wilk do miesa

Komentarze

Transkrypt

wilk do miesa
DEKLARACJA ZGODNOŚCI
My
Soda Pluss Sp. z o.o.
ul. Hufcowa 17
52-244 Wrocław
Deklarujemy z pełną odpowiedzialnością, że:
WILK DO MIĘSA
Typ
WILK DO
M IE SA
HB-MG-12
HB-MG-22
Do której odnosi się niniejsza deklaracja, jest zgodna z następującymi
dyrektywami:
2006/95/EC
2004/108/EC
2006/42/EC
Deklarację wystawiono w dniu 04.01.2011r., na podstawie deklaracji
zgodności wystawionej przez producenta urządzenia.
Wystawiający
Zbigniew Ferdynus
SERIA HB-MG-12
SERIA HB-MG-22
Wiceprezes Zarządu
Pluss Sp. z o.o. ul. Hufcowa 17, 52-244 Wrocław, tel:. (071) 356 91 33, fax: (071) 356 91 34
Nr rej .GIOŚ E0010912WSoda
Pluss Sp. z o.o. ul. Hufcowa 17, 52-244 Wrocław, tel:. (071) 356 91 33, fax: (071) 356 91 34
Nr rej .GIOŚ E0010912WSoda
WPROWADZENIE
PRZED PIERWSZYM UŻYCIEM URZĄDZENIA NALEŻY DOKŁADNIE ZAPOZNAD SIĘ Z INSTRUKCJĄ
OBSŁUGI. INSTUKCJĘ POWINNO PRZECHOWYWAD SIĘ W BEZPIECZNYM ORAZ W DOSTĘPNYM
MIEJSCU DLA KAŻDEGO UŻYTKOWNIKA.
WSKAZÓWKI BEZPIECZEOSTWA
Przed uruchomieniem urządzenia należy zapoznad się z instrukcją obsługi
urządzenia.
Instrukcję należy przechowywad w bezpiecznym miejscu, w pobliżu urządzenia,
tak by móc w każdej chwili skorzystad z zawartych w niej wskazówek.
Urządzenie należy zawsze ustawiad na równym, stabilnym podłożu.
Bez względu na to jak bezpiecznie zostało zainstalowane urządzenie, należy
unikad zetknięcia się rąk z jego ruchomymi elementami. Należy też unikad
dotykania urządzenia mokrymi dłoomi.
Przed czynnościami związanymi z czyszczeniem i konserwacją urządzenia należy
je wyłączyd i odłączyd źródło zasilania.
Przed użyciem, każdorazowo należy sprawdzid czy przewód zasilający nie został
uszkodzony.
Nigdy nie wolno wyciągad wtyczki z gniazdka ciągnąc za kabel!
W przypadku zauważenia jakichkolwiek nieprawidłowości w działaniu
urządzenia, należy je wyłączyd i skontaktowad się z serwisem.
Urządzenie jest przeznaczone do mielenia mięsa i innych produktów
spożywczych. Urządzenie nie nadaje się do mielenia produktów głęboko
zamrożonych, ani też jakichkolwiek produktów nie będących spożywczymi.
Absolutnie nie wolno wkładad do wilka metalowych przedmiotów.
Urządzenie spełnia wszystkie wymogi bezpieczeostwa.
ZABRANIA SIĘ zanurzania urządzenia w wodzie.
URZĄDZENIE NADAJE SIĘ TYLKO DO UŻYTKU W POMIESZCZENIACH.
Opakowanie należy przechowywad w miejscu niedostępnym dla dzieci.
Opakowania należy zachowad przez okres trwania gwarancji .
Producent nie bierze odpowiedzialności za szkody powstałe w następujących
przypadkach:
jeśli urządzenie było obsługiwane przez osoby nieupoważnione i nieprzeszkolone
w obsłudze,
jeśli były podejmowane próby samodzielnej naprawy urządzenia i/lub użyto
nieoryginalnych części zamiennych,
jeśli nie były przestrzegane wskazówki zawarte w niniejszej instrukcji,
jeśli urządzenie było niewłaściwie czyszczone i konserwowane – użycie
substancji żrących, łatwopalnych lub trujących.
Pluss Sp. z o.o. ul. Hufcowa 17, 52-244 Wrocław, tel:. (071) 356 91 33, fax: (071) 356 91 34
Nr rej .GIOŚ E0010912WSoda
WARUNKI GWARANCJI
1.
Gwarancja jest rozpatrywana w przypadku urządzeń posiadających tabliczkę znamionową z
numerem seryjnym urządzenia i kartę gwarancyjną z tym samym numerem oraz dokument
zakupu.
2.
Dostawca udziela dwunastomiesięcznej gwarancji na przedmiot dostawy, licząc od daty jego zakupu.
Warunkiem jest okazanie wypełnionej i ostemplowanej przez Sprzedającego karty gwarancyjnej wraz z
dowodem zakupu.
3.
Gwarancją objęte są materiały, z których wykonane jest urządzenie, oraz wykryte wady fabryczne i
montażowe.
4.
