Janów, dnia 26 luty 2012 r

Komentarze

Transkrypt

Janów, dnia 26 luty 2012 r
Janów, dnia 26 luty 2012 r.
Sprawozdanie z działalności Gminnej Komisji ds. Profilaktyki
i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Janowie w 2011 roku.
Gminna Komisja ds. Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
w Janowie została powołana Zarządzeniem Wójta Nr 38/2011 z dnia 4 marca
2011 roku. Liczy 10 członków, w tym:
 Wójt Gminy,
 Kierownik GOPS,
 pielęgniarka środowiskowa,
 dyrektor biblioteki,
 dyrektor ośrodka kultury,
 ksiądz,
 4 radnych.
W skład Komisji zostało powołanych dwóch nowych członków, którzy zostali
przeszkoleni z obowiązków wynikających z ustawy o wychowaniu w trzeźwości
i przeciwdziałaniu alkoholizmowi.
Dwóch członków Komisji zrezygnowało z pobierania diet.
Przewodniczącym Komisji jest pan Sławomir Krzyształowski – Wójt Gminy Janów.
Gminna Komisja spotkała się w 2011 roku 5 razy. (14.01., 10.03., 19.04.,
24.05., i 14.06).
Podczas spotkań opiniowano m. in. wnioski dotyczące wydania zezwoleń na
sprzedaż napojów alkoholowych oraz przygotowano budżet na realizację Gminnego
Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.
Wydano w sumie 25 postanowień o wydanie zezwoleń na sprzedaż napojów
alkoholowych w tym:
 22 na sprzedaż lub podawanie napojów alkoholowych zawierających do 4,5%
zawartości alkoholu oraz piwo,
 11 na sprzedaż lub podawanie napojów alkoholowych zawierających powyżej
4,5% do 18% zawartości alkoholu oprócz piwa,
 9 na sprzedaż lub podawanie napojów alkoholowych zawierających powyżej
18%.
Wykorzystanie środków z funduszu PA:
Realizacja Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Realizacji Zadań
z Zakresu Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2011.
L.p.
Nazwa projektodawcy
Cel
1
Jolanta Madej
Artysta plastyk
Zajęcia pozalekcyjne z plastyki
2
Janusz Solak
OSP Janów
Zakup sprzętu sportowego:
Rakiet tenisowych, piłeczek,
kijów bilardowych, bili, rzutek,
piłek i innych
3
Krystyna Knysak
Sołectwo Czepurka
Doposażenie świetlicy: ława
wielofunkcyjna do ćwiczeń,
stoły, krzesła
4
A. Mendakiewicz
Sołectwo Janów, K.
Kozioł Sołectwo Ponik
Organizacja spotkań: (dzień
matki, dziecka), spotkanie
mikołajkowe i wigilijne
5
Lidia Sytniewska Sołtys
i Rada Sołectwa
Teodorów
Doposażenie świetlicy:
telewizor, zamykana szafka,
zakup płyt i literatury
6
Anna Kozieł
Przedszkole w Złotym
Potoku
7
Anna Kozieł
Przedszkole w Złotym
Potoku
8
Zdzisław Urbańczyk
Koło Wędkarskie
IRYDION
9
Zygmunt Białas OSP
Piasek
10
Jacek Wąchała KS
DRAGON
11
Jacek Wąchała ULKS
ORLĘTA
Wyjazd do muzeum chleba
Wyjazd do Teatru im. A.
Mickiewicza
Zorganizowanie zawodów
wędkarskich z okazji Dnia
Dziecka
Projekt: „Kulinarne podróże
po świecie” - artykuły
spożywcze, owoce
Organizacja letniego
wypoczynku dla dzieci z grup
ryzyka
Organizacja zajęć sportoworekreacyjnych oraz udział
dzieci i młodzieży w Gminnych
Igrzyskach Sportowych i
innych zawodach na szczeblu
ponadgminnym (nagrody,
poczęstunek, transport, itp.)
