targi gier video 23-25.10.2015

Komentarze

Transkrypt

targi gier video 23-25.10.2015
AGENCJA LIVE Sp. z o.o.
ul. Żeromskiego 17C, 01-882 Warszawa tel:
022 852 24 13, fax: 022 843 01 49
Biuro: ul. Piastowska 67, 80-363 Gdańsk
tel: 058 522 96 06, fax: 058 522 96 07
Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy / Warsaw District Court
XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego / 13th Division of National Court Register
KRS / National Court Register Number: 0000134061
Kapitał podstawowy / Share Capital: 100 000,00 PLN
NIP / TAX ID: 521 32 21 905
Konto / Bank Account: Bank BPH SA Nr konta PLN: PL78106000760000320001289207
TARGI GIER VIDEO 23-25.10.2015
FORMULARZ WGW 3 strona 1 / FORM WGW 3
page 1
Zamówienie usług telekomunikacyjnych i internetowych /Telecom & Internet Services Order
ZAMAWIAJACY / APPLICANT (DANE DO FAKTURY / INVOICE DETAILS)
Pełna nazwa firmy / Company full name:
Osoba upoważniona do reprezentowania Zamawiającego / Person authorised to represent the Applicant:
Ulica / Street:
Kod i miejscowość / Postal code and city:
Kraj / Country:
Telefon / Phone
Fax:
Email:
Osoba do kontaktu / Contact person:
Telefon komórkowy / Mobile phone:
Email:
Numer wpisu do KRS lub CEIDG / Company registration no:
Data i miejsce wpisu / Date and place:
NIP / Tax Identification Number:
Upoważniamy Agencję Live sp. z o.o. do wystawienia faktury VAT bez naszego podpisu / We hereby authorize Agencję Live sp. z o.o. to issue invoices without the signature of the receiving Party
LOKALIZACJA STOISKA / LOCATION OF STAND:
Wystawca / Exibitor:
Pawilon / Hall:
Stoisko / Stand:
Data rozpoczęcia targów / Event starting
date:
Data zakończenia targów / Event end date:
1 godzina
użytkowania
/ 1 hour of WiFi
using
Wifi Internet
1 dzień
użytkowania
/1 day of WiFi
using
2 dni
użytkowania
/2 days of WiFi
using
3 dni
użytkowania Zamawiana ilość /
/3 days of WiFi Ordered quantity
using
Dostęp do internetu po Wi Fi 1 Mbps / WiFi Internet access 1 Mbps *
7,15 zł
28,00 zł
Dostęp do internetu po Wi Fi 2 Mbps / WiFi Internet access 2 Mbps*
14,30 zł
41,00 zł
67,00 zł
92,00 zł
Dostęp do internetu po Wi Fi 4 Mbps / WiFi Internet access 4 Mbps*
21,45 zł
62,00 zł
101,00 zł
135,00 zł
52,50 zł
63,50 zł
* niepotrzebne skreślić / *delete where applicable
1 dzień
użytkowania
Cena netto w
PLN / 1
day of using In
PLN
Rodzaj usługi ** / Type of service
2 dni
użytkowania
Cena netto w
PLN / 2
days of using In
PLN
3 dni
użytkowania
Cena netto w
PLN / 3
days of using In
PLN
Dostęp do internetu Standard 2 Mbps / Internet access Standard 2 Mbps *
235,00 zł
285,00 zł
335,00 zł
Dostęp do internetu Standard 4 Mbps / Internet access Standard 4 Mbps *
345,00 zł
395,00 zł
445,00 zł
Dostęp do internetu Standard 8 Mbps / Internet access Standard 8 Mbps *
475,00 zł
525,00 zł
625,00 zł
Dostęp do internetu Standard 10 Mbps / Internet access Standard 10 Mbps *
645,00 zł
745,00 zł
845,00 zł
Wypożyczenie routera Wi Fi / rental router Wi Fi *
320,00 zł
320,00 zł
320,00 zł
Zamawiana
ilość /
Ordered
quantity
Data instalacji /
Installation date
Data
deinstalacji /
Deinstallation
date
* niepotrzebne skreślić / *delete where applicable
Istnieje możliwość dostarczenia łącza o wyższej przepustowości, co podlega indywidualnej wycenie. / There is a possibility to provide a higher speed Internet connection, it’s price will be based on
individual valuation.
Rodzaj usługi ** / Type of service
Instalacja cena
netto / Instalation
net price
Instalacja analogowej linii telefonicznej / Analog line installation
185,00 zł
Instalacja telefonu (linia + aparat) / Telephone installation (line + telephone set)
185,00 zł
Instalacja faksu (linia + urządzenie) / Fax installation (line + fax machine)
185,00 zł
Instalacja ISDN BRA / ISDN BRA installation
185,00 zł
Wykaz połączeń / Billing
10,00 zł
Zamawiana
ilość /
Ordered
quantity
Data instalacji /
Installation date
informacja o pozostałych usługach, email: [email protected] / for more information about other services email: [email protected]
Łączna kwota netto formularz WGW3 / Total net price in form WGW 3
