Regulamin programu "Healthy Eating, Active Living"

Komentarze

Transkrypt

Regulamin programu "Healthy Eating, Active Living"
ProgramErasmus+
Akcja2-Partnerstwastrategiczne
HEALTHYEATING,ACTIVELIVING
I.INFORMACJEOGÓLNE
1. Program Erasmus+ to program Unii Europejskiej w dziedzinie edukacji,
szkoleń,młodzieżyisportunalata2014-2020.
2. Zespół Szkół w Raciborowicach jest beneficjentem programu Erasmus+
iotrzymałdofinansowaniewwysokości28210euronarealizacjęprojektu
Healthy Eating, Active Living (HEAL) w latach 2016 – 2018 w Szkole
Podstawowej.
3. Szkołypartnerskieprojektu:
Rumunia–ScoalaGimnazialNr1Marsani(koordynator)
Grecja-3rdPrimarySchoolofVoula
Turcja-TurkanDereliIlkokulu
Hiszpania-C.P.SantaCatalina
Włochy-I.C.Sant'Elia-Commenda
4. Celeprojektu:
międzynarodowa współpraca szkół, wzmocnienie potencjału
organizacji,wymianametod,praktykiidei
stymulowanieszkolnychsukcesówuczniów
podnoszeniejakościedukacji
kształcenie kompetencji kluczowych określonych przez Komisję
Europejską
kształcenieumiejętnościposługiwaniesięnarzędziamiTIK
rozwijanieumiejętnościposługiwaniasięjęzykiemangielskim
wzrostświadomościkulturowej
5. Wspieranedziałania:
międzynarodowespotkaniaprojektowesłużącezarządzaniuprojektem
działaniasłużąceuczeniusię/nauczaniu/szkoleniom–spotkaniadlakadry
iuczniów
zarządzanieprojektemijegowdrażanie,wtymdziałanialokalne
6. Priorytetywyznaczonedlasektoraedukacjiszkolnej:
wzmacnianieprofesjonalnegoprofilunauczycieli
rozwijanieumiejętnościpodstawowych
ograniczenieprzedwczesnegokończenianaukiszkolnej
poprawajakościwczesnejopiekiiedukacji
7. JęzykiemroboczymprojektuHEALjestjęzykangielski.
8. ProjektskierowanyjestdouczniówSzkołyPodstawowej.
9. Udziałwprojekciejestbezpłatny.
10.Do udziału w dwóch wymianach młodzieży do Włoch (2017) i Hiszpanii
(2018)zostaniezakwalifikowanychpo7uczniów.
II.DZIAŁANIAPROJEKTOWE
Działaniapodejmowanewszkolewtrakcierealizacjiprojektutom.in.:
1. Edukacja uczniów w zakresie zdrowego żywienia (2016/17) i aktywności
fizycznej(2017/18).
2. Aktualizacjastronyinternetowejprojektu.
3. WspółpracanaplatformieeTwinningorazFacebookuitp.
4. Konkursnalogoprojektu.
5. Przygotowanieprezentacjioszkole.
6. Poszukiwanieiwybórtradycyjnychorazzdrowychprzepisów,którezostaną
opublikowanewewspólnejksiążce.
7. PrzygotowanieuczniówdoFestiwaluSmakówweWłoszech.
8. Opracowaniesłownikagier.
9. Wybór najciekawszych tradycyjnych gier sportowych lub rekreacyjnych do
opublikowaniawewspólnejbroszurze
10.PrzygotowanieuczniówdoFestiwaluGierEuropywHiszpanii.
III.REGULAMINUCZESTNICTWAUCZNIÓWWPROJEKCIEHEAL
1.Udziałuczniówwprojekciejestdobrowolnyibezpłatny.Uczeńzgłaszachęć
uczestnictwawychowawcyklasy.
2. Uczeń biorący udział w działaniach projektowych musi posługiwać się
językiem angielskim na poziomie podstawowym oraz co najmniej dobrym
zachowaniem.
3. Uczeń zobowiązany jest do uczestniczenia w spotkaniach projektowych
zgodniezharmonogramem,terminowegowykonywaniaprzydzielonychzadań.
4.Wprzypadkudużejilościuczniówzostanąstworzonegrupy.
5. Wszystkie prace wykonane przez uczniów są własnością projektu HEAL
imogąbyćwykorzystywanedorealizacjijegocelów.
6.Zawykonywaniezadańprojektowych,aktywneuczestnictwowspotkaniach
HEAL uczniowie zdobywają punkty, które będą sumowane podczas
kwalifikowaniauczniówdowymianzagranicznych.
7.Rodzice/prawniopiekunowieuczniawyrażajązgodęnauczestnictwodziecka
wprojekcie,wykorzystywaniejegowizerunkudocelówrealizacjiprojektu.
8.Rodzice/prawniopiekunowiewyrażajązgodęnakorzystanieprzezdziecko
z portalu Facebook, najlepiej poprzez użytkowanie konta założonego przez
rodzica/prawnegoopiekuna.
IV.REGULAMINKWALIFIKOWANIAUCZNIÓWDOWYMIANZAGRANICZNYCH
1. WramachrealizacjiprojektuHEALprzewidujesiędwawyjazdyzagraniczne
dla uczniów Szkoły Podstawowej (wiek 10 -12 lat) - Włochy (maj 2017),
Hiszpania(maj/czerwiec2018).
2. Wyjazdyopłacanesązotrzymanegoprzezszkołęgrantuiobejmująkoszty