Przyznana
kwota
1.000
Uwagi
Bez uwag
1.000
Bez uwag
1.500
Środki
przyznane
tylko na sprzęt
sportowy
2.000
0
0
500
500
1.000
2.500
Bez uwag
Wniosek
inwestycyjny –
nie spełnił
warunków
Przyznano
środki tylko na
wyjazd do
Teatru
Realizacja
Materiały plastyczne
Zakup sprzętu
sportowego 996,61 zł
Zakup sprzętu
sportowego 1500 zł
Dzień Dziecka i Matki
769,36 zł zakup nagród i
poczęstunek,
wycieczka do Krasiejowa
1000 zł, (zwiedzanie
ogrodu zoo w Opolu i
Parku Dinozaurów),
Mikołajki 228,52 zł
poczęstunek i paczki dla
dzieci
--------------
--------------
Bez uwag
Spektakl w dniu
03.06.2011 r. „Królewna
Śnieżka” – 25 dzieci
Bez uwag
04.06.2011 r. Dzień
Dziecka – 60 dzieci
Bez uwag
Tylko dzieci z
Gminy Janów
Poczęstunek: Wigilia
Strażacka 480 zł i Dzień
Dziecka 52 zł
Wyżywienie Kołobrzegobóz 2500 zł
Sprzęt sportowy, puchary
3002,83 zł
3.000
Bez uwag
Krzysztof Szczepanek
Sołectwo
Bystrzanowice Dwór
Organizacja Dnia Dziecka
Aleksandra Papaj,
Henryk Srokosz Szkolne
Koło PTSM
Joanna Ścigaj
Gimnazjum w Piasku
Rajdy piesze i rowerowe,
marsze na orientację, zloty,
itp.
Zorganizowanie dwóch
spektakli profilaktycznych
15
Joanna Ścigaj
Gimnazjum w Piasku
Organizacja wyjazdu do Ośr.
Pomocy Rodzinom z
Problemami Alkoholowymi w
Cz-wie i Policyjnej Izby Dziecka
16
Franciszek Cieśliński
Sołtys Lgoczanka i Rada
Sołecka
Przystosowanie budynku po
byłym sklepie GS na szatnię
sportową
12
13
14
2.000
Sportowy
Gminny Dzień
Dziecka
2.000
Bez uwag
600
Bez uwag
0
0
17
Agnieszka Brodzińska
Sołectwo Sokole Pole
Wyjazd dzieci na kolonie do
Zakopanego
4.500
18
D. Gal drużynowa 36 GZ
„Pluszowe
Niedźwiadki”
Udział w festiwalach
zuchowych, złazach, zlotach,
obchody 100-lecia harcerstwa
w Cz-wie, itp.
4.010
19
Małgorzata Ceglarek
Dyrektor SP w Janowie
Zakup filmów o tematyce
profilaktyki alkoholowej,
narkotykowej, bulimii i
anoreksji, HIV i AIDS, itp.
20
Stanisław Grudzień
Proboszcz Parafii
Staromieście
Zorganizowanie pielgrzymki
do Rostkowa, Trzasnysza,
Niepokalanowa i Warszawy
21
Mariola TurowskaMoskalik Towarzystwo
Przyjaciół Dzieci
Organizowanie wyjazdów na
basen, udział w obchodach
„Dnia Ziemi”, „Dnia Dziecka”,
zajęcia w terenie, wycieczki
klasowe, itp.
22
R. Lampa Sołtys
Żurawia, R. Tomza
Sołtys Pabianic, T.
Szecówka Sołtys
Zagórza
Organizowanie zajęć w
świetlicach środowiskowych,
zatrudnienie opiekuna
7.680
23
Aleksander Śnieżek
Sołtys Huciska,
Marzena Maniszewska
Doposażenie świetlicy w
Bystrzanowicach poprzez
zakup TV, dvd, wypożyczanie
0
500
0
2.780
W ocenie
Komisji zbyt
drastyczna
metoda
profilaktyki
Wniosek
inwestycyjny –
nie spełnił
warunków
Propozycja
połączenia
kilku
podobnych
wniosków w
jeden wspólny
wyjazd na letni
wypoczynek
Bez uwag
Bez uwag
Wnioskodawc
a nie spełnił
warunków
01.06.2011 r.
zorganizowano Dzień
Dziecka dla ok. 200 dzieci
z terenu Gminy Janów.
Koszt 1997,12 zł
Udział w rajdzie, basen w
Krakowie 2000 zł
Spektakle 600 zł
--------------
--------------
Wycieczka do Krakowa 30
dzieci wraz z opiekunami
– autokar, wejściówki,
rejs po Wiśle, wyżywienie
- 1327,50 zł.
Wycieczka do Opola i
Krasiejowa 33 dzieci wraz
z opiekunami – autokar,
wejściówki, wyżywienie 1321,50 zł
Od kwietnia do grudnia
realizacja turniejów,
wycieczek, konkursów,
złazów
Zakup filmów o tematyce
profilaktyki alkoholowej,
bulimii, narkotykach, HIV,
AIDS
--------------
Bez uwag
Od kwietnia do grudnia
realizacja spotkań,
wycieczek, konkursów,
wykładów
Bez uwag
Zatrudnienie na umowę
zlecenie 2 opiekunek do
świetlic w Żurawiu,
Zagórzu i Pabianicach
Wniosek
inwestycyjny –
nie spełnił
--------------
Radna Powiatowa
24
Grażyna Gradek
Dyrektor SP w
Lgoczance
filmów z PARPA, organizacja
prelekcji, pogadanek,
projekcja filmów
Wyjazdy na basen
warunków
3.000
25
Agnieszka Grzesiak
Dyrektor Przedszkola w
Janowie
Zakup sprzętu sportowego do
organizowania gier i zabaw na
świeżym powietrzu
26
Artur Słabosz Sołtys
Bystrzanowic
Zagospodarowanie świetlicy
poprzez zakup stołów do
tenisa i piłkarzyków
2.000
27
Halina Miodyńska
Kierownik GOPS
Zakup paczek i
zorganizowanie poczęstunku z
okazji Mikołajek
4.000
Danuta Tomza Radna
Pabianic
Doposażenie świetlicy: gry,
szachy, zegary, nagrody,
puchary, występy artystyczne
dzieci, itp.