FORMULARZ WGW3, strona 1 / FORM WGW3 page 1
email: [email protected]
fax: + 48 22 843 01 49
Data deinstalacji /
Deinstallation date
AGENCJA LIVE Sp. z o.o.
ul. Żeromskiego 17C, 01-882 Warszawa tel:
022 852 24 13, fax: 022 843 01 49
Biuro: ul. Piastowska 67, 80-363 Gdańsk
tel: 058 522 96 06, fax: 058 522 96 07
Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy / Warsaw District Court
XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego / 13th Division of National Court Register
KRS / National Court Register Number: 0000134061
Kapitał podstawowy / Share Capital: 100 000,00 PLN
NIP / TAX ID: 521 32 21 905
Konto / Bank Account: Bank BPH SA Nr konta PLN: PL78106000760000320001289207
Zamówienie usług telekomunikacyjnych i internetowych /Telecom & Internet Services Order
TARGI GIER VIDEO 23-25.10.2015
FORMULARZ WGW 3 strona 2 / FORM WGW
3 page 2
Rabaty w przypadku zamówienia łączy kablowych / discounts for cable Internet connections:
Ilość łączy kablowych / number of cable Internet connections
Wysokość rabatu / discount level
od 21 do 50 / from 21 to 50
5%
od 51 do 100 / from 51 to 100
10%
od 100 do 150 / from 100 to 150
15%
od 151 do 200 / from 151 to 200
20%
od 201 do 250 / from 201 to 250
25%
od 251 do 300 / from 251 to 300
30%
301 i więcej / 301 and more
35%
Zamówienie / Order
Warunkiem realizacji zamówienia jest przesłanie do Organizatora Targów wypełnionego i podpisanego druku zamówienia najpóźniej na 21 dni przed
rozpoczęciem targów. Organizator Targów zastrzega sobie prawo do podwyższenia opłat o 25% w przypadku zamówienia usług w ciągu 14 -21 dni przed
imprezą, o 50% w przypadku zamówienia usług w ciągu 7-14 dni przed imprezą, o 100% jeśli zamówienie wpłynie w terminie krótszym niż 7 dni przed imprezą. / Fair
Organizer will deliver the ordered services on time under the condition, that the order is received not later than 21 days before the event. In case of an order placed 1421 days before the event, Fair Organizer reserves the right to add an order surcharge equal to 25% of order value. In case of an order placed less than 7-14 days
before the event, Fair Organizer reserves the right to add an order surcharge equal to 50% of order value. In case of an order placed less than 7 days before the
event,Fair Organizer reserves the right to add an order surcharge equal to 100% of order value.
UWAGA : Rezygnacja z zamówienia w terminie krótszym niż 2 dni przed rozpoczęciem targów spowoduje obowiązek zapłaty pełnej kwoty
należności za zamówione usługi.
/ ATTENTION: In case of order resignation less than 2 days before the event, the Client agrees to pay the total order value
1
Zobowiązujemy się po zakończeniu targów zwrócić wypożyczone urządzenia przedstawicielowi Organizatora Targów, który potwierdzi ich
odbiór / We hereby declare to return the rented equipment to the Fair Organizer representative who will confirm the return.
Zobowiązujemy pokryć wszelkie koszty powstałe w wyniku uszkodzenia lub zagubienia wypożyczonych urządzeń / We hereby declare to
reimburse costs incurred due to damage or loss of rented equipment.
Należności za wykonanie usług uregulujemy w terminie 7 dni od daty wystawienia faktury, nie później niż 30 dni przed
3 rozpoczęciem targów / We hereby declare to pay for the ordered services within 7 days from the date of invoice, not later than 30 days before the
event.
2
4
Należności za zrealizowane połączenia telefoniczne uregulujemy w terminie 7 dni od daty wystawienia faktury // We hereby declare to pay for
the phone calls within 7 days from the date of invoice.
5
Oświadczamy, iż pokrywamy wszelkie koszta związane z dokonywaniem przelewów (m.in. prowizje banków itp.) / We hereby declare that we
cover all the costs associa ted with transfers (bank fees atl.)
Miejsce i data / Place and date of signing
Podpis osoby upoważnionej do reprezentowania Zamawiającego /
Signature of preson authorised to represent Applicant
FORMULARZ WGW 3 strona 2 / FORM WGW3 page 2
Pieczęć firmy Zamawiającego / Company issuing the order stamp
email: [email protected]
fax: + 48 22 843 01 49

Podobne dokumenty