Gwarancja nie obejmuje materiałów i narzędzi eksploatacyjnych, uszkodzeń mechanicznych i
powstałych na skutek nieprawidłowej obsługi urządzenia.
5.
Gwarancja pokrywa koszty naprawy oraz części niezbędnych do wymiany wadliwych elementów.
6.
Kupujący dostarcza sprzęt do serwisu na własny koszt w stanie kompletnym, wraz z wszelkimi
akcesoriami (kablami, materiałami eksploatacyjnymi i instrukcjami obsługi), w oryginalnym opakowaniu
lub innym odpowiednim dla danego sprzętu opakowaniu zapewniającym bezpieczny i prawidłowy
transport i przechowywanie, wraz z kartą gwarancyjną. Dostarczenie sprzętu w stanie niekompletnym,
brak odpowiedniego opakowania lub karty gwarancyjnej jest równoznaczne z niedopełnieniem przez
kupującego warunków gwarancji i może stanowić podstawę do odmowy naprawienia sprzętu lub
przedłużenia okresu naprawy..
7.
Gwarancją Dostawcy nie są objęte szkody spowodowane przez wypadek, pożar, klęski żywiołowe, lub
eksploatację niezgodną z przekazaną przez Dostawcę instrukcją obsługi urządzenia.
8.
W okresie gwarancji Kupujący powinien pisemnie zawiadomić Dostawcę o wadzie fizycznej danego
elementu w ciągu 24 godzin od jej wykrycia, nie później jednak niż przed upływem okresu gwarancji na
dany element.
9.
Dostawca zobowiązuje się do niezwłocznego pisemnego potwierdzenia otrzymanego zawiadomienia i
do usunięcia wad w terminie 21 dni od otrzymania zawiadomienia i kompletnego sprzętu .
10.
Jeżeli usunięcie wady będzie niemożliwe w terminie 21 dni, na czas trwania naprawy Dostawca
zobowiązuje się – za pisemną zgodą Kupującego – udostępnić mu nieodpłatnie, urządzenie
zastępcze o takich samych parametrach techniczno – eksploatacyjnych jak urządzenie wycofane z
eksploatacji.
11.
Przy nieuwzględnieniu reklamacji Kupującego Dostawca zobowiązuje się zawiadomić go pisemnie w
terminie 14 dni od zgłoszenia reklamacji, podając uzasadnienie.
12.
Niezawiadomienie Kupującego w myśl ust. 8 jest jednoznaczne z obowiązkiem rozpatrzenia reklamacji
zgodnie z żądaniem Kupującego.
13.
W okresie obowiązywania gwarancji na całe urządzenie Kupujący stosować będzie tylko oryginalne
części zamienne – dostarczone przez Dostawcę.
14.
Karta gwarancyjna bez wpisanej nazwy urządzenia, numeru fabrycznego, dołączonego dowodu
zakupu, daty sprzedaży, czytelnego stempla Sprzedającego oraz podpisu klienta, jest nieważna.
Jakiekolwiek zmiany, wytarcia lub zamazania strony karty gwarancyjnej, samowolne zmiany wpisów
na karcie gwarancyjnej lub dokonywanie napraw we własnym zakresie powodują utratę gwarancji.
Pluss Sp. z o.o. ul. Hufcowa 17, 52-244 Wrocław, tel:. (071) 356 91 33, fax: (071) 356 91 34
Nr rej .GIOŚ E0010912WSod
OKABLOWANIE ELEKTRYCZNE
Niniejsze urządzenie należy podłączyd do odpowiedniego gniazdka elektrycznego.
DANE TECHNICZNE
Model
Zgodnie z ustawą o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym (ZSEE) z dnia
29 lipca 2005 oraz ustawą o Utrzymaniu Czystości i Porządku w Gminach z dnia
13 września 1996r konsument :
Zobowiązany jest oddawad zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny
zbierającemu taki sprzęt. (art.35 ustawy ZSEE)
Konsument nie może wyrzucad zużytego sprzętu łącznie z innymi
odpadami. (art.36 ustawy ZSEE)
Za pozostawienie tego typu sprzętu w miejscu do tego nie
przeznaczonym (np. wyrzucenie do śmietnika, wystawienie przed blok czy porzucenie w lesie)
grozi kara grzywny od 20 do 5000 zł. (art. 74 ustawy ZSEE)
Od 1 lipca 2006 r. konsument ma prawo do nieodpłatnego oddania swojego zużytego sprzętu
elektrycznego lub elektronicznego w sklepie, który przyjmuje zużyty sprzęt w ilości nie większej
niż sprzedawany nowy sprzęt na zasadzie "1 za 1”, czyli lodówka za lodówkę, telewizor za
telewizor, suszarka do włosów za suszarkę, świetlówka za świetlówkę itp. (art. 42 ust. 1 ustawy
ZSEE)
Konsument ma prawo nieodpłatnie oddad zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny w punkcie
zbierania. (art. 37 pkt 2 w związku z art.35 ustawy ZSEE)
Konsument od 1 października 2006 roku może zapoznad się z informacją obejmującą adresy
punktów zbierania zużytego sprzętu działających na terenie danej gminy, która to informacja
winna byd zamieszczana przez gminę na stronie internetowej oraz winna byd podawana do
wiadomości w inny zwyczajowo przyjęty sposób np. w gablotach informacyjnych. (art.3 ust. 2
pkt.6a ustawy UCiPwG)
Nr rej. GIOŚ E0010912W
Napięcie
TC-12/TC12I
TC-22/TC22I
110V/60Hz
230V/50Hz
110V/60Hz
230V/50Hz
Moc silnika
0.55KW
0.9KW
Wydajność max.
