie współpracy ze
szkołami gimnazjalnymi z miasta
Szczecina
ZADANIA
Organizowanie Dnia Promocji Szkół Gimnazjalnych m.
Szczecin na terenie SP51
Uczestnictwo w dniach otwartych szkół gimnazjalnych m.
Szczecina
Stałe monitorowanie rekrutacji uczniów klas 6 do gimnazjów
Modyfikowanie i wzbogacanie
oferty zajęć pozalekcyjnych
Monitorowanie losów
absolwentów szkoły
Przygotowywanie oferty zajęć dodatkowych, umieszczanie jej
na tablicach informacyjnych w szkole oraz na szkolnej stronie
internetowej.
Zapraszanie absolwentów do udziału w życiu szkoły, np.
spotkania w klasach, Jubileusz Szkoły
DO CZEGO DĄŻYMY :
1.Wzmocnienie współpracy z gimnazjami.
2.Wzbogacenie oferty zajęć pozalekcyjnych.
TERMIN
REALIZACJI
Luty/marzec
każdego roku
szkolnego
Na bieżąco
Kwiecień-maj co
roku
wrzesień
Cały rok
ODPOWIEDZIALNI
Koordynator Dnia
Promocji
Wychowawcy
trenerzy
Wychowawcy klas
pedagog
Wicedyrektorzy
Administrator
www.sp51
Dyrekcja, nauczyciele,
wychowawcy
DOKUMENTY ŚCIŚLE POWIĄZANE Z KONCEPCJĄ :
- STATUT SZKOŁY
- PROGRAM WYCHOWAWCZY I PROGRAM PROFILAKTYKI
- PLANY PRACY ZESPOŁÓW PRZEDMIOTOWYCH
- PLAN WDN
- PLAN PRACY SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO
- PLAN PRACY SZKOŁY NA KAŻDY ROK SZKOLNY
- PLAN PRACY BIBIOLTEKI I CZYTELNI NA KAŻDY ROK SZKOLNY
- PLAN PRACY PEDAGOGA NA KAŻDY ROK SZKOLNY
- PLAN ZAJĘĆ POZALEKCYJNYCH

Podobne dokumenty