szczegółowe kryteria oceny zachowania

Komentarze

Transkrypt

szczegółowe kryteria oceny zachowania
OCENA ZACHOWANIA – SZCZEGÓŁOWE KRYTERIA
UCZEŃ:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
Przestrzega zasad
obowiązujących
na lekcjach, przerwach
i podczas wycieczek.
Jest punktualny
(w terminie dostarcza
usprawiedliwienia
nieobecności i spóźnień).
Sumiennie wypełnia
powierzone obowiązki.
Bierze udział w konkursach, zawodach, imprezach szkolnych i klasowych, godnie reprezentując klasę i szkołę.
Zmienia obuwie.
Wywiązuje się
z obowiązków
dyżurnego.
Nie ściąga
na sprawdzianach
i przedstawia zadania
wykonane samodzielnie.
Po usłyszeniu sygnału
dzwonka na lekcję
ustawia w parze przy sali
lekcyjnej.
Uczeń ma usprawiedliwione nieobecności
na zajęciach
dodatkowych.
Uwagi dotyczące innych
możliwych
niepożądanych zachowań
w tym obszarze.
WZOROWE
dopuszczalna 1
uwaga o niskiej
szkodliwości
BARDZO DOBRE
DOBRE
POPRAWNE
STOSUNEK DO OBOWIĄZKÓW SZKOLNYCH
dopuszczalne 3 uwagi dopuszczalnych 5
dopuszczalnych 10
o niskiej szkodliwości uwag o niskiej
uwag o niskiej
szkodliwości
szkodliwości
usprawiedliwione
wszystkie godziny
nieobecności,
dopuszczalne 3
spóźnienia
nieusprawiedliwione
dopuszczalne 3 uwagi
ZAŁĄCZNIK NR 1
NIEODPOWIEDNIE
NAGANNE
dopuszczalnych 15
uwag o niskiej
szkodliwości oraz do 3
o innej randze
dopuszczalnych 15
godzin
nieusprawiedliwionych
i 10 spóźnień
nieusprawiedliwionych
powyżej 15 i 3 uwag
dopuszczalnych 7 uwag
powyżej 7 uwag
w ustalonym
terminie
usprawiedliwione
wszystkie godziny
nieobecności
i spóźnienia
brak uwag
w ustalonym terminie
usprawiedliwione
wszystkie godziny
nieobecności
i spóźnienia
w ustalonym terminie
usprawiedliwione
wszystkie godziny
nieobecności
i spóźnienia
powyżej 15 godzin
i 10 spóźnień
brak uwag
brak uwag
kryterium
wymagane
kryterium wymagane
kryterium
niewymagane
kryterium niewymagane
kryterium niewymagane
kryterium
niewymagane
brak uwag
o niezmienionym
obuwiu
brak uwag
dopuszczalne 2 uwagi
o niezmienionym
obuwiu
dopuszczalna 1 uwaga
dopuszczalne 4
uwagi o niezmienionym obuwiu
dopuszczalne 2
uwagi
dopuszczalnych 8 uwag
o niezmienionym
obuwiu
dopuszczalnych 5 uwagi
dopuszczalnych 20
uwag o niezmienionym
obuwiu
dopuszczalnych 10
uwag
powyżej 20 uwag
brak uwag
brak uwag
brak uwag
dopuszczalna 1 uwaga
dopuszczalnych 5 uwag
powyżej 5 uwag
brak uwag
dopuszczalne 2 uwagi
dopuszczalnych 5
uwag
dopuszczalnych 10
uwag
dopuszczalnych 20
uwag
powyżej 20 uwag
wszystkie
nieobecności
usprawiedliwione
wszystkie
nieobecności
usprawiedliwione
wszystkie
nieobecności
usprawiedliwione
wszystkie nieobecności
usprawiedliwione
nieusprawiedliwione 4
godziny
powyżej 4
nieusprawiedliwionych godzin
brak uwag
dopuszczalna 1 uwaga
dopuszczalne 2
uwagi
dopuszczalnych 5 uwag
dopuszczalnych 10
uwag
powyżej 10 uwag
powyżej 10 uwag
11.
Prezentuje godną
postawę podczas apeli