28
29
30
31
32
33
Sylwia Kozioł Sołtys
Lipnika
Adam Gorzan Prezes
Jurajskiego Klubu
Seniora
Zakup drzwi do świetlicy,
zakup gier i zabaw,
zapewnienie opieki nad
świetlicą
Zorganizowanie spotkania
dzieci z osobami starszymi i
chorymi, organizacja imprez
integracyjnych
Paweł Stefaniak Prezes
KS Złoty Potok
Wyjazd na obóz piłkarski
Danuta Kuczyńska-Pytel
Jurajskie
Stowarzyszenie
Artystów i Twórców
Ludowych
Warsztaty i spotkania
prowadzone przez zespół
Janowianie
(zakup materiałów
niezbędnych do uszycia
strojów, opłacenie usługi
krawieckiej, zakup obuwia)
Justyna Siemion
Dyrektor GBP
Zakup literatury dot.
problematyki uzależnień
1.000
1.500
3.000
1.500
1.500
4.000
Bez uwag
Wyjazdy na basen w
Myszkowie dzieci ze SP w
Lgoczance 3000 zł
Bez uwag
Zakup gier i zabaw
ruchowych promujący
zdrowy i aktywny sposób
spędzania czasu
Bez uwag
Zakup stołu – 740 zł,
atlasu do ćwiczeń – 1300
zł
Bez uwag
Organizacja Mikołajek i
poczęstunku dla 35 dzieci
Bez uwag
Zakup nagród do
konkurencji sportowych,
usługa autokarowa
1543,89 zł
Środki
przyznane
tylko na zakup
gier i
zapewnienie
opieki w
świetlicy
Gry, art. papiernicze,
plastyczne – 1001 zł,
sprzęt sportowy (atlas)
1999 zł
Bez uwag
Wyjazd do Zakopanego –
dopłata 877 zł, spotkania
Andrzejkowe – 288, 73zł,
spotkanie Opłatkowe
333,86 zł
Bez uwag
Wyjazd w dniach 2430.08. do Białego Dunajca
na obóz sportoworekreacyjny
Bez uwag
Zakup pojedynczych
elementów stroju
częstochowskiego –
kwota 1080 zł,
Warsztaty folklorystyczne
dla dzieci 2920 zł.
500
Bez uwag
Zakupiono 23 książki o
tematyce uzależnień
34
35
Anna Tarczyńska
Dyrektor SOKiS
Wypłata stypendium
sportowego (230 miesięcznie)
Małgorzata Matyas
Dyrektor SP w
Lusławicach
Zorganizowanie konkursu
plastycznego, literackiego
(zakup niezbędnych
materiałów), przygotowanie
przedstawienia, nagrody dla
uczniów
36
Anna Tarczyńska
Dyrektor SOKiS
Zorganizowanie szkolenia dla
służb zabezpieczających
imprezy masowe skierowany
do osób bezrobotnych
37
Roman Hęciński Sołtys
Lusławic, Rada Sołecka
Zakup materiałów do
wykonania łapacza piłek,
bramek, zakup piłek i siatki na
bramki
38
Barbara Tomza Sołtys
Okrąglika
39
X
40
41
42
43
44
Tomasz Szecówka
RAZEM
Zuzanna Winnicka
Kowalik
Marzena Pierz terapeuta
Diety Komisji
Szkolenie 2 nowych
członków
Biegli sądowi,
opłaty sądowe,
wywiady środowiskowe
Pozostałe koszty
Budowa placu zabaw
Doposażenie i poprawa stanu
technicznego budynku
świetlicy (wykładzina
podłogowa, krzesła i sprzęt
sportowy), zagospodarowanie
terenu wokół świetlicy (zakup
kosy spalinowej)
X
Dofinansowanie letniego
wypoczynku dla dzieci
1.840
900
3.500
0
0
Bez uwag
230 zł miesięcznie przez 8
miesięcy, zakup stroju
sport., składki
członkowskie w klubie,
dojazdy na treningi
Bez uwag
Książki na nagrody,
materiały papierowe,
tablica korkowa, filmy i
książki o tematyce
profilaktyki
Bez uwag
12 osób przeszkolono na
członków służb
informacyjnych – koszt
1900 zł, pozostała
kwota1600 zł zamieniona
na kolonie dla dzieci w
Białym Dunajcu w dniach
24-30.08. – dołożono
1668 zł, liczba dzieci 26 +
5 opiek.