związane z zakupem biletów lotniczych, podróży za granicą, posiłkami
(śniadanie, lunch, kolacja) ubezpieczeniem pobytu, ew. wydatkami
związanymi z realizacją projektu). Pozostałe wydatki uczniowie pokrywają
wewłasnymzakresiewramachwłasnegokieszonkowego.
3. Uczeń nie może posiadać przeciwwskazań medycznych lub innych do
odbyciapodróżylotniczej.
4. Dowymianyzagranicznejzostaniezakwalifikowanychpo7uczniów,którzy
uzyskalinajwiększąilośćpunktów.
5. Punktyprzyznawanesąwnastępującysposób:
a.uczestnictwowspotkaniachprojektowychwszkole-0-2pkt.
b.wykonywaniedziałańprojektowych-0-5pkt.
c.autorzypracnagrodzonych-3pkt.
d.wzorowalubbardzodobramiesięcznaocenazachowania-2pkt.
6*. W przypadku takiej samej ilości punktów przez uczniów Komisja
rekrutacyjna HEAL (Dyrektor, koordynator, nauczyciel realizujący projekt)
wybierauczestnika/ówpoprzezlosowanie.
7*.Pracekomisjiudokumentowanesąprotokołem;kończąsięsporządzeniem
i podpisaniem listy uczestników zakwalifikowanych do wyjazdu, która zostaje
podanadopublicznejwiadomości.
8. Uczeń zakwalifikowany do wyjazdu musi posiadać pisemną zgodę
rodziców/prawnychopiekunównaudziałwwyjeździe,aktualnypaszportlub
dowódosobistyorazkartęEKUZ.
9.Ewentualnekosztywprzypadkurezygnacjiuczestnikazwyjazdupozakupie
biletówlotniczychponosząjegorodzice/prawniopiekunowie.
*Punkty6-7dotycząsytuacji,wktórejliczbauczniówchętnychnawyjazdybędziewiększa
niżmożliwadorealizacji
V.REGULAMINWYJAZDÓWZAGRANICZNYCH
1. Kierownikiem wyjazdu jest koordynator projektu lub inny upoważniony
przez dyrektora nauczyciel. Opiekę nad młodzieżą sprawują wyznaczeni
przezdyrektoranauczycieleuczestniczącywrealizacjiprojektu.
2. Uczniowiebędązakwaterowaniurodzinwłoskich/hiszpańskich.
3. Uczniowie
zobowiązani
są
dostarczyć
komplet
dokumentów
w wyznaczonym przez koordynatora terminie (zgoda rodziców, ksero
dowodów osobistych obojga rodziców, ksero paszportu lub dowodu
osobistegoucznia,wypełnionakartyzgłoszeniowa,kseroEKUZ).
4. Uczestnicy wyjazdu muszą być do niego odpowiednio przygotowani
(walizka/torbanakółkach,odpowiedniubiór,obuwieitp.)
5. Uczestnicy wyjazdu stawiają się punktualnie o wyznaczonej godzinie na
miejscezbiórki.
6. Rodzice/opiekunowieprawniodpowiadajązadowózuczestnikawyjazduna
lotniskowdniuwylotuibezzwłocznyodbiórzlotniskawdniuprzylotu.
7. Uczestnik wyjazdu podlega opiekunom i jest zobowiązany do
bezwzględnego wykonywania poleceń nauczycieli i przestrzegania
odpowiednichprzepisów.
8. Każdy uczestnik wyjazdu zobowiązany jest zachowywać się kulturalnie,
dbać o dobre imię szkoły i kraju, nie naruszać godności partnerów
reprezentującychinnąkulturę,religięitp.
9.Wszystkichuczestnikówwyjazduobowiązujezachowaniebezpieczeństwa.
10.Uczestników obowiązuje bezwzględny zakaz palenia papierosów,
zażywaniaśrodkówodurzających,piciaalkoholu.
11.Ciszanocnaobowiązujewgodzinach22.00–7.00
12. Każdy uczestnik zobowiązany jest dbać o swój bagaż i pieniądze,
przedmioty wartościowe oraz o mienie i wyposażenie miejsca, w którym
przebywa.
13.Nauczycielenieponosząodpowiedzialnościzazagubieniepieniędzyoraz
zagubienie lub zniszczenie przedmiotów wartościowych zabranych na
wyjazd.
14. Za szkody wyrządzone przez ucznia odpowiedzialność ponoszą jego
rodzice/opiekunowieprawni.
15.Uczestniknaruszającyregulaminwyjazdumożebyćzniegowydalonyna
koszt rodziców/ opiekunów prawnych. Rodzice zostaną obciążeni kosztami
podróżydzieckaiopiekuna,którybędzieeskortowałucznia.
POSTANOWIENIAKOŃCOWE
1. Koordynator zastrzega sobie prawo zmiany postanowień regulaminów
wprzypadkuzaistnienianieprzewidzianychokoliczności.
2. W przypadkach spornych decyzję podejmuje Komisja złożona
z przedstawiciela dyrekcji szkoły, koordynatora i co najmniej jednego
nauczycielarealizującegoprojekt.
3. Aktualnatreśćregulaminujestdostępnaukoordynatoraprojektuorazna
szkolnejstronieinternetowej.

Podobne dokumenty