120 kg/h
250 kg/h
Waga
24,5 kg
31 kg
ZAWARTOŚD OPAKOWANIA
W oryginalnym opakowaniu oprócz urządzenia znajdują się:
a) taca podawcza
b) popychacz
c) instrukcja obsługi
d) karta gwarancyjna
Przy rozpakowywaniu urządzenia należy upewnid się, że nie zostało ono uszkodzone podczas
transportu i sprawdzid czy zawiera wszystkie wyszczególnione elementy.
PODŁĄCZENIE URZĄDZENIA
Miejsce pracy urządzenia
Miejsce, w którym instalujemy urządzenie powinno byd dopasowane do jego wymiarów.
Powierzchnia powinna byd równa, stabilna i sucha.
Podłączenie zasilania
Źródło energii, do którego podłączamy urządzenie musi byd zgodne z danymi, podanymi na
tabliczce znamionowej urządzenia i bezwzględnie posiadad uziemienie. Jeżeli gniazdo sieciowe
jest inne niż wtyczka sieciowa, wymianę gniazda na odpowiednie należy powierzyd elektrykowi.
Nie powinno się korzystad z elementów pośrednich i przedłużaczy. Jeżeli jednak kabel
przedłużający okaże się konieczny, należy zastosowad przedłużacz spełniający wymogi
obowiązujących przepisów.
Panel:
1. REVERSE -WSTECZNY
STOP – ZATRZYMANIE URZĄDZENIA
FORWARD – URUCHOMIENIE URZĄDZENIA
Pluss Sp. z o.o. ul. Hufcowa 17, 52-244 Wrocław, tel:. (071) 356 91 33, fax: (071) 356 91 34
Nr rej .GIOŚ E0010912WSod
Pluss Sp. z o.o. ul. Hufcowa 17, 52-244 Wrocław, tel:. (071) 356 91 33, fax: (071) 356 91 34
Nr rej .GIOŚ E0010912WSod
KONSERWACJA URZĄDZENI
SCHEMAT ELEKTRYCZNY
Przygotowanie do czyszczenia :
UWAGA! Przed rozpoczęciem demontażu należy upewnid się, że urządzenie zostało odłączone
od sieci elektrycznej
Demontaż zespołu rozdrabniającego odbywad się powinien na dwóch etapach:
1. Odkręcid śrubę mocującą gardziel i łącznik, tak aby stało się możliwe wysunięcie tulei z
urządzenia.
2. Wyjąd gardziel , odkręcid nakrętkę i wyjąd wszystkie elementy zespołu
rozdrabniającego.
3. Obudowę urządzenia należy czyścid za pomocą wilgotnej ściereczki
4. Popychacz i tacę podawczą należy myd pod bieżącą wodą z użyciem detergentu.
5. Po zakooczeniu czyszczenia urządzenia należy umocowad wszystkie elementy na swoim
miejscu.
UWAGA! ZABRANIA SIĘ ZANURZANIA URZĄDZENIA W WODZIE!
BUDOWA URZĄDZENIA
1 – korpus urządzenia
PRZYGOTOWANIE DO PRACY
Należy złożyd w odpowiedniej kolejności elementy mocowane w gardzieli.
Wsunąd do gardzieli ślimak, następnie umocowad kolejno nóż i sitko. Następnie zamknąd gardziel,
zakręcając nakrętkę.
Zamontowad gardziel w łączniku za pomocą śruby mocującej.
OBSŁUGA WILKA
1. Umieścid pocięty na kawałki wielkości otworu wsadowego produkt na tacy załadowczej
2. Włączyd urządzenie ustawiając przełącznik w pozycji „FORWARD”
3. Używając popychacza przesuwad kawałki do wewnątrz łącznika, a następnie dociskając
przesuwad go ku dołowi, na ślimak. Nie należy stosowad nadmiernej siły!
4. Po zakooczeniu pracy, wyłączyd urządzenie (STOP), odłączyd zasilanie i rozmontowad do
mycia.
Pluss Sp. z o.o. ul. Hufcowa 17, 52-244 Wrocław, tel:. (071) 356 91 33, fax: (071) 356 91 34
Nr rej .GIOŚ E0010912WSod
2 – włącznik/kontrolka zasilania
4 - śruba mocująca gardzieli
5 – nakrętka gardzieli
3 - taca podawcza
Pluss Sp. z o.o. ul. Hufcowa 17, 52-244 Wrocław, tel:. (071) 356 91 33, fax: (071) 356 91 34
Nr rej .GIOŚ E0010912WSod