Przyznano
środki z innego
funduszu
--------------
Wniosek
inwestycyjny –
nie spełnił
warunków
--------------
--------------
0
64.310
Wniosek
inwestycyjny –
nie spełnił
warunków
X
900
Bez uwag
Wynagrodzenie
6.592,80
Bez uwag
Wynagrodzenie
560,00
350,00
Bez uwag
Wynagrodzenie
260,00
900,00
160,00
Bez uwag
Należności z 2010 roku
8.521,55
9 uczniów, S. P i
Gimnazjum w dniach
26.06.-04.07., obóz
rekreacyjno-sportowy w
Mścicach koło Mielna
Zrealizowane za 12 m-cy
2011 r.
Razem 910 zł
Razem 1.320 zł
- podatek od umów o
dzieło - 161,00 zł,
- wykonanie robót
budowlanych w strażnicy
w Bystrzanowicach –
4.000,00 zł,
- zakup krzeseł do
świetlicy w Lusławicach –
1.579,90 zł,
- wykonanie robót
budowlanych w świetlicy
w Pabianicach – 2.668,75
zł,
- leki dla osoby
uzależnionej – 111,90 zł.
45
X
Pozostałe koszty
RAZEM
2011 rok
- warsztaty
Stowarzyszenia – 199,75
zł
- woda dla dzieci na
świetlice- 122,88 zł
- zakup nagród na turniej
tenisa stołowego – 150 zł
- materiały biurowe do
świetlic – 146,12 zł
- wszycie disulfiramu –
500 zł
- teatr profilaktyczny
KURTYNA – 1.200 zł
- usługa transportowa –
1.139,40 zł
- szkolenie sprzedawców
alkoholu – 900 zł
- szkolenie zespołu
interdyscyplinarnego ds.
przeciwdziałania
przemocy w rodzinie –
600 zł
- pozostałe – 500 zł
- pieczątka dla
Przewodniczącego
Komisji – 54 zł
5.512,15
X
88.066,50
X
W celu realizacji programu profilaktyki i rozwiązywania problemów
alkoholowych Wójt powołał Pełnomocnika, którego zakres czynności, ze względu na
stan zdrowia, przejęła Pani Monika Gałązka pełniąca obowiązki Sekretarza Gminy.
Do GK wpłynęło w 2011 roku 38 wniosków o skierowanie na leczenie osób
podejrzanych o nadużywanie alkoholu. Wnioski kierował GOPS, Posterunek Policji
w Olsztynie i członkowie rodzin nadużywających alkoholu. Wśród skierowanych osób
było 33 mężczyzn w wieku od 20 do 71 lat i 5 kobiet w wieku od 27 do 52 lat.
Wobec 8 osób (w tym 5 mężczyzn i 3 kobiet) przygotowano wnioski przymusowe
leczenie i skierowano je do Sądu Rejonowego w Częstochowie.
Sąd umorzył 6 postępowań z powodu upływu 2-letniego ustawowego terminu
obowiązku poddania się leczeniu.
Trzech mężczyzn zdecydowało się na terapię odtruwania, tzw. detoks
w Wojewódzkim Ośrodku Lecznictwa Odwykowego w Gorzycach.
Jedna osoba została poddana wszyciu disulfiramu.
(Stosowanie środków zawierających disulfiram (Anticol, Antabus, Esperal) jest jedną
z metod leczenia alkoholizmu, który można zaliczyć do terapii awersyjnej. W wyniku
podania leku (czasem jest on chirurgicznie umieszczany podskórnie w postaci stale
uwalnianej do organizmu), spożycie alkoholu powoduje bardzo nieprzyjemną reakcję
organizmu. Obawa przed tą reakcją może powstrzymać pacjenta od konsumpcji
napojów alkoholowych. W Polsce leczenie wymaga zgody pacjenta i odbywa się pod
kontrolą lekarza.)
Dwie osoby nadużywające alkoholu zmarły.
Przy GKPiRPA działa Punkt Konsultacyjny, do którego kierowane są osoby po
przeprowadzeniu rozmowy z Pełnomocnikiem Wójta.
W Punkcie zatrudniony jest certyfikowany terapeuta uzależnień – Pani Marzena
Pierz. Sprawozdanie z działalności Punktu Konsultacyjnego w 2011 roku zostało
Państwu przedstawione na komisji w dniu 19 grudnia 2011 r.
Sporządziła:
Monika Gałązka

Podobne dokumenty