i uroczystości szkolnych.
Wykazuje inicjatywę
w podejmowaniu prac
na rzecz klasy, szkoły,
środowiska.
Jest tolerancyjny/
z własnej inicjatywy
pomaga innym.
Szanuje mienie innych,
nie dopuszcza się
zabierania czyichś rzeczy
bez pozwolenia.
Dba o bezpieczeństwo
i zdrowie własne
oraz innych (zakłada
strój stosowny do warunków atmosferycznych,
nie naraża siebie i innych
na pogorszenie kondycji
psychicznej i fizycznej).
Nie stosuje używek.
brak uwag
17.
18.
12.
13.
14.
15.
16.
19.
20.
POSTAWA SPOŁECZNO-OBYWATELSKA I PROZDROWOTNA
brak uwag
brak uwag
dopuszczalne 2 uwagi
dopuszczalne 4 uwagi
powyżej 4 uwag
3 pochwały
1 pochwała
kryterium
niewymagane
kryterium niewymagane
kryterium niewymagane
kryterium
niewymagane
brak uwag/minimum
3 pochwały
brak uwag/minimum
1 pochwała
brak uwag/kryterium
niewymagane
brak uwag/kryterium
niewymagane
brak uwag/kryterium
niewymagane
brak uwag
brak uwag
brak uwag
dopuszczalna 1 uwaga o
niskiej szkodliwości
dopuszczalne 3 uwagi o
niskiej szkodliwości
brak uwag
brak uwag
brak uwag
dopuszczalna 1 uwaga o
niskiej szkodliwości
dopuszczalne 3 uwagi o
niskiej szkodliwości
brak uwag/
kryterium
niewymagane
powyżej 3
uwag/uwaga o
wysokiej
szkodliwości
powyżej 3 uwag/
uwaga o wysokiej
szkodliwości
brak uwag
brak uwag
brak uwag
brak uwag
jeden incydent
powyżej 1 incydentu
Uwagi dotyczące innych
możliwych
niepożądanych zachowań
w tym obszarze.
brak uwag
dopuszczalna 1 uwaga
dopuszczalne 2
uwagi
dopuszczalnych 5 uwag
dopuszczalnych 10
uwag
powyżej 10 uwag
Okazuje szacunek
dorosłym (zwraca się
do nich w kulturalny
sposób, używa zwrotów
grzecznościowych).
Okazuje szacunek innym
uczniom (nie stosuje
przemocy fizycznej
i psychicznej).
Nie używa
wulgaryzmów.
brak uwag
brak uwag
1 uwaga
3 uwagi
powyżej 3 uwag
brak uwag
brak uwag
brak uwag
1 uwaga
3 uwagi
powyżej 3 uwag
brak uwag
brak uwag
1 uwaga
3 uwagi
5 uwag
powyżej 5 uwag
KULTURA OSOBISTA
brak uwag
21.
22.
23.
24.
25.
26.
Dba o higienę, na terenie
szkoły nosi schludny
i odpowiedni do sytuacji
strój, nie maluje się i nie
farbuje włosów.
Zostawia po sobie
porządek w sali
lekcyjnej, na korytarzu,
w szatni.
Dba o sprzęt, pomoce
naukowe (w tym
podręczniki) i książki
z biblioteki.
Nie korzysta na terenie
szkoły z telefonu
komórkowego i innych
urządzeń
elektronicznych.
Kulturalnie zachowuje
się w miejscach
publicznych (również
po zajęciach szkolnych).
Uwagi dotyczące innych
możliwych
niepożądanych zachowań
w tym obszarze.
brak uwag
brak uwag
brak uwag
1 uwaga
5 uwag
powyżej 5 uwag
brak uwag
brak uwag
1 uwaga
3 uwagi
10 uwag
powyżej 10 uwag
brak uwag
brak uwag
brak uwag
1 uwaga o niskiej
szkodliwości
3 uwagi
powyżej 3 uwag
brak uwag
brak uwag
1 uwaga
3 uwagi
5 uwag
powyżej 5 uwag
brak uwag
brak uwag
brak uwag
1 uwaga
5 uwag
powyżej 5 uwag
brak uwag
dopuszczalna 1 uwaga
dopuszczalne 2
5 uwag
10 uwag
powyżej 10 uwag